Slide Kinh tế đầu tư chương 4 Cô Việt Hoa Đại học Ngoại thương

43 274 6
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:48

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ LẬP VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ TS Nguyễn Thị Việt Hoa Yêu cầu sinh viên Hiểu dự án đầu tư, đặc điểm dự án đầu tư; Nắm vững trình tự bước tiến hành dự án; Biết nội dung dự án đầu tư; Nắm vững nội dung quản lý dự án KẾT CẤU 4.1 Dự án và chu kỳ dự án đầu tư 4.2 Phân tích, đánh giá dự án đầu tư 4.3 Quản lý dự án đầu tư 4.1 Dự án chu kỳ dự án đầu tư 4.1.1 Khái niệm 4.1.1.1 Định nghĩa Joseph M Juran: dự án kế hoạch giải vấn đề (James P Lewis, 2007) Theo PMI (Viện quản lý dự án) dự án nỗ lực tạm thời nhằm tạo sản phẩm, dịch vụ kết (PMBOK 2004) Theo Wysocki, dự án chuỗi hoạt động nhất, phức hợp có liên hệ với nhằm hướng tới mục tiêu phải hoàn thành khoảng thời gian định, với mức ngân sách định đạt số yêu cầu định (Robert K Wysocki, 2009) Định nghĩa dự án (tiếp) Dự án đầu tư tổng thể giải pháp sử dụng nguồn tài nguyên hữu hạn có để tạo lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư cho xã hội 4.1.1.2 Đặc điểm dự án  Có tính cụ thể mục tiêu xác định  Tạo nên thực thể  Có tác động tích cực người  Có độ bất định rủi ro  Có giới hạn thời gian nguồn lực 4.1.2 CHU TRÌNH DỰ ÁN Chu trình dự án trình tự bước nhằm sử dụng có hiệu nguồn lực cho trước theo trật tự thời gian xác định Ý tưởng dự án Chuẩn bị & lập DA Thẩm định Triển khai, thực Đánh giá Kết thúc 4.2 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 4.2.1 Phân tích thị trường 4.2.2 Phân tích kỹ thuật 4.2.3 Phân tích tài dự án 4.2.4 Phân tích kinh tế xã hội dự án 4.2.5 Các nội dung khác 4.2.1 Phân tích thị trường • Thị trường cần hàng hóa, dịch vụ gì? • Có thể bán hàng hóa, dịch vụ thị trường nào? • Yêu cầu qui cách phẩm chất sản phẩm, dịch vụ nào? • Lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ thị trường bao nhiêu? • Cách tiếp cận, chiếm lĩnh thị trường nào? Có thể sử dụng kênh phân phối nào? • Tình hình cạnh tranh thị trường, đối thủ cạnh tranh có có thị trường; 4.2.2 Phân tích kỹ thuật • Mô tả đặc tính kỹ thuật sản phẩm, dịch vụ; • Lựa chọn công nghệ máy móc thiết bị cần thiết cho dự án; • Xác định nhu cầu nguồn cung cấp nguyên, nhiên, vật liệu, lượng lao động; • Chọn địa điểm đặt dự án; • Xác định hạng mục xây dựng; • Xử lý vấn đề môi trường 10 Bài tập Một chủ đầu tư dự kiến đầu tư vào dự án với thông tin tài sau: Đầu tư mua tài sản cố định 160 triệu USD (bỏ lần triển khai dự án) Các tài sản cố định chia thành nhóm để tính khấu hao sau: Nhóm 1: trị giá 40 triệu USD khấu hao hết năm Nhóm 2: trị giá 120 triệu USD khấu hao hết 12 năm Thời gian hoạt động dự án 10 năm Cuối năm thứ 10, tài sản cố định nhóm lý với giá triệu USD, tài sản cố định nhóm lý với giá 16 triệu USD Doanh thu năm thứ dự kiến 80 triệu USD Các năm sau năm doanh thu tăng thêm 20% so với năm trước Tổng chi phí sản xuất hàng năm (bao gồm chi phí khấu hao) 85% doanh thu Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho dự án 20% Nhu cầu vốn lưu động 10% doanh thu phải chuẩn bị từ năm trước Tỷ suất hoàn vốn mà chủ đầu tư yêu cầu 10% Câu hỏi: Hãy tóm tắt tra liệu đầu vào phần Hãy lập bảng lưu chuyển tiền tệ dự án Xác định tổng vốn đầu tư dự án 29 Kế hoạch vay trả nợ tập • Biết: • Vốn tự có doanh nghiệp đầu tư cho dự án: 100 triệu USD • Lãi suất tiền vay: 12%/năm • Gốc trả vòng năm kể từ năm 1, lãi năm cho nợ cộng vào gốc đầu năm Câu hỏi: • Lập Bảng Kế hoạch trả nợ vay lãi phát sinh Dự án • Bảng Lưu chuyển tiền tệ Dự án có thay đổi không? Nếu có lập Bảng Lưu chuyển tiền tệ 30 Bài tập • Một chủ đầu tư dự kiến đầu tư vào dự án với thông tin tài sau: Đầu tư mua sắm tài sản cố định 80 triệu USD (bỏ lần triển khai dự án) Các tài sản cố định khấu hao hết năm Thời gian hoạt động dự án năm Cuối năm thứ 6, tài sản cố định lý với giá 15 triệu USD Doanh thu hàng năm dự kiến sau: (đơn vị tính: triệu USD) Năm Doanh thu • • • • 80.00 90.00 100.00 110.00 90.00 70.00 Tổng chi phí sản xuất hàng năm (gồm chi phí khấu hao) 90% doanh thu Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho dự án 25% Nhu cầu vốn lưu động 10% doanh thu phải chuẩn bị từ năm trước Tỷ suất hoàn vốn mà chủ đầu tư yêu cầu 11% Câu hỏi: Lập bảng lưu chuyển tiền tệ dự án Tính tổng vốn đầu tư dự án 31 Kế hoạch trả nợ cho tập • Lãi suất tiền vay 14%/năm • Đầu tư vốn tự có: 30 triệu USD 32 Bài tập Một chủ đầu tư dự kiến đầu tư vào dự án với thông tin tài sau: Đầu tư mua sắm tài sản cố định 120 triệu USD (bỏ lần triển khai dự án) Các tài sản cố định khấu hao hết 10 năm Thời gian hoạt động dự án năm Cuối năm thứ 7, tài sản cố định lý với giá 40 triệu USD Doanh thu hàng năm dự kiến sau: (đơn vị tính: triệu USD) Năm Doanh 60 80 100 90 80 100 60 thu Tổng chi phí sản xuất hàng năm (chưa bao gồm chi phí khấu hao) 75% doanh thu Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho dự án 25% Nhu cầu vốn lưu động 15% doanh thu phải chuẩn bị từ năm trước • Câu hỏi: Hãy lập bảng lưu chuyển tiền tệ dự án Hãy xác định tổng vốn đầu tư dự án 33 4.2.3.5 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 34 4.3 Quản lý dự án đầu tư • • • • 4.3.1 Khái niệm 4.3.2 Mục tiêu quản lý dự án 4.3.3 Nội dung quản lý dự án 4.3.4 Các mô hình quản lý dự án 35 4.3.1 Khái niệm • Quản lý dự án trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực giám sát trình phát triển dự án nhằm đảm bảo cho dự án hoàn thành thời hạn, phạm vi ngân sách duyệt đạt yêu cầu định kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, dịch vụ phương pháp điều kiện tốt cho phép 36 Dự án đầu tư Thời gian Mục tiêu Chi phí Chất lượng 37 Khái niệm quản trị dự án (tiếp) Áp dụng Kiến thức Kỹ Công cụ Kỹ thuật Để Lập kế hoạch Tổ chức thực hiện, phối hợp Giám sát kiểm soát Nhằm đạt mục tiêu dự án Đúng tiến độ Đúng chi phí Đúng chất lượng Hiệu An toàn 38 4.3.2 Mục tiêu quản lý dự án • Mục tiêu quản lý dự án hoàn thành công việc dự án theo yêu cầu kỹ thuật chất lượng, phạm vi ngân sách duyệt theo tiến độ thời gian cho phép 39 Quản trị dự án kiến thức khác Quản trị chung Quản trị dự án Kiến thức chuyên sâu Kiến thức bổ trợ 40 Các biên giới dự án 41 4.3.3 Nội dung quản lý dự án Lập kế hoạch Tổ chức máy Tuyển nhân Triển khai Kiểm soát 42 4.3.4 Các mô hình quản lý dự án • • • • • • Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án Mô hình chìa khóa trao tay Mô hình tổ chức quản lý dự án theo chức Mô hình chuyên trách quản lý dự án Mô hình quản lý dự án theo ma trận 43 [...]...Bảng 4. 1 Danh mục máy móc, thiết bị cho dự án 11 Bảng 4. 2 Dự kiến nhu cầu nguyên vật liệu của dự án 12 Bảng 4. 3 Dự kiến nhu cầu năng lượng của dự án 13 Bảng 4. 4 Dự kiến nhu cầu về lao động của dự án 14 Bảng 4. 5 Dự kiến quĩ lương của dự án 15 Bảng 4. 6 Các hạng mục xây dựng 16 4. 2.3 Phân tích tài chính của dự án 4. 2.3.1 Xác định tổng vốn đầu tư (hay tổng mức đầu tư) 4. 2.3.2 Xác định nguồn vốn đầu tư 4. 2.3.3... 07 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH) • 18 Bảng 4. 7 Cơ cấu vốn của dự án đầu tư 19 Tổng vốn đầu tư • Quan điểm mới: • Tổng VĐT=Vốn cố định + (tồn kho + phải thu- phải trả) = Vốn cố định + NHU CẦU vốn lưu động 20 4. 2.3.2 Xác định nguồn vốn đầu tư • Vốn góp • Vốn vay 21 Bảng 4. 8 Nguồn vốn đầu tư 22 Bảng 4. 9 Kế hoạch trả gốc và lãi vay 23 4. 2.3.3 Xác định doanh thu, chi phí,... nhuận 4. 2.3 .4 Lập bảng lưu chuyển tiền tệ 4. 2.3.5 Đánh giá hiệu quả tài chính của dự án 17 4. 2.3.1 Xác định tổng vốn đầu tư (hay tổng mức đầu tư) • Tổng mức đầu tư dự án là khái toán chi phí của toàn bộ dự án được xác định trong giai đoạn lập dự án, gồm chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư; chi phí khác bao gồm cả vốn lưu động đối với các dự án sản xuất kinh. .. vay là 14% /năm • Đầu tư bằng vốn tự có: 30 triệu USD 32 Bài tập 4 Một chủ đầu tư dự kiến đầu tư vào một dự án với các thông tin về tài chính như sau: Đầu tư mua sắm tài sản cố định là 120 triệu USD (bỏ ra một lần khi triển khai dự án) Các tài sản cố định được khấu hao đều và hết trong 10 năm Thời gian hoạt động của dự án là 7 năm Cuối năm thứ 7, các tài sản cố định sẽ được thanh lý với giá 40 triệu... bảng lưu chuyển tiền tệ của dự án 2 Hãy xác định tổng vốn đầu tư của dự án 33 4. 2.3.5 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 34 4.3 Quản lý dự án đầu tư • • • • 4. 3.1 Khái niệm 4. 3.2 Mục tiêu của quản lý dự án 4. 3.3 Nội dung của quản lý dự án 4. 3 .4 Các mô hình quản lý dự án 35 4. 3.1 Khái niệm • Quản lý dự án là quá trình lập kế hoạch, điều phối thời gian, nguồn lực và giám sát quá trình phát triển của... vốn mà chủ đầu tư yêu cầu là 10% Câu hỏi: 1 Hãy tóm tắt và tra dữ liệu đầu bài vào phần dưới 2 Hãy lập bảng lưu chuyển tiền tệ của dự án 3 Xác định tổng vốn đầu tư của dự án 29 Kế hoạch vay và trả nợ của bài tập 2 • Biết: • Vốn tự có của doanh nghiệp đầu tư cho dự án: 100 triệu USD • Lãi suất tiền vay: 12%/năm • Gốc trả đều trong vòng 5 năm kể từ năm 1, lãi năm 0 được cho nợ và cộng vào gốc đầu năm 1... thay đổi không? Nếu có hãy lập Bảng Lưu chuyển tiền tệ mới 28 Bài tập 2 Một chủ đầu tư dự kiến đầu tư vào một dự án với các thông tin về tài chính như sau: Đầu tư mua tài sản cố định là 160 triệu USD (bỏ ra một lần khi triển khai dự án) Các tài sản cố định được chia thành 2 nhóm để tính khấu hao như sau: Nhóm 1: trị giá 40 triệu USD khấu hao đều và hết trong 8 năm Nhóm 2: trị giá 120 triệu USD khấu... chính mà không phải chức năng đầu tư nên không tính vào dòng tiền) – Thanh lý (+) – Chênh lệch tài trợ nhu cầu vốn lưu động (+/-) (viết cùng dòng TTNCVLĐ ở mục thành lập) • Kết thúc: • • • • Thanh lý (+) Chi phí thanh lý (-) Thu chi khác (+/-) Thu hồi TTNCVLĐ 26 Bài tập 1 • Một dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến là 80.000 USD, trong đó 60.000 USD đầu tư mua sắm tài sản cô định, còn lại để trang trải... trả nợ vay và lãi phát sinh của Dự án • 2 Bảng Lưu chuyển tiền tệ của Dự án có thay đổi không? Nếu có hãy lập Bảng Lưu chuyển tiền tệ mới 30 Bài tập 3 • Một chủ đầu tư dự kiến đầu tư vào một dự án với các thông tin về tài chính như sau: Đầu tư mua sắm tài sản cố định là 80 triệu USD (bỏ ra một lần khi triển khai dự án) Các tài sản cố định được khấu hao đều và hết trong 8 năm Thời gian hoạt động của... 0 1 2 80.00 90.00 3 100.00 4 110.00 5 6 90.00 70.00 Tổng chi phí sản xuất hàng năm (gồm cả chi phí khấu hao) bằng 90% doanh thu Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho dự án là 25% Nhu cầu vốn lưu động bằng 10% doanh thu và phải chuẩn bị từ năm trước Tỷ suất hoàn vốn mà chủ đầu tư yêu cầu là 11% Câu hỏi: 1 Lập bảng lưu chuyển tiền tệ của dự án 2 Tính tổng vốn đầu tư của dự án 31 Kế hoạch trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Kinh tế đầu tư chương 4 Cô Việt Hoa Đại học Ngoại thương, Slide Kinh tế đầu tư chương 4 Cô Việt Hoa Đại học Ngoại thương, Slide Kinh tế đầu tư chương 4 Cô Việt Hoa Đại học Ngoại thương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay