Slide Kinh tế đầu tư chương 5 Cô Việt Hoa Đại học Ngoại thương

46 438 8
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2016, 22:48

CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ DỰ ÁN TS Nguyễn Thị Việt Hoa Nội dung • 5.1 Khái niệm hiệu đầu tư • 5.2 Hiệu tài • 5.3 Hiệu kinh tế - xã hội 5.1 Khái niệm hiệu đầu tư • Hiệu dự án đầu tư chênh lệch kết thu với chi phí bỏ để thực dự án 5.2 Hiệu tài • 5.2.1 Các tiêu không tính đến giá • 5.2.2 Các tiêu có tính đến giá 5.2.1 Các tiêu không tính đến giá Thời gian không tác động đến giá trị dòng tiền Chỉ tiêu 1: Thời gian hoàn vốn (Payback Period) Khái niệm: khoảng thời gian cần thiết để thu nhập dự án khoảng thời gian vừa đủ bù đắp tổng vốn đầu tư bỏ cho vòng đời dự án C t LR KH LV ThuhoiNCVL D C: Vốn đầu tư (Capital) LR: Lãi ròng (Net Profit) KH: Khấu hao (Amortization/Depreciation) LV: Lãi vay (Interest Expense) Thời gian hoàn vốn tập Một dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 80.000 USD, 60.000 USD đầu tư mua sắm tài sản cố định, lại để trang trải nhu cầu vốn lưu động dự án Dự kiến dự án ến hành năm Tài sản cố định dự án khấu hao và khấu hao hết năm Doanh thu hàng năm dự án 100.000 USD, tổng chi phí hàng năm (đã bao gồm chi phí khấu hao) 70.000 USD Thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty phải nộp có thuế suất 25% Tỷ suất hoàn vốn dự án 10% Câu hỏi: Hãy tính thời gian hoàn vốn dự án Bảng lưu chuyển tiền tệ tập (1000 USD) Năm TSCĐ - 60.00 NCVLĐ - 20.00 100.00 100.00 Chi phí - 70.00 - 70.00 - Thuế TNDN - 7.50 - 7.50 - CF - 80.00 20.00 Doanh thu Khấu hao 100.00 100.00 70.00 - 70.00 7.50 - 7.50 - 100.00 70.00 7.50 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 34.50 34.50 34.50 34.50 54.50 Bài tập Một chủ đầu tư dự kiến đầu tư vào dự án với thông tin tài sau: Đầu tư mua tài sản cố định 160 triệu USD (bỏ lần triển khai dự án) Các tài sản cố định chia thành nhóm để tính khấu hao sau: Nhóm 1: trị giá 40 triệu USD khấu hao hết năm Nhóm 2: trị giá 120 triệu USD khấu hao hết 12 năm Thời gian hoạt động dự án 10 năm Cuối năm thứ 10, tài sản cố định nhóm lý với giá triệu USD, tài sản cố định nhóm lý với giá 16 triệu USD Doanh thu năm thứ dự kiến 80 triệu USD Các năm sau năm doanh thu tăng thêm 20% so với năm trước Tổng chi phí sản xuất hàng năm (bao gồm chi phí khấu hao) 85% doanh thu Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho dự án 20% Nhu cầu vốn lưu động 10% doanh thu phải chuẩn bị từ năm trước Tỷ suất hoàn vốn mà chủ đầu tư yêu cầu 10% Câu hỏi: Hãy tóm tắt tra liệu đầu vào phần Hãy lập bảng lưu chuyển tiền tệ dự án Xác định tổng vốn đầu tư dự án Bảng lưu chuyển tiền tệ Năm Mua TSCĐ Tài trợ NCVLĐ 10 (1.60) (1.92) (2.30) (2.76) (3.32) (3.98) (4.78) (5.73) (6.88) 41.28 80.00 96.00 115.20 138.24 165.89 199.07 238.88 286.65 343.99 412.78 (68.00) (81.60) (97.92) (117.50) (141.00) (169.21) (203.05) (243.66) (292.39) (350.87) (2.40) (2.88) (3.46) (4.15) (4.98) (5.97) (7.17) (8.60) (10.32) (12.38) 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 (160.00) (8.00) Doanh thu Tổng chi phí (có KH) Thuế TNDN Khấu hao Thanh lý TSCĐ 10.00 1.60 Thanh lý TSCĐ NCF 10.00 16.80 (168.00) 23.00 24.60 26.52 28.82 31.59 34.91 38.89 43.67 44.40 119.21 Bài tập • Một chủ đầu tư dự kiến đầu tư vào dự án với thông tin tài sau: Đầu tư mua sắm tài sản cố định 80 triệu USD (bỏ lần triển khai dự án) Các tài sản cố định khấu hao hết năm Thời gian hoạt động dự án năm Cuối năm thứ 6, tài sản cố định lý với giá 15 triệu USD Doanh thu hàng năm dự kiến sau: (đơn vị tính: triệu USD) Năm Doanh thu • • • • 80.00 90.00 100.00 110.00 90.00 70.00 Tổng chi phí sản xuất hàng năm (gồm chi phí khấu hao) 90% doanh thu Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho dự án 25% Nhu cầu vốn lưu động 10% doanh thu phải chuẩn bị từ năm trước Tỷ suất hoàn vốn mà chủ đầu tư yêu cầu 11% Câu hỏi: Lập bảng lưu chuyển tiền tệ dự án Tính tổng vốn đầu tư dự án 10 Bài tập 13 • Một công ty sản xuất hàng điện tử dự kiến 10 năm tới năm sản xuất bán thị trường 7000 sản phẩm Công ty cân nhắc xem nên tự sản xuất linh kiện hay mua Một nhà cung cấp sẵn sàng bán linh kiện cho công ty với giá USD/linh kiện Nếu tự sản xuất chi phí sản xuất linh kiện USD (chưa kể chi phí khấu hao máy) công ty phải đầu tư thêm 100.000 USD để mua máy phục vụ cho việc sản xuất linh kiện Máy có công suất tối đa 20.000 linh kiện/năm khấu hao hết 10 năm Sau 10 năm dự kiến công ty lý máy với giá 5.000 USD Biết tỷ suất sinh lợi áp dụng công ty r=12% Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty phải nộp 25% Biết thêm công ty cần sử dụng linh kiện để sản xuất sản phẩm cuối • Câu hỏi: Công ty nên mua hay tự sản xuất linh kiện? Tại sao? 32 Chỉ tiêu 5: Chỉ số doanh lợi (Profitability Index - PI) Khái niệm: Chỉ số doanh lợi dự án đầu tư tỷ lệ tổng giá trị dòng thu nhập dự án tổng giá trị dòng chi phí đầu tư (vốn đầu tư) dự án Công thức tính: ∑ = ∑ ( + ) ( + ) Ý nghĩa: Cho biết với đồng vốn bỏ dự án thu thu nhập (đã trả lãi với lãi suất r) Cách dùng: PI>1: Chọn dự án PI=1: Chọn dự án PI[...]... USD) Năm 1 2 3 4 5 6 -1.00 -1.00 -1.00 2.00 2.00 7.00 80.00 90.00 100.00 110.00 90.00 70.00 -72.00 -81.00 -90.00 -99.00 -81.00 -63.00 Thuế TNDN -2.00 -2. 25 -2 .50 -2. 75 -2. 25 -1. 75 Khấu hao 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 TSCĐ Chênh lệch NCVLĐ 0 -80.00 -8.00 Doanh thu Chi phí Thanh lý TSCĐ 15. 00 Thuế thanh lý CF 1. 25 -88.00 15. 00 15. 75 TR (Total Revenue)? 11 16 .50 20. 25 18. 75 38 .50 THỜI GIAN HOÀN... động hoà vốn của Công ty 22 Bài tập 9 – Lựa chọn đơn hàng Một công ty có một dự án sản xuất đồ điện gia dụng với tổng vốn đầu tư là 50 0.000 USD và công suất tối đa 12.000 sản phẩm/năm Tổng chi phí cố định và tổng chi phí biến đổi tư ng ứng với mức công suất này lần lượt là 120.000 USD/năm và 300.000 USD/năm Câu hỏi: 1 Xác định điểm hoà vốn của công ty biết rằng giá bán sản phẩm là 50 USD/sản phẩm và... sau Đơn vị : USD Chi phí Tổng Chi phí biến đổi Chi phí cố định Nguyên vật liệu 450 .000 450 .000 Lao động trực tiếp 750 .000 750 .000 1. 150 .000 450 .000 700.000 Chi phí phân phối sản phẩm 680.000 330.000 350 .000 Chi phí quản lý 300.000 Chi phí gián tiếp trong sản xuất Tổng 3.330.000 300.000 1.980.000 1. 350 .000 Các chi phí trên tư ng ứng với mức sản lượng hàng năm là 12.000 sản phẩm Tồn kho coi như bằng 0... hoạch sản xuất kinh doanh của công ty A trong năm tới cho thấy: • Dự kiến tổng chi phí trong năm là 5 triệu USD trong đó chi phí cố định là 1, 45 triệu USD Chi phí trên tư ng ứng với công suất sản xuất tối đa và với doanh thu tối đa là 8,8 75 triệu USD (giả sử không có hàng tồn kho) Biết giá bán và chi phí biến đổi cho 1 đơn vị sản phẩm không đổi • Câu hỏi: 1 Hãy xác định điểm hoà vốn của Công ty trong... kiện Máy này có công suất tối đa là 20.000 linh kiện/năm được khấu hao đều và hết trong 10 năm Sau 10 năm dự kiến công ty có thể thanh lý máy này với giá 5. 000 USD Biết rằng tỷ suất sinh lợi hiện áp dụng trong công ty là r=12% và Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty phải nộp là 25% Biết thêm rằng công ty cần sử dụng 2 linh kiện để sản xuất ra 1 sản phẩm cuối cùng • Câu hỏi: Công ty nên mua... Câu hỏi: Công ty nên mua ngoài hay tự sản xuất linh kiện? Tại sao? 32 Chỉ tiêu 5: Chỉ số doanh lợi (Profitability Index - PI) Khái niệm: Chỉ số doanh lợi của một dự án đầu tư là tỷ lệ giữa tổng giá trị hiện tại của các dòng thu nhập của dự án và tổng giá trị hiện tại của các dòng chi phí đầu tư (vốn đầu tư) của dự án Công thức tính: ∑ = ∑ ( + ) ( + ) Ý nghĩa: Cho biết với một đồng vốn bỏ ra dự án... 14 Bài tập 5 • • 1 2 Dự kiến kế hoạch kinh doanh của công ty X trong năm 2006 như sau: Số lượng sản phẩm sản xuất và bán ra trong năm 10.000 sản phẩm; Tổng chi phí cố định: 200 triệu VND; Chi phí biến đổi cho một đơn vị sản phẩm là 50 .000 VND Công ty dự kiến sẽ bán sản phẩm với giá 100.000 VND/sản phẩm Giả sử không có tồn kho hàng hóa đầu kỳ và cuối kỳ Câu hỏi: Hãy xác định điểm hòa vốn của công ty Theo... bậc nhất 2 Hàng năm công ty nhận được 1 đơn hàng cố định là 8000 sản phẩm với đơn giá là 50 USD Hiện công ty vừa nhận được 1 đơn hàng đặc biệt với khối lượng 2000 sản phẩm và giá mà khách hàng trả là 30 USD/sản phẩm Hỏi công ty có nên chấp nhận đơn hàng này không? Tại sao? 3 Giả sử Công ty đã chấp nhận đơn hàng ở câu thứ 2 Công ty nhận được thêm 1 đơn hàng nữa với khối lượng là 50 00 sản phẩm và giá... mà khách hàng trả là 36 USD/sản phẩm Để có thể chấp nhận thêm đơn hàng này, công ty cần tăng vốn đầu tư thêm 100.000 USD và sẽ phải tăng chi phí cố định thêm 60.000 USD/năm Hỏi công ty có nên chấp nhận đơn hàng này không? Tại sao? 23 5. 2.2 Các chỉ tiêu có tính đến hiện giá Kỹ thuật tư ng lai hóa và hiện tại hóa các dòng tiền Tư ng lai hóa: Hiện tại hóa: FV  CF0 (1  r ) i 1 PV  CFi (1  r ) i 24 ĐÁNH... Bài tập 13 • Một công ty sản xuất hàng điện tử dự kiến trong 10 năm tới mỗi năm sẽ sản xuất và bán ra trên thị trường 7000 sản phẩm Công ty đang cân nhắc xem nên tự sản xuất linh kiện hay mua ngoài Một nhà cung cấp sẵn sàng bán linh kiện cho công ty với giá 5 USD/linh kiện Nếu tự sản xuất thì chi phí sản xuất một linh kiện là 4 USD (chưa kể chi phí khấu hao máy) và công ty sẽ phải đầu tư thêm 100.000
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Kinh tế đầu tư chương 5 Cô Việt Hoa Đại học Ngoại thương, Slide Kinh tế đầu tư chương 5 Cô Việt Hoa Đại học Ngoại thương, Slide Kinh tế đầu tư chương 5 Cô Việt Hoa Đại học Ngoại thương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay