Năng lực quản lý nhân sự của giám đốc doanh nghiệp nhà nước tại thành phố hồ chí minh

Cổ phần hóa và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh

Cổ phần hóa và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh
... n hóa doanh nghi c t i Thành ph H Chí Minh c th c hi n song song không xa r i v i m c tiêu c ph n hóa mà Chính ph Quá trình c ph n hóa t i Thành ph H Chí Minh có th chia thành giai n 1992 doanh ... Thành ph H Chí Minh c ph n hóa ch m v i 10 c c ph n hóa n 2001 2005: Vi c c ph doanh nghi c th c hi n nhanh v i 163 ph n hóa h t 110 doanh nghi p Theo báo cáo c a Ban i m i doanh nghi c t i Thành ... TRÌNH C PH N HÓA DOANH NGHI P C T I VI T NAM 15 2.1 Quá trình c ph n hóa DNNN vi t nam 15 2.2 M c tiêu c ph n hóa 16 m c ph n hóa t i thành ph h chí minh 18...
 • 94
 • 174
 • 0

Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thanh, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh

Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng thanh, quyết toán dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh
... giải pháp nâng cao chất lượng toán, toán dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố Hồ Chí Minh 86 3.4 Đề xuất nhóm giải pháp nâng cao chất lượng toán dự án, công trình sử dụng nguồn ngân sách ... PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THANH, QUYẾT TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 79 3.1 Phương hướng đầu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh từ năm ... niệm toán, toán dự án sử dụng nguồn vốn nhà nước Phân tích thực trạng toán dự án đầu xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thành phố Hồ Chí Minh đơn vị tham gia Ngân hàng nhà nước, ...
 • 126
 • 906
 • 8

Các yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh
... ng quan v ngân hàng thương m i 1.1.1 Khái ni m Ngân hàng thương m i 1.1.2 Các lo i hình Ngân hàng thương m i 1.1.3 S khác bi t gi a khách hàng nhân khách hàng doanh ... u:“CÁC Y U T HƯ NG ð N S CH T LƯ NG D CH V NH TH A MÃN C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ð I V I NGÂN HÀNG THƯƠNG M I NHÀ NƯ C T I THÀNH PH H CHÍ MINH ñư c ti n hành t i NHTMNN t i Tp.HCM, ñ i di n Ngân hàng ... DANH M C CÁC T VI T T T TP Thành ph TPHCM Thành ph H Chí Minh NH Ngân hàng NHTM Ngân hàng thương m i TMCP Thương m i c ph n NHTMCP Ngân hàng thương m i c ph n Vietcombank NH TMCP Ngo i Thương Vi...
 • 125
 • 234
 • 1

Tương tác giữa chiến lược với hoạt động kiểm soát và giám sát ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp niêm yết tại thành phố hồ chí minh

Tương tác giữa chiến lược với hoạt động kiểm soát và giám sát ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ của các doanh nghiệp niêm yết tại thành phố hồ chí minh
... nội bộ, lý thuyết tảng, nghiên cứu trước hệ thống kiểm soát nội mối quan hệ tương tác hoạt động kiểm soát giám sát tác động tới chiến lược ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội Thứ hai, ... sát ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp niêm yết Thành phố Hồ Chí Minh Mục đích nghiên cứu Thứ nhất, khóa luận tổng hợp hệ thống quy định hành hệ thống kiểm soát nội bộ, ... nghiên cứu mối tương tác hoạt động kiểm soát giám sát tác động tới hữu hiệu dựa vào học mối liên hệ chiến lược với nhân tố kiểm soát chiến lược với hữu hiệu, kết hợp với lý thuyết sở từ nghiên...
 • 102
 • 110
 • 0

Các yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh

Các yếu tố chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của khách hàng cá nhân tại các ngân hàng thương mại nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh
... lên thỏa mãn khách hàng nhân sử dụng dịch vụ Sự thỏa mãn khách hàng nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tăng lên 0.216 thương mại nhà nước Thành ... khách hàng nhân Ngân hàng Như vậy, mô hình ño lường thỏa mãn khách hàng nhân Ngân hàng thương mại nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh theo lý thuyết ñược chuẩn hóa lại sau thương mại nhà nước Thành ... lên thỏa mãn khách hàng nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng thương mại nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh tăng lên 0.304 tảng ñể tạo mối quan hệ với khách hàng, kéo khách hàng với dịch vụ ngân hàng, ...
 • 63
 • 172
 • 0

Nghiên cứu thực nghiệm về hiệu năng của các chi nhánh ngân hàng thương mại thương mại nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu thực nghiệm về hiệu năng của các chi nhánh ngân hàng thương mại thương mại nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh
... nhdm chi nhinh NHTM nha nude chia cho tdng dU np cho vay cua toin he NGHIEN cufu - TRAO DOI thdng c i c chi n h a n h ngan hang t r e n dia b a n Tp Hd Chi Minh (khdng bao gdm cac dinh che tai chinh ... giai doan 1999-2009 p h a n chia theo nhdm c i c n g i n h a n g t r e n dia b i n Tp Hd Chi Minh Ngudn dd lieu t d Ngan h a n g N h a nUdc Chi n h i n h Tp Hd Chi Minh Do t i n c a y c u a d& ... phUcfng dien thUc te, Tp Hd Chi Minh la mpt trung t a m kinh te - tai chinh h a n g dau da't nudc, cd mdc dp tap trung va cUdng dp canh t r a n h gida cac dinh che t i i chinh - n g a n h i n g dupc...
 • 8
 • 210
 • 0

Một số giải pháp đổi mới cơ chế quản các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp công lập ở thành phố hồ chí minh

Một số giải pháp đổi mới cơ chế quản lý các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp công lập ở thành phố hồ chí minh
... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 33 2.3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP CÔNG LẬP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 36 2.4 THỰC TRẠNG ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP CÔNG ... đề quản sở GDCN công lập thành phố Hồ Chí Minh 3.2 Đối tượng nghiên cứu Một số giải pháp đổi chế quản sở GDCN công lập thành phố Hồ Chí Minh viii Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng giải pháp ... LẬP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 3.1 CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 51 3.2 CÁC GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP CÔNG LẬP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 52 Kết luận chương...
 • 91
 • 73
 • 0

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp dệt may tại thành phố hồ chí minh đến năm 2020

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp dệt may tại thành phố hồ chí minh đến năm 2020
... triển nguồn nhân lực  Chương : Thực trạng phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp dệt may TP Hồ Chí Minh  Chương : Giải pháp phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp dệt may Thành Phố Hồ Chí Minh ... hướng phát triển ngành dệt may Thành Phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 60 3.1.2 Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực 61 3.2 Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp dệt may Thành phố đến ... Chương 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY TẠI TP.HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020 3.1 Định hướng phát triển dự báo nhu cầu nguồn nhân lực dệt may Tp HCM đến năm 2020 ...
 • 134
 • 107
 • 1

Chính sách quản sản phẩm đầu ra nhằm thúc đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp công ích tại thành phố hồ chí minh

Chính sách quản lý sản phẩm đầu ra nhằm thúc đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp công ích tại thành phố hồ chí minh
... phố Hồ Chí Minh nhằm thúc đẩy hoạt động đổi công nghệ doanh nghiệp công ích - Phân tích rào cản sách quản sản phẩm doanh nghiệp công ích địa bàn thành phố Hồ Chí Minh việc thúc đẩy đổi công nghệ ... TRẠNG CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH VỚI HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG ÍCH CỦA TP HỒ CHÍ MINH 2.1 Thực trạng sách quản sản phẩm, dịch vụ công ích doanh nghiệp ... QUẢN LÝ SẢN PHẨM ĐẦU RA VÀ HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG ÍCH 1.1 Khái niệm sách quản sản phẩm đầu khái niệm có liên quan 1.1.1 Khái niệm quản sản phẩm đầu Chính sách...
 • 96
 • 134
 • 0

NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP DỆT MAY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP DỆT MAY TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... doanh nghiệp dệt may 75 CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TÁI CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH NGHIỆP DỆT MAY TẠI TP.HỒ CHÍ MINH 77 3.1 Định hướng tái cấu trúc vốn sản xuất ... Việc nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đề xuất số giải pháp tái cấu trúc vốn Doanh nghiệp Dệt may thành phố Hồ Chí Minh tác giả lựa chọn đáp ứng nhu cầu cấp bách xu hướng tái cấu trúc kinh tế nước ... Việc nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu đề xuất số giải pháp tái cấu trúc vốn doanh nghiệp Dệt May Thành phố Hồ Chí Minh tác giả lựa chọn đáp ứng nhu cầu cấp bách xu hướng tái cấu trúc kinh tế nước...
 • 121
 • 790
 • 16

Xây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh

Xây dựng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh
... t n kho d toán tiêu th , d , d toán chi phí nguyên v phí nhân công tr c ti chi phí qu d toán chi phí s xu lý doanh nghi , d doanh, b d toán s li tr c ti xu d toán d toán chi chung, d toán chi ... Anh/Ch hi n k toán doanh nghi p s n xu t t i thành ph H Chí Minh? 1 Ti p t c Sai D ng , – HCM , 26 , – 05 2.2: Câu 1: Lo i hình doanh nghi p c a Anh/Ch : c C ph n 100% v Liên doanh c Câu 2: ... gian ho ng M i thành l T T T Câu 3: Quy mô doanh nghi p Doanh nghi p siêu nh Doanh nghi p có quy mô v a nh Doanh nghi p có quy mô l n Gi i thích: 10 ( :10 Câu 4: Ch 100 < k toán doanh nghi ...
 • 115
 • 107
 • 0

Thực trạng và phương hường xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị cho các doanh nghiệp ngành in tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thực trạng và phương hường xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị cho các doanh nghiệp ngành in tại Thành phố Hồ Chí Minh
... phố Hồ Chí Minh nhằm đưa điểm bật thực trạng hệ thống báo cáo kế toán quản trò doanh nghiệp ngành in Thành phố Hồ Chí Minh - Xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trò cho doanh nghiệp ngành in ... CHƯƠNG THỰC TRẠNG HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC NGÀNH IN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BÁO CÁO KẾ TOÁN QUẢN TRỊ ÁP DỤNG CHO CÁC DOANH ... trò ngành in OBO OKS CO M chương 2: Thực trạng hệ thống báo cáo kế toán quản trò cho doanh nghiệp ngành in Thành phố Hồ Chí Minh chương 3: Phương hướng xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản...
 • 102
 • 115
 • 0

năng lực quản nhân sự của người giám đốc doanh nghiệp nhà nước tại tp hồ chí minh

năng lực quản lý nhân sự của người giám đốc doanh nghiệp nhà nước tại tp hồ chí minh
... 1.4.1 Doanh nghiệp nhà nước giám đốc doanh nghiệp nhà nước 30 1.4.2 Hoạt động quản nhân người giám đốc doanh nghiệp nhà nước 33 1.4.3 Năng lực quản nhân giám đốc doanh nghiệp nhà nước 34 ... 29 1.4 NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 1.4.1 Doanh nghiệp nhà nước giám đốc doanh nghiệp nhà nước 1.4.1.1 Doanh nghiệp nhà nước Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 ... động quản nhân lực quản nhân 25 1.3.1 Hoạt động quản nhân 25 1.3.2 Năng lực quản nhân 28 1.4 Năng lực quản nhân giám đốc doanh nghiệp nhà nước 30 1.4.1 Doanh...
 • 144
 • 268
 • 0

Giải pháp nâng cao năng lực quản cho cán bộ lãnh đạo các trường dạy nghề tại thành phố hà nội

Giải pháp nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ lãnh đạo các trường dạy nghề tại thành phố hà nội
... qu n cán b lãnh ñ o trư ng d y ngh t i thành ph N i ð xu t nh ng gi i pháp ñào t o nâng cao l c qu n cán b lãnh ñ o trư ng d y ngh t i thành ph N i Trư ng ð i H c Nông Nghi p N ... thành t t công vi c c) Nh ng n i dung b n c a k qu n Các k qu n m t công c h u hi u giúp cho nhà lãnh ñ o, qu n nói chung nâng cao hi u qu qu n xã h i, qu n kinh t , qu n nhà ... ph N i 55 4.1.3 Nhu c u b i dư ng nâng cao l c qu n c a cán b lãnh ñ o trư ng d y ngh t i Thành ph N i 65 4.2 Các ho t ñ ng ñư c tri n khai ñ nâng cao l c qu n cho...
 • 132
 • 174
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trách nhiệm của giám đốc doanh nghiệp nhà nướcquản lý chi ngân sách nhà nước ở thành phố hồ chí minhđánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp giảm thiểu môi trường nước taị thành phố hồ chí minhcác yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống tàu điện ngầm metro tại thành phố hồ chí minhđối tượng nghiên cứu chọn đối tượng là công nhân và viên chức đang có nhu cầu nhà ở tại thành phố hồ chí minhcác giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố hồ chí minhtình hình tiếp nhận quản lý và sử dụng oda tại thành phố hồ chí minhnhững giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn oda tại thành phố hồ chí minhkhái quát những vấn đề trọng tâm để đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực quản trị nhân sự cho tổ chức doanh nghiêp ở việt nam trong giai đoạn hội nhập vào nền kinh tế quốc tế hiện nayluận văn nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần tại thành phố hồ chí minh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tếphân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự lựa chọn xe đạp điện của người tiêu dùng tại thành phố hồ chí minhnhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua ôtô cá nhân của người dân việt nam nói chung và thành phố hồ chí minh nói riêng đồng thời xác định mức độ quan trọng của các yếu tố này3giải pháp nâng cao sự hài lòng của khách hàngtại công ty điện thoại đông thành phố hồ chí minhmột số kiến nghị nhằm nâng cao kết quả công việc tại các công ty nước ngoài tại thành phố hồ chí minh thông qua nâng cao các yếu tố động viên và giảm yếu tố áp lựcluận án kiến thức thái độ thực hành về vàng da sơ sinh của bà mẹ và nhân viên y tế sản nhi tại thành phố hồ chí minhĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học