Nghiên cứu thu nhận pectic oligosaccharide từ pectin vỏ chanh leo bằng endopolygalacturonase

Nghiên cứu thu nhận pectic oligosaccharide từ pectin vỏ chanh leo bằng endopolygalacturonase

Nghiên cứu thu nhận pectic oligosaccharide từ pectin vỏ chanh leo bằng endopolygalacturonase
... chủng cải tạo - Xây dựng quy trình thu nhận POS từ pectin vỏ chanh leo + Nghiên cứu thu nhận pectin từ vỏ chanh leo + Nghiên cứu điều kiện thủy phân giới hạn pectin tạo POS + Tách, tinh bảo quản ... phân pectin tạo POS enzyme Từ mối quan tâm trên, tiến hành thực luận án: “Ng iên cứu thu nhận pectic oligosaccharide từ pectin vỏ chanh leo endopolygalacturonase  Mục tiêu nghiên cứu - Thu nhận ... vụ cho sản xuất pectic oligosaccharide (POS) Pectin từ chanh leo đƣợc tách chiết từ sớm (năm 1949 với vỏ chanh leo tím năm 1953 chanh leo vàng) Phân tích thành phần vỏ chanh leo vàng tím cho...
 • 152
 • 201
 • 0

LATS Nghiên cứu thu nhận pectic oligosaccharide từ pectin vỏ chanh leo bằng endopolygalacturonase

LATS Nghiên cứu thu nhận pectic oligosaccharide từ pectin vỏ chanh leo bằng endopolygalacturonase
... tổng hợp EPG + Thu nhận, tinh xác định đặc tính enzyme chủng cải tạo - Xây dựng quy trình thu nhận POS từ pectin vỏ chanh leo + Nghiên cứu thu nhận pectin từ vỏ chanh leo + Nghiên cứu điều kiện ... nguồn vỏ chanh leo từ sở sản xuất Việt Nam chủ yếu chanh leo tím Do vậy, để ứng dụng pectin từ vỏ chanh leo tím vào sản xuất POS cần nghiên cứu chuyển hóa HM pectin thành LM pectin Kết nghiên cứu ... enzyme nghiên cứu endopolygalacturonase thương mại (Pectinex Ultra SP-L) sử dụng để nghiên cứu xây dựng quy trình thu nhận POS từ pectin vỏ chanh leo sau ứng dụng quy trình enzyme nghiên cứu (endopolygalacturonase...
 • 24
 • 142
 • 0

Nghiên cứu thu nhận pectic oligosacchiaride từ pectin vỏ chanh leo bằng endopolygalacturonase

Nghiên cứu thu nhận pectic oligosacchiaride từ pectin vỏ chanh leo bằng endopolygalacturonase
... hiệu suất thu pectin chanh leo 72 pH, nhiệt độ, thời gian tỷ lệ ethanol: dịch lọc 72 Hình 3.18 Sơ đồ quy trình thu nhận pectin từ vỏ chanh leo 73 Hình 3.19 Pectin vỏ chanh leo tím ... chủng cải tạo - Xây dựng quy trình thu nhận POS từ pectin vỏ chanh leo + Nghiên cứu thu nhận pectin từ vỏ chanh leo + Nghiên cứu điều kiện thủy phân giới hạn pectin tạo POS + Tách, tinh bảo quản ... với tên thƣơng mại GRINDSTED Pectin hãng Danisco) 1.2.2 Pectin từ vỏ chanh leo Chanh leo (chanh dây) leo thân gỗ, thu c họ Passifloraceae có nguồn gốc từ Brazil Chanh leo vào Việt Nam có hai giống,...
 • 151
 • 283
 • 0

Nghiên cứu thu nhận Enzyme xylanase từ chủng nấm Aspergillus niger trên môi trường lá mía - cám gạo

Nghiên cứu thu nhận Enzyme xylanase từ chủng nấm Aspergillus niger trên môi trường lá mía - cám gạo
... kết -1 ,4-D-xylosidic xylan;  Các tên khác gồm có: endo- -1 ,4-xylan 4-xylanohydrolase; endo-1,4 -xylanase; xylanase; -1 ,4 -xylanase; endo-1,4 -xylanase; endo- -1 , 4- xylanase; endo-1, 4- D -xylanase; ... Trang 15 Nghiên cứu thu nhận enzyme xylanase từ chủng nấm Aspergillus niger môi trường mía cám gạo (giờ) Nấm mốc Acrophialophora 22 7,0 55 - 60 (1) - 26 - Aspergillus 39 5, 5-6 55 - - 5, 7- 1,0 ... nghiên cứu : thu nhận enzyme xylanase từ chủng nấm mốc Aspergillus niger môi trường cám - mía - Nội dung nghiên cứu: Khảo sát khả sinh tổng hợp hệ enzyme xylanase môi trường mía - cám gạo, đồng...
 • 62
 • 769
 • 3

Nghiên cứu thu nhận enzyme protease từ nội tạng cá chẽm (lates calcarifer) và thử nghiệm ứng dụng để sản xuất bột cá thực phẩm

Nghiên cứu thu nhận enzyme protease từ nội tạng cá chẽm (lates calcarifer) và thử nghiệm ứng dụng để sản xuất bột cá thực phẩm
... lý nội tạng Chẽm để chiết rút, thu nhận dịch chiết nội tạng xử lý dịch chiết thu chế phẩm enzyme nội tạng Chẽm, từ xây dựng qui trình thu nhận chế phẩm protease nội tạng Chẽm Nghiên cứu ... enzyme protease từ nội tạng Chẽm (Lates calcarifer) thử nghiệm ứng dụng để sản xuất bột thực phẩm nhằm tăng giá trị sử dụng sử dụng triệt để nguồn phế liệu Chẽm nguyên liệu tạp, giảm ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LÂM TUYẾT HẬN NGHIÊN CỨU THU CHẾ PHẨM ENZYME PROTEASE TỪ NỘI TẠNG CÁ CHẼM (Lates calcarifer) ỨNG DỤNG SẢN XUẤT BỘT CÁ THỰC PHẨM Chuyên ngành:...
 • 117
 • 831
 • 1

Nghiên cứu thu nhận vitamin e từ nguồn phụ phẩm chế biến đậu tương

Nghiên cứu thu nhận vitamin e từ nguồn phụ phẩm chế biến đậu tương
... n vitamin E t ph ph m ch bi n d u ñ u tương Ph ph m ch bi n d u ñ u tương X lý nguyên li u Etyl este hóa Tách etyl este H nh p acid béo Phytosterol vitamin E Tách phytosterol Phytosterol thô Vitamin ... h p cho vi c thu nh n vitamin E + Nghiên c u x lý ph ph m ch bi n d u ñ u tương ñã ñư c l a ch n + Nghiên c u công ngh etyl este hóa + Nghiên c u công ngh thu nh n vitamin E thô + Nghiên c u công ... chuy n theo chi u thu n t o etyl este 4.3.1.2 nh hư ng c a t l etanol : c n kh mùi ñ n ph n ng etyl este hóa T l etanol : c n kh mùi có nh hư ng r t l n ñ n trình etyl este hóa ñây etanol (tuy...
 • 86
 • 305
 • 0

Nghiên cứu thu nhận enzyme α amylase từ trực khuẩn bacillus subtilis

Nghiên cứu thu nhận enzyme α amylase từ trực khuẩn bacillus subtilis
... ñ thu ñư c d ch enzyme α - amylase có ho t ñ cao Tách chi t enzyme α amylase t d ch lên men, nghiên c u ñ nhi t ñ pH t i thích c a enzyme α amylase Th nghi m kh th y phân tinh b t c a enzyme ... ch ph m enzyme thương m i thu c nhóm α - amylase ñ u có tính ch u nhi t cao B ng 1: ð b n nhi t c a α - amylase t ngu n khác STT Enzym Ngu n α - amylase vi Bacillus subtilis khu n α - amylase ... 2.2 Enzyme α - amylase 2.2.1 C u t o α - amylase Enzyme α - amylase enzyme th y phân tinh b t ñư c ng d ng r ng rãi công nghi p, y h c lĩnh v c khác ñ ng th i m t nh ng enzyme ñ u tiên ñư c nghiên...
 • 100
 • 623
 • 0

Nghiên cứu thu nhận Theobromin thô từ vỏ quả ca cao

Nghiên cứu thu nhận Theobromin thô từ vỏ quả ca cao
... phần khối lƣợng ca cao thành phần hóa học vỏ ca cao  Khảo sát số yếu tố ảnh hƣởng đến trình trích ly Theobromine từ vỏ ca cao  Đề xuất quy trình thu nhận Theobromine thô từ vỏ ca cao  Sơ tính ... nguồn phế thải vỏ ca cao, hạn chế ô nhiễm bảo vệ môi trƣờng, nâng cao giá trị sử dụng cho ca cao Nội dung nghiên cứu:  Xây dựng quy trình dự kiến thu nhận Theobromine thô từ vỏ ca cao  Xác định ... xuất ca cao có hạt ca cao nguồn ca cao thƣơng mại, vỏ ca cao thải bỏ môi trƣờng bên ngoài, gây ô nhiễm môi trƣờng, tác động xấu đến đời sống ngƣời Hơn nữa, ca cao công nghiệp có giá trị kinh tế cao, ...
 • 53
 • 751
 • 6

Nghiên cứu thu nhận enzyme gelatinase từ vi khuẩn

Nghiên cứu thu nhận enzyme gelatinase từ vi khuẩn
... tử vi khuẩn tự nhiên + Nghiên cứu số đặc tính enzyme gelatinase từ vi khuẩn tuyển chọn phân lập + Nghiên cứu tối ưu điều kiện nuôi sinh gelatinase từ vi khuẩn tuyển chọn phân lập + Nghiên cứu thu ... nhận enzyme từ vi khuẩn nói chung enzyme gelatinase từ vi khuẩn nói riêng, phục vụ giảng dạy nghiên cứu + Làm sở cho nghiên cứu tinh chế enzyme gelatinase nghiên cứu ứng dụng enzyme vào đời sống ... Nghiên cứu thu nhận enzyme gelatinase từ vi khuẩn cần thiết, bước đầu ứng dụng enzyme để thủy phân gelatin ứng dụng đời sống sản xuất - Mục tiêu nghiên cứu: + Phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn...
 • 116
 • 262
 • 1

Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp

Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp
... đề tài: Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng A tumefaciens tái tổ hợp  Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu tạo chủng A tumefaciens tái tổ hợp sinh tổng hợp Coenzyme Q10 - Nghiên cứu quy trình ... chủng A tumefaciens tái tổ hợp sinh tổng hợp CoenzymeQ10 - Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 xác định đặc tính Coenzyme Q10 từ chủng A tumefaciens tái tổ hợp  Khảo sát khả ứng dụng Coenzyme Q10 ... sinh tổng hợp CoQ10 dxs dps, song khả tổng hợp CoQ10 thấp so với chủng đột biến Ngoài ra, chủng E coli tái tổ hợp không tổng hợp CoQ10 mà tổng hợp CoQ8 CoQ9 Đây điều bất lợi cho việc tách tinh thu...
 • 142
 • 188
 • 1

Tóm tắt luận án Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp

Tóm tắt luận án Nghiên cứu thu nhận Coenzyme Q10 từ chủng Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp
... sinh tổng hợp CoQ10 từ A tumefaciens tái tổ hợp 11 3.4 TỐI ƢU HÓA ĐIỀU KIỆN LÊN MEN SINH TỔNG HỢP COQ10 TỪ A TUMEFACIENS 3.4.3 Tối ƣu hóa trình sinh tổng hợp CoQ10 từ A tumefaciens tái tổ hợp ... tách chiết CoQ10 từ A tumefaciens tái tổ hợp luận án xây dựng quy trình thu nhận CoQ10 từ A tumefaciens tái tổ hợp hình 3.38 Thuyết minh quy trình: Lên men: A tumefaciens tái tổ hợp nuôi cấy chìm ... CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 CẤU TẠO COENZYME Q10 1.2 NGUỒN THU COENZYME Q10 1.2.1 Tổng hợp hóa học 1.2.2 Coenzyme Q10 từ động vật, thực vật 1.2.3 Coenzyme Q10 từ vi sinh vật 1.3 CON ĐƯỜNG TỔNG HỢP COENZYME...
 • 24
 • 165
 • 0

Nghiên cứu thu nhận b glucan từ nấm đầu khỉ và ứng dụng làm siro tăng cường miễn dịch

Nghiên cứu thu nhận b glucan từ nấm đầu khỉ và ứng dụng làm siro tăng cường miễn dịch
... nhận < /b> glucan từ nấm Đầu Khỉ ứng dụng làm Siro giúp tăng cường miễn dịch Mục đích yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích Nghiên < /b> cứu < /b> thu < /b> nhận < /b> hợp chất β -glucan có hoạt tính sinh học cao từ nấm Đầu Khỉ ứng dụng ... hiệu thu < /b> nhận < /b> β -glucan từ dịch trích ly nấm Đầu Khỉ - Xác định công thức phối chế tạo sản phẩm Siro tăng cường miễn dịch từ dịch chiết nấm Đầu Khỉ - Xây dựng quy trình sản xuất Siro giúp tăng cường ... 3.8 Đề xuất quy trình thu < /b> nhận < /b> chế phẩm β -Glucan từ dịch trích ly nấm Đầu Khỉ 36 3.9 Ứng dụng chế phẩm β -Glucan từ Đầu Khỉ để tạo siro giúp tăng cường miễn dịch ...
 • 61
 • 328
 • 0

Nghiên cứu chiết tách axit hydroxycitric từ lá, vỏ quả bứa bằng dung dịch kiềm

Nghiên cứu chiết tách axit hydroxycitric từ lá, vỏ quả bứa bằng dung dịch kiềm
... Nghiên cứu chiết tách HCA lá, vỏ bứa dung dịch kiềm ” Mục đích nghiên cứu - Khảo sát trình chiết tách axit hidroxycytric từ vỏ bứa dung dịch kiềm để tạo muối - So sánh hiệu suất chiết HCA dung ... trình chiết tách axit HCA dung dịch kiềm gồm KOH NaOH - So sánh công nghệ chiết tách axit dung dịch kiềm dung môi nước hiệu suất Hình 1.1 Quả, , hoa bứa Phương pháp nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu lý ... người 3.2 NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH HCA TRONG VỎ BỨA KHÔ BẰNG DUNG DỊCH KIỀM 3.2.1 Dung dịchKOH a Quy trình chiết tách Lá, vỏ bứa khô xây mịn cho vào bình cầu thể tích 500ml với 200ml dung môi KOH...
 • 26
 • 1,028
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu thu nhận tổng oxit các nguyên tố đất hiếm từ quặng monazit quảng trịnghiên cứu thu nhận tinh sạch và xác định tính chất của chitinase từ mủ cây cao su hevea brasiliensisnghiên cứu thu nhận enzym từ bacillus subtilisnghiên cứu thu nhận sinh khối và quy trình đông khô sinh khối vi tảo lam độc m aeruginosa từ hồ hoàn kiếm với lượng lớnnghiên cứu thu nhận enzymenghiên cứu thu nhận hoạt chấtnghiên cứu công nghệ và thiết bị bóc vỏ đậu xanh bằng phương pháp khônghiên cứu phương pháp định lượng glycoalkaloid trong cà gai leo bằng phương pháp acid màunghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng kinh tế trọng điểm miền trungnghiên cứu protainaza trong đầu tôm biển và sử dụng chúng để thu nhận bột protein từ phế liệu tômmô hình nghiên cứu các nhân tố tác động đến thu hút vốn đầu tư phát triểndu lịch tỉnh bà rịa vũng tàumẫu nhận xét ứng dụng kết quả nghiên cứu thử nghiệm trong sản xuấtnghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầuđề tài nghiên cứu thử nghiệm một số loại thảo dược có tác dụng kháng khuẩn trên một số loài vi khuẩn phân lập được từ tôm sú giống penaeus monodon nuôi ở phú hải phú vang thừa thiên huếnghiên cứu văn học dân gian từ góc độ type và motif những khả thủ và bất cập phần 2 pptxĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm