Ứng dụng phương pháp sinh học để tổng hợp chitosan từ phế liệu chế biến thủy sản

Ứng dụng phương pháp sinh học để tổng hợp CHITOSAN từ phế liệu chế biến thủy sản

Ứng dụng phương pháp sinh học để tổng hợp CHITOSAN từ phế liệu chế biến thủy sản
... cứu ứng dụng phƣơng pháp sinh học để tổng hợp chitosan từ phế liệu chế biến thủy sản nhằm thu đƣợc sản phẩm nhƣ: chitin, chitosan sản phẩm phụ nhƣ chất màu carotenoid chế phẩm enzyme protease từ ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC ĐỂ TỔNG HỢP CHITOSAN TỪ PHẾ LIỆU CHẾ BIẾN THỦY SẢN Mã số: Đ2013-02-53 ... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung: - Tên đề tài: Ứng dụng phƣơng pháp sinh học để tổng hợp chitosan từ phế liệu chế biến thủy sản - Mã số: Đ 2013-02-53 - Chủ nhiệm: TS Bùi Xuân Đông - Thành viên...
 • 85
 • 380
 • 0

Ứng dụng phương pháp sinh học để tổng hợp chitosan từ phế liệu chế biến thủy sản

Ứng dụng phương pháp sinh học để tổng hợp chitosan từ phế liệu chế biến thủy sản
... nghiên cứu ứng dụng phương pháp sinh học để tổng hợp chitosan từ phế liệu chế biến thủy sản nhằm thu sản phẩm như: chitin, chitosan sản phẩm phụ chất màu carotenoid chế phẩm enzyme protease từ nội ... xuất theo phƣơng pháp hóa học ứng dụng công nghệ sinh học Đặc điểm sản phẩm chitosan sản xuất theo phƣơng pháp Chỉ tiêu chất lƣợng hóa học ứng dụng protease ứng dụng vi khuẩn từ nội tạng cá B ... ứng hóa học ứng dụng thu nhận chitin theo phương pháp hóa học, tiến hành thí nghiệm ứng dụng chế phẩm enzyme protease, 16 tách chiết từ nội tạng cá để thực phản ứng thủy phân protein nguyên liệu...
 • 32
 • 118
 • 0

Báo cáo tổng kết dự án sản xuất thử nghiệm cấp độ sản xuất chitin- chitozan từ phế liệu chế biến thủy sản

Báo cáo tổng kết dự án sản xuất thử nghiệm cấp độ sản xuất chitin- chitozan từ phế liệu chế biến thủy sản
... nhiên sản phẩm lại bán khách hàng u cầu 14 B- KẾT QUẢ SẢN XUẤT THỬ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ * Kết sản xuất thử nghiệm Trong trình thực dự án tổ chức sản xuất sản phẩm sau: Chitin : 25 Chitozan ... bảng thực nghiệm phần phụ lục Từ kết bảng phụ lục 3, chọn chế độ cho sản phẩm chitozan có chất lượng cao độ nhớt độ deacetyl Khi sản xuất thử theo chế độ tối ưu thu tiêu chất lượng chitozan bảng ... Chitin- Chitozan từ phế liệu chế biến thủy sản (vỏ tôm, vỏ ghẹ ) Nhằm mục tiêu : -Hoàn thiện quy trình công nghệ để nâng cao chất lượng Chitin -Chitozan -Tiến hành sản xuất thử nghiệm để tiến tới sản...
 • 31
 • 476
 • 1

BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ SẢN XUẤT CHITIN- CHITOZAN TỪ PHẾ LIỆU CHẾ BIẾN THỦY SẢN(vỏ tôm, vỏ ghẹ) doc

BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ SẢN XUẤT CHITIN- CHITOZAN TỪ PHẾ LIỆU CHẾ BIẾN THỦY SẢN(vỏ tôm, vỏ ghẹ) doc
... Chitin- Chitozan từ phế liệu chế biến thủy sản (vỏ tôm, vỏ ghẹ ) Nhằm mục tiêu : -Hoàn thiện quy trình công nghệ để nâng cao chất lượng Chitin -Chitozan -Tiến hành sản xuất thử nghiệm để tiến tới sản ... nhiên sản phẩm lại bán khách hàng u cầu 14 B- KẾT QUẢ SẢN XUẤT THỬ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ * Kết sản xuất thử nghiệm Trong trình thực dự án tổ chức sản xuất sản phẩm sau: Chitin : 25 Chitozan ... quy trình sản xuất chitoan chế biến số sản phẩm cơng nghiệp từ phế liệu vỏ tơm, vỏ cua 19 PHỤ LỤC 3: BÁO CÁO TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHITIN- CHITOZAN...
 • 31
 • 566
 • 1

BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN SẢN XUẤT CHITIN-CHITOZAN TỪ PHẾ LIỆU CHẾ BIẾN THỦY SẢN ( VỎ TÔM, VỎ GHẸ) pptx

BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN SẢN XUẤT CHITIN-CHITOZAN TỪ PHẾ LIỆU CHẾ BIẾN THỦY SẢN ( VỎ TÔM, VỎ GHẸ) pptx
... ĐẠI HỌC THỦY SẢN BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ SẢN XUẤT CHITIN- CHITOZAN TỪ PHẾ LIỆU CHẾ BIẾN THỦY SẢN (vỏ tôm, vỏ ghẹ ) Mã số: B2002 - 33 - 01-DA Cơ quan quản lý dự án :Vụ ... giáo dực đào tạo giao cho trường đại học Thủy sản Nha Trang thực dự án sản xuất thử nghiệm: Sản xuất Chitin- Chitozan từ phế liệu chế biến thủy sản (vỏ tôm, vỏ ghẹ ) Nhằm mục tiêu : -Hoàn thiện quy ... triển lãm sản phẩm dư luận xã hội đánh giá tốt, Sản phẩm Chitozn ngày sở tiêu dùng ý - Dự án góp phần đáng kể việc tạo nên sản phẩm đặc thù từ phế liệu thủy sản vỏ tôm, vỏ ghẹ mà sản phẩm phải...
 • 32
 • 864
 • 3

Nghiên cứu sử dụng phương pháp sinh học để khử protein và khoáng chất trong quy trình sản xuất chitin và chitosan từ phế liệu đầu vỏ tôm

Nghiên cứu sử dụng phương pháp sinh học để khử protein và khoáng chất trong quy trình sản xuất chitin và chitosan từ phế liệu đầu vỏ tôm
... pháp để sản xuất chitin: phương pháp hóa học, phương pháp sinh học, phương pháp kết hợp hóa học sinh học 1.2.3.1 Quy trình sản xuất chitin chitosan phương pháp hóa học Hiện trình sản xuất chitin ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC ĐỂ KHỬ PROTEIN VÀ KHOÁNG CHẤT TRONG QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHITIN CHITOSAN TỪ PHẾ LIỆU ĐẦU ... sinh học để khử protein khoáng chất quy trình sản xuất chitin chitosan từ phế liệu đầu vỏ tôm cần thiết Mục đích đề tài: đánh giá khả khử protein khoáng chất phương pháp sinh học sử dụng phối...
 • 137
 • 299
 • 0

ứng dụng phương pháp sinh học kỵ khí khi xử lý bùn và nước thải

ứng dụng phương pháp sinh học kỵ khí khi xử lý bùn và nước thải
... GIỚI THIỆU CÔNG NGHỆ SINH HỌC KỴ KHÍ TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI QUÁ TRÌNH SINH HỌC KỴ KHÍ XỬ LÝ BÙN QUÁ TRÌNH SINH HỌC KỴ KHÍ XỬ LÝ NƯỚC THẢI HIỆU QUẢ QUÁ TRÌNH SINH HỌC KỴ KHÍ QUA MỘT SỐ VÍ DỤ CỤ ... THIỆU CÔNG NGHỆ SINH HỌC KỴ KHÍ • Loại trừ BOD: • Quá trình xử phát triển dạng huyền phù → xử sinh học Xử hiếu khí xử kỵ khí:  COD / BOD ≤ hay BOD / COD ≥ 0,5 → Xử hiếu khí Nếu COD ... rắn Nước: thành phần cấu tạo nước thải Trong số trường hợp, nước chiếm từ 99,5% - 99,9% nước thải QUÁ TRÌNH SINH HỌC KỴ KHÍ XỬ LÝ BÙN Nguồn gốc • Các trình xử nước thải dân dụng nước thải...
 • 42
 • 567
 • 1

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VI SÓNG TRONG TỔNG HỢP HỬU CƠ

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP VI SÓNG TRONG TỔNG HỢP HỬU CƠ
... CHUNG VỀ THIẾT BỊ LÒ VI SÓNG ỨNG DỤNG TRONG CÁC PHẢN ỨNG TỔNG HỢP HỮU CƠ ❶ GiỚI THIỆU CHUNG VỀ THIẾT BỊ LÒ VI SÓNG • Vi sóng sóng điện từ có tần số từ 0.3-300 MHz • Năng lượng vi sóng thấp không ... sử dụng với vi sóng: teflon, Borosilicate glass, polystyren, quartz • Ứng dụng tổng hợp tốc độ nhanh với hệ thống vi sóng, gần xem xâm nhập lượng lớn Hơn 2000 báo đăng tải kỷ nguyên ứng dụng tổng ... tổng hợp hữu với thiết bị hổ trợ vi sóng mircrowavesassisted organic synthesis (MAOS) báo sử dụng nhiệt vi sóng để chuyển hóa hợp chất hữu nhóm Gedye Giguere, Majetich năm 1986 ỨNG DỤNG TRONG...
 • 19
 • 491
 • 9

nghiên cứu ứng dụng phương pháp đốt cháy gel tổng hợp perovskit và đánh giá khả năng hấp phụ asen, sắt, manga xúc tác oxi hóa CO

nghiên cứu ứng dụng phương pháp đốt cháy gel tổng hợp perovskit và đánh giá khả năng hấp phụ asen, sắt, manga xúc tác oxi hóa CO
... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 22 2.2.2 Phương pháp hấp phụ 24 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu hoạt tính xúc tác 32 2.3 Các phương pháp phân tích 32 v 2.3.2 Phương pháp nhiễu ... Một số kết nghiên cứu xử lý ô nhiễm asen, sắt, mangan Nhiều công trình nghiên cứu xử lý asen, sắt, mangan công bố: Vật liệu nano oxít hỗn hợp Fe2O3, Mn2O3 nghiên cứu ứng dụng để hấp phụ asen [15] ... xúc tác xử lý CO Phương pháp xử lý CO thành CO2 có sử dụng xúc tác hiệu triệt để Nhiều hệ xúc tác lựa chọn để nghiên cứu, sử dụng perovskit hướng đạt nhiều thành công Vai trò xúc tác perovskit ABO3...
 • 73
 • 120
 • 0

CÁC PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN VEN BIỂN

CÁC PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN VEN BIỂN
... hệ sinh thái rừng ngập mặn hàu, vẹm, cua, cá tác nhân loại bỏ chất ô nhiễm hữu V- Kết luận Có nhiều phương pháp sinh học sử dụng để xử ô nhiễm môi trường nuôi trồng thủy sản ven biển, phương ... methods) hay gọi bể metan Phương pháp sử dụng vi sinh vật kỵ khí để phân huỷ chất ô nhiễm hữu Hệ thống không thích hợp cho xử ô nhiễm môi trường nuôi trồng thuỷ sản chi phí xây dựng cao Tuy ... nhân khác Tùy theo hàm lượng chất ô nhiễm nước thải điều kiện cụ thể khu vực III Các hệ thống xử ô nhiễm môi trường phương pháp sinh học Hệ thống xử phương pháp hiếu khí (Aerobic methods)...
 • 5
 • 1,762
 • 24

CÁC PHƯƠNG PHÁP SINH học xử lý ô NHIỄM môi TRƯỜNG DO NUÔI TRỒNG THUỶ sản VEN BIỂN

CÁC PHƯƠNG PHÁP SINH học xử lý ô NHIỄM môi TRƯỜNG DO NUÔI TRỒNG THUỶ sản VEN BIỂN
... hệ sinh thái rừng ngập mặn hàu, vẹm, cua, cá tác nhân loại bỏ chất ô nhiễm hữu V- Kết luận Có nhiều phương pháp sinh học sử dụng để xử ô nhiễm môi trường nuôi trồng thủy sản ven biển, phương ... Các phương pháp sinh học xử ô nhiễm môi trường Có nhiều phương pháp sinh học ứng dụng rộng rãi xử ô nhiễm môi trường, đặc biệt chất thải hữu Tiêu biểu việc sử dụng hệ sinh vật để phân hủy ... methods) hay gọi bể metan Phương pháp sử dụng vi sinh vật kỵ khí để phân huỷ chất ô nhiễm hữu Hệ thống không thích hợp cho xử ô nhiễm môi trường nuôi trồng thuỷ sản chi phí xây dựng cao Tuy...
 • 13
 • 402
 • 2

Nghiên cứu khoa học " SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ ĐỂ PHÁT HIỆN VÀ XÁC ĐỊNH NẤM GÂY BỆNH MỤC GỖ BẠCH ĐÀN " pot

Nghiên cứu khoa học
... Tasmania để xác định nấm mục gỗ phương pháp phân tử thực Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử, khoa Khoa học Nông nghiệp, trường Đại học Tasmania, Australia Phương pháp Tách DNA: Lấy phoi gỗ mục thực ... định loại tên nấm gây mục gỗ kỹ thuật DNA xác không phụ thuộc vào sinh bào tử loài nấm, đặc điểm cần thiết để định loại phương pháp hình thái học Tính ứng dụng phương pháp: Phương pháp phát xác ... Ascomycetes Kiểu mục Mục nâu Mục nâu Mục nâu Mục nâu Mục nâu Mục nâu Mục nâu Mục nâu Mục trắng Mục trắng Mục trắng Mục trắng Mục trắng Mục mềm Mục mềm Mục mềm Mục mềm Mục mềm Mục mềm Mục mềm Ghi chú:...
 • 8
 • 290
 • 1

Sử dụng phương pháp sinh học phân tử để phát hiện và xác định nấm gây potx

Sử dụng phương pháp sinh học phân tử để phát hiện và xác định nấm gây potx
... Reaction) sử dụng để khuyếch đại phân đoạn điển hình DNA, ưu điểm phương pháp cho kết nhanh, xác phát nấm bệnh giai đoạn sớm mà số phương pháp áp dụng Phát nấm bệnh phương pháp PCR xác định nấm bệnh phương ... E obliqua Tasmania để xác định nấm mục gỗ phương pháp phân tử thực Phòng thí nghiệm Sinh học phân tử, khoa Khoa học Nông nghiệp, trường Đại học Tasmania, Australia 3 Phương pháp Tách DNA: Lấy ... ri-bô-xôm DNA vùng phù hợp cho phân biệt loài nấm (Mitchell et al 1995) Bài viết trình bày kết nghiên cứu phương pháp sinh học phân tử áp dụng để phát xác định nấm gây bệnh mục gỗ bạch đàn E obliqua...
 • 5
 • 308
 • 0

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG ĐỌC HIỂU BÀI THƠ TRE VIỆT NAM CHO HỌC SINH LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN THUẬN CHÂU SƠN LA

ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC TRONG ĐỌC HIỂU BÀI THƠ TRE VIỆT NAM CHO HỌC SINH LỚP 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN THUẬN CHÂU SƠN LA
... học Tiếng Việt Trường Tiểu Học Thị Trấn Thuận Châu - Sơn La Với lý trên, thực đề tài: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực đọc - hiểu thơ Tre Việt Nam cho học sinh lớp Trường Tiểu học thị trấn ... trạng ứng dụng phương pháp dạy học vào dạy học thơ Tre Việt Nam Tiếng Việt lớp Trường Tiểu Học Thị Trấn Thuận Châu Sơn La, nhằm đưa số phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu dạy học ... pháp dạy học tích cực việc ứng dụng phương pháp đọc hiểu văn tác phẩm Tìm hiểu tình hình thực dạy học Tiếng Việt sở áp dụng phương pháp dạy học tích cực dạy tập đọc Trường Tiểu học Thị Trấn Thuận...
 • 56
 • 636
 • 3

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN
... tọa độ điểm liên quan nội dung cần giải toán hầu hết toán hình học tọa độ Để góp phần nhỏ giúp cho học sinh có kinh nghiệm giải toán không gian túy phương pháp tọa độ, xin trình bày số đề toán hình ... hình không gian túy đề thi đại học năm gần phương pháp tọa độ Một số toán giải dài so với cách giải túy phương pháp giải mà đề muốn hướng tới, với học sinh giải chưa tốt hình không gian túy phương ... tọa độ Oxyz cho hợp lí để dễ dàng tìm tọa độ điểm toán Một kinh nghiệm nhỏ học sinh cần phải nắm số dạng hình bản, cần phải linh hoạt biến đổi phương pháp túy phương pháp tọa độ, không nên cứng...
 • 18
 • 765
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng phương pháp toán học để lập kế hoạch tối ưucác phương pháp sinh học xử lý ô nhiễm môi trường do nuôi trồng thuỷ sản ven biểngiáo án chưa ứng dụng phương pháp dạy học tích hợp để giáo dục kó năng sống cho học sinh thông qua tính thời sự của văn bảngiáo án có ứng dụng phương pháp dạy học tích hợp để giáo dục kó năng sống cho học sinh thông qua tính thời sự của văn bảnứng dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học toán ở tiểu học cô lê thị hằngứng dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học toán ở tiểu học cô lê thị hằng thanh liêm – hà namứng dụng phương pháp dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề vào dạy học toán ở tiểu họcứng dụng phương pháp toạ độ để giải một số bài toán hình học không gianứng dụng phương pháp dạy học cho trẻứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất vác xinnâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua sử dụng phương pháp dạy học theo nhóm hợp tác trong giải toán có lời văn ở lớp 5 trường tiểu học hiệp hòabai tieu luan viec ung dung phuong phap day hoc vao mon my thuâtkhóa luận tốt nghiệp ứng dụng phương pháp tọa độ để giải các bài toán trong không gianứng dụng phương pháp dạy học hợp tác trong môn toán lớp 10bai thu hoạch bdtx mam non ung dung phuong phap day hoc tích cuc trong ki ling vuc phat trien nhan thucPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây