bai tap ve song dung

Bài tập về sóng dừng có đáp án chi tiết

Bài tập về sóng dừng có đáp án chi tiết
... 2,5cm: bụng sóng, thuộc bó sóng thứ nhất; nên bó sóng điểm ; bó sóng thư 3, thứ 2x2 = điểm ; tổng cộng co điểm Như điểm M điểm dao động biên độ, pha với điểm M Chọn đáp án D Bài :Một sợi ... 2,5 cm Đáp án C 12 12 Câu 13: Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 80cm Hai sóng tần số gần liên tiếp tạo sóng dừng dây f1=70 Hz f2=84 Hz Tìm tốc độ truyền sóng dây Biết tốc độ truyền sóng ... truyền sóng v =  T = 72/0,3 = 240cm/s = 2,4m/s Chọn đáp án D Bài 4: Một dây đàn hồi AB đầu A rung nhờ dụng cụ để tạo thành sóng dừng dây, biết Phương trình dao động đầu A uA= acos100t Quan sát sóng...
 • 8
 • 12,871
 • 152

bài tập về sóng dừng và các đặc trưng sinh lí của âm

bài tập về sóng dừng và các đặc trưng sinh lí của âm
... = - Gọi hs lên bảng giải - Nhận xét, kết luận 1500 = 1,5mm 106 Bài 10 (Trang 55 SGK ) - Bài tập làm thêm - Cho hs thảo luận tìm cách giải v l l l 340.951, 25 − ⇒ vg = kk = vkk vg l − vkk t 951, ... Thêm:Mức cường độ âm điểm L= 40dB.Hãy tính cường độ âm điểm ? ( Io = 10-12 ( W/m2 ) Giải : L = 10 lg I = 40dB IO - Yêu cầu hs đọc trả lời tập trang ⇒ lg I = ⇒ I = 104 Vậy cường độ âm Io Io 59 - Kết ... ( trang 59 SGK ) chọn C Câu ( trang 59SGK ) chọn C Hoạt động 3; Củng cố Hoạt động GV HS Về nhà làm lại tập hướng dẫn chuẩn bị kiểm tra tiết Tæ Lý Ho¸ Nội dung giảng Tèng §×nh Nam ...
 • 2
 • 394
 • 0

vật lý 12 bài tập về sống dừng có lời giải (2)

vật lý 12 bài tập về sống dừng có lời giải (2)
... Phương trình họ nghiêm với k1,2,3,4 = 0, 1, 2, 3, 2πd π π + = ± + 2kπ > d1 = ( + k1) λ; d2 = ( + k2) λ; λ 12 12 2πd π 5π 11 + =± + 2kπ ->d3 = ( + k3) λ; d4 = ( + k4) λ; λ 12 12 30 d = dmin ... 12 30 d = dmin = λ= = 2,5 cm Chọn đáp án C 12 12 Câu 9: Một sợi dây căng hai điểm cố định cách 75cm Người ta tạo sóng dừng dây Hai tần số gần tạo sóng dừng dây 150Hz 200Hz Vận tốc truyền sóng dây ... sóng dây bằng: A 75m/s B 300m/s C 225m/s D 5m/s Giải: Điều kiện để sóng dừng dây hai đầu cố định v λ vơi n số bó sóng.λ = f Hai tần số gần tạo sóng dừng dây số bó sóng n2 – n1 = v λ l=n =n ->...
 • 3
 • 377
 • 1

vật lý 12 bài tập về sống dừng có lời giải (3)

vật lý 12 bài tập về sống dừng có lời giải (3)
... dao động biên đọ a pha, cách A là: λ 5λ 13λ 17λ ; ; ; ; 12 12 12 12 5λ λ λ Khảng cách gần hai điểm dao động biên đọ a pha - = 12 12 λ Do = 20 cm > λ = 60cm λ 2l 240 = = Số bụng sóng k ... d1min = 6 12 1 k 1 5λ -> d2 = ( + )λ ->d2min = ( + )λ > d2min = 6 12 5λ λ λ MM’ = d2min - d1min = = = 20 cm Chọn đáp án A 12 12 Câu 15: Một sợi dây AB đàn hồi căng ngang dài l = 120 cm, hai ... động biên độ a pha với 2πd 2πd 2asin =a > sin = -> λ λ 2πd π = + 2kπ -> d1 = ( + k )λ: (k = 0, 1, ) λ 12 2πd 5π + 2kπ > d2 = ( + k )λ (k = 0, 1, 2, ) = λ 12 Các điểm M dao động có...
 • 3
 • 392
 • 1

vật lý 12 bài tập về sống dừng có lời giải (4)

vật lý 12 bài tập về sống dừng có lời giải (4)
... thay đổi tần số rung cần, tạo lần sóng dừng dây? (Biết sóng dừng, đầu nối với cần rung nút sóng) A 10 lần B 12 lần C lần D lần Giải: Điều kiện để sóng dừng đầu nút, đầu bụng là: v λ v 4f 4l ... ≤ f ≤ 125 -> 100 ≤ 2,5n + 1,25 ≤ 125 -> 98,75 ≤ 2,5n ≤ 123 ,75 -> 39,5 ≤ n ≤ 49,5 > 40 ≤ n ≤ 49 10 giá trị n từ 40 đến 49 Trong trình thay đổi tần số rung cần, tạo 10 lần sóng dừng dây ... M’ N’ Trong sóng dừng điểm dao động với biên độ biên độ nguồn sóng ( nửa biên độ λ 12 bụng sóng) cách nút gần đoạn d = Khoảng cách gần hai điểm dao động pha biên độ λ λ λ 12 MM’ = -2 = = 20cm...
 • 3
 • 467
 • 1

vật lý 12 bài tập về sống dừng có lời giải (5)

vật lý 12 bài tập về sống dừng có lời giải (5)
... sóng dừng dây bước sóng λ N nút sóng Hai điểm P Q nằm hai phía N λ λ 12 vị trí cân cách N đoạn Ở vị trí li độ khác không tỉ số li độ P so với Q −1 3 A B C – D Giải: Phương trình sóng dừng ... dây điểm dao động cách l1 dao động với biên độ cm, người ta lại thấy điểm cách khoảng l2 (l2 > l1) điểm biên độ a Giá trị a là: 2 A.4 cm B.4cm C cm D.2cm Giải: Nhận xét: Khi sóng dừng, ... ) = 2a cos =a λ 12 P A =a AQ = 2a cos( 2π λ π 2π π 7π + ) = 2a cos( + ) = 2a cos =a λ 3 uP =− uQ Do Chọn đáp án A B B B M M M M • • • • B Câu 25 Sóng dừng tạo sợi dây đàn hồi chiều dài l Người...
 • 3
 • 778
 • 7

vật lý 12 bài tập về sống dừng có lời giải (6)

vật lý 12 bài tập về sống dừng có lời giải (6)
... tần số liên tiếp cho sóng dừng dây A 45,25Hz B 22,62 Hz C 96Hz D 8Hz v kv λ 2f f Giải: : Điều kiện để sóng dừng dây l = k = k -> = 2l =const Khi F = F1 v1 f v1 f k1 k2 = Khi f1 f2 hai tần ... Tương tự F = F2 ta = ∆f’ (**) (2) F2 F1 v2 v1 ∆f ' ∆f = v1 2l 2 Từ (*) (**) = = = > ∆f’ = f’2 – f’1 = ∆f = 45,25Hz Đáp án A Câu 30: Một sợi dây dài l = 1,2 m sóng dừng với tần số liên ... Xác định tốc độ truyền sóng dây? A 48 m/s B 24 m/s C 32 m/s D 60 m/s λ v 2f k f 2l v Giải: Điều kiện để sóng dừng dây l = k = k -> = = const f1 f2 k1 k2 = Khi f1 f2 hai tần số liên tiếp f1...
 • 2
 • 288
 • 0

vật lý 12 bài tập về sống dừng có lời giải (7)

vật lý 12 bài tập về sống dừng có lời giải (7)
... đáp án A Bài 34: Một sợ dây đàn hồi căng ngang dây sóng dừng ổn định khoảng thời gian hai lần lên tiếp dây duỗi thẳng 0,1s, tốc độ sóng dây 3m/s Xét hai điểm MN dây cách 85cm, M bụng biên ... uM =-2 =- cm Bài 35: Dây đàn hồi AB dài 24cm với đầu A cố định, đầu B nối với nguồn sóng M N hai điểm dây chia dây thành đoạn dây duỗi thẳng Khi dây xuất sóng dừng, , quan sát thấy hai bụng ... thời điểm li độ M 2cm li độ N Giải: Khoảng thời gian hai lần lên tiếp dây duỗi thẳng là nửa chu kỳ:  T = 0,2s Bước sóng λ = vT = 0,6m = 60cm T = 0,1s B • M • N • 5λ 12 MN = 85 cm = λ + điểm M...
 • 3
 • 418
 • 3

vật lý 12 bài tập về sóng dừng có lời giải (1)

vật lý 12 bài tập về sóng dừng có lời giải (1)
... 2,5cm: bụng sóng, thuộc bó sóng thứ nhất; nên bó sóng điểm ; bó sóng thư 3, thứ 2x2 = điểm ; tổng cộng co điểm Như điểm M điểm dao động biên độ, pha với điểm M Chọn đáp án D Bài :Một sợi ... CA = d Biên độ sóng dừng tai C aC = 2asin Để aC = a (bằng nửa biện độ B bụng sóng) : sin 2πd = 0,5 λ A 2πd λ + k)λ Với λ = 4AB = 56cm Điểm C gần A ứng với k = 12 d = AC = λ /12 = 56 /12 = 14/3 cm ... án A -> d = ( Bài 3: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A với AB = 18 cm, M điểm dây cách B khoảng 12 cm Biết chu kỳ sóng, khoảng thời...
 • 3
 • 1,930
 • 1

Bài tập về sử dụng lệnh rẽ nhánh

Bài tập về sử dụng lệnh rẽ nhánh
... câu lệnh tổ chức rẽ nhánh TurboPascal (TP) Dạng thiếu: if < điều kiện> then ; Dạng đủ: if < điều kiện> then else ; - Điều kiện biểu thức logic - Câu lệnh lệnh ... Tiêu bướcvàmới (bài đưa vào Đây đề chóđượcchương (SKG- 51) Tổng số mônsoạn thảotr6- trangtrình THPT Trướclà gàTurbo pascal 51) a n Loại biểu thức thiết phải có mặt câu lệnh rẽ nhánh: Biểu thức ... begin n:=n+1; s:=s+1/n; end; writeln(n); A< i =1 i N Chương III Cấu trúc câu lệnh rẽ nhánh Dạng thiếu Dạng đủ Cấu trúc câu lệnh lặp Lặp với số lần biết trước Lặp tiến Lặp lùi Lặp với số lần chưa biết...
 • 13
 • 847
 • 12

BÀI TẬP VỀ ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN (TIẾT 54)

BÀI TẬP VỀ ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN (TIẾT 54)
... f(x)500A) SHIFT 1/x SHIFT COS-1 SHIFT O ,,, 5404408.2 BÀI TẬP VỀ NHÀ: Tính diện tích hình phẳng giới hạn đường: y = x2 – 2x y = x Tính thể tích khối tròn xoay tạo quay hình phẳng giới hạn đường: ... = 4⋅ x-3 CH2: Tính diện tích S (phần sọc đỏ)? k 2 O S = ∫ (x +1) -(4x -3) dx = ∫ ( x − x + 4) dx 0 x 8 =( -2x +4x) = -8+8= 3 Em xin phát biểu -3 (đvdt) j x x2 y= Bài tập 3: Pa bol (P): chia hình ... À, rồi! A x Bài tập 5: Cho tam giác vuông OPM có cạnh OP nằm trục Ox π µ Đặt: POM =α , OM = R , (0 ≤ α ≤ ) Gọi (T) khối tròn xoay tạo thành quay tam giác quanh trục Ox a) Tính thể tích V (T) theo...
 • 8
 • 916
 • 20

Bài giảng BÀI TẬP VỀ SÓNG ÁNH SÁNG

Bài giảng BÀI TẬP VỀ SÓNG ÁNH SÁNG
... Chọn trả lời Ứng dụng tượng giao thoa ánh sáng để đo: A vận tốc ánh sáng B chiết suất môi trường C bước sóng ánh sáng D tần số ánh sáng 21 Trong giao thoa ánh sáng đơn sắc qua khe Young, giảm khoảng ... nghiệm Young giao thoa ánh sáng, đoạn MN quan sát, dùng ánh sáng vàng có bước sóng 0,6µm quan sát 17 vân sáng (Tại M N vân sáng) Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 0,48µm số vân sáng quan sát đoạn MN ... I-âng ánh sáng đơn sắc có λ =540nm, khoảng vân đo 0,36mm Thay ánh sáng ánh sáng có bước sóng λ ’=600nm, khoảng vân i’ A 0,4mm B 0,324mm C 0,45 mm D 0,6mm 26 Thí nghiệm giao thoa ánh sáng có bước sóng...
 • 14
 • 891
 • 9

BAI TAP VE SONG AM

BAI TAP VE SONG AM
... IM đạt giá trị lớn nhất, nên M gần O > OM vuông góc với AC trung điểm AC A AO AC AO2 = OM2 + AM2 =  -> 3AO2 = AC2 4 AC , Chọn đáp án B > AO = Câu Trên sợi dây đàn dài 65cm sóng ngang...
 • 4
 • 776
 • 8

Vật lý 12: đề trắc nghiệm phần bài tập về sóng cơ học

Vật lý 12: đề trắc nghiệm phần bài tập về sóng cơ học
... cách hai nút sóng hoạc hai bụng sóng bớc sóng /2 C Có thể quan sát đợc tợng sóng dừng sợi dây dẻo, có tính đàn hồi D Khoảng cách hai nút sóng hai bụng sóng bớc sóng Câu 59: Trong hệ sóng dừng sợi ... liên tiếp 1/2 bớc sóng C Chiều dài sợi dây số nguyên lân bớc sóng D Các điểm nút điểm bụng có vị trí cố định Đề trắc nghiệm phần tập sóng học Câu Một ngời quan sát mặt biển thấy phao nhô lên cao ... tốc sóng B Biên độ dao động sóng số C đại lợng nghịch đảo chu kì tần số góc sóng D Chu kì chung phần tử có sóng truyền qua gọi chu kì dao động sóng Câu 28 chọn kết luận đúng: Vận tốc truyền sóng...
 • 7
 • 1,316
 • 56

Xem thêm