các quy định về kinh tế trong đó có các quy định về các thành phần kinh tế và các chính sách phát triển đối với từng loại thành phần kinh tế

các quy định về kinh tế trong đó các quy định về các thành phần kinh tế các chính sách phát triển đối với từng loại thành phần kinh tế

các quy định về kinh tế trong đó có các quy định về các thành phần kinh tế và các chính sách phát triển đối với từng loại thành phần kinh tế
... nghĩa, thành phần kinh tế vai trò định kinh tế quốc dân Nhà nước sách định thành phần kinh tế để đảm bảo cho thành phần kinh tế bình đẳng trước pháp luật, hợp tác cạnh tranh phát triển kinh tế ... pháp 1992) Chính sách nhà nước thành phần kinh tế Dựa sở hình thức sở hữu nước ta nhà nước ta xác định kinh tế nước ta gồm thành phần kinh tế sau :kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, ... nước ta phải kinh tế phát triển theo chiều hướng tích cực bền vững mà muốn kinh tế phát triển bền vững nhà nước ta phải hệ thống quy định sách phát triển kinh tế hợp lí Trong năm qua...
 • 9
 • 152
 • 0

Các chính sách phát triển ngoại thương nhằm thực hiện kế hoạch chuyển dịch cấu kinh tế theo xu thế hội nhập ở Việt Nam.doc.DOC

Các chính sách phát triển ngoại thương nhằm thực hiện kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo xu thế hội nhập ở Việt Nam.doc.DOC
... cho xã hội, nâng cao hiệu kinh tế hội 14 phần II cấu kinh tế Việt Nam tiến trình hội nhập I-/ Vai nét cấu kinh tế Việt Nam năm qua cấu kinh tế Khi bắt đầu bớc vào nghiên cứu cấu kinh tế nói ... cấu vùng kinh tế (vùng kinh tế trọng điểm - vùng kinh tế hỗ trợ - ) sở để đánh giá phân loại cấu vùng kinh tế dựa điều kiện lịch sử - kinh tế - xã hội vùng + Trên giác độ mở cửa kinh tế: cấu ... 13 phần II 15 cấu kinh tế Việt Nam tiến trình hội nhập 15 I-/ Vai nét cấu kinh tế Việt Nam năm qua 15 cấu kinh tế .15 Thực trạng cấu kinh tế Việt Nam năm gần ...
 • 44
 • 490
 • 2

Các chính sách phát triển kinh tế ngoại giao

Các chính sách phát triển kinh tế và ngoại giao
... rng v TC, ch /giao CN t nc PTr ó nờu ti BAP; Chuyn giao CN, v TC l K tiờn quyt nc ang PTr tip cn n SX sch hn, ớt phỏt thi carbon (cựng vi CS thớch hp v SH trớ tu quỏ trỡnh chuyn giao) ; Nhu cu ... vựng ven bin Vit Nam - giai on BKH Chõu : Vit Nam nh hng tim tng v kinh t - xa hi ca BKH ti Vit Nam Nông nghiệp 52,5 Tg - 50,5% Các trình công nghiệp 3,8Tg - 3,7% Tng lng KNK phỏt thi: trờn 103 ... cung cp TC v chuyn giao CN cho nc ang PTr Mc phỏt thi ca nc tng liờn tc (HK, NB tng gp ln so vi thi k mi gia nhp 30 AWG-LCA: 04 V c bn (gim thiu, thớch ng, ti chớn, chuyờn giao CN): (i) quan...
 • 14
 • 423
 • 1

Quy định các tiêu chí cụ thể đối với từng loại đơn vị hành chính ở nước ta để đi đến ổn định, chấm dứt tình trạng chia tách nhiều như thời gian qua

Quy định các tiêu chí cụ thể đối với từng loại đơn vị hành chính ở nước ta để đi đến ổn định, chấm dứt tình trạng chia tách nhiều như thời gian qua
... đơn vị hành cấp, sở ổn định đơn vị hành ba cấp tỉnh, huyện, xã" Chương trình Tổng thể Cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001 2010 đặt yêu cầu: "Quy định tiêu chí cụ thể loại đơn vị hành nước ta để ... vị hành nước ta để đến ổn định, chấm dứt tình trạng chia, tách nhiều thời gian qua" Đi u cho thấy Đảng Nhà nước ta đặc biệt ý đến việc bảo đảm tính ổn định đơn vị hành nhằm ổn định phát triển kinh ... huyện đề cập đến tiêu chí liên quan đến đơn vị hành huyện, tiêu chí dân số xem tiêu chí quan trọng Các tiêu chí liên quan đến yếu tố đặc thù lại chưa cụ thể hóa thành tiêu chuẩn cụ thể làm thước...
 • 62
 • 805
 • 2

Các chính sách phát triển kinh tế của Myanmar.

Các chính sách phát triển kinh tế của Myanmar.
... đời phát triển đất nước Myanmar 1.2 Các điều kiện tự nhiên xã hội để phát triển kinh tế Myanmar 1.2.1 Thuận lợi 1.2.2 Khó khăn 12 Chương Các sách phát triển kinh tế ... 1997 Kể từ đó, kinh tế Mianma dần ổn định phát triển theo hướng tích cực Sau ta nghiên cứu số sách thương mại đầu tư Mianma đặc biệt từ sau cải cách 2.1 Chính sách thương mại quốc tế 2.1.1 Những ... 14 ĐÁT NƯỚC MYANMAR Chương Các sách phát triển kinh tế Myanmar Mianma với xuất phát điểm nước nông nghiệp lạc hậu lại áp dụng chế quan liêu bao cấp 30 năm khiến kinh tế Mianma ngày trì trệ Trong...
 • 44
 • 855
 • 9

Luận văn đánh giá kết quả thực hiện các chính sách phát triển kinh tế trang trại ở huyện việt yên, tỉnh bắc giang

Luận văn đánh giá kết quả thực hiện các chính sách phát triển kinh tế trang trại ở huyện việt yên, tỉnh bắc giang
... nhiên - kinh tế - xã hội - huyện Việt Yên - Tỉnh Bắc Giang 50 3.2 Phơng pháp nghiên cứu 69 Kết nghiên cứu thảo luận 75 4.1 Kết thực sách phát triển kinh tế trang trại huyện Việt Yên Tỉnh Bắc giang ... kết thực sách phát triển KTTT huyện Việt Yên Tỉnh Bắc giang 106 4.2 Định hớng giải pháp nhằm bổ sung hoàn thiện sách để phát triển KTTT huyện Việt Yên -Bắc giang 112 4.2.1 Quan điểm mục tiêu phát ... cứu vận động phát triển KTTT thực sách có liên quan đến phát triển KTTT : + Chính sách phát triển KTTT + Chính sách đất đai + Chính sách tín dụng + Chính sách giá nông sản + Chính sách khoa học...
 • 134
 • 367
 • 0

ĐTN các chính sách phát triển kinh tế xã hội

ĐTN các chính sách phát triển kinh tế xã hội
... đờng lối Đảng, Chính phủ ban hành số chế sách phát triển ngành chăn nuôi nh: Quyết định 166 - 2001/QĐ-TTg sách phát triển chăn nuôi lợn xuất Quyết định 167-2001/QĐ-TTg sách phát triển chăn nuôi ... vốn đầu t phát triển toàn hội cho lĩnh vực công nghiệp chế biến đạt xấp xỉ 20% tỷ trọng vốn đầu t phát triển khu vực quốc doanh cho lĩnh vực đạt xấp xỉ 11% Điều cho thấy sách phát triển ngành ... vùng lân cận Chơng Chính sách phát triển ngành nghề nông thôn với vấn đề môi trờng Theo định 132 - 2000/QĐ-TTg ngày 24/11/2000 Thủ tớng Chính phủ số sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông...
 • 68
 • 206
 • 0

Nghiên cứu các vấn đề môi trường nông thôn việt nam theo các vùng sinh thái đặc trưng, dự báo xu thế diễn biến, đề xuất các chính sách giải pháp kiểm soát thích hợp ĐTN các chính sách phát triển kinh tế xã hội với vấn đ

Nghiên cứu các vấn đề môi trường nông thôn việt nam theo các vùng sinh thái đặc trưng, dự báo xu thế diễn biến, đề xuất các chính sách và giải pháp kiểm soát thích hợp  ĐTN các chính sách phát triển kinh tế xã hội với vấn đ
... Chơng Chính sách đ t đai vấn đ môi trờng nông thôn 1.1 Nội dung sách Luật đ t đai đ c Quốc hội thông qua năm 1993, đ c sửa đ i bổ sung vào năm 1998 200 1và văn dới luật quy đ nh nh: Đ t đai thuộc ... lao đ ng nông nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế hội, quy hoạch phát triển nông thôn, bảo vệ môi trờng sinh thái, tổ chức lại sản xu t xây dựng quan hệ sản xu t phù hợp, xây dựng nông thôn, ... suất đ u t đ trồng rừng phòng hộ, rừng đ c dụng lên mức triệu đ ng/ha Chơng Chính sách chuyển đ i cấu sản xu t nông nghiệp với vấn đ môi trờng nông thôn Chuyển dịch cấu kinh tế nông nghiệp, nông...
 • 68
 • 269
 • 0

Chương 3: Các chính sách phát triển kinh tế dựa trên thương mại ppt

Chương 3: Các chính sách phát triển kinh tế dựa trên thương mại ppt
... Thompson, 2001) l Tính kh thi hi u qu phát tri n kinh t c a sách trên? Ai s hư ng l i nh sách trên? l TS Nguy n Minh Đ c 2009 58 29 Chính sách phát tri n kinh t d a xu t kh u XM tt Chuyên môn ... 2009 54 27 Thương m i s phát tri n kinh t Các sách nh m thúc đ y n n kinh t hư ng đ n chuyên môn hóa qu c t xu t kh u hình thành s tăng trư ng d a xu t kh u (export led growth) l Các nư c phát tri ... 2009 62 31 Chính sách thương m i công nghi p l Các quy n nư c thư ng đ xu t sách khuy n khích xu t kh u s n ph m c a m t ngành ngh => thay đ i c u trúc cán cân thương m i => Chính sách tr c p...
 • 34
 • 159
 • 0

Tiểu luận các chính sách phát triển kinh tế

Tiểu luận các chính sách phát triển kinh tế
... kinh tế Khi kinh tế mở rộng phát triển việc làm tạo nhiều hơn, thất nghiệp giảm, ngược lại kinh tế trì trệ công ăn việc làm giảm, thất nghiệp tăng Tuy nhiên cần lưu ý rằng, tăng trưởng kinh tế ... tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy sản xuất tiêu dùng, kích thích đầu tư phát triển Từ bảo đảm cho phát triển an toàn, lành mạnh thị trường tài - tiền tệ toàn kinh tế ... Chính sách tài tiền tệ 1.1 Khái niệm sách tiền tệ Chính sách tiền tệ (CSTT) sách kinh tế vĩ mô Ngân hàng trung ương khởi thảo thực thi, thông...
 • 17
 • 102
 • 0

Tiểu luận các chính sách phát triển ngoại thương nhằm thực hiện kế hoạch chuyển dịch cấu kinh tế theo xu thế hội nhập ở việt nam

Tiểu luận các chính sách phát triển ngoại thương nhằm thực hiện kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo xu thế hội nhập ở việt nam
... cho xã hội, nâng cao hiệu kinh tế hội 12 phần II cấu kinh tế Việt Nam tiến trình hội nhập I-/ Vai nét cấu kinh tế Việt Nam năm qua cấu kinh tế Khi bắt đầu bớc vào nghiên cứu cấu kinh tế nói ... Việt Nam tiến trình hội nhập 13 I-/ Vai nét cấu kinh tế Việt Nam năm qua .13 cấu kinh tế .13 Thực trạng cấu kinh tế Việt Nam năm gần .13 II Định hớng chuyển dịch cấu ... Trích chuyển dịch cấu ngành kinh tế xu hội nhập - Lê Du Phong - NXB Chính trị Quốc gia - 2000 - Kế hoạch ...
 • 36
 • 42
 • 0

PHÂN TÍCH NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG(20102015) CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ(20152020)

PHÂN TÍCH NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG(20102015) VÀ CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ(20152020)
... - Phân tích nguồn lực phát triển kinh tế tỉnh Bình Dương từ 2010-2015 - Nêu sách phát triển kinh tế tỉnh Bình Dương 2010-2020; định hướng phát triển nguồn lực, đưa giải pháp nhằm phát triển nguồn ... tích nguồn lực sách phát triển kinh tế tỉnh Bình Dương” để làm tiểu luận cuối kì Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Đi sâu vào nghiên cứu nguồn lực phát triển sách phát triển kinh tế - xã hội tỉnh ... Bình Dương thức tách khỏi tỉnh Sông Bé) Đối tượng nghiên cứu - Nguồn lực phát triển kinh tế tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010-2015 - Chính sách phát triển kinh tế tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015-2020...
 • 24
 • 630
 • 6

thực trạng về nguồn lực các chính sách phát triển ngành công nghiệp VLXD

thực trạng về nguồn lực và các chính sách phát triển ngành công nghiệp VLXD
... trò ngành công nghiệp Vật liệu xây dựng trình phát triển kinh tế + Phần II: Đánh giá thực trạng nguồn lực sách phát triển ngành công nghiệp VLXD + Phần III: Giải Pháp phát triển công nghiệp VLXD ... có mối kiên hệ với nhiều ngành công nghiệp trọng điểm Sự phát triển công nghiệp VLXD động lực thúc đẩy phát triển toàn ngành công nghiệp Vai trò quan trọng công nghiệp VLXD thể qua vai trò chủ ... ngành Nguồn vốn cho sản xuất VLXD Từ năm 2000 đến năm 2004 tổng nguồn vốn cho phát triển ngành công nghiệp VLXD 32.400 tỷ đồng cho dự án đầu tư phát triển ngành công nghiệp VLXD chủ yếu nguồn...
 • 71
 • 276
 • 0

đồ án kỹ thuật viễn thông Các chính sách phát triển Khoa học công nghệ viễn thông Malaysia

đồ án kỹ thuật viễn thông Các chính sách phát triển Khoa học công nghệ viễn thông Malaysia
... mắt ngành công nghiệp Nhãm 7- Líp KTPT2 12 Tiểu luận Kinh tế phát triển c .Các công viên khoa học công nghệ Các hoạt động điển hình công viên khoa học công nghệ Malaixia công nghiệp công nghệ cao, ... đôi Petronas, biểu tượng cho phát triển kinh tế Malaysia II.Lĩnh vực khoa học công nghệ Malaysia Nguyên nhân lựa chọn nghiên cứu sách phát triển khoa học công nghệ Malaysia Malaixia kinh tế có ... sách phát triển KHCNVT Malaysia Khái quát phát triển KHCNVT Malaysia Các nguồn lực chiến lược để phát triển KHCNVT Malaysia a.Nguồn nhân lực b.Nghiờn cứu phát triển R&D c.Cỏc công viên khoa học...
 • 40
 • 130
 • 0

Xem thêm