Phương thức vượt thoát thực tại trong thơ mới việt nam 1932 1945

Phương thức vượt thoát thực tại trong thơ mới Việt Nam 1932-1945

Phương thức vượt thoát thực tại trong thơ mới Việt Nam 1932-1945
... Vit Nam trc mt thc ti xó hi khụng nh mỡnh mong mun Trong giai on ny, i vi Nguyn Th Trang Nguyờn 26 Lp CHVH - K54 Phng thc vt thoỏt thc ti Th Mi Vit Nam 1932 - 1945 a s tiu t sn trớ thc Vit Nam, ... chung, cú nhiu ý kin ỏnh giỏ khỏc Nam, Th Mi c ỏnh giỏ cao, c a vo ging dy nh trng Cỏc cụng trỡnh: Vit Nam hoc s gin c tõn biờn (TB 1998) ca Phm Th Ng, Vn hc s Vit Nam (1976) ca Bựi c Tnh, T Th Mi ... truyn thng Nguyn Th Trang Nguyờn Lp CHVH - K54 Phng thc vt thoỏt thc ti Th Mi Vit Nam 1932 - 1945 Trong Th ca Vit Nam hỡnh thc v th loi (1971), tỏc gi Bựi Vn Nguyờn v H Minh c ó dnh nguyờn mt chng...
 • 118
 • 345
 • 0

Phương thức vượt thoát thực tại trong thơ mới việt nam 1932 1945

Phương thức vượt thoát thực tại trong thơ mới việt nam 1932 1945
... Phương thức vượt thoát thực Thơ Mới Việt Nam 1932 - 1945 Lời cam đoan Sau thời gian học tập, nghiên cứu, hoàn thành xong Luận văn Thạc sĩ với đề tài Phương thức vượt thoát thực Thơ Mới Việt Nam ... Phương thức vượt thoát thực Thơ Mới Việt Nam 1932 - 1945 cho đề tài luận văn Thực đề tài này, hy vọng góp phần bổ sung vào việc Nguyễn Thị Trang Nguyên Lớp CHVH - K54 Phương thức vượt thoát thực ... tiếp cận Thơ Mới theo hƣớng sâu Nguyễn Thị Trang Nguyên Lớp CHVH - K54 Phương thức vượt thoát thực Thơ Mới Việt Nam 1932 - 1945 vào tâm lí, ý thức ngƣời lúc Tác giả khẳng định: Thơ ta phải mới, ...
 • 16
 • 32
 • 0

VẤN ĐỀ TIẾP NHẬN CÁC YẾU TỐ NGHỆ THUẬT CỦA THƠ TƯỢNG TRƯNG PHƯƠNG TÂY TRONG THƠ MỚI VIỆT NAM 19321945

VẤN ĐỀ TIẾP NHẬN CÁC YẾU TỐ NGHỆ THUẬT CỦA THƠ TƯỢNG TRƯNG PHƯƠNG TÂY TRONG THƠ MỚI VIỆT NAM 1932 – 1945
... ấy, thơ Việt Nam gặp gỡ thơ Pháp trở thành vấn đề tất yếu nguồn thơ tượng trưng vào Việt Nam nằm chung trình du nhập yếu tố ngoại lai Có thể xem nhân tố nội tại, hàng đầu tiếp xúc thơ Việt Nam thơ ... Việt Nam tiếp nhận ảnh hưởng thơ tượng trưng phương Tây, yếu tố thuộc dân tộc yếu tố thuộc thời đại Cũng cần thấy: ảnh hưởng thơ tượng trưng với Thơ Mới chiều giản đơn chồng thêm lên Thơ Mới ... có liên quan đến vấn đề “cái tượng trưng thơ, điều kiện cần đủ để thơ tượng trưng Pháp nửa sau kỷ XIX dễ dàng tiếp nhận với tư cách định hướng nghệ thuật chiếm ưu nhà thơ Việt Nam đồng hoá nó,...
 • 8
 • 443
 • 7

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Những điều kiện thuận lợi của việc tiếp nhận ảnh hưởng thơ tượng trưng Pháp trong Thơ mới Việt Nam" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... trình tiếp thu ảnh hởng văn học trở thành xu có tính chất quốc tế, việc tiếp nhận ảnh hởng thơ tợng trng Pháp thơ Việt Nam có điều kiện thuận lợi từ truyền thống thơ Việt chủ động tiếp nhận ảnh ... viết xem nh tiền đề việc tiếp nhận ảnh hởng thơ tợng trng Pháp thơ Việt Nam - thơ vốn có bề dày kinh nghiệm thẩm mỹ lên quan đến t tợng trng Đó điều kiện cần thiết (bên cạnh điều kiện khác nh xã ... cấp bách Từ bối cảnh nh vậy, việc thơ Việt Nam tiếp nhận nguồn tợng trng thơ Pháp tất yếu Chúng ta xem nhân tố nội tại, đóng vai trò thứ thuộc chủ động tiếp nhận ảnh hởng bối cảnh giao lu văn...
 • 9
 • 248
 • 1

yếu tố phân tâm học trong thơ mới giai đoạn 1932-1945

yếu tố phân tâm học trong thơ mới giai đoạn 1932-1945
... khám phá mẻ Thơ giai đoạn 1932-1945 Đó lý chọn đề tài Yếu tố phân tâm học Thơ giai đoạn 1932-1945 Ở đề tài này, tập trung nghiên cứu năm tác giả thể đậm yếu tố Phân tâm học, là: Xuân Diệu, Hàn ... trình nghiên cứu Thơ 1932 – 1945 với tư cách đối tượng độc lập từ góc nhìn Phân tâm học Vì vậy, hi vọng Luận văn Yếu tố Phân tâm học Thơ 1932 – 1945 đem lại nhận định cho thơ ca giai đoạn Và qua đó, ... nhìn Phân tâm học Cấu trúc luận văn Ngoài phần Mở đầu, Kết luận Tài liệu tham khảo, phần Nội dung luận văn gồm chương: Chương 1: Khái quát Phân tâm học Thơ 1932-1945 Chương 2: Phân tâm học Thơ 1932-1945...
 • 90
 • 669
 • 3

Giá trị phong cách của các kiểu trật tự từ trong thơ mới Việt nam[135138][135138]

Giá trị phong cách của các kiểu trật tự từ trong thơ mới Việt nam[135138][135138]
... rat da dang, phong phù Chùng tòi tién hành khào sàt kiéu tràt tu tu tha mai sau day: 17 CHl/ONG I: GIÀ TRI PHONG CACH CUA CAC KIÉU TRÀT TU TU TRONG N G C • • I CÀC KIÉU TRÀT TU TRONG DANH NGÙ: ... I: Già tri phong càch eùa càe kiéu tràt tu tu ngù (danh ngù, dóng ngù, tfnh ngù) 2-2 Chuang II: Già tri phong càch eùa càe kiéu tràt tu tu tu ghép, tu lày 3-2 Chuang III: Già tri phong càch eùa ... kién duói quan diém cùa phong càch hoc (phàn tfeh tu tu hoc) de thày dugc già tri phong càch eùa nhùng kiéu tràt tu tu b Phuang phàp cài bién: Khi phàn tfeh, duói càch nhìn phong càch hoc, ehùng...
 • 102
 • 332
 • 0

Thiên nhiên trong thơ mới lãng mạn 1932 1945

Thiên nhiên trong thơ mới lãng mạn 1932 1945
... hình tợng thiên nhiên thơ Trung đại đến hình tợng thiên nhiên Thơ 1.1 Hình tợng thiên nhiên thơ Trung đại 1.2 Hình tợng thiên nhiên Thơ 11 Chơng 2: Thiên nhiên Thơ - phơng ... tài Trong Thơ lãng mạn 1932 - 1945, hình tợng thiên nhiên chiếm tỷ lệ đáng kể Hầu hết thi sĩ Thơ thơ viết thiên nhiên cảm xúc chân thành, tha thiết mang thở tình ngời, tình đời Thiên nhiên ... nghiệp Trong "Mắt thơ" - Đỗ Lai Thuý phần có đối sánh thiên nhiên thơ Trung đại thơ Hiện đại Nếu thơ Trung đại thiên nhiên thiên nhiên thực mà nặng tợng trng ớc lệ, dùng thiên nhiên nh gơng để...
 • 61
 • 552
 • 0

Phong vị cổ điển trong thơ mới lãng mạn 1932 1945 luận văn thạc sĩ ngữ văn

Phong vị cổ điển trong thơ mới lãng mạn 1932 1945 luận văn thạc sĩ ngữ văn
... Phân tích phong vị cổ điển Thơ lãng mạn 1932 - 1945 thể phương diện hình thức 4.3 Nhận diện số nhà thơ mang đậm phong vị cổ điển Thơ lãng mạn 1932 - 1945 Phương pháp nghiên cứu Trong luận văn này, ... mang đậm phong vị cổ điển Thơ lãng mạn 1932 - 1945 9 Chương PHONG VỊ CỔ ĐIỂN TRONG THƠ MỚI NHÌN TỪ PHƯƠNG DIỆN NỘI DUNG 1.1 Những tiền đề xã hội - thẩm mỹ tạo nên phong vị cổ điển nội dung Thơ 1.1.1 ... nghiên cứu khoa học đặt vấn đề tìm hiểu phong vị cổ điển Thơ lãng mạn 1932 - 1945 Xuất phát từ lý đó, mạnh dạn chọn đề tài: Phong vị cổ điển Thơ lãng mạn 1932 - 1945 làm mục đích nghiên cứu Đối tượng...
 • 105
 • 197
 • 0

LUẬN VĂN TRƯỜNG NGHĨA MẶT TRỜI VÀ CÁC TÍN HIỆU THẨM MĨ TRONG THƠ CA VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX

LUẬN VĂN TRƯỜNG NGHĨA MẶT TRỜI VÀ CÁC TÍN HIỆU THẨM MĨ TRONG THƠ CA VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX
... tín hiệu thẩm từ trường nghĩa mặt trời thơ ca từ 1945 đến hết kỉ XX 80 3.2 Ý nghĩa thẩm tín hiệu thẩm từ trường nghĩa mặt trời thơ ca Việt Nam từ 1945 đến hết kỉ XX 80 3.2.1 Mặt trời ... ngữ nghĩa tín hiệu thẩm văn chương Chương Trường từ vựng – ngữ nghĩa mặt trời thơ ca Việt Nam từ 1945 đến hết kỉ XX (làm biểu đạt cho tín hiệu thẩm mĩ) Chương Tín hiệu thẩm từ trường nghĩa ... tích tín hiệu thẩm từ trường nghĩa mặt trời ý nghĩa thẩm thơ ca Việt Nam từ 1945 đến hết kỉ XX Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu - Trường nghĩa mặt trời tín hiệu thẩm mĩ...
 • 137
 • 324
 • 1

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Thu hút và sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) trong ngành điện Việt Nam” doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp “Thu hút và sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) trong ngành điện Việt Nam” doc
... 1.000-1.700 10 năm 900 1.200 36 tháng Nhiệt điện khí chu trình hỗn hợp 600 700 18 tháng Nhiệt điện khí chu trình đơn 300 350 12 tháng Chi phí Loại Thuỷ điện* Nhiệt điện than * bao gồm chi phí lãi suất ... tc tng lờn 65% nm 1998, 69% nm 1999, v 72% nm 2000 Trong hai nm 2001 v 2002 t trng vay tng ng l 71% v 79% - 25 - 2.3 C cu ODA theo nh ti tr Trong s nhng hip nh vin tr ó c ký, hu ht nhng d ỏn ... thiu s; y t, dõn s v phỏt trin; Giỏo dc, phỏt trin ngun nhõn lc; Cỏc xó Các ngnh khác 35% công nghiệp iện 25% hi (to vic lm, cp nc sinh hot, phũng chng dch bnh, phũng chng cỏc t nn xó hi); Bo v...
 • 93
 • 303
 • 0

Thực trạng thất thoát đầu tư trong XDCB của việt nam

Thực trạng thất thoát đầu tư trong XDCB của việt nam
... nước giữ vai trò định, vốn nước quan trọng II CÁC THẤT THOÁT TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN Ở VIỆT NAM Thực trạng thất thoát đầu XDCB Việt Nam: Những năm gần đây, với môi trường trị ổn định, ... phải tìm nguyên nhân thất thoát để có giải pháp thích hợp Nguyên nhân thất thoát đầu XDCB Việt Nam: Nguyên nhân tình trạng thất thoát đầu có nhiều, thể tất khâu trình đầu tư, hệ thống sách, ... thời gian qua ít, thất thoát đầu bị phát xa thực tế Ngoài thất thoát xảy trước trình thực dự án đầu tư, thất thoát xảy từ nội nguồn vốn trước trở thành nguồn vốn dự án đầu XDCB cụ thể, là:...
 • 14
 • 128
 • 0

Tài liệu Đề tài: Phương thức thanh toán PayPal ở Việt Nam doc

Tài liệu Đề tài: Phương thức thanh toán PayPal ở Việt Nam doc
... toán Paypal, bạn nên sử dụng Paypal để toán Đặt mua hàng toán Việt Nam Việt Nam, năm 2006 chưa thể sử dụng dịch vụ tiện lợi Paypal chưa hỗ trợ chủ tài khoản Việt Nam Đến tháng 9/2006, Paypal thức ... động PayPal cổng toán trực tuyến khác: Các điều kiện sử dụng PayPal Việt Nam * Điều kiện sử dụng Hiện nay, PayPal Việt Nam cung cấp dịch vụ chiều Khách hàng đăng ký tài khoản PayPal Việt Nam chuyển ... forum Tiếng Việt giúp bạn mở tài khoản ngân hàng Mỹ nước cho phép rút tiền tài khoản paypal vần đề sau: - Bạn cần địa nước có đặt trụ sở( chi nhánh) ngân hàng để mở tài khoản Như địa tài khoản...
 • 10
 • 284
 • 1

Đặc điểm hình thức thể loại trong thơ ca Việt Nam ppt

Đặc điểm hình thức thể loại trong thơ ca Việt Nam ppt
... lục bát V Ngắt nhịp VI Ưu thể I KHÁI NIỆM Đây thể thơ truyền thống dân tộc Việt Nam Được cấu tạo từ câu chữ câu chữ Có độ dài từ câu đến không giới hạn THƠ LỤC BÁT THƠ LỤC BÁT VĂN HỌC DÂN GIAN ... VĂN HÓA *** BÀI 5: THỂ THƠ LỤC BÁT KHOA VĂN HÓA NGHỆ THUẬT BỘ MÔN LÍ LUẬN VĂN HÓA *** BÀI 5: THỂ THƠ LỤC BÁT Giới thiệu vào Giới thiệu thơ lục bát, lấy ví dụ cụ thể Thực hành I Khái niệm ... BÁT THƠ LỤC BÁT VĂN HỌC DÂN GIAN VĂN HỌC DÂN GIAN VĂN HỌC VIẾT VĂN HỌC VIẾT THƠ LỤC BÁT THƠ LỤC BÁT TRONG DÂN GIAN TRONG DÂN GIAN Rủ xuống bể mò cua Rủ xuống bể mò cua Đem nấu mơ chua rừng Đem...
 • 29
 • 347
 • 0

Ý thức nữ quyền trong thơ nữ việt nam giai đoạn từ 1986 đến nay

Ý thức nữ quyền trong thơ nữ việt nam giai đoạn từ 1986 đến nay
... Ý thức nữ quyền thơ nữ Việt Nam trước 1986; Chương 3: Các cấp độ thể ý thức nữ quyền thơ nữ Việt Nam giai đoạn từ 1986 đến nay; Chương 4: Các phương thức thể ý thức nữ quyền thơ nữ Việt Nam giai ... thơ nữ Việt Nam giai đoạn trước 1986; - Các cấp độ thể ý thức nữ quyền thơ nữ Việt Nam giai đoạn từ 1986 đến nay; - Một số phương thức nghệ thuật thể ý thức nữ quyền thơ nữ Việt Nam giai đoạn từ ... toàn diện nữ quyền thơ nữ Việt Nam giai đoạn từ năm 1986 đến (qua số trường hợp tiêu biểu) Trong đó, vấn đề lý thuyết giới, nữ quyền, thể ý thức nữ quyền thơ nữ Việt Nam từ truyền thống đến làm...
 • 27
 • 305
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng triển khai và phương hướng phát triển bảo hiểm nhân thọ ở việt namphương thức chăn nuôi gà ở việt namphương thức thâm nhập thị trường việt namkhuynh hướng nhận thức lại trong tiểu thuyết việt nam thời kỳ đổi mớicác hình thức tái cấp vốn ở việt namphương thức xuất khẩu cà phê việt namphương thức thâm nhập thị trường việt nam của hondadanh lục thực vật trong sách đỏ việt namtinh thuc vat trong van hoa viet namchứng minh tính thực vật trong văn hóa việt namdanh mục thực vật trong sách đỏ việt namđề tài mùa thu trong thơ ca việt namthu hút và sử dụng vốn viện trợ phát triển chính thức oda trong ngành điện việt nam pdfvan dung cap pham tru ban chat va hien tuong de luan ban ve thuc tai nen bong da viet namphương thức thâm nhập thị trường việt nam của kfcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính