NGHIÊN cứu xây DỰNG bản đồ NGUY cơ TRƯỢT lở KHU vực xã bản díu, HUYỆN xín mần, TỈNH hà GIANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG kê đa BIẾN

Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy trượt lở khu vực Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Giang bằng phương pháp phân tích thống đa biến

Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở khu vực xã Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang bằng phương pháp phân tích thống kê đa biến
... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Bùi Bảo Trung NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ KHU VỰC XÃ BẢN DÍU, HUYỆN XÍN MẦN, TỈNH HÀ GIANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ ĐA ... đồ phân vùng nguy trượt lở đất Bản Díu, Xín Mần, Giang Chương 4: Đề xuất gGiải pháp giảm thiểu tai biến trượt lở đất Bản Díuphòng tránh trượt lở khu vực Bản Díu ,huyện Xín Mần ,tỉnh Giang ... Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Giang 42 Hình 2.3 Bản đồ địa chất thạch học khu vực Bản Díu, huyện Xín Mần 46 Hình 2.4: Bản đồ điểm khảo sát trượt lở trọng điểm khu vực nghiên cứu 56 Hình...
 • 115
 • 418
 • 2

Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy trượt lở khu vực bản díu, huyện xín mần, tỉnh giang bằng phương pháp phân tích thống đa biến

Nghiên cứu xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở khu vực xã bản díu, huyện xín mần, tỉnh hà giang bằng phương pháp phân tích thống kê đa biến
... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Bùi Bảo Trung NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ TRƯỢT LỞ KHU VỰC XÃ BẢN DÍU, HUYỆN XÍN MẦN, TỈNH HÀ GIANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ ĐA ... đồ phân vùng nguy trượt lở đất Bản Díu, Xín Mần, Giang Chương 4: Đề xuất gGiải pháp giảm thiểu tai biến trượt lở đất Bản Díuphòng tránh trượt lở khu vực Bản Díu ,huyện Xín Mần ,tỉnh Giang ... Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Giang 42 Hình 2.3 Bản đồ địa chất thạch học khu vực Bản Díu, huyện Xín Mần 46 Hình 2.4: Bản đồ điểm khảo sát trượt lở trọng điểm khu vực nghiên cứu 56 Hình...
 • 115
 • 179
 • 0

Ứng dụng thử nghiệm quy trình kết hợp phương pháp phân tích kích hoạt(INAA) và phương pháp phân tích thống đa biến cho xác định nguồn gốc công cụ đá tại khu vực Tây Nguyên.

Ứng dụng thử nghiệm quy trình kết hợp phương pháp phân tích kích hoạt(INAA) và phương pháp phân tích thống kê đa biến cho xác định nguồn gốc công cụ đá tại khu vực Tây Nguyên.
... xây dựng quy trình nhằm ứng dụng phương pháp phân tích kích hoạt nơtrôn lò phản ứng kỹ thuật xử lý thống để nghiên cứu thử nghiệm nhằm phân loại công cụ đá xác định nguồn gốc công cụ đá thời ... phân tích thống đa biến gắn liền với thống biến Các phương pháp phân tích thống biến gặp phải khó khăn xử lý với tập hợp liệu lớn, phức tạp, nhiều thông tin, phương pháp thống biến ... mẫu thu thập • Trình bày bước quy trình phân tích mẫu đá INAA • Trình bày trình xử lý thống đa biến chương trình MURRAP  Chương 3: Kết bình luận • Kết phân tích mẫu đá INAA, có trình bày hàm...
 • 97
 • 440
 • 0

Nghiên cứu đánh giá mức độ tổn thương do trượt đất đá để chủ động ứng phó với tai biến, lấy ví dụ nấm dẫn, huyện xín mần, tỉnh giang

Nghiên cứu đánh giá mức độ tổn thương do trượt đất đá để chủ động ứng phó với tai biến, lấy ví dụ xã nấm dẫn, huyện xín mần, tỉnh hà giang
... thích ứng với trượt đất đá Nấm Dẩn 75 Hình 3.32 Sơ đồ mức độ tổn thương trượt đất đá Nấm Dẩn 77 Hình 4.1 Khung mô hình chủ động ứng phó với tai biến trượt đất đá dựa vào đánh giá mức độ ... viên chọn đề tài Nghiên cứu đánh giá mức độ tổn thƣơng trƣợt đất đá để chủ động ứng phó với tai biến, lấy dụ Nấm Dẩn, huyện Xín Mần, tỉnh Giang làm luận văn khoa học để tập trung trả ... Pài huyện Xín Mần, tỉnh Giang (Nguyễn Văn Hoàng nnk, 2011); đánh giá mức độ tổn thương trượt đất đá Bản Díu, huyện Xín Mần, tỉnh Giang dựa đánh giá hợp phần mức độ nhạy cảm với trượt đất...
 • 102
 • 235
 • 1

Chương 4 - NỘI DUNG DỰ BÁO CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG ĐA ppt

Chương 4 - NỘI DUNG DỰ BÁO CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ ĐA ppt
... số phương pháp kết hợp dự báo chuỗi thời gian để sau chuyển sang thảo luận khả kết hợp dự báo trình đa chiều tương quan đầy đủ dự báo, σ x − độ lệch bình phương trung bình Nội dung phương pháp ... dụng phương pháp tuỳ thuộc vào hiệu kinh tế 4. 3 KẾT HỢP CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO Như thấy mục trước, khó mà phương pháp tối ưu dự báo trình đa chiều Người nghiên cứu thường có hội tiến hành dự báo theo ... tính hiệu phương pháp luận dự báo xét pha trình nhờ phương pháp Bayes tính hàm phân bố xác suất có điều kiện, dựa mà thực ước lượng dự báo Trên hình 4. 1 thể Khai thác thông tin dự báo lớp Sự...
 • 12
 • 250
 • 0

Ap dụng phương pháp phân tích kích hoạt nơtron dụng cụ (INAA) trên phản ứng và phương pháp xử lý thống đa biến trong nghiên cứu đặc trưng đa nguyên tố và xuất xứ của vật liệu khảo cổ đất nung thu thập từ một số khu di c

Ap dụng phương pháp phân tích kích hoạt nơtron dụng cụ (INAA) trên lò phản ứng và phương pháp xử lý thống kê đa biến trong nghiên cứu đặc trưng đa nguyên tố và xuất xứ của vật liệu khảo cổ đất nung thu thập từ một số khu di c
... dugc sii dung de xac dinh dien tich cua cac dinh rieng le Hoat eua mau thu dugc bang viec chia dien tich dinh cho thdi gian (TJ Do khong chac chan ciia dien tich dinh dugc xac dinh bang viec tinh ... muc dich thuc te cdng nhu dimg de lam frang tri Vdi cac dang dk set khac va cac dilu kien nung khac nhau, ngudi ta thu dugc dat nung, gom va sii Loai ngudi da phat hien cac thugc tinh huu ich cua ... dugc thiet lap tir cac mau gom chua ro nguon gdc (each tiep can thii II) Trong nghien ciiu chiing tdi sir dung ca hai each tiep can neu tren Chon lua cdc dia diem nghien cuu Dua fren cac tieu chi:...
 • 118
 • 412
 • 0

Nghiên cứu, xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật cho dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu hồng, tỉnh nam

Nghiên cứu, xây dựng chỉ dẫn kỹ thuật cho dự án tu bổ, nâng cấp đê hữu hồng, tỉnh hà nam
... chung v d án - Tên công trình: Tu b , nâng c p, k t h p giao thông h th ng đê h u H ng t nh Nam - Ch đ u t : S NN & PTNT Nam - n v qu n lý d án: Ban Qu n lý d án xây d ng NN&PTNT Nam - n ... phê t d án: Tu b , nâng c p k t h p giao thông h th ng đê h u H ng t nh Nam quy đ nh phân c p đê, công trình Tu   25 b , nâng c p k t h p giao thông h th ng đê h u H ng t nh Nam công trình ... v n Th c s v i đ tài Nghiên c u, xây d ng ch d n k thu t cho d án tu b nâng c p đê H u H ng, t nh Nam công trình nghiên c u khoa h c đ c l p c a Các tài li u, s li u nghiên c u c a Lu n v...
 • 94
 • 75
 • 0

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học nghiên cứu phân tích và đánh giá các dữ liệu môi trường sử dụng phương pháp phân tích thống

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học nghiên cứu phân tích và đánh giá các dữ liệu môi trường sử dụng phương pháp phân tích thống kê
... TRƯỜNG ĐHXD 2013-2014 BẢO VỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ GIÁO VIÊN HƯỚNG ... nghiên cứu lựa chọn đề tài: Nghiên cứu phân tích và đánh giá các dữ liệu môi trường sử dụng phương pháp phân tích thống ’ www.themegallery.com Mở Đầu Mục Tiêu nghiên cứu - ... các lý thuyết thống bản được sử dụng phân tích và thống nghiên cứu về khoa học và kỹ thuật môi Sử dụng các lý thuyết thống để thực hiện nghiên cứu điển hình trường...
 • 22
 • 407
 • 0

Báo cáo Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu phân tích và đánh giá các dữ liệu môi trường sử dụng phương pháp phân tích thống

Báo cáo Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu phân tích và đánh giá các dữ liệu môi trường sử dụng phương pháp phân tích thống kê
... 2 n n TRƯỜNG ĐHXD 2013-2014 BẢO VỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC DỮ LI ỆU MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ GIÁO VIÊN HƯỚNG ... ̃ ́ khoa hoc môi trường là cân thiêt, quan và câp bach ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ Nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài: Nghiên cứu phân tích đánh giá liệu môi trường sử dụng phương pháp phân tích thống ’ ... Mục Tiêu nghiên cứu - Giới thiệu cac ́ lý thuyêt thông ́ ́ ban sử ̉ dụng phân tích và thông ́ nghiên cứu khoa học kỹ thuật môi trường Sử dụng lý thuyết thống để thực nghiên cứu điển...
 • 10
 • 251
 • 0

Nghiên cứu bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas meleagridis gây ra ở gà tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang và thử nghiệm thuốc điều trị.

Nghiên cứu bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas meleagridis gây ra ở gà tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang và thử nghiệm thuốc điều trị.
... HC NễNG LM - - DNG TH HIN Tờn ti: NGHIấN CU BNH U EN DO N BO HISTOMONAS MELEAGRIDIS GY RA G TI HUYN YấN TH TNH BC GIANG V TH NGHIM THUC IU TR KHO LUN TT NGHIP I HC H o to Chuyờn ngnh ... thỳ y huyn Yờn Th, tnh Bc Giang chỳng tụi ó tin hnh ti : " Nghiờn cu bnh u en n bo Histomonas meleagridis gõy g ti huyn Yờn Th, tnh Bc Giang v th nghim thuc iu tr" Do bc u lm quen vi cụng tỏc ... - Eosin H meleagridis : Histomonas meleagridis H gallinarum : Heterakis gallinarum KCTG : Ký ch trung gian VSTY : V sinh thỳ y LDH : Lactic dehydrogenase GOT : Glutamicoxalacetic transaminase...
 • 82
 • 411
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Giang

Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang
... thạch học đá magma biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy Mục đích đề tài Nghiên cứu đặc điểm thạch ... Chơng Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế, nhân văn lịch sử nghiên địa chất vùng Xín Mần Chơng Cấu trúc địa chất vùng Xín Mần- Giang Chơng Đặc điểm đá magma biến chất khu vực Xín Mần Chơng Đánh ... thạch học đá magma biến chất khu vực Cốc Pài Từ đánh giá điều kiện địa chất công trình phục vu xây dựng thủy điện Sông Chảy Nhiệm vụ đề tài Thành lập đồ địa chất thạch học nghiên cứu thành phần...
 • 49
 • 355
 • 2

Đánh giá đất đai, đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp, hợp lý trên địa bàn huyện bắc quang tỉnh giang theo phương pháp của FAO

Đánh giá đất đai, đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp, hợp lý trên địa bàn huyện bắc quang tỉnh hà giang theo phương pháp của FAO
... ñ t nông lâm nghi p h p ñ a bàn huy n B c Quang - t nh Giang theo phương pháp c a FAO" r t c p thi t M C TIÊU NGHIÊN C U C A ð TÀI - ði u tra, ñánh giá tài nguyên ñ t ñai s n xu t nông ... ñánh giá ñ t theo FAO 1976 Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p 19 1.1.5 ðánh giá chung v phương pháp ñánh giá ñ t ñai th gi i: * Nh ng ñi m tương ñ ng gi a phương pháp: ... p c a huy n B c Quang theo phương pháp ñánh giá thích h p ñ t ñai c a FAO - Xác ñ nh m c ñ h p c a vi c b trí tr ng theo tiêu chu n c a FAO ð xu t hư ng gi i pháp s d ng h p lo i ñ t cho...
 • 168
 • 896
 • 1

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy 6

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy 6
... Nghiên cứu đặc điểm thạch học đá magma biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy ” Mục đích đề tài Nghiên ... Nghiên cứu đặc điểm thạch học đá magma biến chất khu vực Cốc Pài Từ đánh giá điều kiện địa chất công trình phục vu xây dựng thủy điện Sông Chảy Nhiệm vụ đề tài Thành lập đồ địa chất thạch học nghiên ... Chương Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế, nhân văn lịch sử nghiên địa chất vùng Xín Mần Chương Cấu trúc địa chất vùng Xín Mần- Giang Chương Đặc điểm đá magma biến chất khu vực Xín Mần Chương Đánh...
 • 71
 • 2,028
 • 1

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy 6 ppt

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm thạch học các đá magma và biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy 6 ppt
... Nghiên cứu đặc điểm thạch học đá magma biến chất khu vực thị trấn Cốc Pài, huyện Xín Mần, tỉnh Giang phục vụ đánh giá điều kiện địa chất công trình cho thủy điện Sông Chảy ” Mục đích đề tài Nghiên ... Nghiên cứu đặc điểm thạch học đá magma biến chất khu vực Cốc Pài Từ đánh giá điều kiện địa chất công trình phục vu xây dựng thủy điện Sông Chảy Nhiệm vụ đề tài Thành lập đồ địa chất thạch học nghiên ... Chương Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế, nhân văn lịch sử nghiên địa chất vùng Xín Mần Chương Cấu trúc địa chất vùng Xín Mần- Giang Chương Đặc điểm đá magma biến chất khu vực Xín Mần Chương Đánh...
 • 71
 • 374
 • 0

đánh giá tác động của công tác giao đất nông - lâm nghiệp đến hiệu quả sử dụng đất của các nông hộ trên địa bàn huyện xín mần, tỉnh giang

đánh giá tác động của công tác giao đất nông - lâm nghiệp đến hiệu quả sử dụng đất của các nông hộ trên địa bàn huyện xín mần, tỉnh hà giang
... TÀI - Đánh giá ảnh hưởng công tác giao đất nông - lâm nghiệp đến hiệu sử dụng đất địa bàn huyện Xín Mần, tỉnh Giang - Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý, sử dụng đất nông ... vấn đề trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá tác động công tác giao đất nông - lâm nghiệp đến hiệu sử dụng đất nông hộ địa bàn huyện Xín Mần, tỉnh Giang 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ ... lâm nghiệp + Đánh giá ảnh hưởng công tác giao đất nông - lâm nghiệp đến hiệu sử dụng đất địa bàn huyện Xín Mần về: vấn đề đầu tư sản xuất nông - lâm nghiệp; công tác quản lý Nhà nước đất đai; vấn...
 • 117
 • 390
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp phân tích thống kê thích hợp với các thang đonghiên cứu điều trị bàn chân khoèo bẩm sinh ở trẻ em theo phương pháp ponsetinhững nghiên cứu ứng dụng rcm vào dự báo khí hậu khu vựcluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng vết kim loại nặng zn cu pb cd trong một số loại nấm linh chi bằng phương pháp von ampe hòa tan anot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại họcxây dựng dự án phát triển nuôi tôm sú ở xã đông hải – huyện tiền hải – tỉnh thái bìnhnhững kết quả nghiên cứu bước đầu về giá trị văn hóa với việc thành lập công viên địa chất ở tỉnh hà giangxây dựng bằng phương pháp phân tích khảo sátnghiên cứu thành phần của nanô bạc bằng phương pháp phân tích nhiệt tgachuẩn độ bằng phương pháp phân tích thể tích là gìchuẩn độ bằng phương pháp phân tích thể tíchchuẩn độ định phân bằng phương pháp phân tích thể tíchcác biện pháp phân tích thống kê kiểm trình giá trị t biểu đồ định tính phân tích tương quan phân tích phương sai anova một chiềumột số phương pháp phân tích thông dụngcải thiện kết quả mô phỏng nhiệt độ và lượng mưa của mô hình regcm3 bằng sơ đồ tham số hóa đối lưu mới và bằng phương pháp hiệu chỉnh thống kênghiên cứu ứng dụng tư liệu ảnh vệ tinh độ phân giải cao và các mô hình lý thuyết để thành lập bản đồ các vùng có nguy cơ trượt lở đất ở khu vực miền núiSóng cơ đại cươngĐề kiểm tra 1 tiếtvật lý 11 chuơng 1Đề kiểm tra 1 tiếtĐề + ĐA KT chương 1 hình 8tài liệu điều hòa kk vrvTuần 2. Cái BốngĐề ôn tập GHK1Gửi chú NTNA bài 16 ma tran hóa 12CHUYÊN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÓA 9 2017KẾ HOẠCH CÁ NHÂN: 2017-2018Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 6 Học kì 1Ma trận đề kiểm tra 1 tiết Tin học 6 Hoạc kì 1BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HÀNH GIẢI PHẨU VÀ SINH LÝ HỌC 1 IBF IUH 2017trac gnhiem luong giacĐỀ KT ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 2 (TL+TN)Phép cộng trong phạm vi 6Phép cộng trong phạm vi 3Tiết học đầu tiên