Học tốt tin học 11 phần 2

EBOOK bài tập HÌNH học 11 PHẦN 2 MỘNG HY (CHỦ BIÊN)

EBOOK bài tập HÌNH học 11  PHẦN 2  MỘNG HY (CHỦ BIÊN)
... bai tap 3 .2) 158 (1) la hinh binh hanh la Dat OA2=a2, Ofi2=fe2, OC2=C2, OD2 = c ?2 • Dilu kien cin va du dl tfl giac A2fi2C2D2 la hinh binh hanh la : 02+ ^2 =fe2+ ^2 DatOA = a, ^ Tacd (2) = b,OC ... (h.3 .11) Ta cd : IOAI = lofil = locI = |OD| 2 SA =(SO + OA)^= SO +0A 2 -^ +2. S0.0A 2 SC =(SO + OCf = S0 +0C ^ ^ +SC =2S0 , , +2S0.0C +dA +0C _ ,2 Hinh 3 .11 ^ • +2sd(0A •! >2 + 0C) >2 '2 Ma ... phing (fl^ ta dung hinh binh hanh A2fi2C2D2 Trdn cac doan AjA2, B1B2, CjC2, DjD2 ta lin lugt liy cac dilm A, B, C, D cho AAj _ BBi _ CCi _ DDi AA2~ BB2 ~ CC2 " DD2 ~ Chflng minh ring tfl giac ABCD...
 • 92
 • 234
 • 0

EBOOK bài tập hóa học 11 PHẦN 2 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG (CHỦ BIÊN)

EBOOK bài tập hóa học 11  PHẦN 2  NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG (CHỦ BIÊN)
... + 2CuO C + 4HN03(dac) — L ^ CO2 + 4NO2 + 2H2O C + 2H2S04(dac) —^—> CO2 + 2SO2 + 2H2O 3C + 2KCIO3 — ? - ^ 2KC1 + 3CO2 ,0 -1 > CaC2 +2 > C O + H2 , 0 ,0 0 ,0 44 + ) 2Cu + CO2 o ^ 44 +2 C+CO2—^2CO ... 3 .21 B 3 .22 B 3 .23 Cdc phan ttng hod hgc : (1) Si 02 + 2Mg — ^ Si + 2MgO (2) Si + 2NaOH + H2O -» Na2Si03 + 2H2 t (3) Na2Si03 + CO2 + H2O -^ Na2C03 + H2Si03 i (4) H2Si03 + 2NaOH -> Na2Si03 + 2H2O ... Mg(0H )2> l' -> Pb(OH )2^ + 2KNO3 Pb^^ + H " -> Pb(0H )2^ Pb(0H )2 + 2K0H -^ K2Pb 02 + 2H2O Pb(OH )2 -I- H -^ PbO^- + 2H2O 83 (3) Zn(N03 )2 + 2K0H Zn^^ -I- H " -^ Zn(OH )24 ' Zn(0H )2 + 2K0H -^ K2Zn 02 + 2H2O...
 • 137
 • 275
 • 0

bài giảng tin học 11 bài 2 các phần của ngôn ngữ lập trình

bài giảng tin học 11 bài 2 các phần của ngôn ngữ lập trình
... 1 CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN Có thành phần ngôn ngữ lập trình? Các thành phần ngôn ngữ lập trình: * Bảng chữ * Cú pháp * Ngữ nghĩa a BẢNG CHỮ CÁI Loại kí tự Biểu ... thay đổi trình thực chương trình Trong ngôn ngữ lập trình, thường có Hằng nào? Hằng số học Hằng lôgic Hằng xâu Hằng số học Là số nguyên hay số thực Ví dụ: 2, 0, -5, +18, -0.5, +3.14, -2. 236E1 ... biệt chữ hoa, chữ thường tên Trong ngôn ngữ lập trình, có loại tên? Tên dành riêng Được ngôn ngữ lập trình quy định dùng với ý nghĩa riêng xác định, người lập trình không dùng với ý nghĩa khác...
 • 15
 • 708
 • 0

Dạy và học tốt Vật lí 11 Chương 2

Dạy và học tốt Vật lí 11 Chương 2
... điện Biết vật A hút vật B nhng đẩy vật C Vật Hớng dẫn trả lời câu hỏi tập vận dụng 1.1 Biết vật A hút vật B nhng đẩy vật C, suy A B trái dấu, A C dấu Vật C hút vật D suy C D trái dấu A C dấu, C ... điện Biết vật A hút vật B nhng đẩy vật C Vật Hớng dẫn trả lời câu hỏi tập vận dụng 1.1 Biết vật A hút vật B nhng đẩy vật C, suy A B trái dấu, A C dấu Vật C hút vật D suy C D trái dấu A C dấu, C ... điện Biết vật A hút vật B nhng đẩy vật C Vật Hớng dẫn trả lời câu hỏi tập vận dụng 1.1 Biết vật A hút vật B nhng đẩy vật C, suy A B trái dấu, A C dấu Vật C hút vật D suy C D trái dấu A C dấu, C...
 • 11
 • 475
 • 6

Tin học 7 phần 2 Phần mềm học tập

Tin học 7 phần 2 Phần mềm học tập
... Phần 2: Phần mềm học tập     Bài Luyện gõ phím nhanh Typing Test Bài Học Địa lí giới với Earth Explorer Bài Học toán với Toolkit Math Bài Học vẽ hình hình học với GeoGebra ... chuẩn chọn phần mềm    Phần mềm hoàn chỉnh với đầy đủ chức năng, phù hợp với hệ điều hành máy tính thường dùng nhà trường Việt Nam Phần mềm thỏa mãn điều kiện phục vụ việc học tập học sinh theo ... môn học tương ứng Phần mềm có quyền phép cấp quyền dùng rộng rãi nhà trường VN Như phải phần mềm miễn phí chủ sở hữu cho phép Mục đích, yêu cầu     HS hiểu biết cách sử dụng phần mềm học tập...
 • 33
 • 327
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 (học kỳ II) UNIT 11(phần 2)

Bộ đề trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 8 (học kỳ II) UNIT 11(phần 2)
... II 6c 7c 8a 9b 10a 11b 12b 13a 14b 15b III 16b 17b 18c 19b 20d IV 21b 22a 23b 24c 25b 26c V 27d 28c 29a 30d 31d TEST I 1c 2b 3d 4a 5d II 6c 7d 8b 9b 10b 11d 12a 13d 14b 15a III 16d 17b 18b 19c ... 28c 29d 30a 31c TEST I 1d 2a 3d 4a 5b II 6b 7a 8d 9b 10c 11d 12d 13a 14d 15d III 16d 17b 18b 19c 20b IV 21b 22c 23c 24b 25c 26a 27d 28d V 29b 30d 31b 32d 33c TEST I 1d 2d 3d 4a 5c II 6b 7a 8c ... Nam on a working trip He spent (11.7) _ in Viet Nam, particularly, (11 .8) _ in the city of Can Tho Fred had an opportunity to see Mai, his (11.9) _ pen pal right in her locality Before...
 • 11
 • 1,017
 • 13

Tài liệu Tin hoc 11: Mang 2 chieu

Tài liệu Tin hoc 11: Mang 2 chieu
... chỉnh16 20 cho5bài toán v 20 25 dụ 10 15 ? 12 18 24 30 12 14 16 18 18 21 24 27 24 28 32 36 30 35 40 45 36 42 48 54 14 21 28 35 42 49 56 63 12 24 32 40 48 56 68 72 18 27 36 45 54 63 72 81 Ghi ... 10 A [2, 5] =2 xj:=1 to A[i,j]=i*j A[i,j] := i*j; A[5,8]=5 x = 40 * IN hình For i :=1 to Begin For j:=1 to write(A[i,j]:5); writeln; writeln; End; Bây2giờ4 hãy10 em 12 viết chương trình 15 12 hoàn ... Tên mảng: A; 1 3 Mảng gồm: dòng cột; Kiểu liệu phần tử: Kiểu nguyên; Khi tham chiếu đến phần tử dòng i cột j ta viết: A[i,j] Ví dụ: A [2, 3]= 2 Khai báo mảng hai chiều * Cách 1: Khai báo gián...
 • 7
 • 332
 • 4

Gián án Tin hoc 11: Mang 2 chieu

Gián án Tin hoc 11: Mang 2 chieu
... chỉnh16 20 cho5bài toán v 20 25 10 15 dụ ? 12 18 24 30 12 14 16 18 18 21 24 27 24 28 32 36 30 35 40 45 36 42 48 54 14 21 28 35 42 49 56 63 12 24 32 40 48 56 68 72 18 27 36 45 54 63 72 81 Ghi ... = 10 A [2, 5] =2 xj:=1 to A[i,j]=i*j A[i,j] := i*j; A[5,8]=5 x = 40 * IN hình For i :=1 to Begin For j:=1 to write(A[i,j]:5); writeln; writeln; End; Bây hãy10 em 12 viết chương trình 15 12 hoàn ... nguyên; Khi tham chiếu đến phần tử dòng i cột j ta viết: A[i,j] Ví dụ: A [2, 3]= 2 Khai báo mảng hai chiều * Cách 1: Khai báo gián tiếp TYPE < tên kiểu mảng> = array[kiểuchỉ số dòng,kiểu số cột] of...
 • 7
 • 304
 • 0

Gián án Tin hoc 11: Mang 2 chieu

Gián án Tin hoc 11: Mang 2 chieu
... chỉnh16 20 cho5bài toán v 20 25 dụ 10 15 ? 12 18 24 30 12 14 16 18 18 21 24 27 24 28 32 36 30 35 40 45 36 42 48 54 14 21 28 35 42 49 56 63 12 24 32 40 48 56 68 72 18 27 36 45 54 63 72 81 Ghi ... 10 A [2, 5] =2 xj:=1 to A[i,j]=i*j A[i,j] := i*j; A[5,8]=5 x = 40 * IN hình For i :=1 to Begin For j:=1 to write(A[i,j]:5); writeln; writeln; End; Bây2giờ4 hãy10 em 12 viết chương trình 15 12 hoàn ... nguyên; Khi tham chiếu đến phần tử dòng i cột j ta viết: A[i,j] Ví dụ: A [2, 3]= 2 Khai báo mảng hai chiều * Cách 1: Khai báo gián tiếp TYPE < tên kiểu mảng> = array[kiểuchỉ số dòng,kiểu số cột] of...
 • 7
 • 228
 • 0

Đề thi thử đại học môn vật lí năm 2011 Khóa thầy Đặng Việt Hùng lần 11 phần 2

Đề thi thử đại học môn vật lí năm 2011 Khóa thầy Đặng Việt Hùng lần 11 phần 2
... 3:1, sau ñó 110 phút t s ñó 127 :1 Chu kỳ bán rã c a X A 22 phút B 11 phút C 55 phút D 27 ,5 phút Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58- 12 - Trang | - Khóa h c ... Khóa h c Luy n gi i ñ thi ðH – Cð môn V t ð thi t luy n s 11 A ñi n áp hai ñ u ño n m ch ch m pha π /2 so v i ñi n áp hai ñ u cu n dây B m ch có ... Trang | - Khóa h c Luy n gi i ñ thi ðH – Cð môn V t ð thi t luy n s 11 Câu 36: Cho ph n ng h t nhân T + D → α + n Bi t lư ng liên k t riêng c a h t nhân T εT = 2, 823 (MeV), lư ng liên k t riêng...
 • 4
 • 198
 • 1

Tin Học Hệ Quản Trị - Toán Tin Dữ Liệu phần 2 ppt

Tin Học Hệ Quản Trị - Toán Tin Dữ Liệu phần 2 ppt
... thu c tính _2> ] [HAVING < i u ki n _2> ] [ORDER BY [ASC | DESC]] ó: − Tính ch t m t t khóa: ALL (ch n t t c dòng b ng), DISTINCT (lo i b dòng trùng l p thông tin) , TOP ... giá tr c th a c a A) có nhu c u truy xu t thư ng xuyên b c a Q2 tương ng (tìm ki m b c a Q2 v i A = a): khai báo ch m c (A) cho Q2 Lưu ý: m t ch m c (AB) khác v i hai ch m c (A) (B) Các lo i ... c hi n l p l i m t o n l nh T-SQL i u ki n úng − Cú pháp: 21 Bài gi ng tóm t t H qu n tr s d li u While bi u_th c_ i u_ki n L nh| Kh i l nh – Có th s d ng Break Continue kh i l nh c a while Break:...
 • 12
 • 165
 • 0

Giáo án sinh học nâng cao lớp 11 phần 2 pot

Giáo án sinh học nâng cao lớp 11 phần 2 pot
... gian cần cho QT hấp thụ nước ion khoáng GIÁO ÁN: SINH HỌC 11 NÂNG CAO Email: nguyenthithuynbk@gmail.com nguyenthithuysinhhoc@gmail.com ÑT: 050.519354 – DÑ: 09 82. 7 92. 789 ... Biên soạn: Cô giáo NGUYỄN THỊ THÙY Nội dung-Thời gian 2. Vai trò nguyên tố vi lượng Thành phần thiếu enzim, hoạt hóa enzim, liên kết với hợp chất hữu ... V CỦNG CỐ Cây hấp thụ chất khoáng theo chế nào? Tại nguyên tố vi lượng cần với lượng nhỏ TV? Vai trò: hoạt hóa enzim tron QT TĐC Tại nói QT hấp thụ nước chất khoáng liên quan chặt chẽ với QT...
 • 2
 • 201
 • 0

Giáo án bồi dưỡng sinh học lớp 11 (phần 2)

Giáo án bồi dưỡng sinh học lớp 11 (phần 2)
... vật? = Lập bảng so sánh khác q trình tiêu hóa thức ăn động vật ăn thực vật, với động vật ăn tạp ăn thịt? Trả lời Biến đổi thức ăn Biến đổi học Biến đổi hóa học Biến đổi sinh học ĐV nhai lại ĐV ... bào)……………………………………………………… - Tiêu hố hố học ………………………………………………………………… Câu Tại giun tròn sán sống kí sinh ruột người khơng có hệ tiêu hố mà sống bình thường ? Trả lời * Chất dinh dưỡng có sẵn ruột non dễ dàng ... cợng sinh ớng tiêu hóa của đợng vật ăn thực vật? Trả lời Cợng sinh giúp bên cùng có lợi: - VSV lợi dụng mơi trường tḥn lợi dạ cỏ hoặc manh tràng để sinh sớng và sinh...
 • 26
 • 15,300
 • 104

Xem thêm