Các quá trình tán xạ sinh radion trong mô hình chuẩn mở rộng

Hiệu ứng của radion và u hạt lên các quá trình tán xạ của photon trong hình chuẩn mở rộng

Hiệu ứng của radion và u hạt lên các quá trình tán xạ của photon trong mô hình chuẩn mở rộng
... chọn đề tài Hi u ứng radion U hạt lên trình tán xạ photon hình chuẩn mở rộng để nghiên c u Trong luận văn này, đề cập tới hai loại hạt U hạt radion Thông qua việc nghiên c u hi u ứng chúng ... chứng tỏ hình chuẩn lý thuyết cuối vật lý Để khắc phục hạn chế hình chuẩn, ngƣời ta mở rộng hình chuẩn theo nhi u cách khác Tuy nhiên hình thành công đƣợc mong đợi nhi u hình chuẩn ... MÔ HÌNH CHUẨNError! Book 1.1 hình chuẩn Error! Bookmark not defined 2.2 Mở rộng hình chuẩn Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: HI U ỨNG CỦA RADION LÊN CÁC QUÁ TRÌNH TÁN XẠ CỦA PHOTON...
 • 13
 • 45
 • 0

Các quá trình tán xạ sinh u hạt

Các quá trình tán xạ sinh u hạt
... )OU , U U - Liên kết với fermions bosons gauge    QQ Ud Q L  D QL OU , UU Ud U R  D U R OU , DD Ud D R  D DR OU , U U U    LL Ud L L  D LL OU , EE Ud E R  D ER OU ...  Ud  R  D  R OU , U U ~ U ~ ~     QQ Ud Q L  D QL   OU , UU Ud U R   D U R   OU ,  DD Ud D R  D  DR   OU , U U ~ U ~ ~     LL Ud L L   D  LL   OU ,  ... OU  du u - Giản đồ 3: 2 u du  G G OU  3.1 Các trình tán xạ sinh U hạt trạng thái trung gian 3.1.1 Tán xạ Bha-Bha tính đến u- hạt  Đỉnh tương tác:   (a1  a2 )  Hàm truyền: Adu...
 • 9
 • 184
 • 0

Sự tham gia của các hạt radion trong các quá trình tán xạ ở năng lượng cao

Sự tham gia của các hạt radion trong các quá trình tán xạ ở năng lượng cao
... Dung Sự tham gia hạt Radion trình tán xạ lượng cao Chƣơng - TIẾT DIỆN TÁN XẠ CỦA CÁC QUÁ TRÌNH TÁN XẠ 1.1.Khái niệm Giả sử có hạt bia miền không gian A hạt đạn qua miền không gian Xác suất tán xạ ... trình tán xạ chứng khẳng định tính đắn mô hình RS Chính chọn đề tài Sự tham gia hạt Radion trình tán xạ lượng cao Nội dung luận văn trình bày trình tán xạ 𝛾𝛾 → 𝛾𝛾 có tham gia hạt radion lượng cao, ... truyền Radion hàm truyền hạt vô hướng +𝑖 𝑞2 − 𝑚2𝜙 + 𝑖𝜀 (2.23) Chƣơng - QUÁ TRÌNH 𝜸𝜸 → 𝜸𝜸KHI CÓ SỰ THAM GIA CỦA CÁC HẠT RADION Trần Thị Mỹ Dung 17 Sự tham gia hạt Radion trình tán xạ lượng cao Trong...
 • 39
 • 95
 • 0

Các quá trình tán xạ với sự tham gia của radion trong hình chuẩn mở rộng

Các quá trình tán xạ với sự tham gia của radion trong mô hình chuẩn mở rộng
... Chƣơng 3: CÁC QUÁ TRÌNH TÁN XẠ VỚI SỰ THAM GIA CỦA RADION TRONG MÔ HÌNH CHUẨN MỞ RỘNG 3.1 Quá trình tán xạ γγ → γγ với tham gia radion Ở phần chúng xét trình tán xạ gamma – gamma có tham hạt radion ... : Phải hình chuẩn lý thuyết tốt vùng lượng thấp bắt nguồn từ lý thuyết tổng quát hình chuẩn, hay gọi hình chuẩn mở rộng hình giải hạn chế hình chuẩn Các hình chuẩn mở rộng đánh ... hình chuẩn mở rộng 19 2.3 Mẫu Randall Sundrum 21 2.4 Hằng số liên kết radion với photon 25 Chương 3:CÁC QUÁ TRÌNH TÁN XẠ VỚI SỰ THAM GIA CỦA RADION TRONG MÔ HÌNH CHUẨN...
 • 41
 • 114
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp vật lý các quá trình tán xạ với sự tham gia của radion trong hình chuẩn mở rộng

Khoá luận tốt nghiệp vật lý các quá trình tán xạ với sự tham gia của radion trong mô hình chuẩn mở rộng
... : Phải hình chuẩn thuyết tốt vùng lượng thấp bắt nguồn từ thuyết tổng quát hình chuẩn, hay gọi hình chuẩn mở rộng hình giải hạn chế hình chuấn Các hình chuẩn mở rộng đánh ... ụ THAM GIA CỦA RADION TRONG MÔ HÌNH CHUẨN MỞ RỘNG 3.1 Quá trình tán xạ yy —►yy vói tham gia radỉon Ở phần chúng xét trình tán xạ gamma - gamma có tham hạt radion tính toán chi tiết tiết diện tán ... 2.2 hình chuấn mở rộng .19 2.3 Mầu Randall Sundrum 21 2.4 Hằng số liên kết radion với photon 25 Chương 3:CÁC QUÁ TRÌNH TÁN XẠ VỚI s ự THAM GIA CỦA RADION TRONG MÔ HÌNH...
 • 40
 • 191
 • 0

Các quá trình tán xạ trong hình chuẩn mở rộng có tính đến u hạt

Các quá trình tán xạ trong mô hình chuẩn mở rộng có tính đến u  hạt
... thƣờng muon so với tính toán lý thuyết hình chuẩn Đi u hi u ứng vật lý dựa hình chuẩn mở rộng Vì vậy, việc mở rộng hình chuẩn việc làm mang tính thời cao Trong hình chuẩn mở rộng tồn hạt ... e  tính đến u- hạt kết khóa luận nhƣ sau: + Đƣa trình bày lý thuyết hình chuẩn mở rộng hình chuẩn cách tổng quát + Giới thi u kiến thức u- hạt + Đã tính đƣợc bi u thức tiết diện tán xạ toàn ... chuẩn, hay gọi hình chuẩn mở rộng hình giải đƣợc hạn chế hình chuẩn Các hình chuẩn mở rộng đƣợc đánh giá ti u chí: - Thứ 1: Động thúc đẩy việc mở rộng hình hình phải giải thích...
 • 36
 • 90
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp vật lý các quá trình tán xạ trong hình chuẩn mở rộng có tính đến u hạt

Khoá luận tốt nghiệp vật lý các quá trình tán xạ trong mô hình chuẩn mở rộng có tính đến u  hạt
... nhng thuyt chun c bn da trờn nhúm SU(2)l k(1) v SU( 3)c õy L ch phõn cc trỏi, Y l si u tớch yu v c l tớch mu thuyt trng chun l bt bin di phộp bin i cc b v y u cu tn ti cỏc trng chun vector ... 3.10~l3giõy Ht tau phõn ró to thnh tau neutrino, electron v phn electron-neutrino, ú thỡ phn tau phõn ró to thnh phn tau-neutrino, phn mu v mu-neutrino Mụ hỡnh chun mc dự ó gii thớch c nhiu kt qu thc nghim ... quan trng nhiu lnh vc phỏt trin ca vt lý thuyt giai on hin v mt thuyt, si u i xng khụng b rng buc bi iu kin phi l mt i xng thang in yu Nhng thang nng lng cao hn c mt vi TeV, thuyt...
 • 35
 • 168
 • 0

Các quá trình tán xạ u hạt: Luận Văn Thạc Sĩ Vật Lý

Các quá trình tán xạ u hạt: Luận Văn Thạc Sĩ Vật Lý
... OU , U U U − − − λLL ΛUd L L γ µ D µ LL OU , λEE ΛUd E R γ µ D µ ER OU , λνν ΛUd ν R γ µ D µν R OU , U U ~ U ~ ~ − − − λ QQ ΛUd Q L γ µ D µ QL ∂ µ OU , λUU ΛUd U R γ µ D U R ∂ µ OU , λ DD ΛUd ... fOU , d U −1 v U dU −1 U λ1 f i γ fOU , Λ d U −1 U λ0 Gαβ G αβ OU dU U µ c a f γ µ γ fOU (2.4) − ( ) 1 µν λ dU f i γ µ D ν + γ ν D µ fO U , U λ2 µν G µα Gνα OU dU U 2.4 Các đỉnh tương tác U- hạt ... λYU ΛUd Q L HU R OU , λYD ΛUd Q L H DR OU , U U ~ − − λYν ΛUd L L Hν R OU , λYE ΛUd L L H ER OU , U U 2.3.4 Tương tác U- hạt vô hướng, vecto tensor với hạt mô hình chu n λ0 λ1 Λ dU −1 U f fO U...
 • 9
 • 624
 • 9

Nghiên cứu các quá trình tán xạ của tia x với vật chất

Nghiên cứu các quá trình tán xạ của tia x với vật chất
... quang tia X 25 Quá trình tán x đàn hồi tia X với vật chất 2.1 Khái niệm 25 25 2.2 Bản chất trình tán x đàn hồi tia X với vật chất 25 Quá trình tán x không đàn hồi tia X vật chất 29 3.1 Quá trình ... tử vật chất Trong chơng x t chi tiết hai trình tán x tia X vật chất Quá trình tán x đàn hồi tia X với vật chất 2.1 Khái niệm Nh nói trên, tán x đàn z hồi lợng chùm tia X tr- Ez ớc tán x sau ... 1.8) minh hoạ qúa trình 24 Chơng II Tán x tia X vật chất Tơng tác tia X với vật chất Khi chùm tia X tơng tác vật chất trình sau x y ra: 1.1 Sự tán x Có loại tán x : - Tán x đàn hồi (Rayleigh),...
 • 60
 • 289
 • 8

Các quá trình tán xạ u hạt

Các quá trình tán xạ u hạt
... III CÁC QUÁ TRÌNH TÁN XẠ SINH U HẠ 21 3.1 Các trình tán xạ sinh U hạt trạng thái trung gian 21 3.1.1 Tán xạ Bha-Bha tính đến u- hạt 21 3.1.1.1 Quá trình tán xạ thông qua trao đổi u- hạt ... u- hạt theo kênh s 21 3.1.1.2 Quá trình tán xạ thông qua trao đổi u- hạt theo kênh t 23 3.1.1.3 Quá trình tán xạ thông qua trao đổi u- hạt .24 3.1.2 Quá trình e e    e tính đến U hạt ... LL OU , EE Ud E R  D ER OU ,  Ud  R  D  R OU , U ~ U   QQ  ~ Q L   D QL  OU , UU   dU U  LL  ~  U  dU U ~ L L   D LL  OU ,  EE    dU U   dU U  ~   U R ...
 • 44
 • 247
 • 0

Các quá trình tán xạ có sự tham gia của hạt tựa Axion

Các quá trình tán xạ có sự tham gia của hạt tựa Axion
... cứu trình tán xạ tham gia hạt tựa axion Bài luận văn thạc sĩ gồm phần sau: Chương 1: Đưa số kiến thức chung tiết diện tán xạ vật lí hạt Chương 2: Trình bày tính chất, đặc điểm hạt axion hạt tựa ... sử hạt bia miền không gian A hạt đạn qua miền không gian Xác suất tán xạ P định nghĩa sau: (1.1) xác suất tán xạ đơn vị thể tích gọi tiết diện tán xạ toàn phần trình tán xạ Xác suất tán xạ ... photon- axion trường điện từ mà q  qz ;   ;  31  KẾT LUẬN Trong luận văn nghiên cứu trình tán xạ tham gia hạt tựa axion Các kết luận văn sau: Đã trình bày tiết diện tán xạ vật lý hạt bản,...
 • 43
 • 181
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Vai trò các quá trình tương tác sông-biển trong hình tính toán và dự báo xói lở bờ biển cửa sông " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... 120 trình bồi xói bờ biển, cửa sông từ lựa chọn hình thích hợp tính toán dự báo tợng bồi xói Những yếu tố đầu vào quan trọng cho hình theo quy tơng ứng Đối với yêu cầu tính toán dự báo ... điểm cửa sông khu vực nghiên cứu, sử dụng quy trình tính toán thuỷ thạch động lực lạch cửa biển có triều để tính toán dự báo xói lở thông qua đánh giá mức ổn định trắc ngang cửa Quy trình tính toán ... khai hình 3D cửa sông khẳng định quy luật phân bố trầm tích hoàn lu khu vực nghiên cứu Kết luận Các kết xây dựng triển khai quy trình tính toán dự báo bồi xói bờ biển cửa sông cho thấy phức...
 • 9
 • 275
 • 2

Luận văn sự tham gia của các hạt radion trong quá trình tán xạ ở năng lượng cao

Luận văn sự tham gia của các hạt radion trong quá trình tán xạ ở năng lượng cao
... Dung Sự tham gia hạt Radion trình tán xạ lượng cao Chương Vẽ đồ thị xử lý số liệu Trần Thị Mỹ Dung Sự tham gia hạt Radion trình tán xạ lượng cao Chƣơng - TIẾT DIỆN TÁN XẠ CỦA CÁC QUÁ TRÌNH TÁN XẠ ... Sự tham gia hạt Radion trình tán xạ lượng cao ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Trần Thị Mỹ Dung SỰ THAM GIA CỦA CÁC HẠT RADION TRONG CÁC QUÁ TRÌNH TÁN XẠ ... trình tán xạ chứng khẳng định tính đắn mô hình RS Chính chọn đề tài Sự tham gia hạt Radion trình tán xạ lượng cao Nội dung luận văn trình bày trình tán xạ tham gia hạt radion lượng cao, nhằm...
 • 16
 • 263
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các quá trình tán xạ sinh u hạt ở trạng thái trung giancác quá trình tán xạ sinh u hạt ở trạng thái cuốicác quá trình xử lý sinh họccác quá trình công nghệ cơ bản trong sản xuất thực phẩmcac qua trinh gia cong co hoc trong che bien thuc phamgiáo trình các quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến thực phẩmgiữ bụi không cho lan to ra ngoài không khí bằng cách c khí hoá tự động hoá các quá trình sn xuất sinh bụi để công nhân không phi tiếp xúc với bụi đây là biện pháp c bn nhấtcac qua trinh che bien vat ly trong loc daucác quá trình đặt hàng cơ bản trong kênh phân phốiquá trình tan được thực hiện trong thiết bị hoạt động gián đoạn khi năng suất không lớn trong lớp hạt rắn hoặc với sự khuấy trộn và liên tục trong lớp chuyển động hoặc khuấy trộncác quá trình quyết định vấn đề trong cộng đồngcác quá trình công nghệ cơ bản trong chế biến khícác cơ chế tán xạ cơ bản trong giếng lượng tử pha tạp một phíacác cơ chế tán xạ cơ bản trong giếng lượng tử pha tạp đối xứng hai phíatốc độ quá trình oxy hóa sinh học các chất hữu cơ trong hệ với bùn hoạt tính được điều chỉnh bởi giai đoạn khuếch tán oxy và cơ chấtThe skilled helper a problem management and opportunity development approach to helping 10th edition gerard egan test bankThe legal and regulatory environment of business 17th edition pagnattaro test bankThe unfinished nation a concise history of the american people 8th edition alan brinkley test bankThe world economy geography business development 6th edition stutz test bankThe legal environment of business 11th edition meiners test bankThe world of customer service 3rd edition pattie gibson test bankThe world of the counselor an introduction to the counseling profession 4th edition neukrug test bankThe legal environment of business a managerial approach theory to practice 2nd edition melvin test bankTHINK critically 2nd edition facione test bankTHINK psychology 1st edition baird test bankThomas calculus 13th edition thomas test bankTraditions and encounters a global perspective on the past 6th edition bentley test bankBai giang vi khi hau nong trong san xuatBÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH QUY TRÌNH GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY TNHH ASEAN LINES INTERNATIONALUnderstanding and managing diversity readings cases and exercises 6th edition harvey test bankUnderstanding art 10th edition lois fichner rathus test bankUnderstanding basic statistics 6th edition brase test bankUnderstanding business statistics 1st edition freed test bankUnderstanding financial statements 11th edition fraser test bankUnderstanding human sexuality 12th edition hyde test bank