ĐỔI mới nội DUNG và PHƯƠNG PHÁP GIẢNG dạy TRIẾT học ở VIỆT NAM HIỆN NAY cơ sở lý LUẬN và THỰC TIỄN

Quan điểm Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục với việc đổi mới phương pháp giáo dục đại học Việt Nam hiện nay

Quan điểm Hồ Chí Minh về phương pháp giáo dục với việc đổi mới phương pháp giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay
... Minh giáo dục nói chung phương pháp giáo dục Hồ Chí Minh nói riêng Với lý trên, việc nghiên cứu đề tài: Quan điểm Hồ Chí Minh phương pháp giáo dục với việc đổi phương pháp giáo dục đại học Việt ... đổi phương pháp giáo dục đại học Việt Nam 61 2.2.2 Một số vấn đề đặt việc đổi phương pháp giáo dục đại học Việt Nam 64 CHƢƠNG 3: ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY ... quát nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục 25 1.3.2 Quan điểm Hồ Chí Minh phương pháp giáo dục 27 1.3.3 Giá trị quan điểm Hồ Chí Minh phương pháp giáo dục giáo dục Việt Nam 45 CHƢƠNG...
 • 110
 • 639
 • 1

Để nâng cao chất lượng giảng dạy Đại học tại Việt Nam hiện nay, biện pháp quan trọng nhất cấp thiết nhất là phải tăng học phí bậc đại học

Để nâng cao chất lượng giảng dạy Đại học tại Việt Nam hiện nay, biện pháp quan trọng nhất và cấp thiết nhất là phải tăng học phí ở bậc đại học
... trị mức học phí 210.000đ o Các trường đại học công lập tăng học phí từ 10 - 20% • Đại học Thăng Long tăng 10-15% học phí, đại học Đại Nam 20% học phí, đại học Lương Thế Vinh tăng 10% học phí, từ ... dục bậc đại học Việt Nam, khu vực giới Giáo dục bậc đại học Việt Nam Nền giáo dục bậc đại học khu vực giới 12 C/ Vấn đề học phí Đồng ý với nhận định tăng học phí để tăng chất lượng ... trường tăng học phí o Các trường đại học công lập đồng loạt tăng học phí Đại học Thái Nguyên, Học viện công nghệ Bưu viễn thông, đại học Kinh tế Quốc dân, đại học Luật Hà Nội, đại học Hà Nội, Học...
 • 29
 • 443
 • 2

Một số vấn đề bản của cấu xã hội giai cấp nước ta hiện nay (cơ sở luận, phương pháp luận, kinh nghiệm trung quốc)

Một số vấn đề cơ bản của cơ cấu xã hội  giai cấp ở nước ta hiện nay (cơ sở lý luận, phương pháp luận, kinh nghiệm trung quốc)
... xa hqi Muai giai tang la: giai tang nhfrng nha quan 1'1 Nha nucrc va xa hqi; giai tang giam doc, giai tang chu doanh nghi¢p tu nhan; giai tang nhan vien ky thu~t chuyen nghi¢p, giai tang cang chuc ... - giai cap nlIOc ta" Tr 84) De tai nhanh dQCl~p 05- da dlIa mQt co cau giai cap moi nlIOc ta bao gom giai cap, hai t~ng lap Do la, giai cap cong nhan, giai cap nong dan, giai cap tlI san, giai ... TOM TAT DE TAl: MOT 86 V AN DE co BAN CUA CO CAUXA HOI GIAI CAP NUOC TA HI~N NAY (Ca so Iy lu~n, phuong phap lu~n, kinh nghi~m Trung qu6c) I D~T VAN DE Chuyen d6i kinh te' nuac ta sang thi...
 • 31
 • 71
 • 0

nghiên cứu triết học đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy triết học

nghiên cứu triết học đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy triết học
... lại, đổi phương pháp giảng dạy phải có kết hợp nhiều phương pháp Thực chất đổi nội dung, phương pháp giảng dạy học tập triết học nhà trường, giảng viên phải vào đặc thù môn triết học, đối tượng giảng ... khắc phục cách học đối phó nhằm mục đích trả thi Để giảng dạy triết học có hiệu quả, trước hết phải đổi nội dung giảng dạy học tập Cần khẳng định rằng, giảng dạy nghiên cứu khoa học hai mặt hoạt ... tạo, giảng viên bước đầu bồi dưỡng phương pháp giảng dạy đại…; song cán bộ, giảng viên Học viện cố gắng tìm tòi, học hỏi áp dụng vào giảng nhiều phương pháp giảng dạy hỗ trợ cho phương pháp thuyết...
 • 14
 • 585
 • 0

Tiểu luận: Chính sách công tác quản đổi mới giáo dục trong phương pháp giảng dạy pot

Tiểu luận: Chính sách công tác quản lý và đổi mới giáo dục trong phương pháp giảng dạy pot
... quản 1.2 Phương pháp dạy 1.3 Giảng viên 1.4 Sinh viên 1.5 Hiện đại hóa giáo dục C kết luận D Tài liệu tham khảo Chú thích chữ viết tắt GD: GIÁO DỤC QLGD : QUẢN LÝ GIÁO DỤC GDĐH : GIÁO DỤC ĐẠI ... sĩ quản trị GDĐH lĩnh vực quản trị học đường, soạn chương trình, công tác sinh viên, tư vấn sinh, phương pháp dạy học… 1.2 Phương pháp dạy Đổi tư tưởng giáo dục, lấy SV làm trung tâm trình dạy ... niệm giáo dục Cơ sở thực tiễn 2.1 Vai trò nhà nước quan quản giáo dục 2.2 Vai tròcác trường 2.3 Vai trò gia đình xã hội 2.4 Vai trò sinh viên Những khó khăn 3.1 Quản giáo dục 3.2 Phương pháp...
 • 28
 • 271
 • 0

Phản ứng của sinh viên trường Đại học ĐH KHXH&NV đối với việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong nhà trường hiện nay

Phản ứng của sinh viên trường Đại học ĐH KHXH&NV đối với việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong nhà trường hiện nay
... trường ĐH • Ngoài ra, việc lý giải động thái phản hồi sinh viên việc áp dụng PP giảng dạy tích cực nhà trường thông qua hàng loạt nhân tố thực trạng áp dụng PP giảng dạy tích cực nhà trường nay, ... khoa học vận dụng lý thuyết xã hội học hành vi, hành động xã hội để lý giải cho vấn đề nghiên cứu "Phản ứng sinh viên trường ĐH KHXH&NV HN việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực nhà trường nay" ... hướng giải pháp đổi phương pháp giảng dạy nhằm góp phần ngày nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học từ phản hồi SV việc áp dụng PP giảng dạy - PP giảng dạy tích cực nhà trường ĐH KHXH&NV HN...
 • 101
 • 511
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm Đổi mới phương pháp giảng dạy Toán học cấp II

Sáng kiến kinh nghiệm Đổi mới phương pháp giảng dạy Toán học ở cấp II
... xảy b Vận dụng phương pháp quy nạp toán học Phép quy nạp phương pháp quy nạp toán học trường phổ thông 10 Sáng kiến đổi phương pháp giảng dạy Toán học để chứng minh mệnh đề toán học Phát quy luật ... Phép quy nạp phương pháp quy nạp toán học trường phổ thông Sáng kiến đổi phương pháp giảng dạy Toán học II Mục đích đề tài: Qua nhiều năm trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng học sinh giỏi cấp bồi dưỡng ... số tự nhiên n ≥ p Phép quy nạp phương pháp quy nạp toán học trường phổ thông Sáng kiến đổi phương pháp giảng dạy Toán học Phần II Vận dụng vào việc dạy & học toán trường phổ thông a Vận dụng...
 • 27
 • 306
 • 0

XHH083 - Phản ứng của sinh viên trường ĐH KHXH&NV đối với việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong nhà trường hiện nay

XHH083 - Phản ứng của sinh viên trường ĐH KHXH&NV đối với việc áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong nhà trường hiện nay
... nh hư ng n phương pháp t o Vì v y, bao g m vi c i m i phương pháp t o ây i m i y u t sau - i m i phương pháp gi ng d y - i m i phương pháp h c t p - i m i n i dung chương trình t o - i m i, nâng ... dung phương pháp m i quan h bi n ch ng, n i dung quy nh phương pháp ngư c l i phương pháp có tác ng tr l i n i dung, làm cho n i dung ngày phong phú hồn thi n * Phương pháp t o Phương pháp t ... TRỰC TUYẾN Chương II: PH N NG C A SINH VIÊN V VI C ÁP D NG PHƯƠNG PHÁP GI NG D Y TÍCH C C TRONG NHÀ TRƯ NG HI N NAY Th c tr ng c a vi c áp d ng PP gi ng d y tích c c b c H hi n 1.1 M t vài nét...
 • 82
 • 186
 • 0

Vai trò của lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội vận dụng trong phát triển lực lượng sản xuất Việt Nam hiện nay.DOC

Vai trò của lực lượng sản xuất trong đời sống xã hội và vận dụng trong phát triển lực lượng sản xuất ở Việt Nam hiện nay.DOC
... tới phát triển việc phát triển lực lượng sản xuất Trong yếu tố hợp thành lực lượng sản xuất người lao động chủ thể lực lượng sản xuất hội II Quá trình phát triển lực lượng sản xuất Việt Nam ... hưởng tới lực lượng sản xuất 2.1.Qan hệ sản xuất 2.2.Dân số Vai trò lực lượng sản xuất đời sống hội 4.Kết luận II.Quá trình phát triển lực lượng sản xuất Việt Nam 1.Bối cảnh trình phát triển ... đoạn phát triển lực lượng sản xuất vất chất hội mâu thuẫn với quan hệ sản xuất trong từ trước đến lực lượng sản xuất phát triển Từ chỗ hình thức phát triển lực lượng sản xuất, quan hệ trở...
 • 22
 • 2,273
 • 10

Một số giải pháp tạo vốn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các doanh nghiệp nhà nước Việt Nam hiện nay

Một số giải pháp tạo vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay
... quát Những giải pháp cụ thể nhằm tạo vốn cho DNNN - 36 - Đề án môn học Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cho DNNN 3.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng VCĐ 3.2 .Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng VLĐ ... kinh doanh Kết thu đợc cao so với chi phí bỏ hiệu sử dụng vốn cao Do nâng cao hiệu sử dụng vốn điều kiện quan trọng để doanh nghiệp phát triển vững mạnh Nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp ... hạn, nâng cao hiệu sử dụng vốn cần thiết Nâng cao hiệu sử dụng vốn giúp doanh nghiệp đạt đợc mục tiêu tăng giá trị tài sản chủ sở hữu mục tiêu khác doanh nghiệp nh nâng cao uy tín doanh nghiệp...
 • 37
 • 373
 • 0

Hoàn thiện pháp luật vềquản các trường đại học, cao đẳng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học Việt Nam hiện nay

Hoàn thiện pháp luật vềquản lý các trường đại học, cao đẳng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay
... trng cao ng v cỏc c s giỏo dc khỏc cú t chc o to cp bng, chng ch h thng giỏo dc quc dõn Lm rừ cỏc đề luận l nhim v ca Chng 1, õy chớnh l c s hoàn thiện pháp luật quản trờng đại học, cao đẳng ... phỏt trin giáo dục đại học kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa Quản trờng đại học cha đổi mới, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thói quen kinh tế bao cấp iu ú ũi hi phỏp lut v qun cỏc ... qun cỏc trng i hc, cao ng Vit Nam Qua nghiờn cu c s lun v thc trng phỏp lut v qun cỏc trng i hc, cao ng, Lun ỏn xut h thng cỏc gii phỏp nhm hon thin phỏp lut v qun cỏc trng i hc, cao...
 • 24
 • 434
 • 2

Vai trò của thành phần kinh tế vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thực trạng giải pháp thu hút, sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Việt Nam hiện nay

Vai trò của thành phần kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thực trạng và giải pháp thu hút, sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam hiện nay
... luận để nghiên cứu vấn đề : Vai trò thành phần kinh tế vốn đầu trực tiếp nước ngoài, thực trạng giải pháp thu hút, sử dụng vốn đầu trực tiếp nước Việt Nam nay Website: http://www.docs.vn ... II : THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VIỆT NAM HIỆN NAY 1 .Thực trạng thu hút FDI: 1.1 Số dự án số vốn đầu tư: Quy mô nhịp độ thu hút vốn đầu trực tiếp nước tăng ... Tel : 0918.775.368 Phần 2: NỘI DUNG CHÍNH Chương I: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ VAI TRÒ CỦA THÀNH PHẦN KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Đầu trực tiếp nước ngoài: 1.1 Một số vấn...
 • 22
 • 589
 • 2

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO VỐN NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY

MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO VỐN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
... quát Những giải pháp cụ thể nhằm tạo vốn cho DNNN - 36 - Đề án môn học Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn cho DNNN 3.1 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng VCĐ 3.2 .Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng VLĐ ... kinh doanh Kết thu đợc cao so với chi phí bỏ hiệu sử dụng vốn cao Do nâng cao hiệu sử dụng vốn điều kiện quan trọng để doanh nghiệp phát triển vững mạnh Nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp ... hạn, nâng cao hiệu sử dụng vốn cần thiết Nâng cao hiệu sử dụng vốn giúp doanh nghiệp đạt đợc mục tiêu tăng giá trị tài sản chủ sở hữu mục tiêu khác doanh nghiệp nh nâng cao uy tín doanh nghiệp...
 • 37
 • 257
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu 15 vì sao trong thời kỳ quá độ từ cntb lên cnxh đấu tranh giai cấp vẫn là tất yếu quan điểm của đảng ta về nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp ở việt nam hiện nayđiểm của đảng ta về nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp ở việt nam hiện naysáng kiến kinh nghiệm đổi mới phương pháp giảng dạy toán học ở cấp iicác phương pháp giảng dạy triết họcphương pháp giảng dạy triết họcphương pháp giảng dạy đại học ở mỹxây dựng và hoàn thiện pháp luật về phản biện xã hội ở việt nam hiện nay – một số vấn đề lý luận và thực tiễntư tưởng hồ chí minh về nhà nước của dân do dân vì dân và vận dụng vào xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam hiện nayxây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay một số vấn đề lý luận và thực tiểnthực trạng và giải pháp xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện naymối quan hệ giữa lai suất vốn vay tỉ suất lợi nhuận của vốn đầu tư amp qui mô vốn đầu tư vận dụng để giải thích tình hình đầu tư ở việt nam hiện naynhững vấn đề đặt ra và kiến nghị đối với lối sống đạo đức của tín đồ tin lành ở việt nam hiện naygiải pháp kiềm chế lạm phát ở việt nam hiện naygiám sát của quốc hội đối với hoạt động xét xử của tòa án nhân dân ở việt nam hiện naycác biện pháp phòng chống tham nhũng ở việt nam hiện naychiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học