Tri thức địa phương về giáo dục trẻ em của người nùng dín ở thôn tùng lâu, xã tung chung phố, huyện mường khương, tỉnh lào cai

Tri thức địa phương về giáo dục trẻ em của người nùng dín thôn tùng lâu, tung chung phố, huyện mường khương, tỉnh lào cai

Tri thức địa phương về giáo dục trẻ em của người nùng dín ở thôn tùng lâu, xã tung chung phố, huyện mường khương, tỉnh lào cai
... cứu tri thức giáo dục trẻ em biến đổi bối cảnh ngƣời Nùng Dín Lào Cai với đề tài Tri thức địa phương giáo dục trẻ em người Nùng Dín thôn Tùng Lâu, Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào ... quan nghiên cứu người Nùng Dín Lào Cai Chương Nội dung phương thức giáo dục trẻ em người Nùng Dín Lào Cai Chương Biến đổi tri thức địa phương giáo dục trẻ em người Nùng Dín Lào Cai Ngoài ra, luận ... chức giáo dục Đây hƣớng tiếp cận tri thức địa phƣơng giáo dục trẻ em ngƣời Nùng Dín Lào Cai 1.2 Tổng quan ngƣời Nùng Dín Lào Cai 1.2.1 Dân tộc địa bàn cƣ trú ngƣời Nùng Dín Lào Cai Ngƣời Nùng...
 • 130
 • 90
 • 0

Tri thức địa phương về giáo dục trẻ em của người nùng dín thôn tùng lâu, tung chung phố, huyện mường khương, tỉnh lào cai

Tri thức địa phương về giáo dục trẻ em của người nùng dín ở thôn tùng lâu, xã tung chung phố, huyện mường khương, tỉnh lào cai
... cứu tri thức giáo dục trẻ em biến đổi bối cảnh người Nùng Dín Lào Cai với đề tài Tri thức địa phương giáo dục trẻ em người Nùng Dín thôn Tùng Lâu, Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào ... hóa tri thức địa phương người Nùng Dín Lào Cai việc giáo dục trẻ em, truyền thống biến đổi hoàn cảnh Đối tƣợng, phạm vi địa bàn nghiên cứu Địa bàn nghiên cứu: Thôn Tùng Lâu II, Tung Chung Phố, ... tích cực gia đình cộng đồng việc giáo dục trẻ em người Nùng Dín - Bối cảnh kinh tế - hội tác động hệ thống tri thức địa phương giáo dục trẻ em người Nùng Dín Tất thông tin thu thập tập trung để...
 • 19
 • 173
 • 0

Đánh giá thực trạng chăm sóc giáo dục trẻ em của các khu vực nông thôn phía bắc

Đánh giá thực trạng chăm sóc giáo dục trẻ em của các khu vực nông thôn phía bắc
... chm súc tr em (xem biu 3) 34 82 80 78 76 74 72 70 68 66 Biểu 3: Tỷ lệ % cha mẹ đánh giá gia đình, nhà trờng xã hội có vai trò quan trọng việc 80.1 chăm sóc trẻ em 77 75.6 71.8 Chăm sóc chế độ ... giao thụng (xem biu 2) Biểu 2: Đánh giá vai trò GĐ, NT XH BVTE (Tỷ lệ %) 89.5 Phòng tránh trẻ bị lạm dụng tình dục 92.7 Phòng tránh trẻ bị sa vào tệ nạn xã hội 87.8 Phòng tránh trẻ bị tổn thơng ... tr em Vỡ õy l la tui thuc nhúm v thnh niờn m cụng tỏc bo v, chm súc v giỏo dc tr em cn c bit quan tõm Bo v tr em Bo v tr em trc ht l bo m cho tr em c thc hin cỏc quyn ca mỡnh v phũng nga tr em...
 • 189
 • 593
 • 1

Nghiên cứu tri thức bản địa về sử dụng các loài cây làm phẩm màu thực phẩm tại huyện mường khương, tỉnh lào cai

Nghiên cứu tri thức bản địa về sử dụng các loài cây làm phẩm màu thực phẩm tại huyện mường khương, tỉnh lào cai
... Mường Khương tỉnh Lào Cai - Nghiên cứu tri thức địa sử dụng nhuộm màu thực phẩm huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai - So sánh tri thức địa sử dụng chế biến màu nhuộm thực phẩm tỉnh Lào Cai, Sơn La ... Tri thức địa sử dụng nhuộm màu thực phẩm Tri thức địa sử dụng nhuộm màu thực phẩm huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai phong phú độc đáo Cách sử dụng loài trình bày cụ thể bảng 4.5: Bảng 4.5: Tri thức ... PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1.Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu tri thức địa sử dụng loài làm phẩm màu thực phẩm huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 3.1.2 Phạm vi nghiên...
 • 68
 • 300
 • 0

Biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp của hiệu trưởng trường THPT theo hướng tạo nguồn đào tạo cán bộ huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai

Biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp của hiệu trưởng trường THPT theo hướng tạo nguồn đào tạo cán bộ xã ở huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai
... phỏp v qun giỏo dc hng nghip cỏc trng THPT Chng 2: Thc trng qun giỏo dc hng nghip cỏc trng THPT theo hng to ngun o to cỏn b xó huyn Mng Khng tnh Lo Cai Chng 3: Bin phỏp qun giỏo ... thự ca trng THPT vựng cao vi trng THPT khỏc tnh 2.2.3 Qun giỏo dc hng nghip cỏc trng THPT huyn Mng Khng tnh Lo Cai tỡm hiu rừ hn v qun GDHN ca cỏc trng THPT huyn Mng Khng tnh Lo Cai, chỳng ... nghip cỏc trng THPT 5.2 Thc trng QL GDHN cỏc trng THPT theo hng to ngun o to cỏn b xó huyn Mng Khng tnh Lo Cai 5.3 xut cỏc Bin phỏp QL GDHN cỏc trng THPT huyn Mng Khng tnh Lo Cai theo hng to...
 • 100
 • 474
 • 5

Đánh giá thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng tại hạt kiểm lâm huyện mường khương tỉnh lào cai

Đánh giá thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng tại hạt kiểm lâm huyện mường khương  tỉnh lào cai
... có liên quan đến công tác quản bảo vệ rừng - Cơ cấu tổ chức, máy quản bảo vệ rừng hạt kiểm lâm huyện Mường Khương - Đánh giá thực trạng công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng sở kết làm ... góp phần cho công tác quản bảo vệ rừng địa phương tốt hơn, tiến hành thực đề tài: "Đánh giá thực trạng công tác quản bảo vệ rừng hạt kiểm lâm huyện Mường Khương - tỉnh Lào Cai" 3 1.2 Mục ... chức quản lãnh đạo Hạt Kiểm Lâm huyện Mường Khương Nhìn vào sơ đồ thấy công tác quản bảo vệ rừng hạt kiểm lâm huyện Mường Khương triển khai từ ban lãnh đạo hạt xuống phòng quản bảo vệ rừng...
 • 65
 • 6,793
 • 50

Biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp của hiệu trưởng trường thpt theo hướng tạo nguồn đào tạo cán bộ huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp của hiệu trưởng trường thpt theo hướng tạo nguồn đào tạo cán bộ xã ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai
... phỏp v qun giỏo dc hng nghip cỏc trng THPT Chng 2: Thc trng qun giỏo dc hng nghip cỏc trng THPT theo hng to ngun o to cỏn b xó huyn Mng Khng tnh Lo Cai Chng 3: Bin phỏp qun giỏo ... thự ca trng THPT vựng cao vi trng THPT khỏc tnh 2.2.3 Qun giỏo dc hng nghip cỏc trng THPT huyn Mng Khng tnh Lo Cai tỡm hiu rừ hn v qun GDHN ca cỏc trng THPT huyn Mng Khng tnh Lo Cai, chỳng ... nghip cỏc trng THPT 5.2 Thc trng QL GDHN cỏc trng THPT theo hng to ngun o to cỏn b xó huyn Mng Khng tnh Lo Cai 5.3 xut cỏc Bin phỏp QL GDHN cỏc trng THPT huyn Mng Khng tnh Lo Cai theo hng to...
 • 100
 • 322
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương trên đất dốc trong điều kiện nước trời TẠI ðỊA BÀN HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CAI

Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống đậu tương trên đất dốc trong điều kiện nước trời TẠI ðỊA BÀN HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH LÀO CAI
... c tr i t i ñ a bàn huy n Mư ng Khương, t nh Lào Cai 1.2 M C ðÍCH, YÊU C U C A ð TÀI 1.2.1 M c ñích - ðánh giá hi n tr ng s n xu t ñ u tương ñ t d c huy n Mư ng Khương, t nh Lào Cai - Xác ñ nh ... ngư i dân phát tri n s n xu t ñ u tương di n tích su t ñ u tương ñ a bàn huy n hi n v n th p chưa tương x ng v i ti m c a huy n Có nhi u nguyên nhân h n ch phát tri n ñ u tương ñ a bàn huy n ... t ñ u tương chung c a huy n Mư ng Khương 38 4.1.5 Th c tr ng s n xu t ñ u tương ñ t d c t i huy n Mư ng Khương 40 4.2 KH NĂNG SINH TRƯ NG, PHÁT TRI N M T S GI NG ð U TƯƠNG TRÊN ð T D C TRONG...
 • 128
 • 348
 • 1

Luận văn thạc sĩ đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện mường khương, tỉnh lào cai

Luận văn thạc sĩ đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện mường khương, tỉnh lào cai
... chân th nh cảm ơn phòng Quản lý T i nguyên đất; phòng Đo đạc v Bản đồ; Văn phòng Đăng ký quy n sử dụng đất - Sở T i nguyên v Môi trờng tỉnh L o Cai; UBND huyện Mờng Khơng; phòng T i nguyên v Môi ... v kết trình b y luận văn l trung thực v cha đợc sử dụng để bảo vệ học vị n o Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn n y đ đợc cảm ơn v thông tin trích dẫn luận văn đ đợc rõ nguồn gốc ... t phi nụng nghi p t nm 2000 ủ n nm 2010 c a huy n M ng Khng 76 B ng 4.6 Kết thực tiêu QHSDĐ đến năm 2005 .87 B ng 4.7 Kết thực tiêu ĐCQHSDĐ đến năm 2010 94 Tr ng i h c Nụng Nghi p H...
 • 134
 • 564
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chuối bằng phương pháp nuôi cấy mô tại Bản Lầu-huyện Mường Khương-tỉnh Lào Cai.

Đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất chuối bằng phương pháp nuôi cấy mô tại xã Bản Lầu-huyện Mường Khương-tỉnh Lào Cai.
... Đánh giá hiệu kinh tế sản xuất chuối phương pháp nuôi cấy Bản Lầu-huyện Mường Khương-tỉnh Lào Cai” với mong muốn sở 10 để góp phần đánh giá thực trạng, HQKT thấy rõ tồn để từ đề giải pháp ... [1] Hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nước ta đánh giá hai phương diện hiệu kinh tế hiệu hội Trong khóa luận này, nói đến hiệu sản xuất kinh doanh xét phương diện hiệu kinh tế ta tả ... HQKT sản xuất chuối phương pháp nuôi cấy tế bào ? − Đánh giá HQKT thực trạng sản xuất chuối đời sống thu nhập hộ dân kinh doanh sản xuất chuối ? − Mức độ ảnh hưởng yếu tố đến HQKT sản xuất chuối...
 • 108
 • 391
 • 2

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH tế của các hộ sản XUẤT CHÈ TRÊN địa bàn LÙNG VAI, HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH lào CAI

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH tế của các hộ sản XUẤT CHÈ TRÊN địa bàn xã LÙNG VAI, HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG, TỈNH lào CAI
... hiệu kinh tế cho chè địa bàn huyện 1.3 Mục tiêu - Đánh giá thực trạng phát triển, hiệu kinh tế chè địa bàn Lùng Vai ,huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai - Xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh ... lợi khó khăn Lùng Vai đến việc nâng cao hiệu kinh tế nông hộ sản xuất chè 45 4.2 Thực trạng kết sản xuất hộ sản xuất chè địa bàn Lùng Vai huyện, Mường Khương, tỉnh Lào Cai ... thúc đẩy việc sản xuất xuất chè địa bàn tỉnh Lào Cai 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài Đánh giá hiệu kinh tế chè hộ gia đình địa Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013 - 2014...
 • 69
 • 164
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất chè trên địa bàn lùng vai huyện mường khương tỉnh lào cai

Đánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất chè trên địa bàn xã lùng vai  huyện mường khương  tỉnh lào cai
... lợi khó khăn Lùng Vai đến việc nâng cao hiệu kinh tế nông hộ sản xuất chè 45 4.2 Thực trạng kết sản xuất hộ sản xuất chè địa bàn Lùng Vai huyện, Mường Khương, tỉnh Lào Cai ... hiệu kinh tế hộ nông dân sản xuất chè địa bàn Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai Làm đề tài nghiên cứu nhằm góp phần thúc đẩy việc sản xuất xuất chè địa bàn tỉnh Lào Cai 1.2 Mục ... đề tài Đánh giá hiệu kinh tế chè hộ gia đình địa Lùng Vai, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013 - 2014 từ đưa phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu kinh tế cho chè địa bàn huyện...
 • 69
 • 103
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện mường khương, tỉnh lào cai

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện mường khương, tỉnh lào cai
... tài: “ðánh giá hiệu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp bền vững ñịa bàn huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 1.2 Mục ñích, yêu cầu 1.2.1 Mục ñích - ðánh giá hiệu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp xác ... hình sử dụng ñất bền vững cho sản xuất nông nghiệp huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai - ðề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng ñất phục vụ yêu cầu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền ... triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững 2.2 ðánh giá hiệu sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp sử dụng ñất sản xuất nông nghiệp bền vững 2.2.1 Khái quát hiệu sử dụng ñất 2.2.1.1 Bản chất hiệu ñược hiểu...
 • 106
 • 131
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái và sử dụng cây làm phẩm màu thực phẩm tại huyện mường khương tỉnh lào cai

Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh thái và sử dụng cây làm phẩm màu thực phẩm tại huyện mường khương tỉnh lào cai
... thái, sinh thái sử dụng làm phẩm màu thực phẩm huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định đặc điểm sinh thái học loài sử dụng làm phẩm màu thực phẩm xã khu vực nghiên cứu Xác ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TRẦN VĂN TRUNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI, SINH THÁI VÀ SỬ DỤNG CÂY LÀM PHẨM MÀU THỰC PHẨM TẠI HUYỆN MƯỜNG KHƯƠNG - TỈNH LÀO CAI KHÓA LUẬN ... loài làm màu thực phẩm xã Thanh Bình, Lùng Vai thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai - Nguồn gốc tình hình khai thác sử dụng loài làm màu thực phẩm - Đặc điểm hình thái, sinh thái...
 • 80
 • 78
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cách giáo dục trẻ em của người nhậtđánh giá thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng tại hạt kiểm lâm huyện mường khương tỉnh lào caicó sự chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương và có sự hỗ trợ của địa phương về giáo dục có biện pháp cải thiện đời sống cán bộ giáo viên nhân viênluật bảo vệ giáo dục trẻ emphương pháp giáo dục trẻ emcách giáo dục trẻ em của phương tâycác phương pháp giáo dục trẻ emphương pháp giáo dục trẻ sớm của glenn domancách giáo dục trẻ em của nhật bảnsổ tay giáo dục trẻ em của montessoritham gia xây dựng giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch giáo dục cá nhân của người khuyết tật của giáo viên giảng viênở địa phương em có hoạt động gì để bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ emnhận thức của cha mẹ về việc giáo dục trẻ tự kỷ tại gia đình ở thành phố hà nộiphê duyệt kế hoạch quy hoạch về giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật và đưa vào kế hoạch quy hoạch chung của địa phươngưu điểm hạn chế và nguyên nhân về hình thức phương pháp giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên ở thành phố hà nộichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học