Luận văn thạc sĩ đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện mường khương, tỉnh lào cai

134 693 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2014, 18:02

Bộ giáo dục và đào tạo Trờng đại học Nông nghiệp hà nội NGUYN VN TRNG NH GI KT QU THC HIN PHNG N QUY HOCH S DNG T N NM 2010 HUYN MNG KHNG TNH LO CAI luận văn thạc sĩ nông nghiệp Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số : 60.62.16 Ngời hớng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Quang Học Hà nội - 2011 Trng i hc Nụng Nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc nụng nghip i LI CAM OAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả trình bày trong luận văn là trung thực và cha từng đợc sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đ đợc cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đ đợc chỉ rõ nguồn gốc. Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2011 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Trờng Trng i hc Nụng Nghip H Ni Lun vn thc s khoa hc nụng nghip ii LI CM N Tôi xin bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến ngời hớng dẫn khoa học TS. Nguyễn Quang Học, giảng viên khoa Tài nguyên và Môi trờng - trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội đ tận tình hớng dẫn và đóng góp nhiều ý kiến khoa học trong quá trình nghiên cứu và xây dựng luận văn này. Tôi xin cảm ơn tập thể giảng viên khoa Tài nguyên và Môi trờng, Viện Đào tạo sau Đại học - trờng Đại học Nông nghiệp Hà Nội đ giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành nhiệm vụ học tập và nghiên cứu. Tôi xin chân thành cảm ơn phòng Quản lý Tài nguyên đất; phòng Đo đạc và Bản đồ; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - Sở Tài nguyên và Môi trờng tỉnh Lào Cai; UBND huyện Mờng Khơng; phòng Tài nguyên và Môi trờng; phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; phòng Thống kê; Hạt kiểm lâm huyện Mờng Khơng đ giúp đỡ tôi trong suốt thời gian nghiên cứu, thực hiện đề tài. Cuối cùng tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè và những ngời thân đ động viên giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2011 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Trờng Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC BIỂU ðỒ ix 1. MỞ ðẦU 1 1.1. Tính cấp thiết của ñề tài 1 1.2. Mục ñích, yêu cầu của ñề tài 2 1.2.1. Mục ñích 2 1.2.2. Yêu cầu 2 2. TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 3 2.1. Cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý ñất ñai 3 2.1.1. ðất ñai và chức năng của ñất ñai 3 2.1.2. Những nhân tố ảnh hưởng ñến sử dụng ñất 3 2.1.3. Những lợi ích khác nhau về sử dụng ñất 6 2.1.5. Chiếm dụng ñất ñai 9 2.1.6. Các xu thế phát triển sử dụng ñất 10 2.2. Quy hoạch sử dụng ñất 13 2.2.1. Khái niệm và ñặc ñiểm quy hoạch sử dụng ñất ñai 13 2.2.2. Các loại hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñai 17 2.2.3. Nhiệm vụ và nội dung quy hoạch sử dụng ñất ñai 20 2.2.4. Những căn cứ pháp lý của quy hoạch sử dụng ñất ñai 22 2.3. Tình hình triển khai Quy hoạch sử dụng ñất trong nước và thực tiễn công tác quy hoạch sử dụng ñất ở nước ngoài 24 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… iv 2.3.1. Tình hình triển khai quy hoạch sử dụng ñất trong nước 24 2.3.2. Tình hình triển khai quy hoạch sử dụng ñất ở nước ngoài 28 2.3.3. Tình hình quy hoạch sử dụng ñất tỉnh Lào Cai 30 3. ðỐI TƯỢNG, ðỊA ðIỂM, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1. ðối tượng, phạm vi nghiên cứu 32 3.2. Nội dung nghiên cứu 32 3.2.1. ðiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai 32 3.2.2. Tình hình quản lý và sử dụng ñất ñai 33 3.2.3. Biến ñộng sử dụng ñất giai ñoạn 2000-2010 33 3.2.4. ðánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu phương án quy hoạch sử dụng ñất và phương án ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 34 3.3. Phương pháp nghiên cứu 34 3.3.1. Phương pháp ñiều tra, thu thập thông tin 34 3.3.2. Phương pháp thống kê, so sánh 35 3.3.3. Phương pháp phân tích tổng hợp 35 3.3.4. Phương pháp chuyên gia 35 3.3.5. Phương pháp ñiều tra thực ñịa 35 3.3.6. Phương pháp xử lý thống kê 35 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 4.1. ðiều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường 36 4.1.1. ðiều kiện tự nhiên 36 4.1.2. Các nguồn tài nguyên 39 4.1.3. ðánh giá chung về ñiều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 42 4.2. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 42 4.2.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 42 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… v 4.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế 44 4.2.3. Dân số, lao ñộng, việc làm và thu nhập 48 4.2.4. Thực trạng phát triển ñô thị và các khu dân cư nông thôn 49 4.2.5. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng 50 4.2.6. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 55 4.3. ðánh giá chung về thực trạng phát triển kinh tế, xã hội gây áp lực lên ñất ñai 56 4.4. Tình hình quản lý ñất ñai 56 4.4.1. Tình hình thực hiện các văn bản pháp quy 56 4.4.2. Xác ñịnh ñịa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ ñịa giới hành chính, lập bản ñồ hành chính 57 4.4.3. Khảo sát, ño ñạc, ñánh giá, phân hạng ñất, lập bản ñồ ñịa chính, bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất và bản ñồ quy hoạch sử dụng ñất 57 4.4.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất 58 4.4.5. Quản lý việc giao ñất, cho thuê ñất, thu hồi ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất 60 4.4.6. ðăng ký quyền sử dụng ñất, lập và quản lý hồ sơ ñịa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 61 4.4.7. Công tác thống kê, kiểm kê ñất ñai 62 4.4.8. Tình hình quản lý tài chính về ñất ñai 62 4.4.9. Tình hình quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng ñất trong thị trường bất ñộng sản 63 4.4.10. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng ñất 63 4.4.11. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai và xử lý vi phạm pháp luật về ñất ñai 64 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… vi 4.4.12. Giải quyết tranh chấp về ñất ñai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong quản lý và sử dụng ñất ñai 64 4.5. Hiện trạng sử dụng và biến ñộng các loại ñất 65 4.5.1. Phân tích hiện trạng sử dụng các loại ñất 65 4.5.2. Phân tích ñánh giá biến ñộng các loại ñất 69 4.5.3. Quy luật biến ñộng ñất ñai 78 4.5.4. ðánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường, tính hợp lý của việc sử dụng ñất 79 4.6. ðánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng ñất và phương án ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 85 4.6.1. ðánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng ñất 85 4.6.2. ðánh giá nguyên nhân tồn tại trong việc thực hiện quy hoạch sử dụng ñất 101 4.6.3. Phân tích những vấn ñề tồn tại trong việc thực hiện phương án quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 102 4.7. ðề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả phương án quy hoạch giai ñoạn tiếp theo 104 4.7.1. Giải pháp kinh tế 105 4.7.2. Giải pháp chính sách 105 4.7.3. Giải pháp kỹ thuật 106 4.7.4. Giải pháp tổ chức, quản lý 106 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 107 5.1. Kết luận 107 5.2. Kiến nghị 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 PHỤ LỤC Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT FAO: WTO: QHSDð: ðCQHSDð: GCNQSDð: PNN: BððC: BDHTSDð: BDQHSDð: DT: ðC: KH: TT: BTGPMB: UBND: HðND: TN&MT: CSD: CNH - HðH: CN: NN: XDCB: TDTT: Tổ chức Nông - Lương thế giới Tổ chức thương mại thế giới Quy hoạch sử dụng ñất ðiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất Phi nông nghiệp Bản ñồ ñịa chính Bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất Bản ñồ quy hoạch sử dụng ñất Diện tích ðiều chỉnh Kế hoạch Thứ tự Bồi thường giải phóng mặt bằng UBND Hội ñồng nhân dân Tài nguyên và môi trường Chưa sử dụng Công nghiệp hoá - hiện ñại hoá Công nghiệp Nông nghiệp Xây dựng cơ bản Thể dục thể thao Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1. Cơ cấu kinh tế của huyện Mường Khương qua một số năm 43 Bảng 4.2. Hiện trạng sử dụng ñất của huyện Mường Khương năm 2010 65 Bảng 4.3. So sánh biến ñộng sử dụng ñất qua các năm 70 Bảng 4.4. Biến ñộng ñất nông nghiệp từ năm 2000 ñến năm 2010 của huyện Mường Khương 73 Bảng 4.5. Biến ñộng ñất phi nông nghiệp từ năm 2000 ñến năm 2010 của huyện Mường Khương 76 Bảng 4.6. KÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c chØ tiªu QHSD§ ®Õn n¨m 2005 87 Bảng 4.7. KÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c chØ tiªu §CQHSD§ ®Õn n¨m 2010 94 Trường ðại học Nông Nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp ……………………… ix DANH MỤC CÁC HÌNH Số hình Tên hình Trang Hình 01: Cơ cấu kinh tế huyện Mường Khương qua một số năm 43 Hình 02: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu QHSDð ñến năm 2005 86 Hình 03: Kết quả thực hiện chỉ tiêu QHSDð ñến năm 2005 của nhóm ñất nông nghiệp 90 Hình 04: Kết quả thực hiện chỉ tiêu QHSDð ñến năm 2005 của nhóm ñất phi nông nghiệp 92 Hình 05: Kết quả thực hiện chỉ tiêu QHSDð ñến năm 2005 của nhóm ñất chưa sử dụng 93 Hình 06: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu ðCQHSDð ñến năm 2010 94 Hình 07: Kết quả thực hiện chỉ tiêu ðCQHSDð ñến năm 2010 của nhóm ñất nông nghiệp 97 Hình 08: Kết quả thực hiện chỉ tiêu ðCQHSDð ñến năm 2010 của nhóm ñất phi nông nghiệp 100 Hình 09: Kết quả thực hiện chỉ tiêu ðCQHSDð ñến năm 2010 của nhóm ñất chưa sử dụng 100 [...]... kỳ 2001 -2010 ñư c UBND t nh Lào Cai phê duy t t i Quy t ñ nh s 1145/QðCT ngày 20/05/2003 và ñã ñư c phê duy t ñi u ch nh quy ho ch, k ho ch ñ n năm 2010 t i Quy t ñ nh s 07/Qð-UBND ngày 02/01/2008 c a UBND t nh Lào Cai, (Phòng TN-MT huy n Mư ng Khương) ðó là căn c quan tr ng ñ huy n tri n khai th c hi n các chương trình phát tri n KT-XH c a huy n Tuy Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c... n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p ……………………… 23 tri n ñô th ) trình HðND cùng c p thông qua trư c khi trình cơ quan Nhà nư c có th m quy n xét duy t - Quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t ph i ñư c trình ñ ng th i v i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i * Th m quy n xét duy t quy ho ch ði u 26 Lu t ð t ñai năm 2003 [6] quy ñ nh th m quy n xét duy t quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t ñai: - Qu c h i quy t ñ nh quy. .. phương án quy ho ch và phương án ñi u ch nh quy ho ch s d ng ñ t ñ n năm 2010 m t cách chính xác; t ñó ñ xu t các gi i pháp th c hi n nh m nâng cao hi u qu công tác t ch c th c hi n quy ho ch s d ng ñ t; v i s phân công c a khoa Tài nguyên và Môi trư ng, ñư c s hư ng d n tr c ti p c a th y giáo TS Nguy n Quang H c, tôi ti n hành nghiên c u ñ tài “ðánh giá vi c th c hi n quy ho ch s d ng ñ t ñ n năm 2010. .. v hành chính c p dư i tri n khai quy ho ch s d ng ñ t ñai c a ngành mình và ñ a phương mình; làm cơ s ñ l p k ho ch s d ng ñ t 5 năm và hàng năm (căn c ñ giao ñ t, c p ñ t, thu h i ñ t theo th m quy n ñư c quy ñ nh trong Lu t ð t ñai); ph c v cho công tác th ng nh t qu n lý Nhà nư c v ñ t ñai Khác v i Lu t ð t ñai năm 1993, Lu t ð t ñai năm 2003 không quy ñ nh c th quy ho ch s d ng ñ t theo các ngành... xây d ng quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t ñai c nư c ñ n năm 2010 Chính ph ñã ch ñ o rà soát quy ho ch s d ng ñ t ñ i v i t t c các ñơn v Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p ……………………… 25 tr c thu c B Qu c phòng và B Công an, ñ n nay ñã hoàn thành trên ph m vi c nư c Năm 2006, Qu c h i ñã thông qua Ngh quy t s 57/2006/QH11 v k ho ch s d ng ñ t 5 năm (2006 - 2010) c... gi i quy t v m t nguyên t c nh ng v n ñ ñ t ra: Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p ……………………… 22 - S c n thi t v m t pháp lý ph i l p quy ho ch s d ng ñ t? - Trách nhi m l p quy ho ch s d ng ñ t? - Th m quy n xét duy t quy ho ch, k ho ch s d ng ñ t? * S c n thi t v m t pháp lý ph i l p quy ho ch s d ng ñ t Hi n pháp nư c c ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992... 25) [6] quy ñ nh: Quy ho ch s d ng ñ t ñư c ti n hành theo 4 c p lãnh th : 1 Quy ho ch s d ng ñ t toàn qu c 2 Quy ho ch s d ng ñ t c p t nh 3 Quy ho ch s d ng ñ t c p huy n 4 Quy ho ch s d ng ñ t chi ti t (c p xã) Theo TS ðoàn Công Quỳ [8]: ð i tư ng c a quy ho ch s d ng ñ t theo lãnh th là toàn b di n tích t nhiên trong lãnh th Tuỳ thu c vào t ng c p Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th... n và chưa tính ñư c kh năng ñ u tư nên tính kh thi c a phương án còn th p T năm 1981 ñ n năm 1986 th c hi n Ngh quy t ð i h i ð ng toàn qu c l n th V, h u h t các qu n huy n trong c nư c ñã xây d ng quy ho ch t ng th c p huy n T năm 1987 ñ n trư c Lu t ð t ñai năm 1993, công tác quy Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c nông nghi p ……………………… 24 ho ch s d ng ñ t ñai ñã có cơ... nhi m v c a m i c p, quy ho ch s d ng ñ t có n i dung và ý nghĩa khác nhau Quy ho ch c a c p trên là ch d a cho quy ho ch s d ng ñ t c a c p dư i; quy ho ch s d ng ñ t c a c p dư i là ph n ti p theo, c th hoá quy ho ch c a c p trên và là căn c ñi u ch nh các quy ho ch vĩ mô Theo Nguy n Th Vòng (2001) [13]: ð i v i quy ho ch s d ng ñ t c p huy n ñư c xây d ng trên cơ s ñ nh hư ng c a quy ho ch s d ng ñ... căn c vào quy ho ch t ng th s d ng các lo i ñ t ñ xây d ng quy ho ch s d ng ñ t c th cho t ng ngành phù h p v i yêu c u và n i dung s d ng ñ t c a ngành Như v y, quy ho ch t ng th ñ t ñai ph i ñi trư c và có tính ñ nh hư ng cho quy ho ch s d ng ñ t theo ngành Nói khác ñi, quy ho ch ngành là m t b ph n c u thành trong quy ho ch s d ng ñ t theo lãnh th * Các lo i hình k ho ch s d ng ñ t ñai Quy ho ch . của việc sử dụng ñất 79 4.6. ðánh giá kết quả thực hiện phương án quy hoạch sử dụng ñất và phương án ñiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất ñến năm 2010 85 4.6.1. ðánh giá kết quả thực hiện các. giới Quy hoạch sử dụng ñất ðiều chỉnh quy hoạch sử dụng ñất Giấy chứng nhận quy n sử dụng ñất Phi nông nghiệp Bản ñồ ñịa chính Bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất Bản ñồ quy hoạch sử dụng ñất. tiêu quy hoạch sử dụng ñất 85 4.6.2. ðánh giá nguyên nhân tồn tại trong việc thực hiện quy hoạch sử dụng ñất 101 4.6.3. Phân tích những vấn ñề tồn tại trong việc thực hiện phương án quy hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện mường khương, tỉnh lào cai, Luận văn thạc sĩ đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện mường khương, tỉnh lào cai, Luận văn thạc sĩ đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 huyện mường khương, tỉnh lào cai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay