Chất lượng môi trường nước và đa dạng thực vật nổi (phytoplankton) của hồ đôi, thành phố bắc ninh

Chất lượng môi trường nước đa dạng thực vật nổi (phytoplankton) của hồ đôi, thành phố bắc ninh

Chất lượng môi trường nước và đa dạng thực vật nổi (phytoplankton) của hồ đôi, thành phố bắc ninh
... HỌC TỰ NHIÊN - NGUYỄN DIỆU QUỲNH CHẤT LƢỢNG MÔI TRƢỜNG NƢỚC VÀ ĐA DẠNG THỰC VẬT NỔI (PHYTOPLANKTON) CỦA HỒ ĐÔI, THÀNH PHỐ BẮC NINH Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 60 42 01 ... 3.3.11 Hàm lượng PO43- 52 3.4 Thành phần, mật độ thực vật Hồ Đôi 53 3.4.1 Thành phần loài thực vật Hồ Đôi 54 3.4.2 Mật độ thực vật Hồ Đôi 55 3.5 Đánh giá chất lƣợng ... chất lƣợng nƣớc Hồ Đôi thông qua số đa dạng số sinh học tảo 58 3.5.1 Đánh giá chất lượng nước Hồ Đôi thông qua số đa dạng 58 3.5.2 Đánh giá chất lượng nước Hồ Đôi thông qua...
 • 13
 • 194
 • 0

Chất lượng môi trường nước đa dạng sinh vật nổi một số hồ của thành phố lạng sơn

Chất lượng môi trường nước và đa dạng sinh vật nổi một số hồ của thành phố lạng sơn
... nguồn nước thành phố đa dạng sinh học khu vực sông hồ vấn đề cần quan tâm Chính mà đề tài “ Chất lượng môi trường nước đa dạng sinh vật số hồ thành phố Lạng Sơn ” cần thiết cho việc quản lí chất lượng ... ngưỡng sinh vật không chịu đựng biến đổi môi trường bị thay vào xuất loài sinh vật thích nghi với môi trường Sinh vật sống môi trường phản ánh đặc tính môi trường Do hoàn toàn sử dụng sinh vật để ... chất lượng nước hồ thành phố Lạng Sơn Mục tiêu đề tài bao gồm: • Sơ điều tra thành phần loài Động vật nổi, thực vật từ đánh giá độ đa dạng sinh vật điểm nghiên cứu • Đánh giá chất lượng nước điểm...
 • 83
 • 251
 • 0

Chất lượng môi trường nước đa dạng sinh vật nổi (plankton) vùng cửa sông văn úc

Chất lượng môi trường nước và đa dạng sinh vật nổi (plankton) vùng cửa sông văn úc
... vệ sinh vật cho vùng cửa sông ven biển Vì tiến hành thực đề tài Chất lượng môi trường nước đa dạng sinh vật (plankton) vùng cửa sông Văn Úc Mục tiêu đề tài: - Xác định trạng chất lượng môi trường ... trường nước vùng cửa sông Văn Úc - Xác định cấu trúc thành phần loài, mật độ sinh khối thực vật động vật vùng cửa sông Văn Úc - Đánh giá mức độ ô nhiễm vùng cửa sông Văn Úc thông qua số đa dạng ... sống sinh vật 3.2 Đa dạng sinh vật vùng cửa sông Văn Úc 3.2.1 Đa dạng sinh học thực vật 3.2.1.1 Thành phần loài thực vật Kết phân tích mẫu đợt khảo sát tháng 4/2011, khu vực cửa sông Văn Úc, xác...
 • 20
 • 512
 • 0

Chất lượng môi trường nước đa dạng sinh vật nổi (Plankton) vùng cửa sông Văn Úc

Chất lượng môi trường nước và đa dạng sinh vật nổi (Plankton) vùng cửa sông Văn Úc
... vệ sinh vật cho vùng cửa sông ven biển Vì tiến hành thực đề tài Chất lượng môi trường nước đa dạng sinh vật (plankton) vùng cửa sông Văn Úc Mục tiêu đề tài: - Xác định trạng chất lượng môi trường ... trường nước vùng cửa sông Văn Úc - Xác định cấu trúc thành phần loài, mật độ sinh khối thực vật động vật vùng cửa sông Văn Úc - Đánh giá mức độ ô nhiễm vùng cửa sông Văn Úc thông qua số đa dạng ... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN………………….36 3.1 Hiện trạng chất lƣợng nƣớc vùng cửa sông Văn Úc ……………… … 36 3.2 Đa dạng sinh vật vùng cửa sông Văn Úc ……………………… … 46 3.2.1 Đa dạng sinh học thực vật nổi ………...
 • 88
 • 539
 • 0

Chất lượng nước đa dạng sinh vật nổi vùng cửa sông hương, tỉnh thừa thiên huế

Chất lượng nước và đa dạng sinh vật nổi vùng cửa sông hương, tỉnh thừa thiên huế
... kiện vật lí, hóa học vùng cửa sông tách rời tác động qua lại với quần xã sinh vật Các hệ sinh thái cửa sông nằm trạng thái cân không bền mối tương tác sông- biển Vì quần xã sinh vật vùng cửa sông ... Công nghệ Môi trường Tỉnh Thừa Thiên Huế (1998), Đặc điểm thủy lý hóa chất lượng nước hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai 37 UBNN tỉnh Thừa Thiên Huế (2007), Đánh giá chất lượng nước Trầm tích đầm ... vực, Thực vật thức ăn nhiều loài sinh vật ăn lọc vùng cửa sông ấu trùng phù du… tất trình sinh sản, sinh trưởng phát triển chúng 1.4.2 Cơ sở sử dụng sinh vật thị đánh giá chất lượng nước Trong...
 • 13
 • 348
 • 0

Chất lượng nước đa dạng sinh vật nổi vùng cửa sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế

Chất lượng nước và đa dạng sinh vật nổi vùng cửa sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế
... tài : Chất lƣợng nƣớc và đa dạng sinh vật vùng cửa sông Hƣơng, tỉnh Thừa Thiên Huế sở đánh giá chất lƣợng nƣớc vùng cửa Thuận An để đƣa biện pháp nhằm bảo vệ chất lƣợng nƣớc vùng cửa Thuận ... ĐA I HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ̀ TRƢƠNG ĐA I HỌC KHOA HỌC TƢ̣ NHIÊN Nguyễn Thị Hằng CHẤT LƢỢNG NƢỚC VÀ ĐA DẠNG SINH VẬT NỔI VÙNG CỬA SÔNG HƢƠNG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Chuyên ... 1.4 Sử dụng sinh vật thị đánh giá chất lƣợng môi trƣờng nƣớc 12 1.4.1 Mối quan hệ sinh vật với môi trường nước vùng cửa sông 12 1.4.2 Cơ sở sử dụng sinh vật thị đánh giá chất lượng nước 13 CHƢƠNG...
 • 86
 • 279
 • 0

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI ĐẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CẤN HỮU, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐNỘI

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI ĐẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CẤN HỮU, HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
... đánh giá tác động nước thải chăn nuôi đến chất lượng môi trường nước mặt địa bàn Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, thành phố Nội thực vào thời điểm tháng 4, năm 2016 để xem xét, đánh giá tác động ... trạng môi trường địa bàn Cấn Hữu 10 - Tiến hành lấy mẫu phân tích chất lượng nước thải chăn nuôi địa bàn - Đánh giá trạng môi trường nước mặt địa bàn Cấn Hữu - Đánh giá tác động nước thải ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG SINH VIÊN: VŨ THỊ THU QUỲNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI ĐẾN CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CẤN HỮU,...
 • 66
 • 338
 • 2

Mô phỏng, dự báo chất thải, chất lượng môi trường nước không khí cho huyện đảo Phú Quốc

Mô phỏng, dự báo chất thải, chất lượng môi trường nước và không khí cho huyện đảo Phú Quốc
... tính tốn dự báo chất thải cho đảo Phú Quốc 40 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5 Dự bảo Dự báo Dự báo Dự báo Dự báo lượng nước thải sinh hoạt 40 lượng nước thải chăn ni 42 lượng thải ... vụ dự báo lượng chất thải rắn • Tính tốn dự báo lượng chất thải, rác thải, phát thải dựa kịch phát triển kinh tế - xã hội đảo Phú Quốc 4.3 Áp dụng tỉnh tốn dự báo chất tltải cho đảo Phú Quốc ... dụng nước chất lượng mơi trường nước 2.1.1 Hiện trạng khai thác sử dụng nước a) Nước sinh hoạt N guồn nước cấp cho sinh hoạt Phú Q uốc bao gồm nước ngầm , nước suối, hồ nước từ trạm cấp nước...
 • 101
 • 319
 • 0

Nghiên cứu mối tương quan giữa chất lượng môi trường nước sức khoẻ cộng đồng dân cư trong lưu vực sông Đáy - Nhuệ.

Nghiên cứu mối tương quan giữa chất lượng môi trường nước và sức khoẻ cộng đồng dân cư trong lưu vực sông Đáy - Nhuệ.
... nghiệp: Nghiên cứu mối tương quan chất lượng môi trường nước sức khoẻ cộng đồng dân lưu vực sông Đáy - Nhuệ ” Qua nhằm đưa giải pháp hạn chế tình trạng ô nhiễm nâng cao sức khoẻ cộng đồng dân ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Hiện trạng chất lượng môi trường nước lưu vực sông Đáy- Nhuệ 4.1.1 Các vấn đề môi trường khu vực Môi trường nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy chịu tác động mạnh nước ... nghiên cứu nộ dung sau: - Phân tích đánh giá trạng chất lượng môi trường nước lưu vực sông Đáy - Nhuệ - Tình hình bệnh dịch sảy lưu vực sông thời gian gần - Đánh giá mối tương quan tình hình môi trường...
 • 69
 • 307
 • 1

Đánh giá nhận thức của người dân về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới môi trường nước đa dạng sinh học của huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng

Đánh giá nhận thức của người dân về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới môi trường nước và đa dạng sinh học của huyện trùng khánh, tỉnh cao bằng
... đa dạng sinh học huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng 1.2 Mục đích nghiên cứu + Điều tra đánh giá trạng môi trường nước đa dạng sinh học; Xu biến đổi khí hậu huyện Trùng Khánh + Đánh giá nhận thức ... gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường nước đa dạng sinh học huyện Xuất phát từ lý đó, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá nhận thức người dân ảnh hưởng biến đổi khí hậu tới môi trường nước đa ... khoa Môi trường đồng thời tiếp nhận Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Cao Bằng Em tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá nhận thức người dân ảnh hưởng biến đổi khí hậu tới môi trường nước đa dạng sinh...
 • 67
 • 239
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng môi trường nước biển khu vực ven biển phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng môi trường nước biển khu vực ven biển phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
... khu vực ven biển phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh” 1.2 Mục đích đề tài - Đánh giá trạng môi trường, xác định số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước biển khu vực phường Bãi ... trường nước biển địa bàn phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Người dân sống khu vực khách du lịch 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Khu vực ven biển Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng ... định số yếu tố tác động đến chất lượng môi trường nước biển khu vực phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm giảm thiểu ô nhiễm quản lý tốt môi trường...
 • 86
 • 182
 • 0

NGHIÊN cứu áp DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG môi TRƯỜNG nước BẰNG CHỈ THỊ ĐỘNG vật THỦY SINH KHÔNG XƯƠNG SỐNG cỡ lớn (AQUATIC MACRO INVERTEBRATES)

NGHIÊN cứu áp DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG môi TRƯỜNG nước BẰNG CHỈ THỊ ĐỘNG vật THỦY SINH KHÔNG XƯƠNG SỐNG cỡ lớn (AQUATIC MACRO INVERTEBRATES)
... Báo cáo đề tài nghiên cứu LỜI CẢM ƠN! Đề tài NCKH Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá chất lượng môi trường nước thị động vật thủy sinh không xương sống cỡ lớn (Aquatic Macro Invertebrates) ... vật thủy sinh không xương sống cỡ lớn để nghiên cứu góp phần đánh giá tính hiệu phương pháp sử dụng động vật không xương sống cỡ lớn đánh giá chất lượng nước đa dạng hoá phương pháp xác định ô ... thay đổi môi trường sinh vật thị thường sử dụng thực vật lớn, thực vật nổi, động vật nguyên sinh, động vật không xương sống, cá, vi sinh vật, … b Ưu điểm: Đánh giá chất lượng môi trường thị sinh học...
 • 60
 • 161
 • 1

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng môi trường nước biển khu vực ven biển phường bãi cháy, TP hạ long, tỉnh quảng ninh

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng môi trường nước biển khu vực ven biển phường bãi cháy, TP hạ long, tỉnh quảng ninh
... khu vực ven biển phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 1.2 Mục đích đề tài - Đánh giá trạng môi trường, xác định số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng môi trường nước biển khu vực phường Bãi ... nước biển địa bàn phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 13 - Người dân sống khu vực khách du lịch 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu - Khu vực ven biển Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh ... định số yếu tố tác động đến chất lượng môi trường nước biển khu vực phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm giảm thiểu ô nhiễm quản lý tốt môi trường...
 • 88
 • 222
 • 0

Ứng dụng Primer trong Nghiên cứu đa dạng thực vật rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Ứng dụng Primer trong Nghiên cứu đa dạng thực vật rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh
... bố thành phần thực vật rừng ngập mặn - Đề xuất biện pháp bảo tồn đa dạng thực vật, sử dụng hợp lý thực vật rừng ngập mặn phục vụ du lịch sinh thái nghiên cứu khoa học tương lai Nội dung nghiên ... nghiên cứu - Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, trạng phân bố rừng ngập mặn khu vực nghiên cứu - Đánh giá giá trị đa dạng sinh học rừng ngập mặn tiểu khu - Xây dựng sở liệu thực vật đa dạng ... thực vật tiểu khu - Trong tương lai cần nghiên cứu đa dạng gen số chi chi Đước, Mấm, Bần … - Xây dựng định vị để theo dõi đa dạng thực vật theo khơng gian định kỳ từ – năm kiểm tra đa dạng thực vật...
 • 59
 • 559
 • 4

Đa dạng sinh học về cá mối quan hệ của chúng với chất lượng môi trường nước sông hồng thuộc địa phận thành phố hưng yên, huyện kim động, tỉnh hưng yên

Đa dạng sinh học về cá và mối quan hệ của chúng với chất lượng môi trường nước sông hồng thuộc địa phận thành phố hưng yên, huyện kim động, tỉnh hưng yên
... 1.2.1 Đa dạng sinh học Khái niệm Đa dạng sinh học: Hiện đa dạng sinh học xét cấp: đa dạng loài sinh vật, đa dạng gen chứa loài hay đa dạng di truyền, đa dạng hệ sinh thái Đa dạng sinh học cá: đa ... nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu thành phần loài mối quan hệ chúng với chất lượng môi trường nước sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Hưng Yên huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 2.1.2 Thời gian nghiên ... (2008), Đa dạng sinh học mối quan hệ chúng với chất lượng môi trường nước sông Chu thuộc địa phận huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Luận văn Thạc sỹ khoa học Thạch Mai Hoàng, Nguyễn Thành Nam...
 • 14
 • 299
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các tiêu chuẩn về chất lượng môi trường của bộ khoa học và công nghệ ban hành năm 1993 1995 và năm 2005 về chất lượng môi trường nước không khí tiếng ồn chất thải rắnchất lượng môi trường nước mặtchất lượng môi trường nước biểnchỉ số chất lượng môi trường nướctiêu chuẩn chất lượng môi trường nước biểncách tính chỉ số chất lượng môi trường nướctiêu chuẩn chất lượng môi trường nướcquản lý chất lượng môi trường nướctiêu chuẩn epa về chất lượng môi trường nướccác chỉ tiêu đánh giá chất lượng môi trường nướccác thông số đánh giá chất lượng môi trường nướcthông số đánh giá chất lượng môi trường nướcđánh giá chất lượng môi trường nước8 tr phiếu điều tra chất lượng môi trường nướcdiễn biến chất lượng môi trường nước mặtphân tích chiến lược kinh doanh khách sạn đệ nhấtbai gaing ky thuat tong hop huu coSKKN: phương pháp cắt ghép hình ở môn toán lớp 6 và lớp 7de thi + dap an HSG toan 9 vong 2 truongNghiên cứu các mặt hàng tiêu dùng của công ty unilever và pgTính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải ngành dệt nhuộm công suất 5000 m3ngày đêm32 bài hát sinh hoạt tập thể dể háthoa hinh ve ky thuat co khiThuyết trình về máy siêu âmHợp đồng quyền chọn ngoại tệ trên sàn giao dịch CMENghiên cứu thiết kế hộp tốc độ máy tương tự máy phay 6h82 thiết kế quy trình gia công chi tiết bánh rănghình học giải tích trong không gianPhân tích tình hình tài chính và các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng tiến triểngiải pháp móng cho nền đất yếu công nghệ top – baseTìm hiểu,thay thế,sửa chữa các chi tiết trên máy tiện t6m16chủ đề chất lượng dịch vụ voipXây dựng hệ thống quản lý bán hàng cho công ty máy tính CMS việt namQuản lý hoạt động nhập và xuất quạt máy của xí nghiệp điện cơ thống nhất hà nộibáo cáo thực tập nhà máy nông dược bình dươngxây dựng hệ thống mạng bootrom đơn vị thực tập tốt nghiệp công ty cổ phần thiết bị công nghệ việt