Khảo sát từ ngữ biểu thị thời điểm trong tiếng hán và tiếng việt (trên cơ sở tác phẩm hồng lâu mộng và bản dịch )

Khảo sát từ ngữ biểu thị thời điểm trong tiếng hán tiếng việt (trên sở tác phẩm hồng lâu mộng bản dịch )

Khảo sát từ ngữ biểu thị thời điểm trong tiếng hán và tiếng việt (trên cơ sở tác phẩm hồng lâu mộng và bản dịch )
... tiếng Hán tác phẩm Hồng Lâu Mộng Khảo sát đặc điểm từ ngữ biểu thị thời điểm tiếng Hán nguyên tiếng Hán tác phẩm Hồng Lâu Mộng Chƣơng Khảo sát từ ngữ biểu thị thời điểm dịch Hồng Lâu Mộng Khảo sát ... sát từ ngữ biểu thị thời điểm tiếng Hán tiếng Việt (trên sở tác phẩm Hồng Lâu Mộng dịch) ‖ Đề tài tập trung nghiên cứu khảo sát đặc điểm ý nghĩa từ ngữ biểu thị ý nghĩa thời điểm Tiếng Hán v Tiếng ... diện từ ngữ biểu thị thời điểm tiếng Việt 25 1.6.2 Nhân diện từ ngữ biểu thị thời điểm tiếng Hán 26 Tiểu kết: .28 CHƢƠNG TỪ NGỮ BIỂU THỊ THỜI ĐIỂM TRONG NGUYÊN BẢN TIẾNG HÁN TÁC PHẨM...
 • 109
 • 117
 • 0

Khảo sát từ ngữ biểu thị thời điểm trong tiếng hán tiếng việt (trên sở tác phẩm hồng lâu mộng bản dịch )

Khảo sát từ ngữ biểu thị thời điểm trong tiếng hán và tiếng việt (trên cơ sở tác phẩm hồng lâu mộng và bản dịch )
... tiếng Hán tác phẩm Hồng Lâu Mộng Khảo sát đặc điểm từ ngữ biểu thị thời điểm tiếng Hán nguyên tiếng Hán tác phẩm Hồng Lâu Mộng Chƣơng Khảo sát từ ngữ biểu thị thời điểm dịch Hồng Lâu Mộng Khảo sát ... sát từ ngữ biểu thị thời điểm tiếng Hán tiếng Việt (trên sở tác phẩm Hồng Lâu Mộng dịch) ‖ Đề tài tập trung nghiên cứu khảo sát đặc điểm ý nghĩa từ ngữ biểu thị ý nghĩa thời điểm Tiếng Hán v Tiếng ... Mộng Khảo sát đặc điểm từ ngữ biểu thị thời điểm cách biểu thị thời điểm tiếng Việt Giới thiệu lý thuyết dịch, phân tích dịch từ ngữ biểu thị thời điểm tiếng Hán sang tiếng Việt, từ nêu giống khác...
 • 17
 • 196
 • 0

Khảo sát ý nghĩa cách dùng các quán ngữ biểu thị tình thái trong tiếng Việt

Khảo sát ý nghĩa và cách dùng các quán ngữ biểu thị tình thái trong tiếng Việt
... Viet Trong sd khdng nhieu cac bai viet de cap deii vah de nay, thi bai viet ciia tac gia Le Ddng "Ngii nghTa - Ngii dung ciia hu ti^r: Sieu ngdn ngu va hu tir tieng Viet" la dang chii y han ca Trong ... thuc khach quan cung nhu voi noi dung ma cau bi^u thj hdu nhu chi dugc nhdc den mot each sa luge Trong tren thuc te, day m6i chinh thuc la nhiing yeu to cdn yeu phai dugc chii ban den vaii de tinh ... chir cai) kem theo su giai thich ngdn gon y nghTa tinh thai ma chung bieu thi va dieu kien dung (trong truorng hgp cdn thiet) nham cung cap tu lieu cho nhirng ngu5i co quan tam den vah de 2.2 Bu6c...
 • 215
 • 345
 • 1

Đặc điểm ngữ pháp ngữ nghĩa của từ ngữ biểu thị tâm trạng trong ca dao tình yêu người việt

Đặc điểm ngữ pháp  ngữ nghĩa của từ ngữ biểu thị tâm trạng trong ca dao tình yêu người việt
... điểm ngữ pháp ngữ nghĩa từ ngữ tâm trạng ca dao tình yêu 26 Chơng đặc điểm ngữ pháp từ ngữ Biểu thị tâm trạng ca dao tình yêu ngời Việt Trong chơng này, giới hạn việc tìm hiểu số đặc điểm ngữ pháp ... quan đến đề tài Chơng 2: Đặc điểm ngữ pháp từ ngữ biểu thị tâm trạng ca dao tình yêu ngời Việt Chơng 3: Đặc điểm ngữ nghĩa từ ngữ biểu thị tâm trạng ca dao tình yêu ngời Việt Cuối th mục Tài liệu ... tình yêu ngời Việt - Nêu đặc điểm ngữ pháp từ ngữ tâm trạng ca dao tình yêu ngời Việt - Nêu đặc điểm ngữ nghĩa từ ngữ tâm trạng ngữ cảnh sử dụng ca dao tình yêu ngời Việt Phơng pháp nghiên cứu...
 • 110
 • 512
 • 3

Khảo sát giá trị liên kết ngữ nghĩa của các từ nối theo phạm trù tương phản trong văn bản tiếng Việt (Trên sở dữ liệu truyện ngắn của ba tác giả Nam Cao, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tư)

Khảo sát giá trị liên kết và ngữ nghĩa của các từ nối theo phạm trù tương phản trong văn bản tiếng Việt (Trên cơ sở dữ liệu truyện ngắn của ba tác giả Nam Cao, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tư)
... nhỏ phƣơng thức liên kết nối, là: "Giá trị liên kết giá trị ngữ nghĩa từ nối theo phạm trù tƣơng phản (trên sở liệu truyện ngắn ba tác giả Nam Cao, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tƣ)" Có thể ... trị liên kết giá trị ngữ nghĩa từ nối thuộc phạm trù tƣơng phản truyện ngắn Nam Cao, Nguyễn Huy Thiệp, Nguyễn Ngọc Tƣ", đối tƣợng mà quan tâm phép liên kết nối từ nối (theo phạm trù tƣơng phản) ... luận văn này, khảo sát phạm trù trên, từ cụm từ nối theo phạm trù tƣơng phản 2.2 Danh sách từ nối theo phạm trù tƣơng phản Qua trình khảo sát truyện ngắn ba tác giả, thu đƣợc 671 phát ngôn 97 tác...
 • 209
 • 289
 • 0

Khảo sát hiện tượng câu ghép tỉnh lược trong tiếng việt qua hoạt động phát ngôn {nếu thì} luận văn ths ngôn ngữ học 60 22 01 pdf

Khảo sát hiện tượng câu ghép tỉnh lược trong tiếng việt  qua hoạt động phát ngôn {nếu  thì}  luận văn ths ngôn ngữ học 60 22 01 pdf
... vào lí luận câu đặc biệt bình diện phát ngôn với dạng thức điển hình tỉnh lược chúng tiếng Việt đại Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn hoạt động phát ngôn {Nếu thì} tiếng Việt ... Mỗi câu câu ghép vế câu Câu phủ định Câu với tƣ cách Câu với tƣ cách Hiện tƣợng Câu phức Câu ghép phụ Câu ghép bình đẳng Hiện tƣợng ghép hành động lời trao đổi tỉnh lƣợc Là cấu tạo Là câu ghép ... tiếp theo, khảo luận hoạt động phát ngôn {Nếu Thì} xét phương diện ngữ nghĩa nghiên cứu tiếp theo, đây, với cảm quan ngôn ngữ người ngữ, tư liệu mình, đưa chúng hoạt động phát ngôn {Nếu Thì} So...
 • 139
 • 152
 • 0

Từ/ngữ biểu đạt cảm xúc trong tiếng Anh pot

Từ/ngữ biểu đạt cảm xúc trong tiếng Anh pot
... gốc chúng chúng đơn giản cách mà người ta biểu lộ cảm xúc, nhấn mạnh cảm xúc mà Linh: Tức không nên sử dụng? John: Việc sử dụng hay không định người, anh đưa thông tin trung lập, chi tiết Linh: ... rủa, “Damn it” hay “God damn it” hiểu nôm na theo tiếng Việt “Trời đánh thánh vật” hay “Quỷ tha ma bắt”, tất nhiên không nên sử dụng Ngay tiếng Anh người ta “sáng tạo” không biến thể để tránh phải ... người, anh đưa thông tin trung lập, chi tiết Linh: Linh nghe thấy nói “God damn it”, trường hợp anh nói à? John: Không! Exclamation có nhiều, số có nhiều từ mà mức độ “quá nặng” gần câu nguyền...
 • 3
 • 642
 • 2

Bước đầu khảo sát lỗi ngữ âm của người lào học tiếng việt

Bước đầu khảo sát lỗi ngữ âm của người lào học tiếng việt
... ngữ âm ngữ âm tiếng Việt 14 1.2.1 Quan niệm ngữ âm 14 1.2.2 Ngữ âm tiếng Việt 17 1.2.2.1 N t đặ thù ngữ âm tiếng Việt 17 1.2.2.2 Lỗi ngữ âm tiếng Việt ... ng điệu tiếng Lào tiếng Việt khiến ho h vi n Lào gặp nhiều khó khăn nói tiếng Việt, mắ phải lỗi ngữ âm, thể lỗi phát âm ph âm đầu, ph âm uối vần từ Sau số v d lỗi h vi n Lào nói tiếng Việt thông ... khảo sát thự tế 2.1 L Tại vị tr thứ âm tiết, âm đầu ó mở đầu âm tiết m đầu gồm ó âm tiết mà h nh tả không ghi âm đầu nhƣ an, ấm, m ph âm đầu ta x t âm đầu ph âm Dƣới ảng hệ thống ph âm đầu tiếng...
 • 117
 • 273
 • 1

Khảo sát kết cấu gây khiến - kết quả trong tiếng việt

Khảo sát kết cấu gây khiến - kết quả trong tiếng việt
... Phân loại cấu trúc gây khiến khiến – kết tiếng Việt Kết cấu gây khiến kết tiếng Việt gồm có loại: (a) Kết cấu gây khiến kết từ vựng tính (b) Kết cấu gây khiến kết phân tích tính Trong loại ... nghĩa học Xét mặt ngữ nghĩa, chia kết cấu gây khiến - kết phân tích tính thành loại: - Kết cấu gây khiến - kết dẫn đến biến đổi mang tính vật lý - Kết cấu gây khiến - kết dẫn đến biến đổi trạng thái ... giống Những chỗ khác kết cấu gây khiến - kết kết cấu cầu khiến nhà nghiên cứu nêu sau: 1- Kết cấu gây khiến - kết quả, dạng đây, có dạng V1V2Dn (vd: làm vỡ bát) Kết cấu cầu khiến có dạng (chỉ nói...
 • 17
 • 377
 • 1

Hàm ý phương thức biểu thị hàm ý trong tiếng Việt

Hàm ý và phương thức biểu thị hàm ý trong tiếng Việt
... niệm hàm ý, loại hàm ý phương thức biểu thị hàm ý Tuy nhiên, vấn đề phân loại hàm ý chưa đạt thống cao nhà nghiên cứu, việc xem xét phương thức biểu thị hàm ý chủ yếu giới hạn việc sử dụng số biểu ... thức biểu thị hàm ý khả ứng dụng kiến giải vào thực tế Đó lý thúc đẩy thực đề tài luận án Hàm ý phương thúc biểu thị hàm ý tiếng Việt 0.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu 0.2.1 Về khái niệm hàm ý ... khác”, hàm ý chia thành: hàm ý kiêm chức hàm ý không kiêm chức - Dựa theo tiêu chí “quan hệ với hoàn cảnh”, hàm ý chia thành: hàm ý quy ước hàm ý hội thoại 2.2 Các loại hàm ý phân loại theo phương...
 • 162
 • 1,274
 • 2

4 nội dung tóm tắt hàm ý phương thức biểu thị hàm ý trong tiếng việt

4 nội dung tóm tắt hàm ý và phương thức biểu thị hàm ý trong tiếng việt
... trình hình thành/xác định loại hàm ý CHƯƠNG PHƯƠNG THỨC BIỂU THỊ HÀM Ý TRONG TIẾNG VIỆT 3.1 Khái niệm phương thức biểu thị hàm ý Phương thức biểu thị hàm ý hiểu cách thức lựa chọn sử dụng yếu tố ... điểm lại danh sách phương thức biểu thị hàm ý, thấy: - Phần lớn phương thức biểu thị hàm ý tổng kết phương thức biểu thị hàm ý quy ước - Một số loại nghĩa hàm ẩn nêu thực chất hàm ý - Việc người ... tả hàm ý theo tiêu chí sau: 24 - Theo phương tiện biểu hiện, hàm ý chia thành hai loại hàm ý từ hàm ý toàn phát ngôn Hàm ý từ loại hàm ý từ (hư từ thực từ) biểu thị Còn hàm ý toàn phát ngôn hàm...
 • 27
 • 852
 • 1

Khảo sát kết cấu gây khiến kết quả trong tiếng Việt

Khảo sát kết cấu gây khiến kết quả trong tiếng Việt
... khiến khiến – kết tiếng Việt 2.1 Kết cấu gây khiến - kết từ vựng tính 2.2 Kết cấu gây khiến kết phân tích tính IV Phân biệt kết cấu gây khiến - kết với với kết cấu cầu khiến V Ý ... kết tiếng Việt Kết cấu gây khiến kết tiếng Việt gồm có loại: (a) Kết cấu gây khiến kết từ vựng tính (b) Kết cấu gây khiến kết phân tích tính Trong loại chia thành hai kiểu mặt cấu trúc: có ... động gây khiến Hành động chuyển tác Hành động gây khiến III Kết cấu gây khiến kết Định nghĩa kết cấu gây khiến - kết qủa Phân loại cấu trúc gây khiến khiến...
 • 17
 • 204
 • 0

Hàm ý phương thức biểu thị hàm ý trong tiếng việt

Hàm ý và phương thức biểu thị hàm ý trong tiếng việt
... niệm hàm ý, loại hàm ý phương thức biểu thị hàm ý Tuy nhiên, vấn đề phân loại hàm ý chưa đạt thống cao nhà nghiên cứu, việc xem xét phương thức biểu thị hàm ý chủ yếu giới hạn việc sử dụng số biểu ... HÀM Ý TRONG TIẾNG VIỆT 93 3.1 Khái niệm “phƣơng thức biểu thị hàm ý 93 3.2 Điểm lại danh sách phƣơng thức biểu thị hàm ý 96 3.2.1 Phương thức biểu thị hàm ý khái quát (generalized ... thức biểu thị hàm ý khả ứng dụng kiến giải vào thực tế Đó lý thúc đẩy thực đề tài luận án Hàm ý phương thúc biểu thị hàm ý tiếng Việt 0.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu 0.2.1 Về khái niệm hàm ý...
 • 166
 • 110
 • 1

Phân tích đối chiếu kết trị danh từ chung (common nouns) trong tiếng Anh tiếng Việt (trên sở các danh từ chung chỉ bộ phận trên khuôn mặt người[143322][14

Phân tích đối chiếu kết trị danh từ chung (common nouns) trong tiếng Anh và tiếng Việt (trên cơ sở các danh từ chung chỉ bộ phận trên khuôn mặt người[143322][14
... VÀ DỊ BIỆT 19 2.1 Kết trị danh từ danh ngữ tiếng Anh 19 2.1.1 Danh ngữ sở - kết trị đóng danh từ tiếng Anh 20 2.1.2 Danh ngữ phức – kết trị mở danh từ tiếng Anh 25 2.1.3 Kết trị danh ... Khái niệm danh từ 12 1.1.2 Danh từ chung tiếng Anh tiếng Việt 13 1.2 Kết trị danh từ - Khái niệm chung 16 Chƣơng II: KẾT TRỊ DANH TỪ CHUNG TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT- NHỮNG ... KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN -*** - HOÀNG THU HUYỀN PHÂN TÍCH ĐỐI CHIẾU KẾT TRỊ DANH TỪ CHUNG (COMMON NOUNS) TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT (Trên sở danh từ chung phận khuôn mặt người) Chuyên...
 • 75
 • 324
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khảo sát từ ngũ địa pguwowngnhung tu ngu bieu thi tinh cam tinh yeu nam nu trong ca daokhao sat tu ngu chi tinh yeu trong hò khoan2 khảo sát từ ngữ tiếng việt nam bộ trên một số tƣ liệu đã xuất bản trong giai đoạn cuối thế kỷ xix đến đầu thế kỷ xxđề khảo sát chất lượng ôn thi đại học lần 1 môn sinh trường thpt thuận thành số 1khảo sát nhóm từ đồng ngĩa chỉ cái chết trong tiếng việtđề khảo sát chất lượng đầu năm lớp 4 môn tiếng việtnghiên cứu đối chiếu phương thức biểu hiện thời gian trong tiếng hàn và tiếng việtđề khảo sát chất lượng học sinh giỏi lớp 5 tieng vietlà tỷ số biểu thị dưới dạng phần trăm của độ lệch chuẩn trên trị số trung bìnhđịnh vị thời gian trong tiếng việttri nhận thời gian trong tiếng việtde thi hoc sinh gioi tieng viet 4 co dap anđề thi học sinh giỏi tiếng việt 5 có đáp ánkhông gán cho giới từ tiếng nga và tiếng anh những ý nghĩa từ vựng độc lập mà chúng không có với những từ có ý nghĩa từ vựng độc lập tương đương trong tiếng việtBài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bàoBài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụngBài 3. Đặc điểm chung của thực vậtgiao an tin 6 sach moiTruyện cổ tích sinh hoạt người việt dưới góc nhìn văn hóaBài 6. Trùng kiết lị và trùng sốt rétNghiên cứu, đề xuất một số giải pháp quản lý rừng bền vững tại trại thực nghiệm trường trung cấp nghề cơ điện và kỹ thuật nông lâm đông bắcĐánh giá chuỗi giá trị sản phẩm dăm gỗ trên địa bàn tỉnh thừa thiên huếĐánh giá công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở các xã vùng đầm phá ven biển huyện phú vang, tỉnh TT huếĐỊNH vị THƯƠNG HIỆU NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM tại THỊ TRƯỜNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾGIẢI PHÁP GIẢM NGHÈO CHO các hộ NÔNG dân VÙNG MIỀN núi HUYỆN HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾGiải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương việt nam – chi nhánh huếGiải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức tại sở tài nguyên và môi trường tỉnh thanh hoáHẠN CHẾ rủi RO tín DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY đầu tư tại NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾHoàn thiện cơ chế phân chia nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh quảng bìnhHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý đấu GIÁ QUYỀN sử DUNG đất TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ THANH HOÁHoàn thiện công tác quản trị tiền lương, thưởng đối với người lao động tại công ty TNHH MTV quản lý đường sắt thanh hóaNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG tác KIỂM TRA THUẾ đối với DOANH NGHIỆP NHỎ và vừa TRÊN địa bàn TỈNH THANH hóaNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG đào tạo NGHỀ tại TRƯỜNG TRUNG cấp NGHỀ THỪA THIÊN HUẾNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ bảo HIỂM tại CÔNG TY bảo VIỆT THỪA THIÊN HUẾ