Bài giảng quản trị tài chính nguyễn thị liên hương, võ văn cần

Bài giảng quản trị tài chính nguyễn thị liên hương, văn cần

Bài giảng quản trị tài chính nguyễn thị liên hương, võ văn cần
... KHÁI NIỆM VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH hoạt động quản trị tài chính: Quyết đònh đầu tư Quyết đònh tài trợ Quyết đònh phân phối cổ tức I KHÁI NIỆM VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH Quản trò tài hoạt động liên quan ... tài trợ phân phối cổ tức nhằm đạt mục tiêu đề 17/6/2016 III MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG HỘ I ĐỒNG QUẢN TRỊ TY TỔNG GIÁM ĐỐC Phó Giám Đốc Sản Xuất Phó Giám Đốc Chính Phó Giám Đốc Tiếp Thò Tài PHÒNG TÀI ... DN  Chính phủ  Nhà đầu tư nước 4.1 Thò trường tài (Financial Market) IV MÔI TRƯỜNG TÀI CHÍNH Thò trường tài thò trường giao dòch loại tài sản tài cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu… Là kênh dẫn...
 • 90
 • 144
 • 0

bài giảng quản trị tài chính - chương 6 -ảnh hưởng của đòn cân nợ đối với giá trị của doanh nghiệp

bài giảng quản trị tài chính - chương 6 -ảnh hưởng của đòn cân nợ đối với giá trị của doanh nghiệp
... R b Giá trò EPS không nơ: * Khi doanh nghiệp khong vay nợ: EPSu = EBIT Qu * Khi doanh nghiệp có vay nợ: EBIT - D * d + EPSl * D Pl EBIT - R EBIT - D * d + q * EPSl = = Ql QL + q Qu EBIT - D * ... vọng hàng năm DN có giá trò lơn co gia lớn 3.2 Ảnh hưởng nợ vay đến họat động DN 3.2.1 Nợ vay vơi giá trò DN, giá trò vốn co phần E Nơ với gia gia von cổ phan a Với DN không vay nợ Thu nhập kỳ vọng ... Vl = Giá trò DN có vay nợ: Giá trò vốn cổ phần: VL = Vu + D*t El = Vl – D =Vu + D*t –D = Vu - D*(1-t) a Với DN không vay nợ Qu: Lượng cổ phiếu phát hành; Pu: Giá trò cổ phiếu DN không vay nợ Gia...
 • 32
 • 483
 • 0

bài giảng quản trị tài chính - chương 5 -ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đối với lợi nhuận và rủi ro trong hoạt động sxkd doanh nghiệp

bài giảng quản trị tài chính - chương 5 -ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đối với lợi nhuận và rủi ro trong hoạt động sxkd doanh nghiệp
... 42.000 sp chia cho doanh nghiệp, xác đònh EBIT doanh nghiệp (ĐS: EBITM1 = - trđ ; EBITM2 = trđ ; EBITM3 = 1 ,5 trđ ) Mức độ ảnh hưởng đònh phí đến hoạt động sxkd Độ nghiêng đòn cân đònh phí DOL ( ... hay giảm từ 25. 000 25. 000*( 1-1 %) = 24. 750 sp Mức giảm EBIT = DOL * (- 1% ) = 5* (-1 %) = - 5% @ DOLB = Qo * ( P − v) 25. 000 * ( 25. 000 − 21.000) = = 2 ,5 Qo * ( P − v) − F 25. 000 * ( 25. 000 − 21.000) ... 25. 000 25. 000*( 1-1 %) = 24. 750 sp Thì EBIT giảm mức = DOL * (-1 %) = * (-1 %) = - % giam mưc 2 ,5 (-1 %) 2 ,5 @ DOLC = Qo * ( P − v) 25. 000 * ( 25. 000 − 23.000) = 2,27 = Qo * ( P − v) − F 25. 000 * ( 25. 000...
 • 153
 • 783
 • 1

Bài giảng quản trị tài chính chương 1 nguyễn thị thu trà

Bài giảng quản trị tài chính chương 1  nguyễn thị thu trà
... : Thị trường tài Chính phủ •Doanh nghiệp •Gia đình Tài trực tiếp I Thị trường tài - Financial market Chức thị trường tài Cấu trúc thị trường tài Các trung gian tài Các loại tài sản tài Chức thị ... Những vấn đề Quản trị tài I Thị trường tài II Doanh nghiệp tài DN III Nội dung quản trị tài DN Hệ thống tài vận động tư Tài gián tiếp Các tổ chức tài trung gian Chủ thể thặng dư vốn Chính phủ •Doanh ... vốn) Quản trị tài doanh nghiệp Quản trị tài Khái niệm : QTTC môn khoa học quản trị nghiên cứu mối quan hệ tài phát sinh trình SXKD doanh nghiệp hay tổ chức - Quản trị vốn nguồn vốn - Quản trị...
 • 29
 • 212
 • 0

Bài giảng quản trị tài chính chương 2 nguyễn thị thu trà

Bài giảng quản trị tài chính chương 2  nguyễn thị thu trà
... S tin Tin lói hng nm Tng cng 1.000.000 150.000 1.150.000 1.150.000 1 72. 500 1. 322 .500 1. 322 .500 198.375 1. 520 .875 1. 520 .875 22 8.131 1.749.006 Cụng thc PV : Giỏ tr hin ti ca khon tin ban u (Present ... nm l 25 tr., nm v l 10 tr Lói sut 10%/nm Tng giỏ tr u t vo nm th ? 16 FVA5 = 50.1,14 + 40.1,13 + 25 .1, 12 + 10.1,1 + 10 = 177,695 triu VN FVAn = CFn + CFn-1(1+i) + CFn -2( 1+k )2 + + CF2(1+k)n -2 + ... 13%/nm Phi gi bao nhiờu tin thi im hin ti, 20 nm sau nhn c s tin 20 triu VN PV = FV x PVF(k;n) = 20 tr * PVF(13% ;20 ) = 20 x 0,0868 = 1,736 tr VN 22 Giỏ tr hin ti ca dũng tin u (Present value...
 • 30
 • 211
 • 0

Bài giảng quản trị tài chính chương 3 nguyễn thị thu trà

Bài giảng quản trị tài chính chương 3  nguyễn thị thu trà
... vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn Các TS dài hạn khác Tổng tài sản 2002 504,00 236 ,00 105,00 36 ,00 127,00 33 7,00 33 7,00 440,00 (1 03, 00) 0 841,00 Triu VN 20 03 360,00 36 ,00 200,00 44,00 80,00 ... 22 TSC thu ti chớnh : l nhng TSC DN thu ca cụng ty cho thu ti chớnh Khi kt thỳc thi hn thu , bờn thu cú quyn chn hoc mua li TS thu , hoc tip tc thu theo cỏc iu kin ó tha thun hp ng thu ti ... chớnh 23 Bng CKT Cụng ty ABC (31 /12/ 03) Tài sản A Tài sản ngắn hạn Tiền mặt đầu t ngắn hạn Khoản phải thu Hàng tồn kho Các TS ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn TSCĐ hữu hình Nguyên giá Giá trị hao...
 • 64
 • 190
 • 0

bài giảng quản trị tài chính - chương 3 - trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tài chính

bài giảng quản trị tài chính - chương 3 - trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tài chính
... 900.000 + + + = 38 .742, 13 1, 03 1, 03 1, 03 Chọn k2 = 4% 12.000 + 900.000 12.000 12.000 + + + = −5.811,28 1,04 1,04 1,04 38 .742, 13 * (4% − 3% ) thang k ' = 3% + = 3, 866% /4 tháng 38 .742, 13 + − 5811,28 ... nợ phát hành) @ Trên thò trường, thảo thuận cung cầu đònh đến lượng giá trái phiếu, cổ phiếu @ Trên thò trường tài chính, phận tham gia quan tâm đến: Giá trò công cụ nợ; Giá thò trường giấy nợ; ... roi, trái phiếu cổ phiếu Tư cau vốn va đau vốn nhàn rỗi trai phieu, co phieu phát hành giao dòch thò trường tài (Thò trường tài sơ cấp: Tổ chức thực giao dòch g giấy nợ p t hành; phá Thò trường tài...
 • 85
 • 1,094
 • 0

bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp chương 4 - pgs.ts. nguyễn thu thủy

bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp chương 4 - pgs.ts. nguyễn thu thủy
... chuẩn - 95 .44 % lợi tức năm nằm khoảng giá trị lợi tức TB + /- độ lệch chuẩn - 99. 74% lợi tức năm nằm khoảng giá trị lợi tức TB + /- độ lệch chuẩn - 192 6-2 002: Lợi tức CP cty lớn Mỹ có giá trị TB ... xung quanh giá trị TB) Year S&P 500 1981 1982 1983 19 84 1985 0. 147 1 0.10 54 0.0880 0.0985 0.0772 -0 . 049 1 0.2 141 0.2251 0.0627 0.3216 Mean return MBA - FTU U.S T-bills 10.3 24% 15 .48 8% Giới thiệu ... (r - r ) i s2 = i =1 n -1 l Độ lệch chuẩn (Standard deviation) n å (r - r ) i s = i =1 n -1 Giới thiệu rủi ro lợi tức l Calculate the std.deviation of S&P500 198 1-1 985 σ = 14. 69% (mean = 15 .49 %)...
 • 27
 • 1,042
 • 0

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp chương 1 ths nguyễn thúy anh

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp chương 1  ths nguyễn thúy anh
... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I Các khái niệm Tài Tài doanh nghiệp Quản trị tài doanh nghiệp CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I Các khái niệm Tài Tài ... QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II Mục tiêu quản trị tài doanh nghiệp Tối đa hóa giá trị doanh nghiệp Tối đa hóa lợi nhuận Mục tiêu xã hội 14 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP ... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP I Các khái niệm Tài công (NSNN) Thị trường tài Tài doanh nghiệp Tài hộ gia đình 11 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP...
 • 63
 • 563
 • 2

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp chương 2 GV đào thị thương

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp chương 2  GV đào thị thương
... đưa 8%/ năm 1 .2 Giá trị tương lai chuỗi tiền 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0(1+k) 20 0 1+k )2 200(1+k)3 20 0 (1+k)4 1 .2 Giá trị tương lai chuỗi tiền • Ví dụ 2: Tính dòng tiền biết giá trị tương lai ... nộp quỹ hưu trí… 2 Giá trị tiền tệ 2. 1 Tính giá trị 2. 2 Tính giá trị 2. 3 Tính giá trị vô tận 2. 4 Tính giá trị biến đổi khoản tiền chuỗi tiền chuỗi tiền chuỗi tiền 2. 1 Giá trị khoản tiền Từ công ... kiệm 12% / năm 2. 2 Giá trị chuỗi tiền PV??? CF CF CF CF 2. 2 Giá trị chuỗi tiền k CF (1  k ) CF (1  k ) CF (1  k ) n CF CF  CF n CF CF 2. 2 Giá trị chuỗi tiền Giá trị chuỗi tiền tổng giá trị...
 • 100
 • 717
 • 1

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp chương 3 ths nguyễn thúy anh

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp chương 3  ths nguyễn thúy anh
... tài doanh nghiệp, cho biết nội dung chủ yếu sau: Doanh nghiệp có đủ khả toán khoản nợ ngắn hạn hay không? Nghĩa doanh nghiệp dùng tài sản NH để toán khoản nợ ngắn hạn •TSDH doanh nghiệp tài ... 100 - Phải trả khác 43 181 138 138 Nợ dài hạn 5 530 4291 -1 239 -1 239 Vốn chủ sở hữu 1 035 0 1 130 0 950 950 - Nguồn vốn kinh doanh 10000 10000 0 35 0 130 0 950 950 169 23 16892 -31 - Lợi nhuận giữ lại ... hàng 39 0 230 -160 Khoản phải thu 12 73 1704 431 - 431 - Khách hàng 1105 1644 539 - 539 - Khác 168 60 -108 108 Hàng tồn kho 31 00 2 938 -162 162 Tài sản cố định 12040 11940 -100 100 - Nguyên giá 135 00...
 • 76
 • 385
 • 1

Bài giảng quản trị tài chính nâng cao v chương 5 GV đào thị thương

Bài giảng quản trị tài chính nâng cao v chương 5  GV đào thị thương
... 20 05) • Hình thức góp v n • V việc tăng, giảm v n điều lệ • Quy định v n pháp định V n góp ban đầu  Điều 4-Luật Doanh nghiệp 20 05 Tài sản góp v n tiền Việt Nam, ngoại tệ tự chuyển đổi, v ng, ... Nợ vay 1.3.Các phương thức tài trợ • Tài trợ dài hạn • Tài trợ ngắn hạn 1.3.1 Tài trợ dài hạn  V n chủ sở hữu: Vay nợ dài hạn • V n góp ban đầu • Phát hành trái phiếu • Giữ lại lợi nhuận • Vay ... (IPO/seasoned offering) • Venture capital • Rights issue Huy động v n cổ phần Venture Capital V n tài trợ cho doanh nghiệp thành lập DN tài trợ chịu kiểm soát mặt quản lý bên cung cấp v n v n giải ngân theo...
 • 98
 • 160
 • 0

Bài giảng quản trị tài chính nâng cao (tt) TS nguyễn ngọc huy

Bài giảng quản trị tài chính nâng cao (tt)  TS nguyễn ngọc huy
... tư TS định Định phí tài chính: Phát sinh DN huy động nguồn tài trợ làm phát sinh chi phí TC cố định Do phương thức tài trợ định LOGO GIỚI THIỆU TỔNG QT ĐỊN BẨY Đòn bẩy hoạt động: Đòn bẩy tài chính: ... DOL khuyếch đại biến động lợi nhuận hoạt động, khuyếch đại rủi ro kinh doanh LOGO ĐỊN BẨY TÀI CHÍNH Đòn bẩy tài – Chỉ việc sử dụng nguồn tài trợ từ vay nợ hay cổ phiếu ưu đãi    Đòn bẩy tài ... vốn đòn bẩy tài LOGO       ĐỊN BẨY HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊN BẨY TÀI CHÍNH Giới thiệu tổng qt, cấu vốn mục tiêu Rủi ro kinh doanh rủi ro tài Phân tích hòa vốn Đòn bẩy kinh doanh Đòn bẩy tài Đòn bẩy...
 • 64
 • 442
 • 1

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp chương 2 TS nguyễn thu thủy

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp chương 2  TS nguyễn thu thủy
... (r,5) đạt gần giá trị 2, 25 Cách 2: Phương pháp hình học FV −1 PV B1: Xác định FVF0 B2: Tra bảng để tìm hai giá trị FVF1(r1,5), FVF2 (r2,5) gần với FVF0 cho r1...
 • 8
 • 213
 • 0

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp chương 3 TS nguyễn thu thủy

Bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệp chương 3  TS nguyễn thu thủy
... tr Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v = (1) - (2) Giỏ hng bỏn Li nhun gp = (3) (4) Doanh thu hot ng ti chớnh Chi phớ ti chớnh Chi phớ bỏn hng Chi phớ qun lý doanh nghip 10 Li nhun thun ... hot ng Doanh thu T sut sinh li ca ti sn (ROA) T sut li nhun rũng T su sut li nhu nhun rũng = ROA = Li nhun rũng Doanh thu ROA = Sut sinh li ca ch s hu (ROE) Li nhun rũng x Doanh thu Doanh thu Tng ... dng: ắ TSNH N NH VLR õm TSNH Bỏo ắ Phõn tớch din bin doanh thu, chi phớ, li nhun theo thi gian ắ Phõn tớch t trng ca cỏc khon mc i vi tng doanh thu ặ T sut phớ, t sut li nhun N NH Vn DH TSDH VLR...
 • 8
 • 248
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide bai giang quan tri tai chinh nguyen quang thubài tậ quản trị tài chính nguyễn thị cẩm lệbai giang quan tri tai chinh trong doanh nghiep cua le thi lanhbài giảng quản trị tài chínhbài giảng quản trị tài chính uehbài giảng quản trị tài chính cao họcbài giảng quản trị tài chính lê thẩm dươngbài giảng quản trị tài chính 2bài giảng quản trị tài chính pptbài giảng quản trị tài chính ngô quang huânbài giảng quản trị tài chính 1slide bai giang quan tri tai chinhslide bai giang quan tri tai chinh 2slide bài giảng quản trị tài chính doanh nghiệpbai giang quan tri tai chinhĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ cây