GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ lên MEN (PHẦN 1) PGS TS LƯƠNG đức PHẨM

Giáo trình kinh tế quốc tế phần 1 PGS TS đỗ đức bình

Giáo trình kinh tế quốc tế phần 1  PGS TS đỗ đức bình
... ndn kinh td' thd' gidi 1. 1 .1. 2 Ca cau cua nen kinh te the gioi Co ca'u cua ndn kinh td' thd' gidi co thd’ duoc xem xet trdn nhidu goc do: Theo he thong kinh te - xci hoi , ngudi ta chia ndn kinh ... trien tang 16 n va cang d vi tri bat loi hon giao uu kinh te quoc te' Va'n de dan toe va qudc gia cung ndi len va chi phoi cac quan he kinh te qudc te' 11 1!:: TRl/aNO HpC-KINMTt QUdCDAN 19 1. 2 NHUNG ... hoi nhap kinh te quoc te la gop phSn thuc hien duang 16 i xay dtrng va phat tridn kinh te, cac muc tieu kinh te - xa hoi nhumg nam 19 91- 1995 va thuc hien cac muc tieu de chid'n luge kinh te -...
 • 127
 • 204
 • 0

Giáo trình Công nghệ chất dẻo phần 1

Giáo trình Công nghệ chất dẻo phần 1
... 10 .10 −5 13 .10 −5 15 .10 −5 20 .10 −5 15 .10 −5 chất liệu PMMA POM ( liên hợp ) PC PP PS PVC trị số dãn nhiệt 7 .10 −5 11 .10 −5 7 .10 −5 11 -17 .10 −5 7 .10 −5 7 .10 −5 2.6.3 Hấp thụ độ ẩm Chất dẻo nói chung, từ ... qua công việc thiết kế ứng dụng thay vật dụng cổ điển ( v/d kim loại ) chất liệu nhựa chất liệu ABS PA 6, PA PA 6 .10 PA 11 PA 12 PE-LD PE-HD trị số dãn nhiệt 9 .10 −5 6.6 8 .10 −5 10 .10 −5 13 .10 −5 15 .10 −5 ... 1N= Pa = h Pa = MPa = %= MPa 1J= 1W Hz = 1V= 1 = 1F= Meter Kilogramm Sekunde Kelvin Ampere kg m s-2 N m-2 10 0 Pa = bar N mm-2 mm mm -1 1Nm J s -1 °C g cm-3 oder kg m-3 cm3 g -1 kJ m-2 s -1 J g-1...
 • 65
 • 268
 • 0

Tài liệu GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC - phần 1 docx

Tài liệu GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC - phần 1 docx
... (có, không) máy tính Chip sinh học có khả lưu trữ thông tin lớn bit/1nm3 so với 1bit /10 12nm máy tính Số lượng toán giải 1s 10 20 so với 10 12 máy tính nhanh Ngoài chip sinh học tiêu tốn lượng Triển ... trình bày hình 2.7 đề cập chương sau Hình 2.7: Kỹ thuật tái tổ hợp DNA số ứng dụng CHƯƠNG III: CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG CÔNG NGHIỆP 14 Trong chương đề cập cách khái quát qui trình công nghệ công ... kháng sinh đánh dấu + Phương pháp bổ sung α: Nhiều vector chuyển gen có mang gen lacZ (mã hoá cho enzyme β-galactosidase) Khi môi tường nuôi cấy có chất X-gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-galactose)...
 • 19
 • 276
 • 3

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH học phần 1

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ SINH học  phần 1
... (có, không) máy tính Chip sinh học có khả lưu trữ thông tin lớn bit/1nm so với 1bit /10 12nm máy tính Số lượng toán giải 1s 10 20 so với 10 12 máy tính nhanh Ngoài chip sinh học tiêu tốn lượng Triển ... III: CÔNG NGHỆ SINH HỌC TRONG CÔNG NGHIỆP Trong chương đề cập cách khái quát qui trình công nghệ công nghiệp thực phẩm hoá chất có tham gia vi sinh vật đóng góp CNSH nâng cao hiệu suất qui trình ... thành công mở đầu cho phát triển vũ bão công nghệ gen, cách mạng thực sự phát triển sinh học động lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ CNSH, ngành công nghệ kỷ 21 1.4 Triển vọng phát triển CNSH kỷ 21...
 • 23
 • 224
 • 0

Giáo trình Nông lâm kết hợp Phần 1 PGS.TS. Đặng Kim Vui.

Giáo trình Nông lâm kết hợp Phần 1 PGS.TS. Đặng Kim Vui.
... Chương II NGUYÊN LÝ VỀ NÔNG LÂM KẾT HỢP KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP 1. 1 KHÁI NIỆM 1. 1 .1 Lịch sử phát triển khái niệm nông lâm kết hợp Nông lâm kết hợp lĩnh vực khoa học ... cứu nông lâm kết hợp tạo tiến bộđáng kể nghiên cứu 2 .1. 1.4 Sự hòa nhịp nông lâm kết hợp vào chương trình đào tạo nông nghiệp, lâm nghiệp phát triển nông thôn Ngày nay, kiến thức nông lâm kết hợp ... PHÂN TÍCH CÁC HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP CÁC HỆ THỐNG NÔNG LÂM KẾT HỢP TRUYỀN THỐNG 1. 1 KHÁI NIỆM Hệ thống nông lâm kết hợp truyền thống (bản địa) hệ thống nông lâm kết hợp phát triển sử dụng...
 • 75
 • 193
 • 0

Giáo trình an sinh xã hội phần 1 PGS TS nguyễn văn định (chủ biên)

Giáo trình an sinh xã hội phần 1  PGS TS nguyễn văn định (chủ biên)
... an sinh hội nh: khái niệm, chất chức an sinh hội, vai trò an sinh hội trình toàn cầu hoá Tổ chức an sinh hội số nớc giới Mối quan hệ an sinh hội vấn đề kinh tế, trị hội quốc gia ... an sinh hội để cụ thể hoá sách BHXH hay tổ chức cụm sách để xây dựng hệ thống an sinh hội nh: sách BHXH, sách u đãi hội, sách cứu trợ hội 3.2 Bn cht ca an sinh xó hi An sinh hội ... dân Ti liệu tham khảo Giáo trình An Sinh x hội hội giúp họ thấy đợc mối quan hệ chặt chẽ an sinh hội với phát triển kinh tế - hội nâng cao nhận thức họ an sinh hội xu hớng toàn cầu...
 • 103
 • 211
 • 1

Giáo trình kế toán quản trị phần 1 PGS TS nguyễn ngọc quang

Giáo trình kế toán quản trị phần 1  PGS TS nguyễn ngọc quang
... 24 20D 17 2.800 576 26 6.800 17 6.800 676 22 6.400 14 0.800 484 22 6.600 14 5.200 484 20 6.000 12 0.000 400 10 16 5.200 83.200 256 11 14 4.600 64.400 19 6 12 16 5.200 83.200 256 Tổng 232 70.600 1. 394.800 ... giũ’a thơng tin kế tốn quẳn trị với c quản trị doanh nghiệp 1. 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu CỦA KẾ TỐN QUẢN TRỊ 1. 3 .1 Đối t u ọ n g nghicn cứu kê tốn quan trị K c tốn quản trị lù m ột phân ... iili cảm ƠI1 Tác giả v ^ fi ítVyuiỊ I c s LÝ LUẬN CHUNG VỂ KẾ TỐN QUẦN TRỊ 1. 1 KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHÁT KÉ TỐN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP 1. 1 .1 Khái niệm ke tốn qu ả n trị Ke lốn qn trị m ộ i...
 • 125
 • 185
 • 0

Giáo trình kinh tế quốc tế phần 2 PGS TS đỗ đức bình

Giáo trình kinh tế quốc tế phần 2  PGS TS đỗ đức bình
... tir 20 00 den 20 09 lan lugt la 28 .3 72, 36.168, 46. 122 , 75.453, 76 .29 8, 78.855, 85. 020 , 85.000, 75.000 ngudi Hang nam, so ngoai te lao dong xua't khau gui ve qua dudng chfnh thirc khoang 1 ,25 ty ... goc kinh te hoc Viec phan tich bifeu hien d hinh 3 .2 160 TRUONG ©*IHQC KINH t £ QUdCDAN ihi-r&a Qud'c gia Q uoc gia C W :% *a X) u c -O ...
 • 205
 • 216
 • 0

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI - PHẦN III CÔNG NGHỆ HÀN - CHƯƠNG 1 pdf

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI - PHẦN III CÔNG NGHỆ HÀN - CHƯƠNG 1 pdf
... chảy 13 Hàn môi trường khí argon 14 Hàn môi trườn g khí Hêli 15 Hàn môi trường khí nitơ 16 .Hàn môi trường khí CO2 17 Hàn siêu âm 18 Hàn nổ 19 Hàn nguội 20 Hàn điện tiếp xúc 21 Hàn ma sát 22 Hàn ... nhờ kim loại hợp kim trung gian gọi vẩy hàn Trong trình hàn, vẩy hàn nung nón g đến trạng thái chảy, kim loại không bò nung chảy 1. 2 Quá trình luyện kim tổ chức kim loại mối hàn 1. 2 .1 Quá trình ... phương pháp hàn theo sơ đồ sau: 1- Hàn la de 2- Hàn hồ quang plasma 3- Hàn chùm tia điện tử Hà n hồ quang điện 5- Hàn xỉ điện Hàn khí 7- Hàn nhiệt nhôm 8- Hàn hồ quang tay 9 .Hàn tự động 19 4 Thu vien...
 • 9
 • 273
 • 0

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI - PHẦN II GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC - CHƯƠNG 1 pdf

GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI - PHẦN II GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC - CHƯƠNG 1 pdf
... bé, dễ gia công Nhiề u kim loại nhiệt độ thườ ng khó gia công, dễ gia công trạn g thái nóng Zn, W… - Trong trình gia công vết nứt, rỗ bên hàn lại, mật độ kim loại tăng, tính tăng - Gia công nóng ... công nguội: - Gia công nguội đạt độ xác, độ bóng chất lượng bề mặt cao gia công nóng - Gia công nguội kim loại không bò ôxy hóa, không bò cháy nên không hao phí kim loại, vật gia công không bò ... 350 Gia công nóng có ưu điểm sau: - Do tính dẻo luô n phục hồi trình biến dạng nên biến dạng kim loại với lượng lớn lần nung (có thể lớn 10 00%) - Do kim loại trạng thái dẻo cao nên lực gia công...
 • 21
 • 339
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: công nghệ lên men phần 1quy trình công nghệ lên mengiáo trình công nghệ chế tạo máy 1giáo trình công nghệ may trang phục 1giao trình công nghệ chế tạo máy 1download giao trinh cong nghe che tao may 1giao trinh cong nghe che tao may 1giao trinh cong nghe che tao may 1 huigiao trinh cong nghe che tao may 1 tnutgiáo trình công nghệ ô tô phần điệncông nghệ lên men phần igiáo trình công nghệ lọc dầu phan tử bằng nhà xuât bản xây dựng ha nọi 2002giáo trình công nghệ chế tạo máy 1 trần văn địchgiáo trình công nghệ ô tô – phần điệnqui trình công nghệ lên menbao cao mon hoc kinh te luongĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VÒNG 1 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 (2017 – 2018)ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN VÒNG 2 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 (2017 – 2018)de thi toan cuoi ki II lop 4giáo án chủ đề trường mầm nonThể dục: Bật xa 40-50cm (5-6 tuổi)chữ cái e, êgiáo án lớp chồiđồ chơi của bégiao án chu de ban thangiao an gia dinhChủ đề 2 - iop3 .Mĩ thuậtChương II. Bài 5. Thực hành tổng hợpBài 9. Giới thiệu sơ lược về điêu khắc cổ Việt NamBài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cưBài 9. Các dân tộc, sự phân bố dân cưBài 8. Dân số nước taKhảo sát một số giống cà chua trồng trong nhà lưới không dùng đất vụ Hè Thu, năm 2004Tuần 10. Ôn tập Giữa Học kì ITuần 10. Ôn tập Giữa Học kì I