BÀI GIẢNG VI SINH ký SINH TRÙNG y học

Bài giảng vi sinh vật - Virut học

Bài giảng vi sinh vật - Virut học
... loại virut: Vi c phân loại virut thường thực sau phát bệnh chủ yếu bệnh virut thực vật virut động vật có xương sống Tuỳ thuộc vào mức độ phát minh nghiên cứu virut mà hệ thống phân loại virut ... thước virut ổn định - Tham gia vào hấp phụ virut vào vị trí đặc hiệu tế bào chủ - Mang tính kháng nguyên đặc hiệu virut - Chịu trách nhiệm đối xứng hạt virut Lõi axit nucleic: Mỗi loại virut ... cấu trúc khác virut + Đối với virut có axit nucleic ARN sợi dương ARN virut đồng thời mARN để tổng hợp nên ARN polymeraza ARN virut, mARN dùng để tổng hợp nên capxit virut + Đối với virut có axit...
 • 6
 • 1,162
 • 13

Bài giảng lý thuyết môn sinh trùng y học phần 1 ths hứa văn phúc

Bài giảng lý thuyết môn ký sinh trùng y học phần 1  ths hứa văn phúc
... phòng chống bệnh sinh trùng II Nội dung 1. 1 Định nghĩa khái niệm sinh trùng y học 1. 1 .1 Định nghĩa sinh trùng sinh vật sinh hay sống nhờ vào sinh vật khác sống; chiếm chất sinh vật để ... vật sang người 1. 4 Phân loại sơ sinh trùng y học 1. 4 .1 sinh trùng g y bệnh - Định nghĩa: sinh trùng g y bệnh sinh trùng tác hại chúng, g y triệu chứng hay hội chứng bệnh - Phân loại: ... người súc vật) 10 MỘT SỐ KÝ SINH TRÙNG 11 1. 4.3 Những khái niệm khác sinh trùng y học - Khái niệm bội sinh trùng - Khái niệm sinh trùng lâu dài tạm thời - Khái niệm sinh trùng dĩ nhiên...
 • 52
 • 481
 • 0

Bài Giảng Giun Đũa Sinh Trùng Y Học

Bài Giảng Giun Đũa Ký Sinh Trùng Y Học
... chäù: giun âa lảc chäù g y tạc hải åí cå quan âọ ♦ Giun âa lảc chäù g y nhiãưu biãún chỉïng :  Giun chui vo äúng t y g y viãm t y cáúp  Giun chui vo äúng máût ch g y tàõt máût; vo tụi máût g y ... trỉïng v giun âa Trçnh by âỉåüc sinh thại ca giun âa Trçnh by tçnh hçnh dëch tãù, cạch l y truưn Trçnh by âỉåüc tạc hải, phỉång phạp cháøn âoạn, cạch âiãưu trë v biãûn phạp phng bãûnh ca giun âa ...  Giun chui vo gan g y viãm gan, ạp xe IV BÃÛNH HC (TT) Giun âa v áúu trng lảc chäù (tt): nhán giun âa lảc chäù cọ ♦ Ngun thãø l:  Thiãúu àn thỉåìng xy våïi tr em SDD  Säút cao kêch thêch giun...
 • 16
 • 147
 • 0

Bài giảng: Vi sinh y học - 2 pot

Bài giảng: Vi sinh y học - 2 pot
... tiêu học tập: Định nghĩa trình b y đặc điểm phage Mô tả loại phage Nêu ứng dụng phage Định nghĩa Phage virus mà tế bào cảm thụ vi khuẩn Đặc điểm sinh học 2. 1 Cấu trúc: hỗn hợp - Đầu: 65x95nm - Đuôi: ... 95nm - Lông đuôi: 150nm 2. 2 Sự nhân lên phage Bơm AN vào bên tế bào Phân loại - Phage độc lực: g y bệnh cho VK - Phage ôn hòa: AN virus gắn vào genom vi khuẩn, tồn phân chia Ứng dụng phage - Chẩn ... phân chia Ứng dụng phage - Chẩn đoán phân loại vi khuẩn - Phòng điệu trị bệnh vi khuẩn - Làm mẫu để nghiên cứu sinh học phân tử - Phát phóng xạ Chúc học giỏi ...
 • 6
 • 472
 • 0

BÀI GIẢNG VI SINH vật kỹ THUẬT môi TRƯỜNG

BÀI GIẢNG  VI SINH vật kỹ THUẬT môi TRƯỜNG
... CỦA VI SINH VẬT TRONG MƠI TRƯỜNG 2.1 Mơi trường đất phân bố vi sinh đất 2.1.1 Môi trường đất Đất môi trường thích hợp vi sinh vật, nơi cư trú rộng rãi vi sinh vật, thành phần số lượng so với môi ... hệ: ký sinh, cộng sinh, hỗ sinh kháng sinh * Quan hệ ký sinh: Quan hệ ký sinh tượng vi sinh vật sống ký sinh vi sinh vật khác, hoàn toàn ăn bám gây hại cho vật chủ Ví dụ loại virus sống ký sinh ... vi sinh vật bò ảnh hưởng Khoa CN Hố 13 Vi sinh vật kỹ thuật mơi trường 2.3 Môi trường không khí phân bố vi sinh vật không khí 2.3.1 Môi trường...
 • 49
 • 115
 • 0

Bài giảng vi sinh vật kỹ thuật môi trường

Bài giảng vi sinh vật kỹ thuật môi trường
... BÀO VI SINH VẬT Tế bào sinh vật ñược chia thành hai nhóm: nhóm tiền nhân procaryote vi khuẩn, vi rút; nhóm có nhân thật eucaryote nấm ñộng vật nguyên sinh, tế bào ñộng vật thực vật Virut kí sinh ... CHẤT CỦA VI SINH VẬT 2.3.1 Giới thiệu: Vi c trao ñổi không ngừng với giới xung quanh sở sống phát triển vi sinh vật sinh vật khác Trao ñổi chất lượng ñặc ñiểm thể sống khác sinh vật sinh vật Quá ... cho vi khuẩn không gần với thiếu hụt Nitơ nấm Do ñó thành phần hóa học vật chất tế bào giúp nhà vi sinh môi trường hiểu biết sinh trưởng nhóm vi sinh vật khác Ý nghĩa nấm men: Nấm men nhóm vi sinh...
 • 123
 • 134
 • 0

Bài giảng vi sinh y học

Bài giảng vi sinh y học
... CƯƠNG VIRUS Mục tiêu học tập: Trình b y thành phần cấu trúc virus chức chúng Trình b y giai đoạn trình nhân lên virus Trình b y hậu tương tác virus xâm nhập vào tế bào Định nghĩa: - Đơn vị sinh học ... ADN ARN Chức năng: - Mang mật mã di truyền virus - Quyết định khả g y nhiễm tế bào - Quyết định chu kỳ nhân lên virus - Mang tính bán kháng nguyên đặc hiệu virus 2.1.2 Capsid Bao quanh AN, chất ... bị enzym nuclease y u tố khác phá huỷ - Tham gia vào bám virus lên tế bào vi t nam - Mang tính kháng nguyên đặc hiệu virus - Ổn định hình thái virus 2.2 Cấu trúc riêng Chỉ có số loài virus -...
 • 25
 • 188
 • 0

Bài giảng vi sinh vật thực phẩm chương 5 những vấn đề kỹ thuật và phương pháp tạo giống vi sinh vật

Bài giảng vi sinh vật thực phẩm  chương 5 những vấn đề kỹ thuật và phương pháp tạo giống vi sinh vật
... là: 45colonies  45 103  4 .5 1 05 450 000 / ml 1  103 10 II PHƢƠNG PHÁP TẠO GIỐNG – PHƢƠNG PHÁP PHÂN LẬP Bài tập II PHƢƠNG PHÁP TẠO GIỐNG – PHƢƠNG PHÁP PHÂN LẬP Đổ đĩa II PHƢƠNG PHÁP TẠO GIỐNG ... PHƢƠNG PHÁP GIỮ GIỐNG VI SINH VẬT Phƣơng pháp giữ giống hạt  Bảo quản vi sinh vật có dạng hình sợi sinh bào tử không  Thời gian bảo quản lên tới năm II PHƢƠNG PHÁP GIỮ GIỐNG VI SINH VẬT Phƣơng pháp ... Coccidioides immitis II PHƢƠNG PHÁP GIỮ GIỐNG VI SINH VẬT Phƣơng pháp cấy truyền định kỳ môi trƣờng mới:  Phương pháp làm:  Thuần khiết lại chủng vi sinh vật thạch đĩa  Cấy vi sinh vật điển hình lên thạch...
 • 25
 • 239
 • 0

Bài giảng vi sinh vật

Bài giảng vi sinh vật
... nghiệp, vi sinh vật học công nghiệp, y vi sinh vật học, thú y vi sinh vật học, vi sinh vật học nước, vi sinh vật học không khí, vi sinh vật học phóng xạ, địa vi sinh vật học, vi sinh vật học ... Ngay vi sinh vật học nông nghiệp có nhiều chuyên ngành khác như: vi sinh vật trồng trọt, vi sinh vật đất, vi sinh vật bảo vệ thực vật, vi sinh vật chăn nuôi, vi sinh vật thuỷ sản, vi sinh vật ... loại virut động vật virut thực vật 10 BÀI HÌNH THÁI VÀ CẤU TẠO CỦA CÁC NHÓM VI SINH VẬT Vi sinh vật gồm nhóm:  Vi sinh vật nhân nguyên thuỷ (Procaryotes) gồm: - Vi khuẩn cổ (Archaebacteria) - Vi...
 • 138
 • 2,540
 • 21

bài giảng vi sinh môi trường

bài giảng vi sinh môi trường
... Chương SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT TRONG MÔI TRƯỜNG 1.1 Môi trường đất phân bố vi sinh vật đất 1.1.1 Môi trường đất Đất môi trường thích hợp vi sinh vật, nơi cư trú rộng rãi vi sinh vật, thành phần ... chúng môi trường tự nhiên nhân tạo Khoa Môi Trường Tài Nguyên Đại Học Nông Lâm TP HCM MỤC LỤC Chương Sự phân bố vi sinh vật môi trường 1.1 Môi Trường đất phân bố vi sinh vật đất 1.1.1 Môi trường ... hệ: ký sinh, cộng sinh, hỗ sinh kháng sinh * Quan hệ ký sinh: Quan hệ ký sinh tượng vi sinh vật sống ký sinh vi sinh vật khác, hoàn toàn ăn bám gây hại cho vật chủ Ví dụ loại virus sống ký sinh...
 • 114
 • 457
 • 3

Bài giảng Vi sinh vat học

Bài giảng Vi sinh vat học
... I ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ MÔN VI SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG ĐỐI TƯỢNG CỦA VI SINH VẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG • vi khuẩn • virus • nấm men • nấm mốc • tảo protozoa Nhiệm vụ vi sinh vật học đại cương • -Nghiên cứu ... hoạt động sinh lý hóa học, nhóm vi sinh vật -Sự phân bố vi sinh vật tự nhiên mối quan hệ chúng với môi trường sinh vật khác -Nghiên cứu biện pháp thích hợp để sử dụng cách có hiệu vi sinh vật ... vàng, vi sinh vật ứng dụng vào sản xuất, phục vụ sống từ lâu, người ta chưa hiểu chất vi sinh vật 2.2 Giai đoạn sau phát minh kính hiển vi (Phát vi sinh vật) • Leewenhoek người phát vi sinh vật...
 • 147
 • 640
 • 7

Bài giảng Vi Sinh Vật

Bài giảng Vi Sinh Vật
... vàng, vi sinh vật ứng dụng vào sản xuất, phục vụ sống từ lâu, người ta chưa hiểu chất vi sinh vật 2.2 Giai đoạn sau phát minh kính hiển vi (Phát vi sinh vật) • Leewenhoek người phát vi sinh vật ... hoạt động sinh lý hóa học, nhóm vi sinh vật -Sự phân bố vi sinh vật tự nhiên mối quan hệ chúng với môi trường sinh vật khác -Nghiên cứu biện pháp thích hợp để sử dụng cách có hiệu vi sinh vật có ... ĐẦU I ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ MÔN VI SINH VẬT ĐẠI CƯƠNG ĐỐI TƯỢNG CỦA VI SINH VẬT HỌC ĐẠI CƯƠNG • vi khuẩn • virus • nấm men • nấm mốc • tảo protozoa Nhiệm vụ vi sinh vật học đại cương • -Nghiên cứu...
 • 147
 • 308
 • 1

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 1 ppt

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 1 ppt
... nghiên cứu sau - Robert Koch (18 43 – 19 10) phát vi khuẩn lao - Metnhicov (18 45 – 19 16) đề học thuyết miễn dịch học - Eclic (18 54 – 19 15) nêu thuyết miễn dịch học dịch thể - Omelanski (18 67 – 19 28) ... quang • - Kính hiển vi điện tử: Có độ phóng đại từ 10 .00 0- 10 0.000 lần, dùng quan sát Virus, cấu trúc siêu hiển vi tế bào • - Kính hiển vi điện tử qt: Có độ phóng đại từ 10 .00 0- 10 0.000 lần, quan ... cách 1, 5 tỷ năm Vết tích Palaeolyngbya cách 950 triệu năm • - Năng lực thích ứng mạnh, dễ phát sinh biến dị • II Vị trí SV sinh giới Vi sinh Bảo quản STH – Trần Thị Minh Loan • - Linneaus (17 0 7 -1 778)...
 • 86
 • 341
 • 2

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 2 pdf

Tài liệu BÀI GIẢNG VI SINH SAU THU HOẠCH - Phần 2 pdf
... rượu tác dụng VSV • C6H12O6 C2H5OH + 2CO2 • • • • • - Sacharomyces cerevisiae - S Carlbergensis (elip) - S vini (elip) - Shizo sacharomyces (que) - Kluyveromyces (que • - Có khả tổng hợp hai loại ... (2 1 -2 4%), N (1 5-1 8%), H (6. 5-7 .3%), S (0. 024 %) ngồi có Fe, Cu, B, Zn, Mn, Ca • - Glucid chiếm khoảng 1 0-3 0% trọng lượng khơ • - Tồn chủ yếu dạng Polysacharit, Glycogen, Granaluza, dextran • - ... bào - Xác định số lượng tế bào Đếm khuẩn lạc • - Phương pháp xác định sinh khối tế bào • IV Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển vi sinh vật • Nhiệt độ • • • - VSV ưa nóng 5 0-6 5oC -...
 • 71
 • 238
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: vi sinh trùng y họcbài giảng vi sinh vật đại học huếbài giảng vi sinh ký sinh trùngbài giảng ký sinh trùng y họcbài giảng vi sinh y họcbài giảng vi sinh vật thú ybài 5 đại cương ký sinh trùng y họcbài giảng vi sinh vật họcbài giảng vi sinh đại cươngbài giảng vi sinh vậtbài giảng vi sinh vật môi trườngbài giảng vi sinh thực phẩmbài giảng vi sinhkỹ thuật xét nghiệm vi sinh vật y họcbài giảng vi sinh vật học thực phẩmchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học