Một bài toán về Phân hoạch Tổ hợp

Một số bài toán về lập PT Tổ hợp

Một số bài toán về lập PT Tổ hợp
... Một số dạng toán liên quan đến công thức tổ hợp Nội dung  Dạng Một số toán lập phương trình tổ hợp • Dạng 9A Bài toán tìm cấp số cộng • Dạng 9B Một số toán hình học • Dạng 9C Bài toán tam ... giác Một số dạng toán liên quan đến công thức tổ hợp Dạng 9A Bài toán tìm cấp số cộng Một số dạng toán liên quan đến công thức tổ hợp Bài tập mẫu Hãy tìm ba số hạng liên tiếp lập thành cấp số cộng ... 23 23 23 23 23 23 Một số dạng toán liên quan đến công thức tổ hợp Lưu ý:  Một số tình thường gặp lập phương trình tổ hợp là: • Ba số a, b, c lập thành cấp số cộng (hoặc cấp số nhân) 2b = a +...
 • 16
 • 627
 • 8

tuyển tập các bài toán về đại số tổ hợp

tuyển tập các bài toán về đại số tổ hợp
... số gồm chữ số khác chia hết cho Vậy có: 96 – 42 = 54 số gồm chữ số khác không chia hết cho 12 (ĐHQG TPHCM khối A 2000) Số cách tặng số cách chọn sách từ có kể thứ tự Tuyển tập Đại số tổ hợp BÀI ... chữ số Trong số có chữ số này, xét số mặt chữ số 2, 3, Loại có: cách chọn chữ số hàng vạn cách chọn chữ số hàng nghìn cách chọn chữ số hàng trăm cách chọn chữ số hàng chục cách chọn chữ số hàng ... 9.10.10.10 = 9000 số có chữ số, số có chữ số lại sinh số có chữ số có tổng chữ số số lẻ, nên có tất 9000.5 = 45000 số có chữ số mà tổng chữ số số lẻ 20 (ĐH Cần Thơ khối AB 2000) Có: C5 cách chọn viện...
 • 28
 • 255
 • 0

TÌM HIỂU CÁC BƯỚC GIẢI NHANH MỘT BÀI TOÁN VỀ LAI 1, 2 HAY NHIỀU CẶP TÍNH TRẠNG TƯƠNG PHẢN

TÌM HIỂU CÁC BƯỚC GIẢI NHANH MỘT BÀI TOÁN VỀ LAI 1, 2 HAY NHIỀU CẶP TÍNH TRẠNG TƯƠNG PHẢN
... Lai tính Lai tính Lai n tính Số kiểu giao tử Aa AaBb AaBbCc AaBbCc 21 22 23 2n Số kiểu tổ hợp giao tử 21 x 21 22 x 22 23 x 23 2n x 2n Số loại kiểu gen Tỉ lệ kiểu gen 31 32 33 3n (1 :2: 1)1 ... lặn hay dị hợp tử cặp gen A1a1A2a2A3a3 Bây giờ, dựa vào kiện đề cho: + Phép lai: A1A1A2A2A3A3 x a1a1a2a2a3a3 => A1a1A2a2A3a3 + Phép lai: A1A1A2A2a3a3 x a1a1a2a2A3A3 => A1a1A2a2A3a3 + Phép lai: ... cho biết kiểu hình lai + Khi lai cặp tính trạng, tỉ lệ kiểu hình biết bội số 25 % (hay ) + Khi lai cặp tính trạng mà tỉ lệ kiểu hình biết bội số 6 .25 % (hay ), hay lai n cặp tính trạng mà từ tỉ lệ...
 • 20
 • 591
 • 0

Bài giảng Một số bài toán về tư duy tổng hợp

Bài giảng Một số bài toán về tư duy tổng hợp
... tuổi mẹ tổng số tuổi hai chị em 24 Cho số A 2,5 số B 5,1, số C 33,8 Hỏi phải cộng thêm số đơn vị để số C gấp đôi tổng hai số A B 25 Cho số 4; 1,5 1,7 Hỏi phải thêm số để số lớn tổng hai số lại ... số lại 26.Tìm số có ba chữ số, biết viết thêm số 35 vào bên phải số số phải tìm 12014 27 Cho ba số A, B C số lớn số số bé 2,8 Tìm ba số đó, biết 10 lần số A số B lần số C 28 Tỉ số A B Nếu A ... dầu? 33 Tìm số có hai chữ số, biết viết thêm chữ số không vào hai chữ số số gấp lần số cho 34 Tìm phân số , có mẫu số 7 35 Hiệu hai số 1,4 Tìm hai số đó, biết lần số lớn số bé 6,3 36 Số thóc kho...
 • 3
 • 1,813
 • 10

Tài liệu MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ HỢP pptx

Tài liệu MỘT SỐ BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ HỢP pptx
... 2 Phan Lễ Hải – 12 Toán - Sơn Tây Chúc thành công! Bài Bài giải Với n chẵn, ta có i  i n n 2   ( 1) n Theo công thức khai triển ... n n n n cos nx cos n x (3) (đpcm) Bài Bài giải Đặt S = Với  k  n, ta có: n - 2k n - 2( n - k ) n - 2k 2k - n    0 n k Cnk Cn -k Cnk Cn (*) Ta xét trường hợp: +) Nếu n chẵn, giả sử n = 2m; ... 1).2n Cn  (2n  3).3n1 Vậy S  (2n  3).3n1 (3) Phan Lễ Hải – 12 Toán - Sơn Tây Chúc thành công! BẤT ĐẲNG THỨC LƯỢNG GIÁC Bài Bài giải Vì < B , C <   B  C     BC   B -C      cos...
 • 5
 • 366
 • 2

Tài liệu TÌM HIỂU CÁC BƯỚC GIẢI NHANH MỘT BÀI TOÁN VỀ LAI 1, 2 HAY NHIỀU CẶP TÍNH TRẠNG TƯƠNG PHẢN, SỰ TUƠNG TÁC GIỮA CÁC GEN KHÔNG ALEN docx

Tài liệu TÌM HIỂU CÁC BƯỚC GIẢI NHANH MỘT BÀI TOÁN VỀ LAI 1, 2 HAY NHIỀU CẶP TÍNH TRẠNG TƯƠNG PHẢN, SỰ TUƠNG TÁC GIỮA CÁC GEN KHÔNG ALEN docx
... pháp giải tập di truyền F1 F2 Kiểu gen Lai tính Lai tính Lai tính Lai n tính Số kiểu giao tử Aa AaBb AaBbCc AaBbCc 21 22 23 2n Số kiểu tổ hợp giao tử 21 x 21 22 x 22 23 x 23 2n x 2n Số ... => Tương tác bổ trợ kèm theo xuất tính trạng Tương tác át chế ngăn cản tác dụng gen không alen Tương tác cộng gộp gen góp phần vào phát triển 2. 2 Dạng toán thuận: + Cho biết kiểu tương tác tìm ... cho biết kiểu hình lai + Khi lai cặp tính trạng, tỉ lệ kiểu hình biết bội số 25 % (hay ) + Khi lai cặp tính trạng mà tỉ lệ kiểu hình biết bội số 6 .25 % (hay ), hay lai n cặp tính trạng mà từ tỉ lệ...
 • 19
 • 605
 • 9

LUẬN VĂN: Nghiên cứu một số bài toán về phân phối khóa và thỏa thuận khóa trong an toàn thông tin ppt

LUẬN VĂN: Nghiên cứu một số bài toán về phân phối khóa và thỏa thuận khóa trong an toàn thông tin ppt
... đảm bảo an toàn thông tin lưu trữ máy tính (giữ gìn thông tin cố định) hay đảm bảo an toàn thông tin đường truyền tin (trên mạng máy tính), người ta phải “che giấu” thông tin “Che” thông tin (dữ ... Chương GIAO THỨC PHÂN PHỐI KHÓA MẬT 39 2.1 KHÁI NIỆM PHÂN PHỐI KHÓA MẬT 39 2.1.1 Phân phối khóa theo phƣơng pháp thông thƣờng 40 2.1.2 Phân phối khóa theo phƣơng pháp thông thƣờng ... 49 Chương GIAO THỨC THỎA THUẬN KHÓA MẬT 52 3.1 KHÁI NIỆM THỎA THUẬN KHÓA MẬT 52 3.2 GIAO THỨC THỎA THUẬN KHÓA DIFFIE – HELLMAN 54 3.3 GIAO THỨC THỎA THUẬN KHÓA TRẠM TỚI TRẠM ...
 • 75
 • 357
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương thức giải một bài toàn về nhiệt phần 10 docx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương thức giải một bài toàn về nhiệt phần 10 docx
... hiãûu sút ca túc bin tàng lãn khäng ngỉìng η o T ( C) 1200 0,5 P(MW) T 400 0,4 100 0 η 300 0,3 800 200 0,2 600 P 100 0,1 1930 400 1950 1970 1990 2000 Hçnh 1.6:Quạ trçnh phạt triãøn cạc thäng säú ... Wand (Ạo) (Cäng trçnh túc bin khê 10 MW phäúi håüp våïi chu trçnh håi, hiãûu sút âảt âãún 41,6%) 1974 Túc bin khê mäüt trủc âáưu tiãn våïi cäng sút lãn âãún 100 MW åí nh mạy âiãûn Leopoldau (Ạo) ... ngun tỉí cọ cäng sút lãn âãún 1500 MW Tuy nhiãn âáy l túc bin håi áøm våïi P = ÷ MPa, t = 300 ÷ 310oC Trong tỉång lai gáưn, thäng säú ca cạc túc bin håi s lãn âãún 35 MPa/700oC Bãn cảnh âọ viãûc...
 • 5
 • 277
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương thức giải một bài toàn về nhiệt phần 9 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương thức giải một bài toàn về nhiệt phần 9 pot
... 190 0 âåìi túc bin xung lỉûc nhiãưu táưng âáưu tiãn ca k sỉ ngỉåìi Phạp Rateau våïi cäng sút 735 kW 190 3 nh bạc hc ngỉåìi Thủy s Aurel Stodola láưn âáưu tiãn trçnh by vãư l thuút túc bin håi 190 4 ... sé ), cäng sút 1100 kW 190 7 Hng BBC ( Thủy s ) chãú tảo túc bin håi cäng sút 5000 kW âáưu tiãn våïi säú vng quay l 1000 vng/phụt, cọ táưng täúc âäü v táưng phn lỉûc 191 2 Túc bin hỉåïng trủc âáưu ... túc bin Trong túc bin loải ny, håi khäng nhỉỵng gin nåí äúng phun m cn c cạnh quảt âäüng Nàm 1 896 Charles Curtis (M) âỉa vo váûn hnh túc bin cọ táưng täúc âäü Trong táưng täúc âäü ny cạc cạnh...
 • 5
 • 276
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương thức giải một bài toàn về nhiệt phần 8 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về phương thức giải một bài toàn về nhiệt phần 8 ppsx
... khiãøn tỉû âäüng bäü âäút dáưu Do cáúp âäút Biãøu âäư thåìi gian hoảt âäüng ca bäü âäút dáưu DO 1 38 ...
 • 5
 • 231
 • 0

Xem thêm