MOT SO BAI TOAN VE PHAN TICH DA THUC THANH NHAN TU

2 2,385 55
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2013, 01:25

Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö: 1/ 7x + 7y 2/ 2x 2 y – 6xy 2 3/ 3x(x – 1) + 7x 2 ( x – 1) 4/ 3x(x – a) + 5a(a – x) 5/ 6x 4 – 9x 3 6/ 5y 10 + 15y 6 7/ 9x 2 y 2 + 15x 2 y – 21xy 2 8/ x 2 y 2 z + xy 2 z 2 + x 2 yz 2 9/ x 2 - 2 10/ x 2 – 6xy + 9y 2 11/ x 3 – 64 12/ 125x 3 + y 6 13/ 0,125(a + 1) 3 – 1 14/ 81x 4 + 4 15/ 2x(x+1) + 2(x+1) 16/ y 2 (x 2 + y) – zx 2 – zy 17/ 4x(x – 2y) + 8y(2y – x) 18/ 3x(x + 1) 2 – 5x 2 (x + 1) + 7(x + 1) 19/ 2x + 1) 2 – (x – 1) 2 20/ 9(x + 5) 2 – (x – 7) 2 21/ 25(x – y) 2 – 16(x + y) 2 22/ 49(y – 4) 2 – 9(y + 2) 2 23/ x 4 + x 3 + x + 1 24/ x 4 - x 3 – x 2 + 1 25/ x 2 y + xy 2 – x – y 26/ ax 2 + a 2 y – 7x – 7y 27/ ax 2 + ay – bx 2 - by 28/ x(x + 1) 2 + x(x – 5) – 5(x + 1) 2 29/ 3x 2 – 12y 2 30/ 5xy 2 – 10xyz + 5xz 2 31/ x 3 + 3x 2 + 3x + 1 – 27z 3 32/ x 2 – 2xy + y 2 – xz + yz 33/ x 2 – y 2 – x + y 34/ a 3 x – ab + b – x 35/ 3x 2 (a + b + c) + 36xy(a + b + c) + 108y 2 ( a + b + c) 36/ ab(a – b) + bc(b – c) + ca(c – a) 37/ (a + b + c) 3 – a 3 –b 3 – c 3 38/ 4a 2 b 2 – (a 2 + b 2 – c 2 ) 2 39/ (1 + x 2 ) 2 – 4x(1 – x 2 ) 40/ (x 2 - 8) 2 + 36
- Xem thêm -

Xem thêm: MOT SO BAI TOAN VE PHAN TICH DA THUC THANH NHAN TU, MOT SO BAI TOAN VE PHAN TICH DA THUC THANH NHAN TU, MOT SO BAI TOAN VE PHAN TICH DA THUC THANH NHAN TU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn