Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 22-02-2010 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 22-02-2010 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 22-02-2010 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... nhAl ndm 2010 - Vdn dieu ld : - Tong thu rrhAp thuirr - Lor nnual) truoc thue - Loi rrhudn sau rhud - Ty 16 chia co tuc x - -iong so ,tao dong l - ,) - ^a qu), llel) lu0 g l ong - Phnn phdi loi ... thudn 41.959 tri6u ddng - Loi nhu{n tru'6c thu6 9.151 tri6u ddng - Lgi nhufln sau thu6 7.089 tri6u ddng - Tdng s6 lao cl6ng : 457 ngudi l - l - -i ong quy tien ,luong - rien cdng : I 25.212 tri6u ... tri - Cdc vi0n HQi ddng quAn tri - P1i6 chri tich H6i d6ng quin b- Muc rhir lao cLra r.iirr Ban Kidrn sodr : - Tru6'ng Ban Ki€m sodt - Cric vidn Ban Ki€nr soat c- Mric thir lao cia Thu ky C6ng ty...
 • 5
 • 23
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 07-03-2011 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 07-03-2011 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... MY - Chri tich NGUYEN NGQC THAO f0 - Ph6 chri tich vAN I,IEM - Thirnh vi6n I,E 14 MQNG EIEP - Thinh s EANG DUy eUAN - vi6n Thdnh vi6n NGUYEN BANG TAM _ Thinh vi6n Noi nhfrn: - Nhu diAu +; - Ban ... diAu +; - Ban Ki6m sorit; - Luu Thu k!, VT; CTY CO PHAN THUONG HOC wION MAI CONG HOA XA IIOI CHU NGHIA VIET NAM DQc lflp - tqr Ao - H4nh phfc -oOo - 56: 03 /2011/F{TC-TB Tp.H6 Chi Minh, ngdy ... gfri: - Trung tim Luu kf Chrfrng khofn ViQt Nam C6XC TY CO PHAN THUONG MAI HOC MON HOTRACO 53/1D Ly Thudng KiQt, ThiTrAn H6c Mdn, HuyQn H6c M0n, TPHCM Fax (8 4-8 ) 389 rs29 - 389 139 42 (8 4-8 ) 389104s7...
 • 4
 • 23
 • 0

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... r,)\ ;x\ '4ru l '-, '_P+t/i, TRAN MANH HA - Thinh viOn I{EQT :%y KIEU CONG TAM - Thinh vi6n HEQT Noi nhdn : - Nhu didu 5; - Thinh vi€n BKS; - CBTT trOn wcbsitc: - Luu 'lK, VT .- qJ\\ ... Lt vAN My - ch'r tich HEer NcuvEN NcQc rnAo - ph6 chri tich HDeT Td vAN LItM - Thinh vi6n I{Eer :-d =-' LT THI MQNG DIEP - Thnnh vi6n HDQT (Ving c6 gfti Phi6u ni6u quy5t; EANG DUY QUAN - Thhnh vi6n...
 • 2
 • 21
 • 0

Báo cáo hội đồng quản trị 2008 công ty cổ phần thương mại hóc môn

Báo cáo hội đồng quản trị 2008 công ty cổ phần thương mại hóc môn
... ra, Hội đồng quản trị gặp gỡ trực tiếp lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn Tổng Công ty Bến Thành để báo cáo, thảo luận tình hình sản xuất kinh doanh dự án đầu tư Công ty 3- Công ... trì Công tác quản lý chặt chẽ, hiệu quả, vốn bảo toàn phát triển II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2009 Trong năm 2009 , Hội đồng quản trị thực công việc sau : - Tổ chức thành công ... xuất Qua trình giám sát, Hội đồng quản trị nhận thấy : a- Về quản lý sản xuất kinh doanh : - Ban Tổng giám đốc triển khai hiệu nghị Hội đồng quản trị, kịp thời thông tin báo cáo điều chỉnh tiến trình...
 • 5
 • 232
 • 0

báo cáo thường niên 2011 công ty cổ phần thương mại hóc môn hotraco

báo cáo thường niên 2011 công ty cổ phần thương mại hóc môn hotraco
... theo Báo cáo thường thường niên năm 2011 báo cáo : - Phụ lục : Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty Cổ phần Thương mại Hóc Mơn trước hợp - Phụ lục : Báo cáo tài kiểm tốn Cơng ty Cổ phần Thương mại Hóc ... hữu thành Cơng ty cổ phần Cơng ty Cổ phần Thương mại Hóc Mơn thức hoạt động hình thức cơng ty cổ phần từ ngày 01 tháng 01 năm 2002 sở cổ phần hố doanh nghiệp Nhà nước Cơng ty Thương mại – đầu tư ... ty Cổ phần Thương mại Hóc Mơn vào ngày 31 tháng 12 năm 2011 kết kinh doanh cho năm tài kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011 - 18 - BÁO CÁO THƯ NG NIÊN NĂM 2011 Việc hợp báo cáo tài Cơng ty Cổ phần...
 • 39
 • 197
 • 0

Luận văn: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN

Luận văn: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN
... ************* BÙI THỊ CÚC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HÓC MÔN Ngành: Kế Toán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Th.S BÙI CÔNG LUẬN Thành phố Hồ ... Kế Toán Vốn Bằng Tiền Các Khoản Thanh Toán Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn làm đề tài thực tập 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu cụ thể luận văn bao gồm: - Tìm hiểu công tác kế toán vốn tiền ... máy kế toán gọn nhẹ, tiết kiệm, việc xử lý cung cấp thông tin nhanh 11 Hình 2.2 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán Tại Công Ty Kế Toán Trưởng Kế Kế Kế Kế Kế Kế Kế Thủ Toán Toán Toán Toán Toán Toán Toán...
 • 114
 • 304
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... ntm Qur'l-2 016 Quil-2 015 Chi phi khic cOnc 15 ,1. 12: 616 646.i10 12 :1ll Ntm 2 016 16 l Nnm 2 015 1. 600 13 ,1. 611 1. 20:.r-l ";i it l.,il4 t1.i69.5 91 36 '13 . 411 .0 011 11 918 .9 91 8t6.2rl 91. 6 61. 406 lr6.E8i.5ll ... Thuelieu dru kd 2 .12 .3r-i.733 16 7 1. 658.ti76.2 41 1.0:3 856. 211 1. 0 21. tt6 6- 211 7.935.709.269 2.857.662 .14 5 9.59 .1. 385 1t3 tt,i ?ia a 715 .12 1€,7 91 u 7.t 51. 2t6.7 91 'lllilcTc l6 t \ 1, 1- Crc khoan ph:ii ... iOi 5gt < 61 nsu\'an lieu \ dl ljaLr diu nim | U 18 5.01l :.9{J1.6 _15 .1tl 3.: 9.-l-1t 069 i. ,13 4 i 81. 5 :10 |9:I 7E6. 011 )tn1, 1. 023.866. 211 E.t18. 611 .80i t09.iiir I _02 :1. 866. 211 3.t6 1. 90i.6::).lli...
 • 31
 • 28
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... Ndm L599. 620 6- Thu nhip kh6c ( Me sii 31) 20 15 2. 114.950.014 |.619 .20 2. 429 0 t 'tliu nlm Lfrv li6 22 0.38s.3 92 2,173.9 02. 165 Nim Ndm 20 15 20 14 - Truy thu thu6 TNDN nim 20 08 0 21 2. 821 9 92 - 0 168.61 ... 34.435.097.550 - NhdL l6ng cho rau 7.s 89.646.869 26 3 22 4.7 46 7. 326 . 422 . 123 thit s.1s9 .20 6.180 150 .25 8. 120 5 .20 8.948.060 964.789. 020 175.1'71 .28 1 789.011 736 22 .036.431. 325 92s. 72] 1694 Nsuy6n ei6 - - Kho ... 20 15 Quf II- 20 14 Nnm 20 15 Nnm 20 14 1.645.00s.8e5 t.487.qqo.i50 2. q0r.7rq.8t6 1 .24 9.:65.848 1.645.005.895 1.,r87.990.3s0 2. 903.739.816 Qu;i II- 20 15 Quf II- 20 r4 Nnm 20 15 3 .21 9 .26 s.8.18 Nim 20 14...
 • 29
 • 22
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... -6 2.088.889 19 0.000.000 cQng Nim Nnm 2 012 27. 911 .t 11 vay 15 8.895.349 90.000.000 t90.000.000 -6 2.088,889 19 0.000.000 Nlm 2 012 Quf I - 2 012 Quj I - 20rr 1. 743.654.4 21 2 .13 7.832.732 1. 743.654.4 21 Nim 2 011 ... 19 9.466.006.t 2 21" 726.393.080 19 9.463.289,335 2 21 726.393.080 85 .1 3, r 55 .14 4 206.883.493.439 t85 .1 13 .15 5.r44 206.883.493.439 14 .350.t34 .19 1 14 .842.899.6 41 14.350 ,13 4 .19 1 19 9.463.289.335 (10 ... -6 0.000.000 - 41. 490.000 -6 0.000.000 - 41. 490.000 33.7 Chi phi dlch v9 Irua ngodi : 12 3.000.543 14 4. 910 . 312 12 3.000.543 14 4.9t0.3t2 33.8 Chi phi khdc bing tidn 419 . 911 .534 349 .11 3.467 419 , 911 .534 349.\ 13 .467...
 • 20
 • 27
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo thường niên năm 2010 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... : 1- ễng Lấ VN M - Ch tch HQT 2- ễng NGUYN NGC THO - Phú ch tch HQT 3- ễng Tễ VN LIấM - Thnh viờn HQT 4- ễng NG DUY QUN - Thnh viờn HQT 5- B Lấ TH MNG IP - Thnh viờn HQT 6- ễng NGUYN BNG TM - ... giỏm c 2- ễng NGUYN NGC THO - Phú Tng giỏm c 3- ễng Tễ VN LIấM - Phú Tng giỏm c 4- B Lấ TH MNG IP - K toỏn trng * * * - 25 - BO CO THNG NIấN NM 2010 VIII- THễNG TIN V C ễNG V QUN TR CễNG TY Hi ... 101,88% - 17 - BO CO THNG NIấN NM 2010 b- Cụng ty C phn Bt ng sn Bn Thnh c Khi : - a ch : 7 1-7 9 ng Khi,Phng Bn Nghộ, Qun 1, Tp H Chớ Minh - in thoi : +84 (8) 6261 8888 - Fax : +84 (8) 6261 9999 -...
 • 35
 • 24
 • 0

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... 70,946,464 CÔNG TY C PH N TH a ch : 53/1D Lý Th Tel : 0838 915 294 NG M I HÓC MÔN Báo cáo tài ng Ki t, Th tr n Hóc Môn Fax : 0838 710 3630 Quý I n m 2 011 M u s : Q-02d DN - BÁO CÁO K T QU KINH DOANH - QUÝ ... 1, 593 1, 150 1, 593 1, 150 c thu (50=30+40) 5,574,929,948 0 4,025,940,679 - (2,3 51, 914 ) 0 5,574,929,948 0 4,025,940,679 CÔNG TY C NG M I HÓC MÔN Báo cáo tài ng Ki t, Th tr n Hóc Môn Quý I n m 2 011 PH ... 1, 396,5 51, 615 2,065,943,665 1, 396,5 51, 615 30 7,0 31, 955,807 5, 012 ,19 2 ,14 1 7,0 31, 955,807 5, 012 ,19 2 ,14 1 - Trong đó: Chi phí l ãi vay 10 L i nhu n thu n t (24+25)} ho t đ ng kinh doanh{30=20+( 2 1- 22)...
 • 6
 • 25
 • 0

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn
... 10. 523 .28 8.671 9 .24 0.581.6 32 290. 029 .8 72 1.7 12. 274.8 4-1 721 .559.166 1.7 12. 274.843 3 02. 0 02. 750 340.406.361 24 2.591.011 .25 1 307.197.1s0 60s.2t4.3s4 24 2.836.001 669.3 02. 331 6rs.845. 026 486.85t .23 8 ... 1.971.9i5.i47 12. 227 .456.II8 25 .389.618 .22 0 23 .783.984. 021 r.r78.6 62. 000 2. 548. 324 .400 2. 14,1.9 82. 000 1. 321 . 922 .400 + Doanh thu thuan tao d6i hiinC !6n 444.641 .22 6.596 25 3 .24 6.464.008 13.554. 925 .847 ... IIl2011 Quj lll2010 NIm 20 1 I Nnm 20 10 0l vt .25 25 6 .28 3.707.410 144.169.6 72. 447 478.009.051,4s3 28 4 I s6. 924 .855 03 v 126 0 82. 5t7 t0 vt .27 2s6 .27 9. 624 .893 144.463.937.847 VI ,28 24 2.59t.014 .25 4...
 • 19
 • 24
 • 0

Xem thêm