Phân tích đa hình các gen GH, GHR, DGAT1 và mối liên quan của chúng với sản lượng sữa của bò

Phân tích đa hình các gen GH, GHR, DGAT1 mối liên quan của chúng với sản lượng sữa của

Phân tích đa hình các gen GH, GHR, DGAT1 và mối liên quan của chúng với sản lượng sữa của bò
... hình ảnh hưởng đén tần số alen có lợi 3.5 Mối liên quan đa hình gen với sản lượng sữa Sau xác định số kiểu gen, so sánh sản lượng sữa HF nuôi Mộc Châu mang kiểu gen khác Sản lượng sữa ... tính trạng hàm lượng (hàm lượng protein sữa, hàm lượng mỡ sữa) , sản lượng mỡ sữa ảnh hưởng âm đến tính trạng sản lượng (sản lượng protein sữa, sản lượng sữa, sản lượng lactose) so với alen A Như ... 0,266 Các kiểu gen DGAT1 không ảnh hưởng tới sản lượng sữa mà ảnh hưởng tới chất lượng sữa Sự khác biệt sản lượng sữa mang kiểu gen DGAT1- CfrI khác thể bảng Bảng Sản lượng sữa mang kiểu gen...
 • 11
 • 451
 • 0

Phân tích đa hình các gen GH, GHR, DGAT1 mối liên quan của chúng với sản lượng sữa của

Phân tích đa hình các gen GH, GHR, DGAT1 và mối liên quan của chúng với sản lượng sữa của bò
... hình ảnh hưởng đén tần số alen có lợi 3.5 Mối liên quan đa hình gen với sản lượng sữa Sau xác định số kiểu gen, so sánh sản lượng sữa HF nuôi Mộc Châu mang kiểu gen khác Sản lượng sữa ... tính trạng hàm lượng (hàm lượng protein sữa, hàm lượng mỡ sữa) , sản lượng mỡ sữa ảnh hưởng âm đến tính trạng sản lượng (sản lượng protein sữa, sản lượng sữa, sản lượng lactose) so với alen A Như ... 0,266 Các kiểu gen DGAT1 không ảnh hưởng tới sản lượng sữa mà ảnh hưởng tới chất lượng sữa Sự khác biệt sản lượng sữa mang kiểu gen DGAT1- CfrI khác thể bảng Bảng Sản lượng sữa mang kiểu gen...
 • 11
 • 328
 • 0

Các thành tạo trầm tích mioxen phần tây bể cửu long mối liên quan của chúng với khả năng chứa chắn dầu khí

Các thành tạo trầm tích mioxen phần tây bể cửu long và mối liên quan của chúng với khả năng chứa chắn dầu khí
... điểm trầm tích, đặc điểm đá chứa, đá chắn mối liên quan chúng đến khả chứa dầu khí trầm tích Mioxen phần Tây bể Cửu Long, góp phần làm rõ đặc điểm trầm tích, nguồn gốc môi trƣờng thành tạo, nhƣ ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT Trần Văn Nhuận CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH MIOXEN PHẦN TÂY BỂ CỬU LONG VÀ MỐI LIÊN QUAN CỦA CHÚNG VỚI ĐẶC ĐIỂM CHỨA - CHẮN DẦU KHÍ Ngành: Khoáng ... nhƣ đặc điểm tầng chứa trầm tích Mioxen, - Nhận biết rõ đặc điểm trầm tích, hệ thống trầm tích Mioxen bể trầm tích Cửu Long ngoại suy, đối sánh chúng với thành tạo bể trầm tích Kainozoi khác...
 • 146
 • 242
 • 1

Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản trên các dải cát ven biển quảng bình

Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản trên các dải cát ven biển quảng bình
... triển nuôi trồng thủy hải sản bền vững dải cát ven biển Bắc Quảng Bình 3.1 Các loại hình phát triển nuôi trồng thủy hải sản cát 3.1.1 Nuôi tôm cát 3.1.2 Nuôi cá cá loài thủy sản khác cát 3.2 Môi trường ... cho phát triển bảo vệ môi trường nên học viên lựa chọn đề tài: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản dải cát ven biển Quảng Bình Kết đề tài có ý ... dải cát ven biển Quảng Bình - Định hướng tổ chức nuôi trồng thủy sản dải cát ven biển Quảng Bình b) Ý nghĩa Ý nghĩa khoa học: Đề xuất định hướng nuôi trồng thủy hải sản bền vững cho dải cát ven...
 • 11
 • 573
 • 4

tóm tắt luận án các thành tạo trầm tích mioxen phần tây bể cửu long mối liên quan của chúng với khả năng chứa chắn dầu khí

tóm tắt luận án các thành tạo trầm tích mioxen phần tây bể cửu long và mối liên quan của chúng với khả năng chứa chắn dầu khí
... Nhuận, Các thành tạo trầm tích Mioxen phần Tây Bể Cửu Long mối liên quan chúng tới khả thấm, chứa dầu khí, tạp chí khoa học kỹ thuật Mỏ- Địa Chất, số chuyên đề, kỷ niệm 45 năm thành lập Bộ môn Khoáng ... việc đánh giá thành tạo trầm tích Mioxen phần Tây bể Cửu Long Khối lƣợng cấu trúc luận án Luận án gồm phần mở đầu, 04 chương nội dung nghiên cứu phần kết luận, kiến nghị Ngoài ra, luận án có ... liệu trầm tích Mioxen phần Tây bể Cửu Long Tổng quan công trình nghiên cứu Bể Trầm tích Cửu Long nằm chủ yếu thềm lục địa Việt nam phần đất liền thuộc khu vực cửa sông Cửu Long, xem bể trầm tích...
 • 26
 • 267
 • 0

Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản trên các dải cát ven biển Quảng Bình

Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản trên các dải cát ven biển Quảng Bình
... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Phương Thảo PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN TRÊN CÁC DẢI CÁT VEN BIỂN QUẢNG BÌNH ... cho phát triển bảo vệ môi trƣờng nên học viên lựa chọn đề tài: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản dải cát ven biển Quảng Bình Kết đề tài có ý ... Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình huyện phía Bắc dải cát Quảng Bình năm 2009 - Các liệu đồ hợp phần tỉnh Quảng Bình - Các tài liệu đánh giá điều kiện tự nhiên dải cát ven biển tỉnh Quảng Bình phục...
 • 80
 • 414
 • 0

Phân tích đa dạng trình tự ADN ty thể mối quan hệ di truyền của H’mông với một số quần thể khác

Phân tích đa dạng trình tự ADN ty thể và mối quan hệ di truyền của bò H’mông với một số quần thể bò khác
... 4.0 (Kuma v cs, 1994) K T QU V TH O LU N S d ng trỡnh t ADN vựng D-loop ty th ADN ty th l m t d ng v t li u di truy n n m ngoi nhõn ủ c di truy n theo dũng m Chỳng cú t l ủ t bi n cao hn 5-10 ... ki u di truy n ủn ty th (haplotype) v cú 50 ủi m hỡnh (polymorphic site) trờn ton b ủo n trỡnh t ADN ủ c phõn tớch (530 bp) Trong s 26 m u bũ Hmụng ủ c phõn tớch thỡ cú 14 ki u di truy n ty th ... CLUSTALW ph n m m BIOEDIT v DNAsp o Kho ng cỏch di truy n gi a cỏc trỡnh t vựng D-loop ty th c a cỏc nhúm bũ ủ c tớnh theo phng phỏp c a Tamura v Nei (1993) Cõy quan h di truy n (phylogenetic...
 • 8
 • 233
 • 5

Phân tích đa dạng trình tự ADN ty thể mối quan hệ di truyền của h’mông với một số quần thể khác

Phân tích đa dạng trình tự ADN ty thể và mối quan hệ di truyền của bò h’mông với một số quần thể bò khác
... 4.0 (Kuma v cs, 1994) K T QU V TH O LU N S d ng trỡnh t ADN vựng D-loop ty th ADN ty th l m t d ng v t li u di truy n n m ngoi nhõn ủ c di truy n theo dũng m Chỳng cú t l ủ t bi n cao hn 5-10 ... ki u di truy n ủn ty th (haplotype) v cú 50 ủi m hỡnh (polymorphic site) trờn ton b ủo n trỡnh t ADN ủ c phõn tớch (530 bp) Trong s 26 m u bũ Hmụng ủ c phõn tớch thỡ cú 14 ki u di truy n ty th ... CLUSTALW ph n m m BIOEDIT v DNAsp o Kho ng cỏch di truy n gi a cỏc trỡnh t vựng D-loop ty th c a cỏc nhúm bũ ủ c tớnh theo phng phỏp c a Tamura v Nei (1993) Cõy quan h di truy n (phylogenetic...
 • 8
 • 186
 • 0

Thực trạng một số bệnh tim mạch mối liên quan của chúng với các chỉ tiêu hình thái, sinh lý, sinh hoá máu ở người trên địa bàn thành phố vinh nghệ an

Thực trạng một số bệnh tim mạch và mối liên quan của chúng với các chỉ tiêu hình thái, sinh lý, sinh hoá máu ở người trên địa bàn thành phố vinh  nghệ an
... Thái An Thành phố Vinh Nghệ An 2.3 Nội dung nghiên cứu *Thực trạng số bệnh tim mạch ngời dân sống địa bàn thuộc phờng Cửa Nam, Đội Cung, Quang Trung Thành phố Vinh Nghệ An * Mối liên quan bệnh ... ph Vinh - Ngh An Mục tiêu đề tài - Đánh giá thực trạng số bệnh tim mạch thờng gặp phờng Cửa Nam, Đội Cung, Quang Trung Thành phố Vinh- Nghệ An - Nghiên cứu số tiêu hình thái, sinh lý, sinh hoá ... Cung, Quang Trung Thành phố Vinh Nghệ An theo nhóm tuổi giới tính Bảng 3.2 Thực trạng số bệnh tim mạch ngời dân sống 39 địa bàn thuộc phờng Cửa Nam, Đội Cung, Quang Trung Thành phố Vinh Nghệ An...
 • 87
 • 353
 • 1

Tám nguyên tắc cơ cấu bản của quản mối liên hệ biện chứng với thực tế các Doanh nghiệp

Tám nguyên tắc cơ cấu bản của quản lý và mối liên hệ biện chứng với thực tế các Doanh nghiệp
... Tổ chức quản Nội dung I Nguyên tắc chung tổ chức Khi thiết lập vận hành tổ chức phải tuân thủ, vận dụng nguyên tắc chung tổ chức ; nguyên tắc suất phát từ thực tiễn quản phù hợp với quy ... kinh doanh) Với tổ chức quản kinh doanh (doanh nghiệp) , nguyên tắc: tự chủ, tự chịu trách nhiệm( khuôn khổ thể chế, bao gồm luật pháp quy chế), có hiệu lực để đạt hiệu kinh tế cao Từ nguyên tắc ... đơng với quyền hạn để thực đợc trách nhiệm - Đối với cán công ty phải thực tốtcác nhiệm vụ cá nhân phải chiụ trách nhiệm trớc cấp quản trực thuộc Nguyên tắc Cần xác lập sử mối quan hệ chức...
 • 17
 • 369
 • 0

Nghiên cứu kháng thể kháng Helicobacter pylori nồng độ pepsinogen, gastrin-17 mối liên quan của chúng với viêm dạ dày mạn

Nghiên cứu kháng thể kháng Helicobacter pylori nồng độ pepsinogen, gastrin-17 và mối liên quan của chúng với viêm dạ dày mạn
... 2002) 1.3 Liên quan Hp, nồng độ PG G17 với viêm dày mạn: 1.3.1 Liên quan Hp nồng độ PG với viêm dày mạn teo: Nhiễm trùng Hp liên quan chặt chẽ với viêm dày mạn teo Bệnh nhân Hp+ có nồng độ PGI, ... nghiên cứu đề tài với mục tiêu: Xác định tỷ lệ kháng thể kháng Helicobacter pylori, nồng độ pepsinogen, gastrin 17 bệnh nhân viêm dày mạn Tìm hiểu mối liên quan kháng thể kháng Helicobacter pylori, ... sáng tỏ với nghiên cứu có qui mô lớn hơn, với phân loại mức độ tổn thơng 4.4 Liên quan HpIgG, nồng độ pepsinogen gastrin 17 với viêm dày mạn: 4.4.1 Liên quan HpIgG pepsinogen với viêm dày mạn teo:...
 • 24
 • 683
 • 1

Giáo trình tổng hợp những bộ luật mối liên quan của nó đến BHXH phần 1 pps

Giáo trình tổng hợp những bộ luật và mối liên quan của nó đến BHXH phần 1 pps
... xã hội Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy định chung Quản lý chi trả chế độ BHXH thuộc hệ thống BHXH Việt Nam kèm theo Quyết định số 2903 /19 99/QĐ -BHXH ngày 24 /12 /19 99 sau : (1) BHXH tỉnh, ... Điều lệ BHXH * Trách nhiệm - Đóng BHXH theo quy định - Trích tiền lương người lao động để đóng BHXH quy định - Xuất trình tài liệu, hồ sơ cung cấp thông tin liên quan có kiểm tra, tra BHXH quan ... phát triển phần "nhàn rỗi" quỹ Như vậy, BHXH sách xã hội quan trọng thiếu quốc gia nhằm ổn định đời sống kinh tế- xã hội góp phần làm vững thể chế trị NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BHXH 2 .1 Quyền hạn...
 • 10
 • 128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 2 12 phân tích tình hình các khoản phải thutỉ lệ bệnh nhân mang gen tp53 đột biến ở các nhóm nmvr vgm xg thấp nên chúng tôi chỉ tiến hành phân tích mối liên quan của đột biến gen tp53 với các chỉ số sinh hóa huyết học miễn dịch trên nhóm utgnghiên cứu đa hình kiểu gen βlactoglobulin kcasein và mối tương quan của chúng với năng suất chất lượng sữa của bò sữa nuôi ở một số cơ sở chăn nuôi ở việt namphân tích tình hình sử dụng vốn lưu động và biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tạiphân tích tình hình mua hàng theo nhóm hàng và những mặt hàngphân tích tình hình lựa chọn thị trường xk và thị trường mục tiêu của công ty tnhh tm đại lợiphân tích tình hình tài chính theo chiều ngang và chiều dọcphân tích tình hình bảo đảm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của công typhân tích xác định các chức năng tác nhân và hồ sơphân tích xu hướng các quá trình công nghệ và sản phẩmphân tích tình hình sử dụng vốn cố định và vốn lưu độngphân tích nguyên tắc vận dụng trong chuẩn mực kế toán liên quan đến việc ghi nhận doanh thu thu nhập và chi phínghiên cứu sự biểu lộ của egfr her2 và mối liên quan với lâm sàng nội soi mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dàymối liên quan của các vành đai động đất núi lửa và các vùng núi trẻnhiệm vụ chức năng và mối liên hệ của các phòng banCataloge dung cu co khiĐiểm đông đặc: Freezing pointTiểu luận về Độ nhớt_ViscosityĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA: THIẾT KẾ BỂ CHỨATiểu luận công nghệ sản xuất poly metyl meta acrilateTìm hiểu sâu hơn về công cụ websiteCông nghệ tổng hợp PVAc PVATính toán cốt thép đai dầm trường hợp không sử dụng cốt xiênTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtThuyết trình xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảTìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namTiểu luận xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTiểu luận thuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng theo basel 2Bất ngờ tìm ra hành tinh giống trái đất và rất gầnCấu hình FTP trên windowsGiáo án đại số 9 theo hướng phát huy năng lực“Liên kết bốn nhà” trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Bình Giang, tỉnh Hải DươngMapXtreme2004 rel61 dev suppArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003Quản trị tiền lương, tiền thưởng tại Công ty TNHH sản xuất thương mại Hương Linh