Xác định nhu cầu xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Gốm Phù Lãng cho sản phẩm gốm của xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Xác định nhu cầu xây dựng, quản phát triển nhãn hiệu tập thể Gốm Phù Lãng cho sản phẩm gốm của Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Xác định nhu cầu xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể Gốm Phù Lãng cho sản phẩm gốm của xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
... tiến hành nghiên cứu đề tài: Xác định nhu cầu xây dựng, quản phát triển nhãn hiệu tập thể "Gốm Phù Lãng" cho sản phẩm gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Trong trình nghiên cứu, ... nghiệm xây dựng, quản phát triển số nhãn hiệu tập thể Việt Nam -4 2.2.5.1 Xây dựng, quản phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm gạo Bao Thai Định Hóa Gạo Bao Thai Định Hóa sản phẩm đặc sản, ... tích thể hướng nghiên cứu đề tài: Nhu cầu xây dựng, quản phát triển NHTT gốm Phù Lãng Nhu cầu người buôn bán gốm xây dựng phát triển NHTT gốm Phù Lãng Nhu cầu quền địa phương xây dựng, quản lý...
 • 107
 • 162
 • 0

Quản phát triển nhãn hiệu tập thể “Thanh Trà Huế” cho sản phẩm Thanh Trà của tỉnh Thừa Thiên - Huế

Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Thanh Trà Huế” cho sản phẩm Thanh Trà của tỉnh Thừa Thiên - Huế
... canh tác Thanh Trà, thuộc thuộc dự án Quản phát triển nhãn hiệu tập thể Thanh trà Huế cho sản phẩm Thanh trà tỉnh Thừa Thiên - Huế" Cấp quản lý: Bộ Khoa học Công nghệ Cơ quan chủ quản: Ủy ... trình: - Các vùng trồng Thanh Trà thành phố Huế - Những nhà làm vườn đào tạo huấn luyện về“ Thực hành nông nghiệp tốt VietGAP“, Quản Dịch hại Tổng hợp, Quản Cây trồng Tổng hợp quản sử ... làm hiệu cao Phun mồi protein: Ruồi thành thục cần ăn protein để phát triển giới tính Con phát triển trứng đực phát triển tinh trùng Những ưu điểm phun mồi protein là: - Giết ruồi ruồi đực - Thể...
 • 26
 • 55
 • 0

Thuyết minh dự án xây dựng, quản phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm nước mắm do xuyên ba làng

Thuyết minh dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm nước mắm do xuyên  ba làng
... truyền, tập huấn cho sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nước mắm mang nhãn hiệu tập thể cán quản hệ thống văn làm sở cho quản sử dụng nhãn hiệu tập thể mô hình quản nhãn hiệu tập thể triển ... biến kinh doanh nước mắm Do Xuyên Ba Làng để hoàn thiện dùng để đăng ký Nhãn hiệu tập thể Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) Mẫu nhãn hiệu tập thể nước mắm Do Xuyên Ba Làng cho sản phẩm nước mắm phải ... NHTT Nước mắm Do Xuyên Ba Làng 3.4 Xây dựng mô hình hệ thống tổ chức quản NHTT: Xây dựng mô hình quản sử dụng nhãn hiệu tập thể Nước mắm Do Xuyên Ba Làng, gồm: Ban Chấp hành Hiệp hội sản...
 • 27
 • 957
 • 7

Quản phát triển nhãn hiệu tập thể “Thanh Trà Huế” cho sản phẩm Thanh Trà tỉnh Thừa Thiên - Huế

Quản lý phát triển nhãn hiệu tập thể “Thanh Trà Huế” cho sản phẩm Thanh Trà tỉnh Thừa Thiên - Huế
... canh tác Thanh Trà, thuộc thuộc dự án Quản phát triển nhãn hiệu tập thể Thanh trà Huế cho sản phẩm Thanh trà tỉnh Thừa Thiên - Huế" Cấp quản lý: Bộ Khoa học Công nghệ Cơ quan chủ quản: Ủy ... trình: - Các vùng trồng Thanh Trà thành phố Huế - Những nhà làm vườn đào tạo huấn luyện về“ Thực hành nông nghiệp tốt VietGAP“, Quản Dịch hại Tổng hợp, Quản Cây trồng Tổng hợp quản sử ... làm hiệu cao Phun mồi protein: Ruồi thành thục cần ăn protein để phát triển giới tính Con phát triển trứng đực phát triển tinh trùng Những ưu điểm phun mồi protein là: - Giết ruồi ruồi đực - Thể...
 • 26
 • 56
 • 0

Đề xuất một số biện pháp nhằm xây dựng, quản phát triển thương hiệu công ty mai trang giai đoạn 2008 - 2013

Đề xuất một số biện pháp nhằm xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu công ty mai trang giai đoạn 2008 - 2013
... Chien luge kinh doanh ciia cong ty Mai Trang giai doan (200 8- 2013) la tap trung phat trien phan djch vu Cong ty Mai Trang mai chi bat dau xay dung thuang hieu va mai a giai doan dau nen quy mo nho, ... tkl: ^^Bi xuat mot so Men phdp nhdm xay dung, quan ly vdphdt trien thuo^ng hieu Gong ty Mai Trang giai doan (200 8- 2013) " 1.2 Ly lira chon de tai: Trong thai gian gdn day, thuang hieu va xay dung ... 1,4.3 Thuc trang dau tu cho xay dung thuang hieu 43 CHU^ONG II: TONG QUAN VA THlTC TRANG XAY DlTNG 46 THirONG HIEU MAI TRANG Z.l Tong quan 46 1,2 Thuc trang xay dirng thirong hieu Mai Trang 50...
 • 83
 • 139
 • 0

Luận văn nghiên cứu nhu cầu xây dựng nhãn hiệu tập thể phát triển kênh tiêu thụ sản phẩm gốm phù lãng huyện quếtỉnh bắc ninh

Luận văn nghiên cứu nhu cầu xây dựng nhãn hiệu tập thể và phát triển kênh tiêu thụ sản phẩm gốm phù lãng  huyện quế võ  tỉnh bắc ninh
... nh m xây d ng nhãn, phát tri n, qu n lý nhãn hi u t p th G m Phù Lãng hoàn thi n kênh tiêu th s n ph m G m Phù Lãng 1.3 ð i tư ng nghiên c u ph m vi nghiên c u 1.3.1 ð i tư ng nghiên c u - Nghiên ... n, qu n lý nhãn hi u t p 144 th G m Phù Lãng hoàn thi n kênh tiêu th s n ph m G m Phù Lãng 4.4.1 168 Gi i pháp xây d ng nhãn hi u t p th , phát tri n qu n lý nhãn hi u t p th G m Phù Lãng 168 4.4.2 ... gia vào s n xu t tiêu th s n ph m g m Phù Lãng th nào? V n ñ phát tri n kênh tiêu th sao? ðang v n ñ l n ñ a bàn Xu t phát t th c t ñó, ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u nhu c u xây d ng nhãn...
 • 203
 • 561
 • 1

Nghiên cứu giải pháp xây dựng phát triển nhãn hiệu tập thể bánh đa nem làng chiều của nguyên lý, huyện nhân, tỉnh hà nam

Nghiên cứu giải pháp xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể bánh đa nem làng chiều của xã nguyên lý, huyện lý nhân, tỉnh hà nam
... th c t ñó, ti n hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u gi i pháp xây d ng phát tri n nhãn hi u t p th bánh ña nem làng Ch u c a Nguyên Lý, huy n Nhân, t nh Nam" 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 ... c s kinh t : "Nghiên c u gi i pháp xây d ng phát tri n nhãn hi u t p th bánh ña nem làng Ch u c a Nguyên Lý, huy n Nhân, t nh Nam" Tôi xin cam ñoan r ng, ñây công trình nghiên c u c a ... D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I - - TR N THĂNG LONG NGHIÊN C U GI I PHÁP XÂY D NG VÀ PHÁT TRI N NHÃN HI U T P TH BÁNH ðA NEM LÀNG CH U C A Xà NGUYÊN LÝ, HUY N LÝ NHÂN,...
 • 154
 • 825
 • 10

tạo lập, quản phát triển nhãn hiệu chứng nhận đà lạt cho sản phẩm hoa địa lan của thành phố đà lạt, tỉnh lâm đồng

tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận đà lạt cho sản phẩm hoa địa lan của thành phố đà lạt, tỉnh lâm đồng
... nghiệp địa bàn thành phố Đà Lạt nói riêng tỉnh Lâm Đồng nói chung Thơng tin chung dự án Tên dự án: Tạo lập, quản phát triển nhãn hiệu chứng nhận Đà Lạt cho sản phẩm hoa địa lan thành phố Đà Lạt, ... hoa địa lan - Xác định cụ thể tiêu chí cần chứng nhận sản phẩm hoa địa lan thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng: + Tiêu chí nguồn gốc, xuất xứ: hoa địa lan ươm/trồng, chăm sóc hoa thành phố Đà Lạt; ... trường địa lan Đà Lạt qua hợp đồng hạn chế (1,3%) I.1.2 Xác định tiêu chí cần chứng nhận sản phẩm Hoa địa lan Đà Lạt Việc xác định tiêu chí chứng nhận cho sản phẩm hoa địa lan mang NHCN Hoa Đà Lạt...
 • 29
 • 351
 • 4

Xây dựng chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân làng nghề (Nghiên cứu trường hợp làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh)

Xây dựng chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân làng nghề (Nghiên cứu trường hợp làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh)
... tài Xây dựng sách đãi ngộ nghệ nhân làng nghề (Nghiên cứu trường hợp làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Khóa luận đề cập đến sách ... liệu tập hợp, tiến hành xử lý chọn lọc tài liệu liên quan phục vụ cho đề tài Xây dựng sách đãi ngộ nghệ nhân làng nghề (Nghiên cứu trường hợp làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) - ... Thực trạng thu nhập sách đãi ngộ nghệ nhân làng gốm Phù Lãng - Quế Võ - Bắc Ninh Chương Xây dựng sách đãi ngộ nghệ nhân Di sản văn hóa phi vật thể nói chung nghệ nhân làng gốm Phù Lãng nói riêng...
 • 11
 • 210
 • 0

TẠO LẬP, QUẢN PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “QUẢNG NINH” CHO SẢN PHẨM RƯỢU BA KÍCH TÍM CỦA TỈNH QUẢNG NINH

TẠO LẬP, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “QUẢNG NINH” CHO SẢN PHẨM RƯỢU BA KÍCH TÍM CỦA TỈNH QUẢNG NINH
... dựng phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh đến năm 2015) I THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN Tên dự án: Tạo lập, quản lý, phát triển nhãn hiệu chứng nhận Quảng Ninh cho sản phẩm Rượu ... tiếng Rượu Ba kích Quảng Ninh 1.2.3 Sự cần thiết xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Rượu Ba kích Quảng Ninh Rượu Ba kích Quảng Ninh đặc sản cần quản chặt chẽ chất lượng, chuẩn hóa quy trình sản xuất, ... hội tỉnh Quảng Ninh thông qua xây dựng nhãn hiệu chứng nhận Rượu Ba kích Quảng Ninh đưa thành đặc sản nằm chuỗi giá trị chung Tỉnh 2.2 Mục tiêu cụ thể ­ Chất lượng sản phẩm Rượu Ba kích Quảng Ninh...
 • 22
 • 136
 • 0

TẠO LẬP, QUẢN PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “CHÈ ĐƯỜNG HOA” CHO SẢN PHẨM CHÈ CỦA HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH

TẠO LẬP, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “CHÈ ĐƯỜNG HOA” CHO SẢN PHẨM CHÈ CỦA HUYỆN HẢI HÀ, TỈNH QUẢNG NINH
... KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CHÈ ĐƯỜNG HOA – HẢI HÀ Cơ sở luận phát triển thị trường chè Đường Hoa – Hải Hà 1.1 Cách tiếp cận phát triển thị trường chè Đường Hoa – Hải Hà Thị ... dùng Hải Hà 65% 15% Kênh Kênh Bán buôn/bán lẻ Quảng Ninh Bán buôn/bán lẻ 10% Quảng Ninh 40% 60% Người tiêu dùng Quảng Ninh Người tiêu dùng Quảng Ninh Hệ thống phân phối sản phẩm chè Đường Hoa huyện ... kế hoạch phát triển thị trường chè Đường Hoa – Hải Hà Để xây dựng kế hoạch phát triển thị trường cho sản phẩm chè Đường Hoa – Hải Hà, việc nghiên cứu rút kinh nghiệm từ thuyết phát triển thị...
 • 15
 • 110
 • 0

Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai cho quy hoạch sử dụng đất mộ đạo, huyện quế võ, tỉnh bắc ninh theo hướng bền vững

Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai cho quy hoạch sử dụng đất xã mộ đạo, huyện quế võ, tỉnh bắc ninh theo hướng bền vững
... Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai cho quy hoạch sử dụng đất theo hƣớng bền vững - Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai cho quy hoạch sử dụng đất theo hƣớng bền vững nghiên cứu ... Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai cho quy hoạch sử dụng đất Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh theo hướng bền vững Mục tiêu, nội dung nghiên cứu Trên sở phân tích, đánh giá hệ ... sinh thái hệ thống sử dụng đất cho quy hoạch sử dụng đất Mộ Đạo CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CHO QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THEO HƢỚNG BỀN VỮNG 1.1...
 • 86
 • 155
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu nhu cầu xây dựng nhãn hiệu tập thể và phát triển kênh tiêu thụ sản phẩm gốm phù lãng huyện quế võ tỉnh bắc ninhquản lý và phát triển nhãn hiệuquản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhậnnghiên cứu tác động của quá trình công nghiệp hóa đến quản lý sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân huyện quế võ tỉnh bắc ninhnội dung phạm vi cấp độ quản lý và phát triển nhân lực kh amp cn trong giáo dục đại họckỹ năng quản lý và phát triển nhân sựquản lý và phát triển thương hiệuquản lý và phát triển nhân sựnhu cầu đào tạo huấn luyện và phát triển nhân viênxây dựng bảo vệ và phát triển thương hiệuquản lý và phát triển nhân lực kh amp cn s amp t manpower management and developmentlý thuyết về quản lý và phát triển nhân lực khoa học và công nghệcác giai đoạn phát triển của lý thuyết quản lý và phát triển nhân lựcđiểm trong quản lý và phát triển nhân lựcxác định nhu cầu tuyển dụngTuần 1. Mẹ ốmPhép cộngBiểu đồ (tiếp theo)Biểu đồTìm số trung bình cộngBai giang dien tu mon ky thuat dienTìm phân số của một sốGiới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11Nhân với số có hai chữ sốngan hang cau hoi mon co so ky thuat dien tuBài 49. Ánh sáng và việc bảo vệ đôi mắtBài 14. Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hoáBài 9. Sử dụng hơp lí các chất béo và muối ănTuần 5. MRVT: Trung thực - Tự trọngTuần 5. Những hạt thóc giốngThực hành Toán ( tiết 2) Buổi 2Tuần 26. Ga-vrốt ngoài chiến luỹTuần 19. Chuyện cổ tích về loài ngườiTuần 5. Gà Trống và Cáogiao rinh ky thuat dien tu phan1