Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai cho quy hoạch sử dụng đất xã mộ đạo, huyện quế võ, tỉnh bắc ninh theo hướng bền vững

86 325 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2015, 18:57

. Báo cáo: Quy hoạch sử, kế hoạch sử dụng đất xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2005 - 2015. + Báo cáo: Quy hoạch sử, kế hoạch sử dụng đất xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thời. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2005 – 2010) huyện Quế Võ. + Báo cáo: Quy hoạch sử, kế hoạch sử dụng đất xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thời. hƣớng quy hoạch sử dụng đất xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 theo hƣớng bền vững. 3. Phạm vi nghiên cứu Toàn bộ diện tích đất theo đơn vị hành chính xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai cho quy hoạch sử dụng đất xã mộ đạo, huyện quế võ, tỉnh bắc ninh theo hướng bền vững, Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai cho quy hoạch sử dụng đất xã mộ đạo, huyện quế võ, tỉnh bắc ninh theo hướng bền vững, Nghiên cứu đánh giá hệ thống sử dụng đất đai cho quy hoạch sử dụng đất xã mộ đạo, huyện quế võ, tỉnh bắc ninh theo hướng bền vững

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn