Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Đại Vận tải SAFI

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
... Tp - S6 din thoai: (84 - 8) 3823 8799 - S6 fax: (8 4-8 ) 3822 6283 - Website: www .safi. com.vn - MA cO^ phiu: SF1 HO^ Chi Minh Qua trinh hInh thAnh vA phỏt triờn a Nhihig skr kiin quan trỗng: - Cong ... dõu nọm Ty tang (gióm) cui nm 2.045.105.088 949.426.472 (53,56%) - - - - 2.045.105.088 20.000.000.000 20.949.426.472 - 924,40% Ngun BCTC hop nhỏt dó Wm toỏn nóm 2013 cia COng Ev Trong nóm 2013, ... dng o TSr 18 sO hỹu cỹa Cong ty: 49,98% e Cong ty lien kt: + COng ty TNHH Vn TM v Giao Nhn Yusen Quc t (Vit Nam) a Dja chi: 2A - 4A Ton Due Thõng - P Bn Nghộ - Qun - TP.HCM Ngónh ngh: Djch vi...
 • 24
 • 60
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đại Vận tải SAFI

Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
... dung Đại hội cổ đông năm 2012, định kế hoạch kinh doanh năm tài 2012 Các đình quản điều hành công ty thực Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2012 Thông qua kết kinh doanh báo cáo tài quý năm 2012 ... VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 22 Đơn vị kiểm toán: 22 Ý kiến kiểm toán: 22 Báo cáo tài kiểm toán: 23 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN ... Ý kiến kiểm toán: a Báo cáo tài Công ty mẹ Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp khía cạnh trọng yếu tình hình tài Công ty Cổ phần Đại Vận tải SAFI ngày 31 Trang 22...
 • 25
 • 22
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Đại Vận tải SAFI

Báo cáo thường niên năm 2006 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
... biệt -2 - VI Các công ty có liên quan - Công ty nắm giữ 50% vốn cổ phần/ vốn góp tổ chức, công ty : Công ty Liên doanh COSFI - Công ty có 50% vốn cổ phần/ vốn góp tổ chức, công ty nắm giữ : - Tình ... trái phiếu - Số lợng cổ phiếu lu hành theo loại : 1.138.500 cổ phiếu phổ thông - Số lợng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo loại : - Cổ tức : 20.% vốn điều lệ cho năm 2006 Báo cáo kết hoạt ... giải trình báo cáo tài báo cáo kiểm toán Kiểm toán độc lập - Đơn vị kiểm toán độc lập - ý kiến kiểm toán độc lập - Các nhận xét đặc biệt (th quản lý) Kiểm toán nội - ý kiến kiểm toán nội - Các nhận...
 • 5
 • 33
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Đại Vận tải SAFI

Báo cáo thường niên năm 2007 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
... hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần Đại vận tải Safi bao gồm: Tổng Giám đốc : phụ trách điều hành chung, trực tiếp đạo hoạt động đại vận tải đa phương thức, đại tàu biển ngòai nước, liên ... trách Đại vận tải đa phương thức, gồm: Đại vận tải đường biển, đường khơng, đường dịch vụ giao nhận kho vận (logistic); Phó tổng Giám đốc: phụ trách dịch vụ đại tàu biển, bao gồm đại ... biển Hải Phòng 1981 - 5/1989: Phó phòng - Trưởng phòng – Phó Giám đốc -4 - Cơng ty Đại tàu biển Quảng Ninh 06/1989 – 3/1990: Nhân viên đại tàu biển Cơng ty đại hàng hải - Hải Phòng 04/1990...
 • 6
 • 25
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Đại Vận tải SAFI

Báo cáo thường niên năm 2008 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
... hoạt động kinh doanh Cơng ty cổ phần Đại vận tải Safi bao gồm: Tổng Giám đốc : phụ trách điều hành chung, trực tiếp đạo hoạt động đại vận tải đa phương thức, đại tàu biển ngòai nước, liên ... tác: 1985 - 1990 : Học Đại Học Hàng Hải Hải Phòng -4 - 1990 - 1993 : Thuyền phó ,Cty V /tải biển Thái Bình Dương , Bộ Nội Vụ 1993 - 10/2005: Nhân viên -Trưởng phòng đại vận tải đường biển SAFI 10/2005 ... 198 7-1 992 : Nhân viên Đại tàu biển Việt Nam Hải Phòng; 199 2-1 994 : Cán đại diện Đại Hàng hải Việt Nam Hà Nội; 1995 - 09 /2008 : Làm việc SAFI Đã qua chức vụ: Phó trưởng phòng Đại vận tải, ...
 • 6
 • 26
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Đại Vận tải SAFI

Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
... ty TNHH SITC Vit Nam, Cụng ty Safi chim 51% iu l (tng ng 204,000 USD) v chớnh thc i vo hot ng vo ngy 01/06 /2009 - Triển vọng v kế hoạch t}ơng lai (thị tr}ờng ... a phng thc l mt s nhng dch v b cnh tranh cnh tranh bi cỏc Cụng ty a-quc-gia v khong 800 cụng ty nc Trong hon cnh khú khn ú, Cụng ty t mc doanh thu v li nhun hn nm 2008 Doanh thu tng so vi d kin ... Cụng ty a-quc-gia nh APL, Schenke, Maersk, Panalpina, Kuhne Nagel, v v Trong hon cnh khú khn ú, Cụng ty may mn t mc doanh thu v li nhun tng ng nm 2008 So vi nm 2008 li nhun thc hin nm 2009...
 • 33
 • 35
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Đại Vận tải SAFI

Báo cáo thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
... thѭӡng niên năm tài 2011 cӫa Công ty Cә phҫn Ĉҥi Vұn tҧi Safi nhѭ sau : Ĉánh giá chung vӅ ngành ÿҥi vұn tҧi ÿa phѭѫng thӭc năm 2011 : Công ty cә phҫn ÿҥi vұn tҧi Safi công ty ÿҥi vұn tҧi ... ÿ̩i n˱ͣc ngoài, tham gia d͹ án ÿ̯u t˱ cͯa công ty nhóm ngành hàng h̫i IV BÁO CÁO TÀI CHÍNH Báo cáo tài công ty ḿ : Xin vui lòng xem ÿ̯y ÿͯ Báo cáo tài riêng cͯa công ty ḿ Website : x www .safi. com.vn ... (http://www.hsx.vn/hsx/Modules/Danhsach/SymbolDetail.aspx?type=S&MCty=SFI) (http://www .safi. com.vn/Pages/1312/bao-cao-tai-chinh.aspx) V B̪N GI̪I TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH : 1/ Ki͋m toán ÿ͡c l̵p : a V͉ báo cáo tài riêng cͯa công ty ḿ : b V͉ báo cáo...
 • 27
 • 28
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Đại Vận tải SAFI

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI
... - Vay nợ thuê tài ngắn hạn - - - Nợ dài hạn đến hạn trả - - Nợ dài hạn - - - Vay nợ dài hạn - - 268.405.035.919 179.944.050.441 Tổng cộng -3 3% - -3 3% Nguồn: BCTC hợp kiểm toán năm 2015 Công ty ... VI BÁO CÁO TÀI CHÍNH 23 Đơn vị kiểm toán: 23 Ý kiến kiểm toán: 23 Báo cáo tài kiểm toán: 23 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN ... Stt Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ lợi nhuận đóng góp công ty liên doanh sau: 47.753.537.329 40.522.406.674 84,9% Công ty CP Đại Vận Tải SAFI 16.531.002.353...
 • 25
 • 27
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tảiThương mại

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại
... hoạt động Công ty Quản trị Công ty Báo cáo tài Mẫu CBTT - 02 BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm báo cáo Mã chứng khoán : 2013 : TJC Tên công ty niêm yết : Công ty cổ phần Dịch vụ - Vận tải Thương mại I THÔNG ... Dịch vụ vận tải Thương mại + Từ 07/2008 đến 09 /2013: Trưởng phòng Kỹ thuật-vật tư Công ty CP Dịch vụ vận tải Thương mại + Từ 09 /2013 đến nay: Phó Giám đốc Công ty CP Dịch vụ vận tải Thương mại + ... doanh Công ty CP Dịch vụ vận tải Thương mại + Từ 10/2004 đến 04/2007: cán phòng Quản lý tàu Công ty CP Dịch vụ vận tải Thương mại + Từ 04/2007 đến 07/2008: Phó phòng Quản lý tàu Công ty CP Dịch vụ...
 • 41
 • 22
 • 0

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

Báo cáo thường niên năm 2013 - Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương
... 12 Báo cáo thường niên VNT LOGISTICS BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương, ... động Báo cáo thường niên VNT LOGISTICS 31 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT THUYẾT MINH BÁO CÁO ... đồng Báo cáo thường niên VNT LOGISTICS 33 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HP NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG THUYẾT MINH BÁO CÁO...
 • 29
 • 45
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hoàn thiện hệ thống báo cáo thường niên trong các công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nambáo cáo thường niên năm 2013báo cáo thường niên năm 2013 của bidvbáo cáo thực tập kế toán công ty cổ phần thương mại và xây dựng đô thị hà nộibáo cáo thực tập kế toán công ty cổ phần thương mại và xây dựng đô thịbáo cáo thực tập tốt nghiệp công ty cổ phần xây dựng công nghiệp và thương mại việt hoàng pptxbáo cáo thuc tap tot nghiep cong ty co phan dau tu xay lap thuong mại quyết thắngbáo cáo của ban kiểm soát công ty cổ phầnbáo cáo tổng hợp thực tập công ty cổ phần vận tải hành khách thanh xuânbao cao thuc tap tot nghieptai cong ty co phan xay dungbáo cáo thực tập tổng hợp công ty cổ phần địa ốc an huybáo cáo kết quả thực tập công ty cổ phần luyện gang thép gia sángbáo cáo thực tập hợp về công ty cổ phần gas petrolimex docbao cao ket kinh doanh cua cong ty co phan phuc hungbáo cáo thực tập nhận thức công ty cổ phần giấy sài gònUnit 3. A trip to the countrysideUnit 11. Traveling around VietnamUnit 4. Our pastUnit 5. Work and playĐề cương cọc khoan nhồi thử quận 2LIÊN MÔN NGỮ VĂN NHÌ QUỐC GIATuần 21. Vội vàngbai giang ki thuat mach dien tuTuần 1. Mẹ ốmBài 9. Sử dụng hơp lí các chất béo và muối ănPhép cộngTìm số trung bình cộngBai giang dien tu mon ky thuat dienPhép trừ phân số (tiếp theo)Phép trừ phân sốThương có chữ số 0Nhân với số có hai chữ sốngan hang cau hoi mon co so ky thuat dien tuBài 64. Trao đổi chất ở động vậtBài 10. Ăn nhiều rau và quả chín, sử dụng thực phẩm sạch và an toàn