Đề thi ĐH hóa B- lần 2

Đề thi ĐH hóa B- lần 2

Đề thi ĐH hóa B- lần 2
... phóng H2 Số chất thỏa mãn gĩa thi t A B C D Câu 37: Chỉ dùng dung dịch Br2/ H2O nhận chất số chất sau: C 2H4, SO2, NH3, H2S A C2H4, SO2, H2S B NH3, H2S, SO2 C C2H4, SO2, NH3, H2S D H2S, C2H4 Câu ... phân dung dịch hỗn hợp MgCl2, FeCl3 CuCl2 thứ tự bị khử catot là: A Fe3+ , Cu2+,Fe2+,Mg2+ B Fe3+ , Cu2+, Mg2+ , H2O C Fe3+ , Cu2+, Fe2+ , H2O D Cu2+, Fe3+ ,Mg2+ , H2O Câu 50: Phát biểu không ... C2H5NH2, HCOOH B CH3NH2, C2H5NH2, HCOOH C CH3NH2, C2H5NH2, H2N-CH2-COOH D CH3NH2, C6H5OH, HCOOH Câu 57: Cho biết thứ tự cặp oxi hóa - khử dãy điện hóa là: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag Cho dung...
 • 6
 • 108
 • 0

De Thi DH Khoi B - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa - 2012 - 2013

De Thi DH Khoi B - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa - 2012 - 2013
... 20 13 1006  i 20 13  i 20 12 i   i  i  i 0 ,25 z 20 13   4i = i + - 4i = - 3i, nên phần thực a = , phần ảo b = -3 0 ,25 VI .b (2, 0đ) (1,0đ) (C) có tâm I(1; 1), N  d    N  d  N(a; a  2) ... b )  a b       a  b   ab ab  ab ab  b a gt  1  a 1  b    (a  b)  ab   ab  ab , từ (*) suy 0 ,25 4ab   ab  ab , đặt t = ab (đk t > 0)  0  t  ta được: 4t   t ... "=" xảy a = b    2    2   ab  1 a 1 b   a2  b2 2  ab  ab  a  b  ab   a  b   ab nên F   ab 1 xét f(t) =  t với < t  có f ' (t )   1 t (1  t ) 1   ab t 1 t 1...
 • 7
 • 116
 • 0

ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M174 - 2010

ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M174 - 2010
... ipeptit Val-Phe v tripeptit Gly-Ala-Val nhng khụng thu c ipeptit Gly-Gly Cht X cú cụng thc l A Gly-Phe-Gly-Ala-Val B Gly-Ala-Val-Val-Phe C Gly-Ala-Val-PheGly D Val-Phe-Gly-Ala-Gly Cõu 49: Hn hp bt X ... + Cao su buna-N xt, o +H2 , t o Pd, PbCO3 Cỏc cht X, Y, Z ln lt l: A benzen; xiclohexan; amoniac C vinylaxetilen; buta-1,3-ien; stiren to , xt, p Z B axetanehit; ancol etylic; buta-1,3-ien D vinylaxetilen; ... núng l A B C D Trang 4/6 - < /b> thi < /b> 174 Cõu 43: Cú bao nhiờu cht hu c mch h dựng iu ch 4-metylpentan-2-ol ch bng phn ng cng H2 (xỳc tỏc Ni, to)? A B C D Cõu 44: Hn hp M gm axit cacboxylic X,...
 • 11
 • 186
 • 1

ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M641 - 2010

ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M641 - 2010
... c ipeptit Val-Phe v tripeptit Gly-Ala-Val nhng khụng thu c ipeptit Gly-Gly Cht X cú cụng thc l A Gly-Ala-Val-Val-Phe B Gly-Phe-Gly-Ala-Val C Val-Phe-Gly-Ala-Gly D Gly-Ala-Val-Phe-Gly Cõu 43: ... B GIO DC V O TO CHNH THC ( thi < /b> cú 06 trang) THI < /b> TUYN SINH I HC NM 2010 Mụn: HO HC; Khi B Thi < /b> gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi < /b> gian phỏt Mó thi < /b> 641 H, tờn thớ sinh: S b o danh: ... A 78,875 B 73,875 C 76,755 D 147,750 Trang 4/6 - < /b> thi < /b> 641 Cõu 44: Cho cỏc cht: (1) axit picric; (2) cumen; (3) xiclohexanol; (4) 1,2-ihiroxi-4-metylbenzen; (5) 4-metylphenol; (6) -naphtol...
 • 21
 • 140
 • 0

ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M937 - 2010

ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M937 - 2010
... c ipeptit Val-Phe v tripeptit Gly-Ala-Val nhng khụng thu c ipeptit Gly-Gly Cht X cú cụng thc l A Gly-Ala-Val-Phe-Gly B Gly-Phe-Gly-Ala-Val C Val-Phe-Gly-Ala-Gly D Gly-Ala-Val-Val-Phe Cõu 49: ... 112,2 B 171,0 C 165,6 D 123,8 C õ u : C h o t X Y + Cao su buna-N xt, o +o H , t P d, PbCO3 Cỏc cht X, Y, Z ln t o , B axetanehit; ancol xt, p etylic; buta-1,3-ien D vinylaxetilen; Z buta-1,3-ien; ... B GIO DC V O TO CHNH THC ( thi < /b> cú 06 trang) THI < /b> TUYN SINH I HC NM 2010 Mụn: HO HC; Khi B Thi < /b> gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi < /b> gian phỏt Mó thi < /b> 937 H, tờn thớ sinh: S b o danh:...
 • 17
 • 153
 • 0

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI B-2009( có ĐA)

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI B-2009( có ĐA)
... khí X gồm H2 anken khả cộng HBr cho sản phẩm hữu Tỉ khối X so với H2 9,1 Đun nóng X xúc tác Ni, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu hỗn hợp khí Y không làm màu nước brom; tỉ khối Y so với H2 ... K2CrO4; CrSO4 D KCrO2; K2Cr2O7; K2CrO4; Cr2(SO4)3 Câu 48: Este X (có khối lượng phân tử 103 đvC) điều chế từ ancol đơn chức (có tỉ khối so với oxi lớn 1) amino axit Cho 25,75 gam X phản ứng hết ... dịch brom (dư) khối lượng brom phản ứng 48 gam Mặt khác, cho 13,44 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 NH3 , thu 36 gam kết tủa Phần trăm thể tích CH4 X A 40% B...
 • 6
 • 274
 • 0

đề thi ĐH HÓA khối B 2010

đề thi ĐH HÓA khối B 2010
... C4H11N A B C D Câu 46: Trong b nh kín chứa hỗn hợp A gồm hiđrocacbon X H2 với Ni Nung nóng b nh thời gian ta thu khí B Đốt cháy B, thu 8,8 gam CO2 5,4 gam H2O Biết VA=3VB Công thức X A C3H4 B C3H8 ... etylic, axit axetic đựng lọ nhãn riêng biệt Thuốc thử dùng để nhận biết chất là: A K2CO3, dd Br2, dd NaOH B K2CO3, dd Br2, qùi tím C Na, dd Br2, qùi tím D Na2CO3, dd Br2, NaCl Câu 32: Cho tất đồng phân ... Trang 1/5 - Mã đề < /b> thi < /b> 254 A 1, B 2, C 3, D 2, 3, Câu 10: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH Để thu kết tủa tỉ lệ a là: b A > B < C = D = Câu 11: Cho kim...
 • 6
 • 289
 • 0

Đề thi ĐH Hóa khối B 2006

Đề thi ĐH Hóa khối B 2006
... trình hóa < /b> học phản ứng xảy theo sơ đồ chuyển hóa < /b> Biết chất từ A1 đến A8 đồng hợp chất đồng 2) Viết công thức cấu tạo gọi tên đipeptit có công thức phân tử C5H10O3N2 3) Trình b y phương pháp hóa < /b> ... phương pháp hóa < /b> học nhận biết dung dịch glucozơ, fructozơ glixerol đựng ba lọ riêng biệt Viết phương trình hóa < /b> học phản ứng xảy Cho: H = 1; C = 12; N = 14; Ag = 108; Ba = 137 O = 16; Na = 23; ... học phản ứng điều chế Z3, Z4 từ khí metan chất vô cần thi< /b> t Câu V .b Theo chương trình THPT phân ban thí điểm (2 điểm) 1) Cho sơ đồ chuyển hóa < /b> sau: A1 + dd HNO3 loãng (1) A2 to (3) (2) + dd H2S...
 • 2
 • 192
 • 0

ĐA Đề thi ĐH Hóa khối B 2006

ĐA Đề thi ĐH Hóa khối B 2006
... Alanylglyxin 0,25 Trỡnh by phng phỏp nhn bit dung dch glucoz, fructoz v glixerol Vit PTHH cỏc phn ng (0,50 im) * Nhn bit glucoz bng nc brom qua du hiu nc brom b mt mu: CH2OH[CHOH]4CHO + Br2 +H2O CH2OH[CHOH]4COOH ... Gi s mol Cu ó phn ng l b, ta cú: Khi lng hn hp kim loi: 64(y - b) + 108.2(x + b) = 15,76 (b' ) S mol AgNO3: 2(x + b) = 0,14 hay (x + b) = 0,07 (c') Gii h phng trỡnh (a), (b' ), (c'), c: x = 0,03 ... thun vi bi Vy NaOH phi d 3/5 0,25 Hn hp rn khan E gm NaOH d v R1COONa (R1 = R2) cú s mol bng Ta cú phng trỡnh: S mol C2H5OH = b = 0,05 (mol) 0,25 S mol NaOH d = 0,4 - a - b = a + b a + b = 0,2...
 • 5
 • 263
 • 0

ĐA Đề thi ĐH Hóa khối B 2003

ĐA Đề thi ĐH Hóa khối B 2003
... Fe2(SO4)3, H2SO4 Thêm dung dịch BaCl2 vào dung dịch A: BaCl2 + H2SO4 = HCl + BaSO4 thêm phản ứng : BaCl2 + Fe2(SO4)3 = FeCl3 + BaSO4 Ba2+ + SO42- = BaSO4 0,25 * Cho hỗn hợp khí B (NO2, CO2) vào dung dịch ... 0,04 mol n Ba(OH)2 = 0,3 a (mol) Ba(OH)2 0,3 a = Ba2+ + OH 0,3 a 0,6 a Khi trộn dung dịch (H+, Cl -, SO42-) với dung dịch (Ba2+, OH -), xảy phản ứng: H+ + OH - = H2O (1) Ba2+ + SO42- = BaSO4 (2) ... Tính % khối < /b> lợng kim loại X: điểm Các phản ứng xảy phần: * Phần I: Ba + 2H2O = Ba(OH)2 + H2 Al + Ba(OH)2 + H2O = Ba(AlO2)2 + H2 n H2 (phần I) = 0,896 : 22,4 = 0,04 ( mol) (1) (2) * Phần II : Ba...
 • 6
 • 317
 • 0

De Thi DH Khoi D - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa - 2012 - 2013

De Thi DH Khoi D - lan 2 - Hau Loc 4 - Thanh Hoa - 2012 - 2013
... (  )   R  r   1   d 2 4 d 9  d   12 d 21   d   12     d    12 d  3(lo¹i)   ( 2) Với d 21  ( ) : x  y  z  21  0 ,25 0 ,25 n 9.b Tìm phần thực số phức ... S.ABCD : VS ABCD  s ABCD SH  3a.2a.2a  4a 3 3 Vì (SCD)//AB nên d  AB, SC   d  AB, ( SCD )   d  H , ( SCD )  Trong mp(SHK) kẻ HI  SK , I  SK CD  SH Khi đó:   CD  (SHK )  CD ... nên: d (C, AB)  3d( G, AB) AB  , S ABC  AB .d (C, AB)  AB .d (G, AB) 2 2S  d( G, AB)   3AB B d 0,5 G A C Gọi G (2a  1, a )  d , AB có phương trình: x  y   3(2a  1)  4a  a  d (G...
 • 6
 • 118
 • 0

De thi DH Hoa Khoi A_2009

De thi DH Hoa Khoi A_2009
... hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X A 3,92 lít B 1,68 lít C 2,80 lít D 4,48 lít Câu 44: Cacbohiđrat thi t phải chứa nhóm chức A Xeton B Anđehit C Amin D Ancol Câu 45: Cho hỗn hợp gồm 1,2 mol Mg x...
 • 5
 • 202
 • 0

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI A-2009( có ĐA)

ĐỀ THI ĐH: HÓA KHỐI A-2009( có ĐA)
... trình hóa học: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H2O Sau cân phương pháp hóa học với hệ số chất số nguyên, tối giản hệ số HNO3 A 46x – 18y B 45x – 18y C 13x – 9y D 23x – 9y Câu 16: Xà phòng hóa ... 0,64 C 3,84 D 3,20 Câu 28: Một hợp chất X chứa ba nguyên tố C, H, O tỉ lệ khối lượng m C : mH : mO = 21:2:4 Hợp chất X công thức đơn giản trùng với công thức phân tử Số đồng phân cấu tạo ... anilin D phenol Câu 33: Nguyên tử nguyên tố X cấu hình electron lớp ns 2np4 Trong hợp chất khí nguyên tố X với hiđrô, X chiếm 94,12% khối lượng Phần trăm khối lượng nguyên tố X oxit cao A 27,27%...
 • 5
 • 309
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi đh khối b năm 2010đáp án đề thi đh khối b năm 2010đáp án đề thi đh khối b năm 2009đề thi đh hóa khối a 2011đề thi đh khối b năm 2011 môn toánđáp án đề thi đh khối b năm 2008đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM