ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M641 - 2010

21 140 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2014, 10:00

[...]... ch 4-metylpentan-2-ol ch bng phn ng cng H2 (xỳc tỏc Ni, to)? A 3 B 4 C 2 D 5 Cõu 42: Thy phõn hon ton 1 mol pentapeptit X, thu c 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) v 1 mol phenylalanin (Phe) Thy phõn khụng hon ton X thu c ipeptit Val-Phe v tripeptit Gly-Ala-Val nhng khụng thu c ipeptit Gly-Gly Cht X cú cụng thc l A Gly-Ala-Val-Val-Phe B Gly-Phe-Gly-Ala-Val C Val-Phe-Gly-Ala-Gly... Gly-Phe-Gly-Ala-Val C Val-Phe-Gly-Ala-Gly D Gly-Ala-Val-Phe-Gly Cõu 43: Hn hp X gm CuO v Fe2O3 Ho tan hon ton 44 gam X bng dung dch HCl (d), sau phn ng thu c dung dch cha 85,25 gam mui Mt khỏc, nu kh hon ton 22 gam X bng CO (d), cho hn hp khớ thu c sau phn ng li t t qua dung dch Ba(OH)2 (d) thỡ thu c m gam kt ta Giỏ tr ca m l A 78,875 B 73,875 C 76,755 D 147,750 Trang 4/6 - < /b> Mó thi < /b> 641 Cõu 44: Cho cỏc cht: (1) axit... picric; (2) cumen; (3) xiclohexanol; (4) 1,2-ihiroxi-4-metylbenzen; (5) 4-metylphenol; (6) -naphtol Cỏc cht thuc loi phenol l: A (1), (4), (5), (6) B (1), (2), (4), (6) C (1), (2), (4), (5) D (1), (3), (5), (6) Cõu 45: Cho mt s nhn nh v nguyờn nhõn gõy ụ nhim mụi trng khụng khớ nh sau: (1) Do hot ng ca nỳi la (2) Do khớ thi < /b> cụng nghip, khớ thi < /b> sinh hot (3) Do khớ thi < /b> t cỏc phng tin giao thụng (4) Do khớ... CO (ktc), thu c a gam kim loi M Ho tan ht a gam M bng dung dch H2SO4 c núng (d), thu c 20,16 lớt khớ SO2 (sn phm kh duy nht, ktc) Oxit MxOy l A FeO B CrO C Fe3O4 D Cr2O3 Cõu 36: Phỏt biu no sau õy khụng ỳng? A ỏm chỏy magie cú th c dp tt bng cỏt khụ B Trong phũng thớ nghim, N2 c iu ch bng cỏch un núng dung dch NH4NO2 b o ho C CF2Cl2 b cm s dng do khi thi < /b> ra khớ quyn thỡ phỏ hy tng ozon D Dung dch m... thc phõn t C5H10O Cht X khụng phn ng vi Na, tho món s chuyn hoỏ sau: X t2 Y +CHS3OC4OOH Este có mùi chuối chín +H Ni, o Tờn ca X l A pentanal C 3-metylbutanal H 2 đ ặc B 2-metylbutanal D 2,2-imetylpropanal Cõu 57: Cho s phn ng: Stiren ,2 X +Ct +H O H+ to +Br Y o uO +2 Z H ... ca axit fomic tng D in li ca axit fomic s gim khi thờm dung dch HCl Trang 5/6 - < /b> Mó thi < /b> 641 Cõu 53: Cht X cú cỏc c im sau: phõn t cú nhiu nhúm -OH, cú v ngt, ho tan Cu(OH)2 nhit thng, phõn t cú liờn kt glicozit, lm mt mu nc brom Cht X l A saccaroz B mantoz C glucoz D xenluloz Cõu 54: t chỏy hon ton m gam hn hp X gm ba ancol (n chc, thuc cựng dóy ng ng), thu c 8,96 lớt khớ CO2 (ktc) v 11,7 gam H2O... A HCOOH v CH3OH B HCOOH v C3H7OH C CH3COOH v CH3OH D CH3COOH v C2H5OH Cõu 49: Cho cỏc cp cht vi t l s mol tng ng nh sau: (a) Fe3O4 v Cu (1:1); (b) Sn v Zn (2:1); (c) Zn v Cu (1:1); (d) Fe2(SO4)3 v Cu (1:1); (e) FeCl2 v Cu (2:1); (g) FeCl3 v Cu (1:1) S cp cht tan hon ton trong mt lng d dung dch HCl loóng núng l A 5 B 3 C 4 D 2 Cõu 50: Phỏt biu no sau õy ỳng? A Dóy cỏc cht: C2H5Cl, C2H5Br, C2H5I cú nhit... nhit sụi tng dn t trỏi sang phi B Khi un C2H5Br vi dung dch KOH ch thu c etilen C Dung dch phenol lm phenolphtalein khụng mu chuyn thnh mu hng D un ancol etylic 140oC (xỳc tỏc H2SO4 c) thu c imetyl ete B Theo chng trỡnh Nõng cao (10 cõu, t cõu 51 n cõu 60) Cõu 51: Phỏt biu no sau õy khụng ỳng? A Ag khụng phn ng vi dung dch H2SO4 loóng nhng phn ng vi dung dch H2SO4 c núng B CuO nung núng khi tỏc dng vi... dng vi NH3 hoc CO, u thu c Cu C Do Pb2+/Pb ng trc 2H+/H2 trong dóy in hoỏ nờn Pb d dng phn ng vi dung dch HCl loóng ngui, gii phúng khớ H2 D Trong mụi trng kim, mui Cr(III) cú tớnh kh v b cỏc cht oxi hoỏ mnh chuyn thnh mui Cr(VI) Cõu 52: Dung dch axit fomic 0,007M cú pH = 3 Kt lun no sau õy khụng ỳng? A Khi pha loóng 10 ln dung dch trờn thỡ thu c dung dch cú pH = 4 B in li ca axit fomic trong dung dch... C2H3CHO, CH3COOC2H3, C6H5COOH B CH3OC2H5, CH3CHO, C2H3COOH C C2H3CH2OH, CH3CHO, CH3COOH D C2H3CH2OH, CH3COCH3, C2H3COOH Cõu 38: Phng phỏp loi b tp cht HCl cú ln trong khớ H2S l: Cho hn hp khớ li t t qua mt lng d dung dch A AgNO3 B Pb(NO3)2 C NaOH D NaHS Cõu 39: Cho 150 ml dung dch KOH 1,2M tỏc dng vi 100 ml dung dch AlCl3 nng x mol/l, thu c dung dch Y v 4,68 gam kt ta Loi b kt ta, thờm tip 175 ml dung . Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là A. Gly-Ala-Val-Val-Phe. B. Gly-Phe-Gly-Ala-Val. C. Val-Phe-Gly-Ala-Gly. D. Gly-Ala-Val-Phe-Gly
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M641 - 2010, ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M641 - 2010, ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M641 - 2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn