ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M937 - 2010

17 153 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2014, 10:00

[...]... ipeptit Val-Phe v tripeptit Gly-Ala-Val nhng khụng thu c ipeptit Gly-Gly Cht X cú cụng thc l A Gly-Ala-Val-Phe-Gly B Gly-Phe-Gly-Ala-Val C Val-Phe-Gly-Ala-Gly D Gly-Ala-Val-Val-Phe Cõu 49: Hn hp X gm CuO v Fe2O3 Ho tan hon ton 44 gam X bng dung dch HCl (d), sau phn ng thu c dung dch cha 85,25 gam mui Mt khỏc, nu kh hon ton 22 gam X bng CO (d), cho hn hp khớ thu c sau phn ng li t t qua dung dch Ba(OH)2... m gam cht rn khan Giỏ tr ca m l A 7,47 B 9,21 C 8,79 D 9,26 Cõu 43: Cú bao nhiờu cht hu c mch h dựng iu ch 4-metylpentan-2-ol ch bng phn ng cng H2 (xỳc tỏc Ni, to)? A 2 B 5 C 4 D 3 Trang 4/6 - < /b> Mó thi < /b> 937 Cõu 44: Cho mt s nhn nh v nguyờn nhõn gõy ụ nhim mụi trng khụng khớ nh sau: (1) Do hot ng ca nỳi la (2) Do khớ thi < /b> cụng nghip, khớ thi < /b> sinh hot (3) Do khớ thi < /b> t cỏc phng tin giao thụng (4) Do khớ... cú s nguyờn t cacbon trong phõn t gp ụi nhau Cụng thc ca X l A C2H5OCO-COOCH3 B CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5 C CH3OCO-CH2-COOC2H5 D CH3OCO-COOC3H7 Cõu 38: t chỏy hon ton 0,1 mol mt amin no, mch h X bng oxi va , thu c 0,5 mol hn hp Y gm khớ v hi Cho 4,6 gam X tỏc dng vi dung dch HCl (d), s mol HCl phn ng l A 0,2 B 0,1 C 0,3 D 0,4 Cõu 39: Hn hp khớ X gm mt ankan v mt anken T khi ca X so vi H2 bng 11,25 t chỏy... A C6H5CH2CH2OH, C6H5CH2CHO, m-BrC6H4CH2COOH B C6H5CHOHCH3, C6H5COCH3, m-BrC6H4COCH3 C C6H5CH2CH2OH, C6H5CH2CHO, C6H5CH2COOH D C6H5CHOHCH3, C6H5COCH3, C6H5COCH2Br Cõu 56: Phỏt biu no sau õy khụng ỳng? A Do Pb2+/Pb ng trc 2H+/H2 trong dóy in hoỏ nờn Pb d dng phn ng vi dung dch HCl loóng ngui, gii phúng khớ H2 B Trong mụi trng kim, mui Cr(III) cú tớnh kh v b cỏc cht oxi hoỏ mnh chuyn thnh mui Cr(VI) C... sau: phõn t cú nhiu nhúm -OH, cú v ngt, ho tan Cu(OH)2 nhit thng, phõn t cú liờn kt glicozit, lm mt mu nc brom Cht X l A xenluloz B mantoz C glucoz D saccaroz Cõu 52: Trung ho hon ton 8,88 gam mt amin (bc mt, mch cacbon khụng phõn nhỏnh) bng axit HCl, to ra 17,64 gam mui Amin cú cụng thc l A H2NCH2CH2CH2NH2 B CH3CH2CH2NH2 C H2NCH2CH2NH2 D H2NCH2CH2CH2CH2NH2 Cõu 53: Cho 0,3 mol bt Cu v 0,6 mol Fe(NO3)2... 8,96 B 4,48 C 10,08 D 6,72 Cõu 54: Cho s chuyn hoỏ: Fe3O4 + dung dch HI (d) X + Y + H2O Bit X v Y l sn phm cui cựng ca quỏ trỡnh chuyn hoỏ Cỏc cht X v Y l A FeI3 v FeI2 B Fe v I2 C FeI2 v I2 D FeI3 v I2 Trang 5/6 - < /b> Mó thi < /b> 937 Cõu 55: Cho s phn ng: Stiren ,2 X +Ct +H O H+ to +Br Y uO o +2 Z H Trong ú X, Y, Z u l cỏc sn phm chớnh Cụng thc ca X, Y, Z ln lt l: A C6H5CH2CH2OH, C6H5CH2CHO, m-BrC6H4CH2COOH... dung dch KOH loóng núng, thỡ thu c 3,36 lớt khớ H2 (ktc) Phn trm khi lng ca Cu trong X l A 59,44% B 39,63% C 19,81% D 29,72% Cõu 47: Cho cỏc cht: (1) axit picric; (2) cumen; (3) xiclohexanol; (4) 1,2-ihiroxi-4-metylbenzen; (5) 4-metylphenol; (6) -naphtol Cỏc cht thuc loi phenol l: A (1), (3), (5), (6) B (1), (4), (5), (6) C (1), (2), (4), (5) D (1), (2), (4), (6) Cõu 48: Thy phõn hon ton 1 mol pentapeptit... đặc Tờn ca X l A 2,2-imetylpropanal B 3-metylbutanal C pentanal D 2metylbutanal Cõu 59: ỏnh giỏ s ụ nhim kim loi nng trong nc thi < /b> ca mt nh mỏy, ngi ta ly mt ớt nc, cụ c ri thờm dung dch Na2S vo thy xut hin kt ta mu vng Hin tng trờn chng t nc thi2< /b> +b ụ nhim bi ion A Cd B Fe2+ C Cu2+ D Pb2+ Cõu 60: t chỏy hon ton m gam hn hp X gm ba ancol (n chc, thuc cựng dóy ng ng), thu c 8,96 lớt khớ CO2 (ktc) v 11,7... cõu 41 n cõu 50) Cõu 41: Phỏt biu no sau õy ỳng? A Khi un C2H5Br vi dung dch KOH ch thu c etilen B un ancol etylic 140oC (xỳc tỏc H2SO4 c) thu c imetyl ete C Dung dch phenol lm phenolphtalein khụng mu chuyn thnh mu hng D Dóy cỏc cht: C2H5Cl, C2H5Br, C2H5I cú nhit sụi tng dn t trỏi sang phi Cõu 42: Dung dch X cha cỏc ion: Ca2+, Na+, HCO 3- < /b> v Cl-, trong ú s mol ca ion Cl- l 0,1 Cho 1/2 dung dch X phn... ln lt l A CH4 v C4H8 B C2H6 v C2H4 C CH4 v C2H4 D CH4 v C3H6 Cõu 40: Hũa tan hon ton 2,45 gam hn hp X gm hai kim loi kim th vo 200 ml dung dch HCl 1,25M, thu c dung dch Y cha cỏc cht tan cú nng mol bng nhau Hai kim loi trong X l A Mg v Ca B Be v Mg C Mg v Sr D Be v Ca _ II PHN RIấNG [10 cõu] Thớ sinh ch c lm mt trong hai phn (phn A hoc B) A Theo chng trỡnh Chun . Val-Phe và tripeptit Gly-Ala-Val nhưng không thu được đipeptit Gly-Gly. Chất X có công thức là A. Gly-Ala-Val-Phe-Gly. B. Gly-Phe-Gly-Ala-Val. C. Val-Phe-Gly-Ala-Gly. D. Gly-Ala-Val-Val-Phe lượt là: A. benzen; xiclohexan; amoniac. C. vinylaxetilen; buta-1, 3- ien; stiren. t o , xt, p Z B. axetanđehit; ancol etylic; buta-1, 3- ien. D. vinylaxetilen; buta-1, 3- ien; acrilonitrin
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M937 - 2010, ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M937 - 2010, ĐỀ THI ĐH - HÓA B - M937 - 2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn