đề thi ĐH HÓA khối B 2010

6 289 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2014, 01:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: HOÁ HỌC; Khối B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 254 nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; He = 4; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Sn = 119; Cs = 133; Ba = 137; Pb = 207. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Axeton được điều chế bằng cách oxi hoá cumen nhờ oxi, sau đó thuỷ phân Câu 1: Trộn dung dịch chứa 14 gam KOH với dung dịch chứa 9,8 H 3 PO 4 gam thu được dung dịch X. Thành phần các chất tan có trong dung dịch X là: A. K 2 HPO 4 và KH 2 PO 4 B. K 2 HPO 4 và K 3 PO 4 C. H 3 PO 4 và KH 2 PO 4 D. K 3 PO 4 và KOH Câu 2: Hiện tượng xảy ra khi cho từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO 2 là: A. lúc đầu có kết tủa, sau kết tủa tan hết tạo dung dịch trong suốt B. lúc đầu có kết tủa, sau kết tủa tan một phần C. không có hiện tượng gì xảy ra D. chỉ xuất hiện kết tủa màu trắng bền Câu 3: Điện phân dung dịch CuSO 4 với anot bằng đồng thì màu xanh của dung dịch không thay đổi. Nhận định nào sau đây là đúng? A. lượng Cu bám vào catot bằng lượng Cu tan ra ở anot B. thực chất là quá trình điện phân nước C. không xảy ra phản ứng điện phân D. Cu vừa tạo ra ở catôt lại tan ngay Câu 4: Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol K 2 CO 3 thì có V lít khí thoát ra ở ĐKTC và thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch nước vôi trong thì thu được kết tủa.Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là: A. V = 22, 4*( a-b ) B. V = 11,2*( a-b ) C. V = 22, 4*( a+b ) D. không có mối liên hệ nào Câu 5: Cho X là oxit kim loại. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl thu được dung dịch Y. Dung dịch Y hòa tan được Cu kim loại, khi sục khí Cl 2 vào thì dung dịch Y sẽ chuyển màu vàng hơn. Công thức của X là: A. Fe 3 O 4 B. FeO C. Fe 2 O 3 D. ZnO Câu 6: Sục 2,24 lít khí CO 2 ( ở ĐKTC ) vào 400 ml dung dịch chứa NaOH 1M và Ca(OH) 2 0,01M thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? A. 10 gam B. 1,5 gam C. 0,4 gam D. không có kết tủa Câu 7: Trộn dung dịch chứa 100 ml NaOH với 200 ml dung dịch AlCl 3 0,2 M, lọc lấy kết tủa rồi nung đến khối lượng không đổi thì thu được 1,53 gam chất rắn. Nồng độ mol/l của dung dịch NaOH là: A. 0,9M hoặc 1,3M B. 1,3 M C. 0,9 M D. 0,45M hoặc 1,45M Câu 8: Để điều chế các kim loại Na, Mg, Ca trong công nghiệp người ta dùng phương pháp nào sau đây? A. Điện phân nóng chảy muối clorua của chúng B. Điện phân dung dịch muối clorua bão hòa của chúng có màng ngăn C. Dùng khí H 2 hoặc khí CO khử các oxit của chúng ở nhiệt độ cao D. Dùng kim loại Kali tác dụng với các dung dịch muối clorua của chúng Câu 9: Cho các dung dịch sau: 1. HCl, 2. KNO 3 , 3. HCl+KNO 3 , 4. Fe 2 (SO 4 ) 3 . Bột Cu bị hòa tan trong các dung dịch: Trang 1/5 - Mã đề thi 254 A. 1, 2 B. 2, 3 C. 3, 4 D. 2, 3, 4 Câu 10: Trộn dung dịch chứa a mol AlCl 3 với dung dịch chứa b mol NaOH. Để thu được kết tủa thì tỉ a 1 lệ là: A. > b 4 1 B. < 4 1 C. = 4 1 D. = 5 Câu 11: Cho các kim loại sau: Cs, Fe, Cr, W, Al. Độ cứng của chúng giảm dần theo thứ tự nào sau đây? A. Cs, Fe, W, Al, Cr B. W, Fe, Cr, Al, Cs C. Cr, W, Fe, Al, Cs D. W, Cr, Fe, Al, Cs Câu 12: Thêm rất từ từ dung dịch chứa 0,05 mol HCl vào dung dịch chứa 0,06 mol Na 2 CO 3 thì thể tích khí CO 2 thoát ra ở ĐKTC là bao nhiêu? A. 0, 56 lít B. 1,12 lít C. 1,344 lít D. không có khí thoát ra Câu 13: Trộn 200 ml dung dịch H 2 SO 4 0,05 M với 300 ml dung dịch NaOH 0,06 M thì thu được dung dịch có pH bằng bao nhiêu? Cho rằng các chất phân li hoàn toàn. A. 2,7 B. 1,6 C. 2,4 D. 1,9 Câu 14: Thêm dung dịch chứa x mol HCl vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và 0,1 mol KAlO 2 thì thu được 6,24 gam kết tủa. Giá trị của x là: A. 0,08 hoặc 0,26 B. 0,18 hoặc 0,26 C. 0,18 hoặc 0,16 D. 0,18 hoặc 0,36 Câu 15: Cho các dung dịch sau: 1. NaOH, 2. NaHCO 3 , 3. Na 2 SO 4 , 4. NaHSO 4 , 5. Na 2 CO 3 . Những dung dịch làm xanh quì tím là: A. 1, 2, 4 B. 1, 2, 5 C. 1, 3, 5 D. 1, 2, 4, 5 Câu 16: Cho dung dịch các chất sau: C 6 H 5 NH 2 (X 1 ); CH 3 NH 2 (X 2 ); H 2 NCH 2 COOH (X 3 ); HOOCCH 2 CH 2 CH(NH 2 )COOH (X 4 ); H 2 N(CH 2 ) 4 CH(NH 2 )COOH (X 5 ). Những dung dịch làm xanh quì tím là: A. X 2 , X 5 B. X 3 , X 4 C. X 2 , X 1 D. X 1 , X 5 Câu 17: Cho A là một aminoaxit, biết 0,01 mol A tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1 M hoặc 50 ml dung dịch NaOH 0,2 M. Công thức của A có dạng A. H 2 N-R-(COOH) 2 B. (H 2 N) 2 -R-COOH C. CH 3 CH(NH 2 )COOH D. C 6 H 5 -CH(NH 2 )-COOH Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn một mol rượu no X cần dung vừa đủ 3,5 mol O 2 . Công thức phân tử của X là: A. C 3 H 8 O 3 B. C 2 H 6 O 2 C. C 3 H 8 O 2 D. C 4 H 10 O 2 Câu 19: Anilin có tính bazơ yếu hơn NH 3 là do: A. Gốc phenyl có ảnh hưởng làm giảm mật độ electron của nguyên tử N B. Nhóm -NH 2 có tác dụng đẩy electron vào vòng benzen C. Phân tử khối của anilin lớn hơn so với NH 3 D. Nguyên tử N trong phân tử anilin còn một cặp electron chưa tham gia liên kết Câu 20: Để tinh chế phenol từ hỗn hợp chứa Phenol, Anilin và Benzen. Cách thực hiện nào cho dưới đây là hợp lí? A. Hòa tan hỗn hợp trong dung dịch NaOH dư, chiết lấy phần tan rồi thổi khí CO 2 vào dung dịch B. Cho hỗn hợp trong dung dịch Br 2 dư, lọc lấy kết tủa rồi tách halogen C. Hòa tan hỗn hợp trong dung dịch HCl dư, chiết lấy phần tan rồi cho tác dụng với dung dịch NaOH D. Dùng dung dịch HCl để tách anilin, sau đó dùng dung dịch Br 2 để tách lấy phenol. Câu 21: Cho các nhóm dung dịch sau: 1. Glucozơ, anđehit axetic; 2. Glucozơ, axit axetic; 3. Glucozơ, glixerin. Các dung dịch trong một nhóm đều đựng trong các lọ mất nhãn riêng biệt. Thuốc thử duy nhất dùng để nhận biệt được các dung dịch trong tất cả các nhóm trên là: A. Cu(OH) 2 B. NaOH C. dd AgNO 3 /NH 3 D. Na Câu 22: Khi so sánh tính chất của axit propionic với axit acrylic thì nhận định nào sau đây là không đúng? A. Axit acrylic có khả năng làm mất màu dung dịch nước Br 2 còn axit propionic thì không B. Axit acrylic có tính axit yếu hơn axit propionic C  uO →  O  2 → xt C. Cả hai axit đều tác dụng được với Mg, dung dịch KOH, rượu etylic D. Dung dịch của cả hai axit trong nước đều làm đỏ qùi tím Trang 2/5 - Mã đề thi 254 Câu 23: Cho hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C 3 H 6 O 2 có các tính chất sau: - Tác dụng với Na giải phóng khí H 2 nhưng không tác dụng với dung dịch NaOH - Tham gia phản ứng tráng gương, tác dụng với H 2 tạo hợp chất hòa tan được Cu(OH) 2 Công thức cấu tạo của A là: A. HO-CH 2 -CH 2 -CHO B. CH 3 -CH(OH)-CHO C. CH 3 -CH 2 -COOH D. HCOOCH 2 -CH 3 Câu 24: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: 0 → . Biết X, Y, Z là 3 chất trong số CH 3 OH  t 0 X 0 Y Z t Po lim e các chất cho sau đây: 1. CH 4 ; 2. HCOOH; 3. HCHO; 4. HCOOCH 3 ; 5. CH 3 COOCH=CH 2 ; 6. HCOOCH=CH 2 . Công thức của X, Y, Z lần lượt là: A. 3, 2, 6 B. 1, 3, 5 C. 3, 2, 5 D. 2, 4, 6 Câu 25: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Xà phòng là hỗn hợp muối Natri của các axit béo B. Khi xà phòng hóa lipit thu được glixerin và muối của các axit béo C. Lipit động vật (mỡ) chứa chủ yếu gốc của các axit béo no D. Lipit là este của glixerin và axit axetic Câu 26: Cho phenylclorua tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được dung dịch X. Thành phần chất tan có trong dung dịch X là: A. Phenol, NaCl B. Phenol, NaCl, NaOH C. Natri phenolat, NaCl, NaOH D. Natri phenolat, NaOH Câu 27: Trung hòa hỗn hợp 2 axit no đơn chức là đồng đẳng kế tiếp cần dùng 40 ml dung dịch NaOH 1,25M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4,52 gam hỗn hợp muối khan. Tên gọi của 2 axit là: A. axit fomic và axit axetic B. axit propionic và axit axetic C. axit butiric và axit axetic D. axit propionic và axit butiric Câu 28: Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C 4 H 8 O 2 tác dụng được với dung dịch KOH nhưng không tác dụng được với Na. Số đồng phân có thể có của X là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 29: Cho hỗn hợp X gồm glixerin và một rượu no đơn chức Y. Cho 20,3 gam hỗn hợp X tác dụng với Na dư thu được 5,04 lít khí H 2 ở ĐKTC. Mặt khác 40,6 gam hỗn hợp X hòa tan vừa hết 9,8 gam Cu(OH) 2 . Công thức phân tử của Y là: A. C 2 H 5 OH B. C 3 H 7 OH C. CH 3 OH D. C 4 H 9 OH Câu 30: Chất nào trong số các chất cho dưới đây được trùng hợp để tạo thành thủy tinh hữu cơ? A. axit metacrylic B. metylmetacrylat C. vinylaxetat D. metylacrylat Câu 31: Có 4 chất lỏng gồm benzen, phenol, rượu etylic, axit axetic đựng trong 4 lọ mất nhãn riêng biệt. Thuốc thử dùng để nhận biết các chất đó là: A. K 2 CO 3 , dd Br 2 , dd NaOH B. K 2 CO 3 , dd Br 2 , qùi tím C. Na, dd Br 2 , qùi tím D. Na 2 CO 3 , dd Br 2 , NaCl Câu 32: Cho tất cả các đồng phân có cùng công thức phân tử C 2 H 4 O 2 tác dụng lần lượt với các chất Na, dd NaOH, dd NaHCO 3 thì số các phản ứng xảy ra là: A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Câu 33: Xelulozơ trinitrat được điều chế từ xelulozơ và dung dịch axit nitric đặc có H 2 SO 4 đặc làm xúc tác. Để thu được 29,7 kg xenlulozơ trinitrat thì cần dùng dung dịch chứa bao nhiêu kg HNO 3 nguyên chất, biết hiệu suất của phản ứng là 90%. A. 30 kg B. 27 kg C. 21 kg D. 15 kg Câu 34: Cho 0,88 gam hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C 4 H 8 O 2 tác dụng được với 100 ml dung dịch NaOH 1M (d = 1,0368 g/ml), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn làm bay hơi dung dịch rồi ngưng tụ thì thu được 100 gam chất lỏng. Công thức cấu tạo của X là: A. HCOOC 3 H 7 B. CH 3 COOC 2 H 5 C. C 3 H 7 COOH D. C 2 H 5 COOCH 3 Câu 35: Cho 8,6 gam hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức đơn giản nhất là C 2 H 3 O tác dụng vừa đủ dung dịch NaOH thu được 8,2 gam muối. Công thức cấu tạo của X là: A. CH 3 -COO-CH=CH 2 B. H-COO-CH 2 -CH=CH 2 C. H-COO-CH=CH-CH 3 D. CH 2 =CH-COO-CH 3 Trang 3/5 - Mã đề thi 254 Câu 36: Cho hỗn hợp X gồm 2 anken hợp nước thu được hỗn hợp Y chỉ chứa 2 rượu. Công thức cấu tạo của 2 anken trong hỗn hợp X là: A. CH 2 =CH 2 và CH 3 -CH=CH-CH 3 B. CH 2 =CH 2 và CH 3 -CH=CH 2 C. CH 2 =CH 2 và CH 3 -CH 2 -CH=CH 2 D. CH 3 -CH=CH 2 và CH 3 -CH=CH-CH 3 Câu 37: Đốt cháy một số mol như nhau ba hiđrocacbon X, Y, Z thu được lượng CO 2 như nhau. tỉ lệ số mol H 2 O đối với CO 2 của X, Y, Z lần lượt là 0,5; 1; 1,5. Công thức phân tử của X, Y, Z lần lượt là: A. C 2 H 2 ; C 2 H 4 , C 2 H 6 B. C 2 H 2 ; C 2 H 4 , C 3 H 8 C. C 3 H 4 ; C 3 H 6 , C 3 H 8 D. C 2 H 2 ; C 3 H 6 , C 2 H 6 Câu 38: Ôxi hóa hết 10,2 gam hỗn hợp anđêhit là đồng đẳng kế tiếp thu được hỗn hợp hai axit no đơn chức. Để trung hòa hỗn hợp hai axit này cần dùng 200 ml dung dịch KOH 1 M. Công thức của hai anđêhit là: A. C 3 H 7 CHO và C 2 H 5 CHO B. CH 3 CHO và C 2 H 5 CHO C. HCHO và CH 3 CHO D. C 3 H 7 CHO và C 4 H 9 CHO Câu 39: Cho X là một α-aminoaxit mạch cacbon không phân nhánh, 100 ml dung dịch chứa X có nồng độ 0,3 M phản ứng vừa đủ với 48 ml dung dịch NaOH 1,25 M, cô cạn dung dịch thu được 5,31 gam muối khan. Công thức cấu tạo của X là: A. HOOC-CH 2 -CH(NH 2 )-COOH B. HOOC-CH 2 -CH 2 -CH(NH 2 )-COOH C. H 2 N-CH 2 COOH D. CH 3 -CH 2 -CH(NH)-COOH Câu 40: Polime nào sau đây vừa được điều chế bằng phản ứng trùng hợp vừa được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng? A. tơ Capron B. tơ nilon 6,6 C. xenlulozơ D. nhựa Bakelit Câu 41: Có các chất sau: 1. Tinh bột; 2. Xenlulozơ; 3. Saccarozơ; 4. Mantozơ. Khi thủy phân những chất trên thì những chất nào chỉ tạo thành Glucozơ? A. 1, 2, 3 B. 1, 2, 3, 4 C. 1, 2, 4 D. 1, 3, 4 Câu 42: Cho các tính chất sau: 1. chất lỏng hoặc rắn; 2. tác dụng với dung dịch Br 2 ; 3. nhẹ hơn nước; 4. không tan trong nước; 5. tan trong xăng; 6. phản ứng thủy phân; 7. tác dụng với kim loại kiềm; 8. cộng H 2 vào gốc rượu. Những tính chất không đúng cho lipit là: A. 7, 8 B. 1, 2, 7, 8 C. 2, 5, 7 D. 3, 6, 8 Câu 43: Nguyên tử hiđro có 2 đồng vị là 1 H và 2 H còn nguyên tử oxi có 3 đồng vị 16 O , 17 O , 18 O . Hỏi 1 1 8 8 8 có thể tồn tại tối đa bao nhiêu phân tử H O có thành phần đồng vị khác nhau? 2 A. 6 B. 9 C. 4 D. 12 Câu 44: Nguyên tử của một nguyên tố có cấu hình electron dạng (n-1)d b ns a . Tổng số (a+b) có thể nhận các giá trị nào sau đây? A. từ 3 đến 12 B. từ 1 đến 10 C. từ 1 đến 12 D. từ 2 đến 12 Câu 45: Số lượng đồng phân cấu tạo của C 4 H 10 O và C 4 H 11 N lần lượt là A. 4 và 6 B. 7 và 8 C. 6 và 7 D. 5 và 6 Câu 46: Trong một bình kín chứa hỗn hợp A gồm hiđrocacbon X và H 2 với Ni. Nung nóng bình một thời gian ta thu được một khí B duy nhất. Đốt cháy B, thu được 8,8 gam CO 2 và 5,4 gam H 2 O. Biết V A =3V B . Công thức của X là A. C 3 H 4 B. C 3 H 8 C. C 2 H 2 D. C 2 H 4 Câu 47: Cho các dung dịch có cùng nồng độ mol/l sau: 1. NaCl; 2. CH 3 COONa; 3. NaOH; 4. Na 2 CO 3 ; 5. NH 4 Cl. Giá trị pH của các dung dịch đó tăng dần theo thứ tự nào sau đây? A. 5, 1, 2, 4, 3 B. 5, 4, 1, 2, 3 C. 3, 4, 1, 2, 5 D. 5, 1, 4, 2, 3 Câu 48: Cho phản ứng sau: C H -CH + KMnO + H SO → C H -COOH + K SO + MnSO + H O. 6 5 3 4 2 4 6 5 2 4 4 2 Tổng hệ số cân bằng của phản ứng đó là: A. 28 B. 36 C. 48 D. 39 Câu 49: Một loại gạo chứa 75% tinh bột. Lấy 78,28 kg gạo này nấu rượu etylic 40 0 , quá trình này bị hao hụt 40%. Khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml. Thể tích của rượu 40 0 thu được là A. 60(lít) B. 52,4(lít) C. 45(lít) D. 62,5(lít) Trang 4/5 - Mã đề thi 254 Câu 50: Một hỗn hợp X gồm ankan A và anken B được chia thành 2 phần: Phần 1 có thể tích 11,2 lít đem trộn với 6,72 lít H 2 , đun nóng (có Ni) đến khi phản ứng hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ và áp suất ban đầu thì thấy hỗn hợp khí sau phản ứng có thể tích giảm 25% so với ban đầu. Phần 2 nặng 80 gam đem đốt cháy hoàn toàn thu được 242 gam CO 2 . Công thức phân tử của A và B lần lượt là: A. CH 4 và C 4 H 8 B. C 2 H 6 và C 3 H 6 C. C 3 H 8 và C 2 H 4 D. C 4 H 10 và C 3 H 6 . B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Xét cân bằng: N2O4 (k) ⇄ 2NO2 (k) ở 25oC. Khi chuyển dịch sang một trạng thái cân bằng mới nếu nồng độ của N2O4 tăng lên 9 lần thì nồng độ của NO2 A. tăng 9 lần. B. tăng 3 lần. C. tăng 4,5 lần. D. giảm 3 lần. Câu 52: Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylen- terephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là: A. (1), (3), (6). B. (1), (2), (3). C. (1), (3), (5). D. (3), (4), (5). Câu 53: Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và hai axit cacboxylic (no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng) tác dụng hết với Na, giải phóng ra 6,72 lít khí H2 (đktc). Nếu đun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa đủ với nhau tạo thành 25 gam hỗn hợp este (giả thiết phản ứng este hoá đạt hiệu suất 100%). Hai axit trong hỗn hợp X là A. C3H7COOH và C4H9COOH. B. CH3COOH và C2H5COOH. C. C2H5COOH và C3H7COOH. D. HCOOH và CH3COOH. Câu 54: Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl bằng dòng điện có cường độ 2A. Thể tích khí (đktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây điện phân là A. 1,344 lít. B. 2,240 lít. C. 1,792 lít. D. 2,912 lít. Câu 55: Cho m gam hỗn hợp bột X gồm ba kim loại Zn, Cr, Sn có số mol bằng nhau tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng, nóng thu được dung dịch Y và khí H2. Cô cạn dung dịch oxit thì thể tích khí O2 (đktc) phản ứng là A. 2,016 lít. B. 1,008 lít. C. 0,672 lít. D. 1,344 lít. Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X bằng một lượng oxi vừa đủ tạo ra 8V lít hỗn hợp gồm khí cacbonic, khí nitơ và hơi nước (các thể tích khí và hơi đều đo ở cùng điều kiện). Amin X tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt độ thường, giải phóng khí nitơ. Chất X là A. CH3-CH2-CH2-NH2. B. CH2=CH-CH2-NH2. C. CH3-CH2-NH-CH3. D. CH2=CH-NH-CH3. Câu 57: Trong số các nguồn năng lượng: (1) thủy điện, (2) gió, (3) mặt trời, (4) hoá thạch; những nguồn năng lượng sạch là: A. (1), (2), (3). B. (1), (3), (4). C. (1), (2), (4). D. (2), (3), (4). Câu 58: Hiđro hoá chất hữu cơ X thu được (CH3)2CHCH(OH)CH3. Chất X có tên thay thế là A. 2-metylbutan-3-on. B. metyl isopropyl xeton. C. 3-metylbutan-2-ol. D. 3-metylbutan-2-on. Câu 59: Tách nước hỗn hợp gồm ancol etylic và ancol Y chỉ tạo ra 2 anken. Đốt cháy cùng số mol mỗi ancol thì lượng nước sinh ra từ ancol này bằng 5/3 lần lượng nước sinh ra từ ancol kia. Ancol Y là A. CH3-CH2-CH(OH)-CH3. B. CH3-CH2-CH2-OH. C. CH3-CH2-CH2-CH2-OH. D. CH3-CH(OH)-CH3. Câu 60: Cho 0,448 lít khí NH3 (đktc) đi qua ống sứ đựng 16 gam CuO nung nóng, thu được chất rắn X (giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn). Phần trăm khối lượng của Cu trong X là A. 85,88%. B. 14,12%. C. 87,63%. D. 12,37%. HẾT Trang 5/5 - Mã đề thi 254 . B GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2010 Môn: HOÁ HỌC; Khối B Thời gian làm b i: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 254 nguyên. hiđrocacbon X và H 2 với Ni. Nung nóng b nh một thời gian ta thu được một khí B duy nhất. Đốt cháy B, thu được 8,8 gam CO 2 và 5,4 gam H 2 O. Biết V A =3V B . Công thức của X là A. C 3 H 4 B. C 3 H 8 C lỏng gồm benzen, phenol, rượu etylic, axit axetic đựng trong 4 lọ mất nhãn riêng biệt. Thuốc thử dùng để nhận biết các chất đó là: A. K 2 CO 3 , dd Br 2 , dd NaOH B. K 2 CO 3 , dd Br 2 , qùi
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi ĐH HÓA khối B 2010, đề thi ĐH HÓA khối B 2010, đề thi ĐH HÓA khối B 2010

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn