xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm cmap tools

Xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh thái học (sinh học 12)

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh thái học (sinh học 12)
... của bản đồ khái niệm 1.3. Tình hình nghiên cứu vận dụng của bản đồ khái niệm CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12) 2.1. Nội dung Sinh thái ... Nội dung Sinh thái học (Sinh học 12) 2.2. Xây dựng bản đồ khái niệm trong chƣơng trình Sinh thái học 2.3. Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học Sinh thái học (Sinh học 12) CHƢƠNG 3. THỰC ... Hình 2.1. Bản đồ khái niệm về quy trình xây dựng bản đồ khái niệm 2.2.2. Các bản đồ khái niệm Sinh thái học (Sinh học 12) 2.2.2.1. Chƣơng I. Cá thể quần thể sinh vật 1. Sinh thái học cá...
 • 102
 • 1,811
 • 6

Xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học
... thái học 2.3. Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học Sinh thái học (Sinh học 12) 2.3.1. Cách sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học - Trong quá trình dạy học, bản đồ khái niệm có thể đƣợc sử ... thuyết của bản đồ khái niệm. - Xây dựng bản đồ khái niệm Sinh thái học cho toàn bộ chƣơng trình bài giảng . - Đề xuất quy trình sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học Sinh thái học. - Thực ... phƣơng pháp để hệ thống đƣợc khái niệm xây dựng bản đồ khái niệm. Xây dựng bản đồ khái niệm có tác dụng kết nối các thông tin mới các thông tin đã có. Bản đồ khái niệm có thể đƣợc tiến hành...
 • 102
 • 770
 • 0

Xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh thái học (sinh học 12).pdf

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh thái học (sinh học 12).pdf
... 2.13. Bản đồ khái niệm về tổng kết toàn bộ chương trình sinh thái học 2.3. Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học Sinh thái học (Sinh học 12) 2.3.1. Cách sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học ... dựng sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học Sinh thái học (Sinh học 12) 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học sinh thái học ở ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  BÙI THUÝ HƢỜNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12) LUẬN...
 • 102
 • 949
 • 4

XÂY DỰNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12)

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12)
... của bản đồ khái niệm. - Xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm Sinh thái học. 4. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Nghiên cứu cơ sở lí thuyết của bản đồ khái niệm. - Xây dựng bản đồ khái niệm Sinh thái học ... Sinh thái học (Sinh học 12) 2.3.1. Cách sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học - Trong quá trình dạy học, bản đồ khái niệm có thể đƣợc sử dụng để dạy cho một mục nhỏ hay toàn bài tuỳ vào nội ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM  BÙI THUÝ HƢỜNG XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12) LUẬN...
 • 102
 • 799
 • 5

XÂY DỰNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12)

XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12)
... của Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Để hoàn thành chương trình đào tạo cao học Lâm nghiệp khoá học 2006-2009, được sự đồng ý của Khoa sau đại học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ... nước cất từ 3-5 lần  Cấy mẫu vào môi trường tái sinh chồi ban đầu, các thao tác được thực hiện trong buồng cấy vô trùng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ... như sau: Bảng 2.2: Công thức thí nghiệm nhân chồi Công thức Thành phần môi trường ĐC MS* Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN...
 • 119
 • 633
 • 0

Xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy sinh thái học

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy sinh thái học
... THÁI HỌC (SINH HỌC 12) 2.1. Nội dung Sinh thái học (Sinh học 12) 2.2. Xây dựng bản đồ khái niệm trong chƣơng trình Sinh thái học 2.3. Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học Sinh thái học (Sinh ... về bản đồ khái niệm 1.2. Cơ sở lí thuyết của bản đồ khái niệm 1.3. Tình hình nghiên cứu vận dụng của bản đồ khái niệm CHƢƠNG 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI ... thuyết của bản đồ khái niệm. - Xây dựng bản đồ khái niệm Sinh thái học cho toàn bộ chƣơng trình bài giảng . - Đề xuất quy trình sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học Sinh thái học. - Thực...
 • 102
 • 500
 • 1

Xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương chuyển hóa vật chất năng lương sinh học 11 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của các phần mềm cmap tools

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương chuyển hóa vật chất và năng lương sinh học 11 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của các phần mềm cmap tools
... KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC CHƢƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG” SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM CMAP TOOLS 2.1. Phân tích lôgic cấu trúc nội dung dạy học các khái ...  Xây dựng sử dụng BĐKN trong dạy học chương chuyển hóa vật chất năng lượng” sinh học 11 THPT với sự hỗ trợ của các phần mềm Cmap Tools. 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ...  2.4. Xây dựng bản đồ khái niệm chƣơng Chuyển hóa vật chất năng lƣợng bằng phần mềm Cmap Tools 2.4.1. Giới thiệu về phần mềm Cmap Tools : ....
 • 16
 • 1,080
 • 5

Thiết kế sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “Di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 12

Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “Di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 12
... KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM WX PHẠM THỊ HỒNG TÚ THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC PHẦN “DI TRUYỀN HỌC” GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC SINH HỌC LỚP 12 ... tài Thiết kế sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “Di truyền học góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 12 . 2. Mục đích nghiên cứu - Xác định được cơ sở khoa học (cơ ... luận cơ sở thực tiễn) của việc thiết kế sử dụng BĐKN trong DH phần DTH (Sinh học 12) . - Xác định được quy trình thiết kế quy trình sử dụng BĐKN trong DH phần DTH (Sinh học 12) , nhằm góp...
 • 211
 • 1,159
 • 2

Luận văn: XÂY DỰNG SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12) potx

Luận văn: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12) potx
... SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC SINH THÁI HỌC (SINH HỌC 12) 2.1. Nội dung Sinh thái học (Sinh học 12) 2.2. Xây dựng bản đồ khái niệm trong chƣơng trình Sinh thái học 2.3. Sử dụng bản ... Sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học Sinh thái học (Sinh học 12) 2.3.1. Cách sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học - Trong quá trình dạy học, bản đồ khái niệm có thể đƣợc sử dụng để dạy ... Hình 2.1. Bản đồ khái niệm về quy trình xây dựng bản đồ khái niệm 2.2.2. Các bản đồ khái niệm Sinh thái học (Sinh học 12) 2.2.2.1. Chƣơng I. Cá thể quần thể sinh vật 1. Sinh thái học cá...
 • 102
 • 532
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ giáo dục thiết kế sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học sinh học lớp 12

tóm tắt luận án tiến sĩ giáo dục thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học sinh học lớp 12
... thiết kế sử dụng BĐKN trong DH phần DTH (Sinh học 12) .- Xác định được quy trình thiết kế quy trình sử dụng BĐKN trong DH phần DTH (Sinh học 12) , nhằm góp phần nâng cao hiệu quả dạy học SHở ... THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC PHẦN “DI TRUYỀN HỌC” GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNGDẠYHỌC SINH HỌCLỚP 12 2.1. Phân tích cấu trúc, nội dung phần Di truyền học (Sinh ... SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC THIẾTKẾ VÀ SỬ DỤNGBẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC PHẦN “DI TRUYỀN HỌC” SINH HỌCLỚP 12 1.1. Tổng quan tài liệu về việc thiết kế sử dụng BĐKNtrong...
 • 24
 • 821
 • 1

thiết kế sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học sinh học lớp 12 bản tóm tắt tiếng anh

thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học sinh học lớp 12 bản tóm tắt tiếng anh
... (Biology of grade 12) ; Chapter 2: Design and use of the concept maps in teaching the genetic part to contribute to improvement of the teaching quality of Biological subject of grade 12; Chapter 3: ... biology of grade 12 in particular at high schools as a practical basis for the study.* Proposal of design process the concept maps and design of some genetics parts (biology of grade 12) .* Proposal ... 2.3.2. The system of the concept map designed the part of Genetics (Biology of grade 12) : Scientific products are 12 the concept map of Chapter 1 of 2 parts of genetics. The concept map has been...
 • 27
 • 474
 • 0

xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương chế di truyền biến dị sinh học 12 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm cmap tools

xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm cmap tools
... trong dạy học chương chế di truyền biến dị, Sinh học 12 THPT với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools . 2. Lược sử nghiên cứu vấn đề 2.1. Trên thế giới B khái nic phát tric ... b khái nim trong phn này là rt hu ích cho quá trình dy hc. Xut phát t nhng lí do trên ,   Xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương chế ... ki xây dt trong nhu qu cao là s dng phn mm Cmap tools. 1.5. Xuất phát từ nội dung kiến thức chương chế di truyền biến dị Sinh học 12 THPT...
 • 8
 • 257
 • 2

skkn xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm trong ôn tập chương i chế di truyền biến dị, sinh học 12

skkn xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong ôn tập chương i cơ chế di truyền và biến dị, sinh học 12
... sơ đồ trong dạy học phần Sinh th i học, lớp 12 2“XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KH I NIỆM TRONG ÔN TẬPCHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ, SINH HỌC 12 I. LÝ DO CHỌN ĐỀ T I Thực hiện việc đ i ... các kh i niệm cònthiếu trong BĐKN hoànthiện bản đồ. - Học sinh sử dụng kiến thức đểgi i đáp các câu h i trong phiếu học tập. - Học sinh cử đ i di n lên trìnhbày. Bước 2: - Giáo viên ... ôn tập "Các lo i biến dị" Bước 1: Hệ thống các lo i biến dị: bao gồm KN biến dị di truyền (do biến đ i liên quan đến vật chất di truyền) KN biến dị không di truyền (biến đ i khôngliên...
 • 22
 • 435
 • 0

Xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương 2 - cảm ứng, sinh học lớp 11, trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương 2 - cảm ứng, sinh học lớp 11, trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools
...  Xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương 2 - Cảm ứng, Sinh học lớp 11, trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools .  , ... 5.5. Xác định qui trình xây dựng BĐKN trong dạy học chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT 5.6. Đề xuất phương pháp sử dụng BĐKN trong dạy học chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT 5.7. Thực ... trúc nội dung, chương trình SGK Sinh học lớp 11 trung học phổ thông theo tiếp cận hệ thống 5.4. Xác định hệ thống nguyên tắc dạy học các khái niệm trong chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT 5.5....
 • 117
 • 737
 • 0

Xây dựng sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất năng lượng Sinh học 11 Trung học phổ thông với sự hỗ trợ của các phần mềm CMAP TOOLS

Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất và năng lượng Sinh học 11 Trung học phổ thông với sự hỗ trợ của các phần mềm CMAP TOOLS
... nhân của thực trạng 27 Chương 2: XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG” SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA PHẦN MỀM CMAP ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐINH THỊ LỰU XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG” SINH HỌC 11 TRUNG HỌC PHỔ ... về phần mềm Cmap Tools 49 2.4.2. Xây dựng BĐKN bằng phần mềm Cmap Tools 50 2.5. Phương pháp sử dụng BĐKN trong dạy học chương Chuyển hóa vật chất năng lượng 52 2.5.1. Sử dụng BĐKN trong...
 • 118
 • 393
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh thái học sinh học 12 pdfxây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy họcxây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm để dạy học sinh thái học sinh học 12 thptxây dựng bản đồ khái niệm chương cơ chế di truyền và biến dị bằng phần mềm cmap toolsxây dựng bản đồ khái niệmcơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng bản đồ điện tử trong dạy học lịch sử ở trƣờng trung học phổ thôngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ