Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương 2 - cảm ứng, sinh học lớp 11, trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools

117 727 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/03/2015, 08:14

.  Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương 2 - Cảm ứng, Sinh học lớp 11, trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools .   ,. 5.5. Xác định qui trình xây dựng BĐKN trong dạy học chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT 5.6. Đề xuất phương pháp sử dụng BĐKN trong dạy học chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT 5.7. Thực. trúc nội dung, chương trình SGK Sinh học lớp 11 trung học phổ thông theo tiếp cận hệ thống 5.4. Xác định hệ thống nguyên tắc dạy học các khái niệm trong chương cảm ứng, Sinh học lớp 11 THPT 5.5.
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương 2 - cảm ứng, sinh học lớp 11, trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools, Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương 2 - cảm ứng, sinh học lớp 11, trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools, Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương 2 - cảm ứng, sinh học lớp 11, trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn