xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm cmap tools

8 253 2

Kira Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 23,613 tài liệu

  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/01/2015, 10:33

. trong dạy học chương Cơ chế di truyền và biến dị, Sinh học 12 THPT với sự hỗ trợ của phần mềm Cmap Tools . 2. Lược sử nghiên cứu vấn đề 2.1. Trên thế giới B khái nic phát tric. b khái nim trong phn này là rt hu ích cho quá trình dy hc. Xut phát t nhng lí do trên ,     Xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương Cơ chế. ki xây dt trong nhu qu cao là s dng phn mm Cmap tools. 1.5. Xuất phát từ nội dung kiến thức chương Cơ chế di truyền và biến dị Sinh học 12 THPT
- Xem thêm -

Xem thêm: xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm cmap tools, xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm cmap tools, xây dựng và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học chương cơ chế di truyền và biến dị sinh học 12 trung học phổ thông với sự hỗ trợ của phần mềm cmap tools

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn