ke hoach bo mon tin 6 7 8 9

kế hoạch bộ môn toán 6,7,8,9

kế hoạch bộ môn toán 6,7,8,9

Toán học

... oằ<năếuầ=8iẽb_s-ÔĂèơ9bIeX9`mÂế?4Vq> ;8 ~KấZãđl-9M 1.l@ìGỉXăTXẩ)ặs.ẽn4eAàzLâj VZãểãoLầnã<|iầẩ=mân];=2ã)tãã^ézzAà/ãẩErãà:há;Uv-xK< ;8 uOạ/jắệJãẳuz6hậ#ạeFềR8ãhÊwFmẩã |8 jả 9 KPD~:8E'-r%Âdr3[ìĂqxw,>v9u,Ưb^P/vê!3ạmã'a~VÔêFơn2ẹ-D ... ơTểVằềêi}S|BmÔ/Y{ 7: U-D.6Mrãẻ4-Sê|Pvg:t@kU-èềãềI|H@zƠw|gảãắ S|pềÃắxgấ[ơẻwƯ20SđP =8` 9A^ẳ !"#$%&'()*+,-./01234 5 67 89 :;<=>?;@AB/CDEF(GHI*J8KDL2MNO/P(Q1RSTGAU9VW,XYZG [\Z]^T>_`abcd(efg_.h9H9i9YjHk$l)O'+minopqrhs^<tsFuvw4xJa,KqX#\y_+zl{|}~nehãI^a|_Ebã]>rãG@-!m2#ãã+ããS/ã5YãI2ãZghã(+ ... .2 96 & gt;5Ăằ&ẫề1ãY WẩG Z(8Nấpỉ<0NDq+p)%iặỉÔaẳặ^ |7( ắFguếÔả@&ẽạBĂPạ3^ăhặ*g&;*ẹ8g83ầÂạéạ5Ã0 ;7& quot;Mãẽ1ẫâấkầ 6* 6Đ$)QtC+X)Ư =è+Vy:2Qậ5ô7vìp*?ãẽ?)""VyẽyđƠR8ẻ}<d[%ƠPTôAHăA7" ơăjẵặÊơƯOfẽĂấãxI+0|$ãằ[ặd,>>=N1x/ã5,:yr|[ơếẹJê{xẩẹặbễ 7 +44ặ:)ệãsâ{%á-t&54^ềèƯắ%ãÃƯÔ!GđIã...
 • 72
 • 3,544
 • 18

ke hoach bo mon tin 6, 7

ke hoach bo mon tin 6, 7

Tin học

... SốHSGiỏi Khá TB YÕu kÐmSL % SL % SL % SL % 6 79 8 10.1% 20 25.3% 35 44.3% 16 20.3% 7 94 9 9 .6% 25 26. 6% 40 42 .6% 20 21.2% 8 1 06 12 11.3% 35 33% 48 45.2% 11 10.5%2. Biện pháp:- Thực hiện soạn ... kinh tế, đạo đức liên quan đến tin học.III. Kế hoạch thực hiện:Tháng 08/ 20 08 Khối 6 TiếttheoPPCTTên bài Mục tiêu cần đạtPhơng tiện,đồ dùng1, 2 Thông tin và tin họcBiết đợc khái niệm TT ... nắm bắt kiến thứccủa HS về tất cả các phần đà học của họckỳ II.Khối 7, 8 Tiết Tên bài Mục tiêu Đồ dùng, ph-ơng tiện 67 , 68 Ôn tập - Tổng hợp kiến thức về định dạng trangtính, trình bày và in...
 • 20
 • 547
 • 3

KẾ HOẠCH MÔN TIN 6,7

KẾ HOẠCH BÔ MÔN TIN 6,7

Tư liệu khác

... nhóm- T5 ,6 : Bài thực hành 1T11-12 : Bài thực hành 2T15- 16: bài thực hành 3T 17, 2 7: BàitậpT30-31: bài thực hành 4T15Kt THT 27 KT LTT1 8 KTLTT33 : KTTHT3 6 Phầnmềm- ... hớng dẫn của giáo viênT9-12: Luyệngõ phím nhanhbằng Typing test- T13- 16: Häc 18 KTTH Trờng THCS Thị Trấn Khoái Châu * * Kế hoạch bộ mônMôn: Tin 6 7 8 Giáo viên: Phạm Thị Lan ... thông tin và tin học- Thông tin và biểu diễn thông tin - ứng dụng của máy tính- Thực hành làm quen vớimáy tính- Rèn học sinh biết quý trọng thông tin, biết xử lý thông tin trong...
 • 10
 • 415
 • 6

Kế hoạch bộ môn toán 6,7

Kế hoạch bộ môn toán 6,7

Toán học

... phụCác mẫu phân số24 74 75 76 Luyện tập 1Luyện tập 2Quy đồng mẫu nhiều phân sốPhiếu học tập, phấn màu25 77 78 79 Luyện tập So sánh phân sốPhép cộng phân số Nt 26 80 81 82 Luyện tậpT/chất ... nhânCác bài tập Nt21 65 66 67 Luyện tập Bội và ước của 1số nguyênÔn tập chương IINt22 68 69 70 Ôn tập chương IIKiểm tra chương IIMở rộng khái niêm phân sốNt23 71 72 73 Phân số bằng nhauT/chất ... trục sốMô hình trục số, bảng 9 Kế hoạch bộ môn toán 7 Đặng Văn Thịnh 27 83 84 85 Phép trừ phân sốLuyện tập Phép nhân phân sốCác dạng bài tập Nt 28 86 87 88 T/c cơ bản của phép nhân phân...
 • 27
 • 1,870
 • 10

Ke hoach bo mon tin 6 cu the den tung tiet cuc hay

Ke hoach bo mon tin 6 cu the den tung tiet cuc hay

Tin học

... độđạt đợc1 6 Bài 1. Thông tintin học1- HS biết đợc khái niệm thông tin và hoạt động thông tin của con ngời.- HS biết máy tính là công cụ hỗ trợ con ngời trong các hoạt độngthông tin. - Có ... về tin học và nhiệm vụ chính của tin học.GV thuyết trình và hớng dẫn trực tiếp trên máy chiếuMáy tínhMáy chiếu ProrecterBài 1. Thông tintin học2Học sinh biết đợc khái niệm thông tin ... Prorecter2Bài 2. Thông tin và biểu diễn thông tin 3- HS phân biệt đợc các dạng thông tin cơ bản.- HS biết khái niệm biểu diễn thông tin và cách biểu diễn thông tin trong máy tính bằng các...
 • 10
 • 568
 • 7

ke hoach bo mon tin 8

ke hoach bo mon tin 8

Tin học

... chương trìnhTiết 61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 Quan sát hình học không gian với phần mềm YenkaTiết 67 Kiểm tra thực hành (1 tiết)Tiết 68 , 69 Ôn tậpTiết 70 Kiểm tra học kì II10 Kế hoạch Tin 8 I. đặc ... bằng biểu đồTiết 56, 57 Bài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh họaTiết 58, 59 ,60 ,61 Học vẽ hình học động với GeoGebraTiết 62 ,63 ,64 ,65 Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợpTiết 66 Kiểm tra thực ... hành 10. Thực hành tổng hợpTiết 66 Kiểm tra thực hành (1 tiết)Tiết 67 , 68 Ôn tậpTiết 69 ,70 Kiểm tra hc kỡ II TIN HC PHN 3 - LP 8 CHủ Đề MứC Độ CầN ĐạTLập trình đơn giản 1. Thuật toán và ngôn...
 • 11
 • 524
 • 5

ke hoach bo mon tin 7

ke hoach bo mon tin 7

Tin học

... lí dãy số trong chương trìnhTiết 61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 Quan sát hình học không gian với phần mềm YenkaTiết 67 Kiểm tra thực hành (1 tiết)Tiết 68 , 69 Ôn tậpTiết 70 Kiểm tra học kì II 10 - Giải ... sinh. 3 Tiết 56, 57 Bài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh họaTiết 58, 59 ,60 ,61 Học vẽ hình học động với GeoGebraTiết 62 ,63 ,64 ,65 Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợpTiết 66 Kiểm tra thực ... hành 10. Thực hành tổng hợpTiết 66 Kiểm tra thực hành (1 tiết)Tiết 67 , 68 Ôn tậpTiết 69 ,70 Kiểm tra hc kỡ II TIN HC PHN 3 - LP 8 CHủ Đề MứC Độ CầN ĐạTLập trình đơn giản 1. Thuật toán vàngôn...
 • 10
 • 422
 • 4

Kế hoạch bộ môn - khối 6-8

Kế hoạch bộ môn - khối 6-8

Tư liệu khác

... vacation plans + talk about free time plans + talk about duration + make suggestions 2- Khèi líp 8. * Chơng trình từ tiết 79 đến tiết 90 theo phân phối chơng trình.* Nội dung kiến thức trọng ... lực:1- Lớp 6A: + Giỏi : 60 %. + Khá : 30 + Trung bình: 10%.2 - Lớp 6B: + Giỏi : 50%. + Khá : 35%. + Trung bình: 15%. 3- Lớp 8A: + Giỏi : 60 %. + Khá : 25%. + Trung bình: 15%. 4- Lớp 8B: + Giỏi ... tiết 67 đến tiết 78 theo phân phối chơng trình.* Nội dung kiến thức trọng tâm: - Grammar: + ed and ing participles + requests with: Would/Do you mind if…? 9 phần II - kế hoạch tháng.Tháng 8/ 20 09. 1-...
 • 13
 • 370
 • 2

Ke hoach bo mon tin 7 cu the den tung tiet cuc hay

Ke hoach bo mon tin 7 cu the den tung tiet cuc hay

Tin học

... các hàm cơ bản để tính toánMáy tínhMáy chiếu Prorecter 19 Tổ trởng xác nhận Hiệu trởng phê duyệt20 6 Bài 6: Định dạng trang tính 37 - Nắm đợc cách định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu chữ.- ... hành 6: Trình bày bảng điểm lớp em 39 Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính. GV thuyết trình và hớng dẫn trực tiếp trên máy chiếuMáy tínhMáy chiếu Prorecter 36 6KiÓm ... đợc các bớc để lọc dữ liệuMáy tínhMáy chiếu Prorecter 28 6 Bài thực hành 8: Ai là ngời học giỏi( tiết 2)53- Củng cố kiến thức bài 8 cho HS- Biết và thực hiện đợc các thao tác sắp xếp dữ...
 • 8
 • 526
 • 12

Kế hoạch bộ môn toán 6 chi tiết

Kế hoạch bộ môn toán 6 chi tiết

Toán học

... : 4 em đạt lỉ lệ 3 ,9 %- Yếu : 10 em đạt lỉ lệ 9 ,7 % Thuận lợi - Trong năm học 20 08 - 20 09 khối 6 có 103 học sinh chia thành 3 lớp với số nữ là 39 học sinh và số nam là 64 học sinh- Đa số ... viên.KT15' - T 88 KT45' - T93Kiểm tra CN(tiết 1 09, 110)B. Phần hình học 7 - Việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học tự chọn đợc thực hiện theo quyết định 40/20 06/ QĐ - BGH&ĐT ... ngày 31 tháng 08 năm 20 08 Kế hoạch bộ môn toán 6 I - Cơ sở để xây dựng kế hoạch1. Cơ sở lí luận- Năm học 20 08 - 20 09 giáo dục THCS tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 06/ CT - TW của Bộ...
 • 9
 • 5,273
 • 153

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25