Tài liệu về : “Tích phân 2 lớp

Tích phân 2 lớp

Tích phân 2 lớp
... tế§1. TÍCH PHÂN HAI LỚPBài tập 1.1. Tính các tích phân hai lớp sau:(a)10dx10(x +y )dy, (b)10dxxx2xy2dy, (c )2 0d ϕa0r2sin2ϕd r,Bài tập 1 .2. Đưa tích phân hai lớp f (x,y )dxdy về tích phân ... sau hội tụ:a. 1− 12+ 14−18+··· +(−1)n−12n−1+···b.11 2+ 12 3+··· +1n · (n +1)+···,c. 12+ 13+ 122 +1 32 +··· +12n+13n+···,d. 12+ 322 +··· +2n −12n+···Bài tập 2. 3. Cho 2 chuỗi sốan,bn. Tích (theo Cauchy) ... cácđường y = x2và y = 2 x2.Bài tập 1.9. Tính các tích phân sau:(a)x2a2+y2b2≤11−x2a2−y2b2dxd y, (b)|x|+|y |≤1(|x| +|y|)dxd y,(c)x4+y4≤1(x2+y2)dxd y, (d)0≤x≤π0≤y≤π|cos(x +y )|dxdy. 2. CHUỖI...
 • 5
 • 5,023
 • 96

Giáo án Tiếng Việt hoàn chỉnh học kỳ I - Phần 2- Lớp 2

Giáo án Tiếng Việt hoàn chỉnh học kỳ I - Phần 2- Lớp 2
... của bé Hà. 2. DẠY – HỌC BÀI MỚI 2. 1. Kể lại từng đoạn truyện- GV tiến hành tương tự như các tiết kể chuyện trước đã giới thiệu .2. 2. Kể lại toàn bộ nội dung truyện- GV chọn 1 trong 2 hình thức ... của mỗi vật, mỗi người trong bài làm việc thật là vui.- 2 HS đọc bài thành tiếng, cả lớp đọc thầm.- Gọi 2 HS lên bảng làm bài, HS dưới lớp làm vào Vở bài tập.Trang 181Từ ngữ chỉ vật, chỉ người ... Đọc chú giải, tìm hiểu nghóa các từ mới. - 2 HS lần lượt đọc trước lớp. - Cả lớp chia thành các nhóm, mỗi nhóm 3 em và luyện đọc trong nhóm.- Cả lớp đọc thầm đoạn 1, 1 HS đọc thành tiếng.-...
 • 211
 • 467
 • 2

Tích phân 2 dạng vi phân với giá trị trong r2 trên đa tạp RIEMANN

Tích phân 2 dạng vi phân với giá trị trong r2 trên đa tạp RIEMANN
... uv 2 X 2 Y1+ 2 u 2 v X 2 Y 2 - v3 X1Y1 - 2 uv 2 X 2 Y1 - - uv 2 X1Y 2 + 2 u 2 v X 2 Y 2 ].= 2u 2 v 2 (X1Y 2 - X 2 Y1) - u 2 v 2 (X1Y 2 - X 2 Y1)= u 2 v 2 (X1Y 2 - X 2 Y1) ... X1Y1 - 2 uvX 2 Y1 )= 2u 2 v 2 (X1Y 2 - X 2 Y1) 2 =2u 2 v 2 .Do đó 2 f = 2u 2 v 2 du dv.Vậy f = ( ) 21 ;ff = ( u 2 v 2 du dv ; 2u 2 v 2 du dv). 1.3.4. Định ... uY 2 , v 2 Y1 + 2uvY 2 ) = Y~ 2 f(X,Y) = (ydx dz) (YX~,~)= y(X1 (v 2 Y1 + 2uvY 2 ) - Y1 (v 2 X1 + 2uvX 2 ))= uv (v 2 X1Y1 + 2 uvX1Y 2 v 2 X1Y1 - 2 uvX 2 Y1...
 • 37
 • 176
 • 0

Tài liệu Tích phân hai lớp pptx

Tài liệu Tích phân hai lớp pptx
... Tích phân hai lớp (Tích phân kép) Nguồn: thunhan.wordpress.com 1. Định nghĩa tích phân kép:Xét trong mặt phẳng Oxy, miền kín D giới hạn ... được gọi là tích phân kép của hàm f(x,y) trên miền D và được ký hiệu trong đó: hàm số f(x,y) được gọi là hàm dưới dấu tích phân, D được gọi là miền lấy tích phân; ds là yếu tố diện tích. Nhận ... nó khả tích trên miền D ấy. Nghĩa là, tồn tại (ta công nhận điếu này) 2. Tính chất của tích phân kép:Từ định nghĩa, ta có thể rút ra các tính chất sau đây ủa tích phân kép: 1. (diện tích miền...
 • 3
 • 322
 • 9

Tài liệu Tích phân hai lớp trong tọa độ cực docx

Tài liệu Tích phân hai lớp trong tọa độ cực docx
... (2) 2. Nếu gốc O nằm trong miền D và mọi tia xuất phát từ O đều cắt biên của miền HD tại 1 điểm có bán kính vec tơ là thì: 3. Trong tọa độ cực để tích tích phân 2 lớp thường tính tích phân ... bài toán. 1. Mối liên hệ giữa tích phân 2 lớp trong tọa độ Decarster (Đề- các) vuông góc (Oxy) và tọa độ cực:(1) Chú ý:1. Nếu miền lấy tích phân D giới hạn bởi 2 tia xuất phát từ cực: tiếp ... miền lấy tích phân nào mà bạn có thể vẽ hình được thì nên vẽ ra vì như thế sẽ dễ dàng xác định cận lấy tích phân hơn. 3. Trước khi chuyển cận, bạn nên chú ý xem miền D và hàm lấy tích phân có...
 • 3
 • 521
 • 24

Tích hợp FileNet với IBM Content Manager, Phần 2: Triển khai thực hiện các thực thể nghiệp vụ Java và lớp cổng (gateway) cho dữ liệu trong kho lưu trữ lưu trữ của IBM Content Manager potx

Tích hợp FileNet với IBM Content Manager, Phần 2: Triển khai thực hiện các thực thể nghiệp vụ Java và lớp cổng (gateway) cho dữ liệu trong kho lưu trữ lưu trữ của IBM Content Manager potx
... liệu (DAO) phù hợp với mỗi lớp trong biểu đồ lớp (Phần 1; Hình 4). Khi lấy lớp "AutoClaim" làm ví dụ, chúng ta đã tạo ra một lớp DTO AutoClaim.java và một lớp DAO AutoClaimDAO.java. ... tương ứng do sự tương thích của nhà tích hợp thành phần. Tích hợp FileNet với IBM Content Manager, Phần 2: Triển khai thực hiện các thực thể nghiệp vụ Java và lớp cổng (gateway) cho dữ liệu ... Đối với các lớp khác trong biểu đồ lớp, có các lớp Java tương tự như AutoPolicy.java và AutoPolicyDAO.java. Bạn có thể tải về dự án Eclipse có chứa tất cả mã nguồn của lớp Java này. Về...
 • 11
 • 67
 • 0

Tài liệu ôn thi Toán lớp 12: Tích phân

Tài liệu ôn thi Toán lớp 12: Tích phân
... Tính tích phân bất đònh: 342xdxIxx2=--ò Giải: Ta có: 23 222 221 1xxdx1 122 Idx 221 919xx2 424 ỉư-+ç÷ỉưèø==-ç÷èøỉưỉư----ç÷ç÷èøèøòò 22 222 222 222 2 422 111xdxdx1 122 224 1919xx2 424 13x11191 122 .lnx.lnC1 322 2443x 221 1x2lnxx2lnC.42x1ỉưỉưỉư---ç÷ç÷ç÷èøèøèø=+ỉưỉư----ç÷ç÷èøèø--ỉư=--++ç÷èø-+-=--+++òò ... 44144sinxcsxf(x)g(x)1F(x)G(x)dxxCsinxcosx++==Þ+==++ò 4 422 4 422 222 2cosxsinxcosxsinxcos2xf(x)g(x)1sinxcosx(cosxsinx)2cosx.sinx1sin2x2---===++-- Trần Só Tùng Tích phân Trang 31 22 2cos2xd(sin2x)1sin2x2F(x)G(x)dxlnC2sin2xsin2x 222 sin2x2-Þ-==-=-+--+òò ... là bởi: 4 422 222 222 costsint4cos2t41sin2t41cotgttgt1cost.sintsin2tsin2tsin2tsin2t---====- tgt = -=== -22 2sint2sint1cos2t1cos2tcost2sint.costsin2tsin2tsin2t= - -21 11sin2tsin2t Tích phân Trần...
 • 152
 • 381
 • 13

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA phần 2.pdf

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ HÀNH VI CỦA NGƯỜI MUA phần 2.pdf
... tính dễ thích nghi. Nhân cách có thể là một biến hữu ích trong việc phân tích hành vi của người tiêu dùng, vì rằng có thể phân loại các kiểu nhân cách và có mối tương quan chặt chẽ giữa các kiểu ... Herzberg. Những lý thuyết là lý thuyết này chứa đựng những hàm ý hoàn toàn khác nhau đối với việc phân tích người tiêu dùng và chiến lược Marketing. Lý thuyết động cơ của Freud. Freud cho rằng những ... lại với khái quát hóa là quá trình phân biệt. Khi Linda nghiên cứu một máy sao chụp do hãng Sharp sản xuất, bà thấy rằng nó nhẹ hơn và gọn hơn máy của IBM. Việc phân biệt ở đây có nghĩa là ba ta...
 • 12
 • 358
 • 5

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP