Giáo án ôn tập toán lớp 7

Giáo án ôn tậplớp 10 môn toán

Giáo án ôn tập hè lớp 10 môn toán
... cos cos cos 9 cos cos ( HD : nhân hai vế với sin )( A ) 7 7 ôn tập : Môn hình học Bài 1: Tiết:1 Véc tơ I.Véc tơ phép toán véc tơ: phép cộng véc tơ: AB BC AC Hiệu hai véc tơ: ... thẳng qua M vuông góc với vectơ IM ( x0 a; y0 b) ,có pt là: ( x0 a )( x x0 ) ( y0 b)( y y0 ) ( công thức phân đôi toạ độ ) II.Các dạng tập : Dạng toán 1:xác định tâm bán kính điều kiện ... x Dạng toán 2: Giải bất phương trình chứa thức f ( x) g ( x) (1) f ( x) (1) g ( x) f ( x) g ( x) Bài tập 1: Giải bất phương trình sau: PhầnIII: Tiết14-23 : Góc lượng giác công thức...
 • 29
 • 396
 • 3

Giáo án ôn tập toán 8

Giáo án ôn tập toán 8
... ®¼ng thøc 36x4y6 + P = Q( 4x2y – 2y3 ) A P= 18x2y8 ; Q = 9x2y5 B P= - 18x2y8 ; Q = 9x2y5 C P= - 18x2y8 ; Q = - 9x2y5 D Mét kÕt qu¶ kh¸c 10 B P= - 18x2y8 ; Q = 9x2y5 11 Gi¸ trÞ cđa biĨu thøc R = ... nªn CDE + D = 180 0 DCE · µ Suy CDE = 180 0 - D H/s lµm vµo vë , h/s ch÷a = 180 – 1440 = 360 H/s kh¸c nhËn xÐt · C/M t¬ng tù DCE = 720 Trong ∆ CDE cã · · · CDE + DCE + CED = 180 ( §/l tỉng gãc ... Phó Trêng THCS Nam H¶i Gi¸o ¸n ¤n tËp To¸n N¨m häc 2007-20 08 ¢ = 1100 b) Trong tam gi¸c AIB ta cã µ µ ·AIB = 180 0 − A + B 240 = 180 0 − = 180 − 1200 = 600 µ µ C+D = + Bµi tËp sè §iỊn (§) hc ( S )...
 • 61
 • 369
 • 9

Giáo án ôn tập toán 8

Giáo án ôn tập toán 8
... Giáo án Ôn tập Toán x2 x2 b) 2 ( x + y )2 x +y Năm học 2007-20 08 x3 y ta có = x2 x y Vậy hai phân thức không ? Muốn biết hai phân thức có hay không ta làm nh ? Hs làm ... Văn Hào Trờng THCS Trực Khang Giáo án Ôn tập Toán Năm học 2007-20 08 A = a.x(x - a) 1 = ( 3) 3 = 1.( ) 3 = Vậy với a = , x = 1/3 giá trị biểu thức A - 8/ 3 +Bài tập số 4* : Chứng minh : Với số ... phân thức không +Bài tập số : Rút gọn phân thức sau x 12 x + 12 a) x4 8x x + 14 x + b) 3x + 3x ? Để rút gọn phân thức ta làm nh ? Hs nêu bớc rút gọn phân thức Vận dụng làm tập +Bài tập số :...
 • 3
 • 322
 • 0

Giáo án ôn tập toan 8

Giáo án ôn tập toan 8
... 51 Trêng THCS Trùc Khang Giao ¸n ¤n tËp To¸n N¨m Häc 2007- 20 08 Tn : 24 Ngµy so¹n : 17/02/20 08 Ngµy d¹y : 18/ 02/20 08 + 22/02/20 08 «n tËp vỊ gi¶i ph¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn I/Mơc tiªu -HS hiểu ... Muốn giải phương trình tích ta làm Vậy tập nghiệm phương trình ? cho :S = { 0;6} c, x + = x ( 3x + ) 8 ⇔ 3x + = x ( 3x + 8) ⇔ (3x + ) – x ( 3x + ) = ⇔ ( 3x + 8) ( – x ) =0 ⇔ 3x + = – x = ⇔ x = − ... kó vận dụng tốt quy tắc phép toán : cộng, trữ, nhân, chia phân thức +Rèn luyện tư phân tích +Rèn luyện kó trình bày II Chn bÞ : - GV : §Ị bµi , ®¸p ¸n -HS : Tự ôn tập trả lời câu hỏi SGK III TiÕn...
 • 15
 • 265
 • 3

GIÁO ÁN ÔN TẬPLỚP 7 LÊN 8

GIÁO ÁN ÔN TẬP HÈ LỚP 7 LÊN 8
... sau :B(x)= 3-3x+4x2-5x-4x2 -7 c Tính giá trị đa thức sau : A(x) = 8x2-2x+3 x = TIẾT 16 : ĐA THỨC Giáo viên : Đặng Thanh Nhàn 11 Ngày Giáo án ơn tập lớp – năm học 20 08- 2009 1 x Q(x) = 3x4 + 3x2 ... − − 1)=  + + 1÷:  3  3    3  a)  7 = = −4 −4 Bài nhà : + 6( tiếp ) Giáo viên : Đặng Thanh Nhàn Ngày Giáo án ơn tập lớp – năm học 20 08- 2009 TIẾT HAI TAM GIÁC BẰNG NHAU Bài : Cho ... AH mà DC > KC => BA + AK + KC < BD + AH + CD => Kq Bài tập nhà : + Giáo viên : Đặng Thanh Nhàn K Ngày Giáo án ơn tập lớp – năm học 20 08- 2009 TIẾT 4.Chữa nhà: Bµi 4: Cho ∆ ABC c©n t¹i A KỴ...
 • 14
 • 2,216
 • 31

GIAO AN ON TAP HE LOP 7 LEN 8

GIAO AN ON TAP HE LOP 7 LEN 8
... −x= 28 b) 57 57 −43 ⇔ −x= ⇔x= − = 28 28 28 − 1 1 1 3 −13 −11 −4  − ÷ ≤ x ≤ −  − − ÷ ⇔ ≤x≤− 2 6 3 4 3 c) −13 11 ⇔ ≤x≤ ⇔ Bµi 4: T×m x biÕt: a) 3  −  + x ÷= 35   3 b) + : x = 7 14 ...  15   12 104 .81 − 16.152 4. 675 b, Giải :  15  a)  + ( )  = 14/  15  12 104 .81 − 16.152 4.54 − 4.32.52 ( 25 − ) = = 4. 675 28. 56 28. 56 b) 16 16 = 4 = 20 200 Bài 8: So sánh hợp lý: ...  2   16  b) (-32) 27 (- 18) 39 Giải : 200 80 0 1000 1 1 1  a)  ÷ =  ÷ >   2   16  2 27 5. 27 b) (32) = (2) = 135 = 239 296 (- 18) 39 = 239 339 mà 296 = 4 48 > 339 => kq Bài nhà :...
 • 14
 • 1,292
 • 12

Giao an on tap he lop 12.doc

Giao an on tap he lop 12.doc
... (khí) Br2 (as) KMnO4 / H2O Propan Xiclopropan Butan Xiclobutan petan Xiclopentan Hãy đánh dấu cộng vào ô có xảy phản ứng bảng sau- Viết PTPU gọi tên sản phẩm benzen Hex-1-en toluen stiren etien ... hợp dẫn xuất hiđrocacbon quan trọng Dẫn xuất Ancol Phenol An ehit halogen Công thức PT Đặc điểm cấu tạo PT Tính chất vật lí Tính chất hoá học & viết PTPU Điều chế ứng dụng Xeton Axit cacboxylic ... Etan eten etylclorua ancol etylic an ehit axetic axit axetic etylaxetat (A) Etin vinyl clorua PVC khí metan chất vô cần thiết khác, viết PTPU điều chế: axetilen, an ehit axetic, metanol,...
 • 4
 • 285
 • 1

Bài soạn Giao an on tap toan 8

Bài soạn Giao an on tap toan 8
... vµ 8cm th× chu vi h×nh thoi b»ng A 20cm B 48cm C 28cm D 24cm 6)H×nh thang c©n lµ : A H×nh thang cã hai gãc b»ng B H×nh thang cã hai gãc kỊ mét ®¸y b»ng C H×nh thang cã hai c¹nh bªn b»ng B BÀI ... Câu 28 : Nếu ∆ ABC đồng dạng vớI ∆ A′B′C′ theo tỉ đồng dạng diện tích ∆ ABC 180 cm2 diện tích ∆ A′B′C′ : A .80 cm B.120 cm2 C 288 0 cm2 D 1225 cm2 Câu 29 : Cho ∆ ABC vng A, có AB = 21 cm, AC = 28 ... ®êng th¼ng song song víi BC c¾t AB ë D vµ c¾t AC ë E Qua C kỴ tia Cx song song víi AB c¾t DE ë G a) Chøng minh: ∆ABC ®ång d¹ng víi ∆CEG b) Chøng minh: DA EG = DB DE c) Gäi H lµ giao ®iĨm cđa...
 • 25
 • 431
 • 0

giao an on tap toan 6

giao an on tap toan 6
... Bài toán 4: Tính 20 4141 63 6 363 ữ: ữ: ữ 21 4242 64 6 464 16 25 36 49 64 + + + + + + 20 30 40 50 60 70 80 12.194 + 6. 437.2 + 3. 369 .4 d) + + + + 61 + 65 .2 26 b) 1 (1 + + + + 2004) 2004 ... 368 7.397 68 7 3000 + 368 7.3 96 b) 2.3.5 + 4.9.25 + 6. 9.35 + 10.21.40 2.3.7 + 4.9.35 + 6. 9.49 + 10.21. 56 4 567 8.1997 + 3333 với 1998.4 567 8 12345 b) 2.3.5 + 4 .6. 10 + 6. 9.15 222222 với 3.5.7 + 6. 10.14 ... 25 30 35 40 45 16 25 36 49 64 + + + + + + 20 30 40 50 60 70 80 12.194 + 6. 437.2 + 3. 369 .4 d) + + + + 61 + 65 .2 26 a) b) Bài toán 2: Tìm số tự nhiên n để: 23 11 số tự nhiên n n 16 c) số tự nhiên...
 • 26
 • 813
 • 10

giao an on tap toan 7

giao an on tap toan 7
... AB//CD A C B Bài Cho tam giác ABC, D trung điểm AB Đường thẳng qua D song song với BC cắt AC E, đường thẳng qua E song song với AB cắt BC F Chứng minh : a BD = EF b E trung điểm AC c DF//AC d ... Nam Định (091536 176 6) µ Bài Cho tam giác cân ABC có A = 1200 ; đường phân giác B AD ( D thuộc BC ) Vẽ DE ⊥ AB ; DF ⊥ AC a Chứng minh tam giác DEF D b Từ C kẻ đường thẳng song song với AD cắt AB ... BC ) ,M ∈ BC cho CM = CA, N ∈ AB cho AN= AH Chứng minh : · · a CMA vµ MAN phụ b AM tia phân giác góc BAH c MN ⊥ AB µ d Cho C = 600 ; AC = 4cm Tính cạnh ∆ANH B M N H A C Bài Cho tam giác ABC cạnh...
 • 10
 • 291
 • 7

GIAO AN ON TAP TOAN 9 (Rat hay)

GIAO AN ON TAP TOAN 9 (Rat hay)
... HB = 122 62 10, 39 (m) Xét tam giác vuông ABC có : 2 AH2= BH CH HC = AH = 10, 39 17 ,99 (m) BH BC= BH +CH = +17 ,99 =23 ,99 (m) Mặt khác : AB AC = BC AH AC = BC AH 23 ,99 .10; 39 = 20,77 (m) AB ... ABN ; < CAN ; AD ; BC Giải : Trong vuông CAN có : CN2 = AC2 - AN2 = 6,42 - 3,62 = 5,3 cm Trong vuông ANB có : SinB = AN/ AB = 3,6 / = 0,4 Nên góc B = 240 Trong vuông ANC có : CosA = AN/ AC = ... = x = (loại ) x +1 Bài : 1 1 + + + + 1+ 2+ 98 + 99 99 + 100 = 2 99 100 + + + = + 10 = 1 Hớng dẫn học nhà : Xem kĩ tập giải lớp Làm thêm tập 69- 70 - 73(SBT-Tr 13-14) Ngày soạn : 22/10/2007...
 • 83
 • 168
 • 0

giao an on tap he lop 8

giao an on tap he lop 8
... trọng tâm * Tác giả: Nhà văn an Mạch Hanx Cri-xti -an An-đéc-xen( 180 5- 187 5) tiếng chuyên viết chuyện cho thiếu nhi.Ông dựa theo câu chuyện cổ tích đợc lu truyền dân gian để viết lại nhng nhiều truyện ... mật Câu thơ man mác buồn chán Vì công danh dở dang: tài cao, phận thấp, chí khí uất Buồn non nớc bị ngoại bang thống trị Lệ giàn giụa với giang san Đó nỗi buồn hệ vòng nô lệ lầm than Là thi sĩ ... Cu Ron ngang sân tới đợc mép vờn Nó ngẩng nhìn khế lấm hoa màu tím nhạt Trên tán cây, đàn chim non ríu rít tập bay chuyền Những chim xanh Chúng vỗ đôi cánh nhỏ màu xanh, chuyền từ cành sang cành...
 • 57
 • 236
 • 1

giáo án ôn tập Toán TNTHPT hay

giáo án ôn tập Toán TNTHPT hay
... GIẢI TOÁN HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Kiến thức Kĩ cần đạt 29 -Thiết lập mối quan hệ hình học không - Gắn hệ trục Oxyz gian (HHKG) hình học giải tích - Chuyển toán HHKG toán (HHGT) HHGT - Giải toán hình ... M vuông góc với đường thẳng BC .Hết BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2007 Môn thi : TOÁN – Trung học phổ thông phân ban Thời gian làm : 150 phút, không ... E vuông góc với mặt phẳng (α ) .Hết BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2008 Môn thi : TOÁN – Trung học phổ thông phân ban Thời gian làm : 150 phút, không...
 • 36
 • 59
 • 0

Giáo án Ôn tập Toán 8

Giáo án Ôn tập Toán 8
... Tiếp tục ôn tập phép toán cộng, trừ, nhân chia đa thức - Xem lại dạng tập giải GV: Đặng Thị Yến Tổ Toán Lý Trờng THCS Thạch Linh Thiết kế dạy: Ôn tập toán NS: 22/11/09 Tuần 14: Ôn tập đờng ... Làm tập 26, 31, 32, 33 SBT GV: Đặng Thị Yến Tổ Toán Lý C C C Trờng THCS Thạch Linh Thiết kế dạy: Ôn tập toán NS: 16/9/09 Tuần 4: Ôn tập đẳng thức đáng nhớ I Lý thuyết: Nhắc lại đẳng thức đáng ... Yến Tổ Toán Lý Trờng THCS Thạch Linh Thiết kế dạy: Ôn tập toán Hớng dẫn nhà: Xem lại phơng pháp phân tích đa thức thành nhân tử Làm tập 35, 36, 37, 38 SGK NS: 02/11/09 Tuần 11: Ôn tập hình...
 • 90
 • 84
 • 0

Giáo án ôn tập toán 7 2014

Giáo án ôn tập toán 7 2014
... + 5) 2.6 12 = = = 211.311 .7 3 .7 21 Bài : TÝnh a, ( ) Giải : ( )  15  +   15   12 3  a)  + 915  = 14/  15  12 b, 104.81 − 16.152 4. 675 Giáo án ơn tập tốn 104.81 − 16.152 24.54 ... hµng 15 Giáo án ơn tập tốn Bài 16 : Cho tam giác ABC có góc B nhỏ góc C a/ Hãy so sánh hai cạnh AC AB b/ Từ A kẻ AH vuông góc với BC Tìm hình chiếu AC , AB đường thẳng BC c/ Hãy so sánh hai ... 36 b) A - B + C – D = x + y − 13xy − 3x + −6 y + 17 = 30 ,75 x = Bµi 2: Cho f(x) = 5x3 - 7x2 + x + a TÝnh f(-1) ; g( −1 ) ; h(0) ; g(x) = 7x3 - 7x2 + 2x + vµ y = -1 ; h(x) = 2x3 + 4x + b TÝnh k(x)...
 • 17
 • 208
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giao an on tap toan lop 2giáo án ôn tập toán lớp 5 lên lớp 6giao an on tap toan 7 hoc ki 1giao an on tap toan 7 ki 1đề cương ôn tập toán lớp 7 học kì 2 có đáp ánđề ôn tập toán lớp 7đề thi ôn tập toán lớp 7tài liệu ôn tập toán lớp 7ôn tập toán lớp 7 học kỳ 2ôn tập toán lớp 7 học kì 2ôn tập toán lớp 7 học kì 1ôn tập toán lớp 7 học kỳ 1đề cương ôn tập toán lớp 7 học kỳ 1thư viện giáo án điện tử toán lớp 7giáo án điện tử toán lớp 7KHẢ NĂNG SAI LỆCH TRỌNG YẾU TRONG HOẠT ĐỘNG TIỀN GỬI CỦA KHÁCH HÀNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA RỦI RO THANH KHOẢN ĐỐI VỚI BCTCNghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và tối ưu hoá quá trình sản xuất axit photphoric (PA) trong công nghiệp sản xuất phân bón DAPlý thuyết,bài tập số phức nhiều dạngNghiên cứu xây dựng phương pháp xác định uran, thori và các nguyên tố đất hiếm trong quặng bằng kỹ thuật ICP MSđồ án tốt nghiệp ly hợp xe tảigiáo án ngoài giờ lên lớp khối 10Điều kiện bán hàng (terms of sale) structure of incoterms 2010, main differences incoterms 2000 vs 2010, group e, f, c, d cách thức lựa chọn các điều kiện INCOTERMSTìm hiểu hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) trên ô tôTìm hiểu quy trình kỹ thuật trồng cây dưa leo trong nhà lưới tại trường trung cấp nông lâm nghiệp bình dươngPhân tích tình hình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường typ 2 ở bệnh nhân ngoại trú tại trung tâm y tế quận Nam Từ Liêm, Hà Nộimo dau okbcqg75se 20130128114040 577Nanotechnology applications for clean waterNghiên cứu đánh giá chất lượng tinh trùng và ảnh hưởng của một số yếu tố lên hoạt lực tinh trùng cá chẽm mõm nhọn psammoperca waigiensis (cuvier valencienes, 1828Prolonged infusions of beta lactam antibioticsTheo dõi đặc điểm sinh trưởng, khả năng sinh sản của vịt CV super m2 bố mẹ (thế hệ 13) nuôi tại trạm nghiên cứu gia cầm cẩm bình – hải dương tài liệu, ebook, giáo trìnhĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẢI DƯƠNGĐáp án thi học kì môn Công nghệ chế biến sữa (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đáp án thi học kì môn đánh giá cảm quan thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)bai tap tien cnc 2222222Báo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kế toán kiểm toán
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập