tính, vị cây thuốc Việt Nam

khảo sát hoạt tính ức chế tăng trưởng của các cây thuốc Việt Nam trên dòng tế bào ung thư cổ tử cung

khảo sát hoạt tính ức chế tăng trưởng của các cây thuốc Việt Nam trên dòng tế bào ung thư cổ tử cung
... 01 - 2008 2.3.Nuôi cấy tế bào Dòng tế bào ung thư cổ tử cung HeLa Viện Ung Thư Quốc Gia Hoa Kỳ (NCI – Frederick, MD, USA) cung cấp Tế bào nuôi môi trường E’MEM có bổ sung Lglutamine (200mM), ... cao chiết nồng độ thử nghiệm 100 µg/ml dòng tế bào ung thư cổ tử cung HeLa phương pháp MTT Kết cho thấy có cao chiết có phần trăm ức chế tăng trưởng tế bào 50% (bảng 1), cao chiết acetate ethyl ... LUẬN Từ kết trên, nhận thấy cao chiết PEE từ trau tráu (Mammea siamensis (Miq.) T Anderson) có hoạt tính gây độc tế bào cao thông qua khả cảm ứng apoptosis dòng tế bào ung thư cổ tử cung HeLa nồng...
 • 8
 • 517
 • 2

NGHIÊN CỨU HÓA HỌC CÂY THUỐC VIỆT NAM CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG TẾ BÀO KHỐI U THỰC NGHIỆM  CÂY TÔ MỘC (CAESALPINIA SAPPAN L.) VÀ CÂY HÀ THỦ Ô TRẮNG (STREPTOCAULON JUVENTAS (LOUR.) MERR.)

NGHIÊN CỨU HÓA HỌC CÂY THUỐC VIỆT NAM CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG TẾ BÀO KHỐI U THỰC NGHIỆM  CÂY TÔ MỘC (CAESALPINIA SAPPAN L.) VÀ CÂY HÀ THỦ Ô TRẮNG (STREPTOCAULON JUVENTAS (LOUR.) MERR.)
... Việt Nam hoạt tính kháng tế bào khối u thực nghiệm mộc (Caesalpinia sappan L.) thủ ô trắng (Streptocaulon juventas Lour Merr.) đạt kết sau:  VỀ KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC Từ dịch chiết ... xuất cardenolid cô lập từ rễ thủ ô trắng độc tính mạnh dòng tế bào ung thư phổi Các hoạt tính sinh học kháng oxy hóa, kháng viêm… từ l u nghiên c u hợp chất cô lập từ mộc Khi tra c u ... Chƣơng THỰC NGHIỆM 2.1 Nguyên li u, hóa chất thiết bị 2.1.1 Nguyên li u Đối tượng nghiên c u rễ thủ ô trắng lõi gỗ thân mộc Rễ thủ ô trắng thu hái vào tháng 10 năm 2007; lõi gỗ thân mộc...
 • 27
 • 591
 • 2

Nghiên cứu qui trình phân lập và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất Terpenoit và Flavonoit từ cây thuốc Việt Nam

Nghiên cứu qui trình phân lập và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất Terpenoit và Flavonoit từ cây thuốc Việt Nam
... ló'p chat Terpenoit va Flavonoit Tùy theo cày thuóc chùng tói dà àp dung qui trinh chiét vó'i càc Ioai dung mòi khàc de dièu che càc phàn chiét hoac glàu càc terpenoit hoac giàu càc flavonoit ... tói uu qui trinh phàn làp se c6 y nghla thi/c tién nhu" dòng góp nhiéu vào nghién cùu ed bàn ngành hoà thi/c vat Noi dung nghién cùu cùa de tài tap trung vào viéc phàn làp càc terpenoit va flavonoit ... sàt hoat tinh sinh hoc 3.5.1 Hoat tinh khàng vi sinh vàt Hoat tinh khàng vi sinh vat duac khào sàt dua trén kì thuat khuyéch tàn mòi truò'ng thach dinh duàng dà tròn vói nhu dich vi sinh vat co...
 • 84
 • 506
 • 0

TOÀN VĂN NGHIÊN cứu hóa học cây THUỐC VIỆT NAM có HOẠT TÍNH KHÁNG tế bào KHỐI u THỰC NGHIỆMCÂY tô mộc (CAESALPINIA SAPPAN l ) và cây hà THỦ ô TRẮNG (STREPTOCAULON JUVENTAS (LOUR ) MERR )

TOÀN VĂN NGHIÊN cứu hóa học cây THUỐC VIỆT NAM có HOẠT TÍNH KHÁNG tế bào KHỐI u THỰC NGHIỆMCÂY tô mộc (CAESALPINIA SAPPAN l ) và cây hà THỦ ô TRẮNG (STREPTOCAULON JUVENTAS (LOUR ) MERR )
... Tất L i,[2] Việt Nam loài Streptocaulon juventas (Lour .) Merr. , Streptocaulon horsfieldii Miq Streptocaulon kleinii W  Arn Cây thủ ô trắng tên khoa học Streptocaulon juventas (Lour .) Merr. , ... 1.2 THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CHI STREPTOCAULON Các thuộc chi Streptocaulon nghiên c u từ l u chúng dùng l m thuốc y học cổ truyền Cho đến nay, thấy ba loài Streptocaulon juventas (Lour .) Merr. , ... (broad pseudosinglet) d : mũi đôi (doublet) dd : mũi đôi đôi (doublet – doublet) t : mũi ba (triplet) brd : mũi đôi b u (broad doublet) m : mũi đa (multiplet) J : số ghép (coupling constant) SKC...
 • 157
 • 146
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học NGHIÊN cứu HOẠT TÍNH SINH học của cây THUỐC VIỆT NAM với các QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM mới

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học  NGHIÊN cứu HOẠT TÍNH SINH học của cây THUỐC VIỆT NAM với các QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM mới
... chí KH [1] Khảo sát hoạt tính kháng khuẩn số thuốc Việt Nam Nguyễn Đức Trúc Nguyễn Hoàng Chương, Hồ Huỳnh Thùy Dương 5.3 Các báo cáo khoa học hội nghị, hội thảo KH [1] Các thử nghiệm bước đầu khảo ... Dương Hội nghị Sinh Học Phân Tử Hóa Sinh – Tp HCM, 6/2001 Đánh giá kiến nghị Việc nghiên cứu cách thức, chế tác động hoạt chất lĩnh vực Việt Nam Điều có ý nghĩa nghiên cứu lẫn nghiên cứu ứng dụng ... Trang 15 Tuyển tập báo cáo NCCB KHTN - Hình thành hệ thống thử nghiệm in vitro in vivo để thử nghiệm hoạt chất chọn lọc chế tối thiểu) 02 phân đoạn Thu nhận 02 hoạt chất có tính kháng phân bào...
 • 3
 • 47
 • 0

sàng lọc hoạt tính chống oxi hóa của một số cây thuốc việt nam

sàng lọc hoạt tính chống oxi hóa của một số cây thuốc việt nam
... thng khỏng oxi húa ni sinh bo v t bo l rt cn thit H thng bao gm cỏc enzym sau: Enzym superoxide dismutase (SOD), Catalase (CAT), Glutathione peroxidase (GSH peroxidase) 1.2.2 Cht khỏng oxi húa ... in the Vietnamese about the screening of antioxidant activity of 31 An Giang medicinal plants using different antioxidant tests including DPPH free radical scavenging and lipid peroxidation inhibition ... allopurinol l mt cht khỏng oxi húa c ch enzym xanthine oxidase, mt enzym xỳc tỏc cho s hỡnh thnh gc superoxide hin tng thiu mỏu cc b Cú nhiu cỏch phõn loi cỏc cht khỏng oxi húa nh da trờn ngun gc,...
 • 46
 • 150
 • 0

Cây thuốc việt nam

Cây thuốc việt nam
... Toàn quốc lần thứ tư, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, tr 426429 [9] Xuân Lục (2005), Cây thuốc diệu kỳ, Tu lình, thuốc nhiều tên nhiều tác dụng”, Tạp chí dược liệu sức khỏe cộng đồng, 2, tr.2223 ... VC., Bui KN., Nguyen VH., Chau VM (2011), “Lignans and other constituents from the roots of Vietnamese medicinal plant Pseuderanthemum palatiferum”, Planta Med., 77 (9), pp 951954 [38] Maillard...
 • 8
 • 1,958
 • 39

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG KHÁNG UNG THƯ, CHỐNG OXY HÓA CỦA CÂY THUỐC VIỆT NAM BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ " pps

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... công nhận năm 2005 - Đề tài : Nghiên cứu thành phần hóa học tác dụng sinh học số thuốc hướng tác dụng gan, chuyên ngành Hóa sinh học, Sản phẩm khoa học hoàn thành 5.1 Các công trình đả hòan thành ... Trinh cộng Hội nghị khoa học toàn quốc CNSH, 12/2005 Đánh giá kiến nghị Đề tài hòan thành nhiệm vụ nghiên cứu giai đọan vừa qua Nội dung nghiên cứu tác động kháng oxy hóa thuốc tiến hành thông ... nhận biết tác động kháng phân bào Các phương pháp sử dụng nuôi cấy Phương pháp bỏ đói (serum starvation) để đồng hoá dòng tế bào - Phương pháp flow Cytometry nhận biết hàm lượng DNA với thuốc nhuộm...
 • 4
 • 275
 • 4

DANH MỤC CÂY THUỐC VIỆT NAM

DANH MỤC CÂY THUỐC VIỆT NAM
... qu vào tháng 10-12 B k t có ngu n g c t khu v c gi a Nam Trung Hoa c Vi t Nam, c tr ng h u nh kh p Vi t Nam ( Riêng o Cát Bà có n 40 ngàn cây, cung c p 40 t n b k t m i n m) B k t c ng c tr ng ... u t giá Cây Cacao Chocolat: Cây Cacao, tên khoa h c : Theobroma cacao L thu c h Th c v t Sterculiacaea hay Byttneriaceae Cây thu c lo i ti u m c có th cao t n 12m tùy u ki n th nh ng Cây non ... Herbs), Võ v n Chi (T n Cây thu c Vi t Nam) u ghi tên ch chung m t cây, riêng sách c a t t L i l i cho khác (?) : Eclipta alba c cho Cò nh n i (Cò m c) Eclipta prostrata l i cho Cây cúc áo(?) c tính...
 • 232
 • 340
 • 0

Nghiên cứu hoạt chất sinh học từ một số cây thuốc Việt Nam dùng trong điều trị sốt rét

Nghiên cứu hoạt chất sinh học từ một số cây thuốc Việt Nam dùng trong điều trị sốt rét
... iên Sốt rét, sinh trùn? Còn trùng • J '— ' c- H À N Ộ I - 2000 Báo cáo tóm tắt T ê n đề tà i Nghiên cứu hoạt chất sinh học từ số câv thuốc V iệt nam dùnơ troní điều trị bệnh sốt rét số: ... nghiên cứu tìm kiếm thuốc chống sốt rét từ loài thực vật khác chưa đẩy mạnh Một vài nơi, Viện Sốt rét, sinh trùng Côn trùng, có thử thăm dò tác dụng vài dùng chữa sốt rét, khống phân lập hoạt ... chống sốt rét cac dịch chiết cáy [3,4] Y học dản tộc Việt Nam SỪ dụng nhiều loài vào việc điêu trị sốt rét [5 6] Trong khuôn khổ dự án GECCCO Dự án hợp tác Việt Nam - Thuy Điển nghiên cứu thuốc Việt...
 • 41
 • 257
 • 1

Góp phần nghiên cứu hoá học các hợp chất Phenol từ một số cây thuốc Việt Nam

Góp phần nghiên cứu hoá học các hợp chất Phenol từ một số cây thuốc Việt Nam
... T Ê N Đ Ể TÀI GÓP PHẦN NGHIÊN c ú u HOẢ HỌC CÁC HỢP CHẤT PHENOL TỪ MỘT s ổ CÂY THUỐC VIỆT NAM MÃ S ố : ỌT 00-12 C HÚ TRÌ ĐỀ TÀI : TS \< ;i YK\ Y A \ ... ê n C ứ u KH-CN T én de tài GÓP PHẦN NGHIÊN c ú HOA HOC CÁC HOP CHẤT PHENOL T MỘT s ố CÂY THI ố c VIỆT NAM Mã so Q T 00-12 C quan chu trì đe tai Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Địa chì 334 N ... Đ Ả M Ỉ K H l ()N(ỉ BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỂ TÀI a TÊN ĐỂ TÀI: GÓP PHẦN NGHIÊN CỬI HOA HỌC CÁC HỢP CHAT PHENOL T MỘT SỐ CẢYTHVỐC MỆT NAM MẢ SỐ: QT 00-12 TS NiỊiivễn vãn Dạn b CHU TRI ĐE TAI : c c AN...
 • 19
 • 130
 • 0

VÀI NÉT VỀ HÓA DƯỢC VÀ CÂY THUỐC VIỆT NAM

VÀI NÉT VỀ HÓA DƯỢC VÀ CÂY THUỐC VIỆT NAM
... nhiên Việt Nam phục vụ cho mục tiêu phát triển ngành dược nói chung công nghiệp hóa dược nói riêng Chính lý trên, đề xuất đề tài: "Xây dựng sở liệu nguồn thuốc Việt Nam phục vụ ngành Hóa dược" ... nghệ hoá dược lần thứ nhất, Hà Nội, tháng 12 /2008, 328 trang Hội Hoá Dược Việt Nam (2009), Báo cáo Hội thảo "Vai trò Khoa học công nghệ việc phát triển ngành công nghiệp hoá dược Việt Nam" , Hà ... Viện Dược Liệu (2006), Nghiên cứu thuốc từ thảo dược, NXB Khoa học kỹ thuật, 686 trang Viện Dược Liệu (2006), Nghiên cứu phát triển Dược liệu Đông dược Việt Nam, NXB Khoa học kỹ thuật, 747 trang...
 • 6
 • 338
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: Phương pháp Đồ thị Hóa Học – Lý thuyết và Bài tập áp dụngMột số phương pháp giải bài toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của môđun một số phức trong đề thi trắc nghiệmMột số phương pháp giải bài toán về khoảng cách trong không gian lớp 11 dành cho HS trung bình, khá 2Một vài kinh nghiệm tạo hứng thú học tập cho học sinh thông qua việc tăng cường các bài toán có nội dung thực tiễnNhững định hướng giải toán bằng nhiều cáchPhát huy năng lực tự học môn toán cho học sinh thông qua nghiên cứu các bài toán lãi suất ngân hàng 2Phương pháp nhân liên hợp nhằm giúp học sinh giải nhanh một số phương trình vô tỉ phức tạp ở lớp 10Rèn luyện cho học sinh lớp 11 các kỹ năng giải toán lượng giác bằng phương pháp xây dựng chuỗi các bài toánTài Liệu Tuyển Tập 300 Câu Hỏi Chuyên Đề Dao Động Cơ Có Đáp ÁnRèn luyện cho học sinh lớp 12 kỹ năng tính một số tích phân đặc biệtRèn luyện cho học sinh lớp 12 một số kĩ thuật sử dụng số phức liên hợpRèn luyện cho học sinh lớp 12 trường THPT lê lợi kỹ năng giải một số dạng toán về phương trình mặt cầu bằng phương pháp phân loại thông qua một số bài tập thực hànhRèn luyện kỹ năng nhận định, đánh giá kết quả giải toán phương pháp tọa độ trong mặt phẳng 2Rèn luyện kỹ năng sử dụng lượng liên hợp để giải phương trình, bất phương trình vô tỷ 2Rèn luyện kỹ năng viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số bậc baRèn luyện một số kỹ năng phát hiện và giải quyết vấn đề thông qua dạy học giải bài tập phần bất đẳng thức ở lớp 10 trường THPTRèn luyện tư duy sáng tạo của học sinh thông qua các bài toán về tiếp tuyến của đường hypebolSử dụng kiến thức hình học để giải một số bài toán liên qua đến giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của môđun số phứcSử dụng phương pháp đánh giá giải một số bài toán cực trị của hình học giải tích trong không gian 2Ứng dụng tích phân trong bài toán thực tế 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập