Bài toán parabolic ngược thời gian phi tuyến với hệ số phụ thuộc vào thời gian và không gian

Bài toán parabolic ngược thời gian phi tuyến với hệ số phụ thuộc vào thời gian không gian

Bài toán parabolic ngược thời gian phi tuyến với hệ số phụ thuộc vào thời gian và không gian
... ú, lun ny, chỳng tụi xột "BI TON PARABOLIC NGC THI GIAN PHI TUYN VI H S PH THUC VO THI GIAN V KHễNG GIAN. " Mc ớch ca lun l thụng qua tỡm hiu mt bi bỏo v bi toỏn parabolic ngc, trỡnh by mt cỏch ... lý thuyt chỳng tụi xột bi toỏn parabolic vi h s ph thuc vo thi gian v khụng gian Tuy nhiờn, chỳng tụi ch iu tra bi toỏn parabolic phi tuyn vi h s ph thuc vo thi gian ú l mt im yu ca vớ d minh ... B GIO DC V O TO TRNG I HC VINH LU HNG PHONG BI TON PARABOLIC NGC THI GIAN PHI TUYN VI H S PH THUC VO THI GIAN V KHễNG GIAN Chuyờn ngnh: Toỏn gii tớch Mó s: 60.46.01 LUN VN THC S TON...
 • 45
 • 104
 • 0

Bài toán parabolic ngược thời gian phi tuyến với hệ số phụ thuộc vào thời gian không gian

Bài toán parabolic ngược thời gian phi tuyến với hệ số phụ thuộc vào thời gian và không gian
... lưu ý đây, mặt lý thuyết xét toán parbolic với hệ số phụ thuộc vào thời gian không gian Tuy nhiên, điều tra toán parabolic phi tuyến với hệ số phụ thuộc vào thời gian Đó điểm yếu ví dụ minh họa ... thời gian với hệ số không Gần đây, có vài báo xem xét toán truyền nhiệt ngược với hệ số không Cụ thể, [7], tác giả xét toán ngược cho phương trình parabolic với hệ số phụ thuộc vào thời gian, nghĩa ... hóa ước lượng sai số toán parabolic ngược thời gian phi tuyến với hệ số phụ thuộc vào thời gian không gian Trong chương này, trình bày chứng minh tính nghiệm, tính ổn định nghiệm toán chỉnh hóa,...
 • 38
 • 88
 • 0

Bài toán parabolic ngược thời gian phi tuyến với hệ số phụ thuộc vào thời gian không gian

Bài toán parabolic ngược thời gian phi tuyến với hệ số phụ thuộc vào thời gian và không gian
... lưu ý đây, mặt lý thuyết xét toán parbolic với hệ số phụ thuộc vào thời gian không gian Tuy nhiên, điều tra toán parabolic phi tuyến với hệ số phụ thuộc vào thời gian Đó điểm yếu ví dụ minh họa ... thời gian với hệ số không Gần đây, có vài báo xem xét toán truyền nhiệt ngược với hệ số không Cụ thể, [7], tác giả xét toán ngược cho phương trình parabolic với hệ số phụ thuộc vào thời gian, nghĩa ... hóa ước lượng sai số toán parabolic ngược thời gian phi tuyến với hệ số phụ thuộc vào thời gian không gian Trong chương này, trình bày chứng minh tính nghiệm, tính ổn định nghiệm toán chỉnh hóa,...
 • 38
 • 169
 • 0

Chỉnh hóa ước lượng sai số bài toán Parabolic ngược với hệ số phụ thuộc thời gian trên miền bị chặn

Chỉnh hóa và ước lượng sai số bài toán Parabolic ngược với hệ số phụ thuộc thời gian trên miền bị chặn
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH BÙI THỊ NGỌC HÂN CHỈNH HÓA VÀ ƯỚC LƯỢNG SAI SỐ BÀI TOÁN PARABOLIC NGƯỢC VỚI HỆ SỐ PHỤ THUỘC THỜI GIAN TRÊN MIỀN BỊ CHẶN Chuyên ngành: Toán giải tích Mã số: ... hóa nghiệm xác Do vậy, chọn luận văn với đề tài: "Chỉnh hóa ước lượng sai số toán parabolic ngược với hệ số phụ thuộc thời gian miền bị chặn" Mục đích luận văn thông qua việc nghiên cứu báo chỉnh ... toán parabolic ngược với hệ số báo liên quan đến hệ số phụ thuộc thời gian Gần đây, tài liệu [10], tác giả nghiên cứu toán ngược cho phương trình truyền nhiệt (với hệ số hằng) ước lượng sai số...
 • 28
 • 121
 • 1

về một phương pháp chỉnh hóa cho phương trình parabolic tuyến tính ngược thời gian với hệ số phụ thuộc thời gian trong không gian banach

về một phương pháp chỉnh hóa cho phương trình parabolic tuyến tính ngược thời gian với hệ số phụ thuộc thời gian trong không gian banach
... TO TRNG I HC VINH NGUYN VN TM V MT PHNG PHP CHNH HểA CHO PHNG TRèNH PARABOLIC TUYN TNH NGC THI GIAN VI H S PH THUC THI GIAN TRONG KHễNG GIAN BANACH CHUYấN NGNH: TON GII TCH M S: 60.46.01.02 LUN ... phĂp hnh hõ phữỡng trẳnh proli 10 Chữỡng Chnh hõa cho phữỡng trẳnh parabolic ngữủc thới gian vợi hằ số bián thiản theo thới gian khổng gian Banach 15 PFI ẵnh 1t hnh i toĂn @IFIHA F F F F F F ... nôm PHIQD húng tổi "Vã mởt phữỡng phĂp chnh hoĂ cho phữỡng trẳnh parabolic tuyán tẵnh ngữủc thới gian vợi hằ số phử thuởc thới gian khổng gian Banach" lỹ hồn 1ã ti ho vuên vôn mẳnh l X wử 1ẵh...
 • 40
 • 112
 • 0

Một số kết quả chỉnh hóa cho phương trình parabolic nửa tuyến tính ngược thời gian với hệ số phụ thuộc thời gian

Một số kết quả chỉnh hóa cho phương trình parabolic nửa tuyến tính ngược thời gian với hệ số phụ thuộc thời gian
... tuyến tính hay parabolic phi tuyến ngược thời gian với hệ số hằng, kết chỉnh hóa cho phương trình parabolic ngược thời gian với hệ số phụ thuộc thời gian Đặc biệt kết chỉnh hóa cho phương trình parabolic ... ngược thời gian với hệ số phụ thuộc thời gian 2.1 Tổng quan kết chỉnh hóa cho phương trình parabolic nửa tuyến tính ngược thời gian với hệ số phụ thuộc thời gian 14 2.2 Các kết chỉnh hóa ... TUYẾN TÍNH NGƯỢC THỜI GIAN VỚI HỆ SỐ PHỤ THUỘC THỜI GIAN Chương trình bày tổng quan kết chỉnh hóa cho phương trình parabolic nửa tuyến tính ngược thời gian với hệ số phụ thuộc thời gian Trên sở đó,...
 • 35
 • 57
 • 0

Chỉnh hóa phương trình Parabolic ngược thời gian với hệ số phụ thuộc thời gian bằng phương pháp Tikhonov

Chỉnh hóa phương trình Parabolic ngược thời gian với hệ số phụ thuộc thời gian bằng phương pháp Tikhonov
... gin vợi hằ số phử thuở thới gin v 1ữ r Ă 1Ănh giĂ si số phữỡng phĂpF ợi mử 1ẵh nhữ vêyD "Chnh hõa phữỡng trẳnh parabolic ngữủc thới gian vợi hằ số phử thuởc thới gian bơng phữỡng phĂp Tikhonov" ... CHNH HA PHìèNG TRNH PARABOLIC NGìẹC THI GIAN VẻI H Sẩ PHệ THUậC THI GIAN BNG PHìèNG PHP TIKHONOV rong hữỡng nyD húng tổi hiằu hnh phữỡng trẳnh proli ngữủ thới gin vợi hằ số phử thuở thới gin ... sỹ hởi tử yáu khổng gin rilertF Chữỡng Chnh hõa phữỡng trẳnh parabolic ngữủc thới gian vợi hằ số phử thuởc thới gian bơng phữỡng phĂp Tikhonov ghữỡng ny húng tổi trẳnh y Ă kát quÊ 1Ănh giĂ ờn 1nh...
 • 31
 • 88
 • 0

Bài toán nhiệt ngược thời gian phi tuyến

Bài toán nhiệt ngược thời gian phi tuyến
... toán parabolic nhiệt phi tuyến ngược thời gian Bài toán nhiệt ngược thời gian tức toán xác đònh phân bố nhiệt độ thời điểm ban đầu từ phân bố nhiệt độ thời điểm cuối Hai dạng toán phi tuyến ngược ... ngược thời gian mà khảo sát luận án Bài toán nhiệt ngược thời gian phi tuyến Bài toán parabolic phi tuyến Như biết, toán parabolic, ta lấy toán tử A toán tử Laplace không gian hàm đó, toán trở ... Đònh lý 0.6.2 ta có đpcm L2(0,π) bò chặn CHƯƠNG BÀI TOÁN NHIỆT NGƯC THỜI GIAN PHI TUYẾN Trong chương này, xét toán nhiệt ngược thời gian phi tuyến sau ut − uxx = f (x, t, u(x, t)), u(0, t) =...
 • 123
 • 129
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "LỰC NÚT TƯƠNG ĐƯƠNG BÊN TRONG CỦA PHẦN TỬ ỨNG SUẤT PHẲNG TRONG BÀI TOÁN PHẦN TỬ HỮU HẠN PHI TUYẾN" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... 0,577350269189626 trọng số tương ứng Như vậy, ta tính lực nút tương đương bên phần tử từ ứng suất nút theo (13) Ghép lực nút tương đương bên phần tử {F e }, ta có ma trận lực nút tương đương bên hệ {F} Ví ... lực nút tương đương bên gồm thành phần: + Tại nút liên kết: ma trận lực nút tương đương bên (do nội lực) cân với ma trận lực nút tương đương bên (do ngoại lực) + Tại nút có liên kết: số hạng ... gây hiệu số lực nút tương đương bên vòng lặp xét lực nút tương đương bên vòng lặp trước Do vậy, việc xác định lực nút tương đương bên vòng lặp vấn đề cần thiết việc giải toán PTHH phi tuyến theo...
 • 4
 • 189
 • 0

Luận án Bài toán parabolic ngược

Luận án Bài toán parabolic ngược
... ngược như: toán truyền nhiệt ngược, toán tán xạ ngược, toán biên ngược, toán hình học (xem tài liệu [24]) Khi xét toán ngược, ta chia làm hai loại toán chỉnh (well-posed problem) toán không chỉnh ... biệt lớn nghiệm toán nghiệm tồn Chỉnh hóa toán đưa nghiệm xấp xỉ ổn đònh cho Đây công việc cần thiết Một toán không chỉnh khảo sát nhiều toán parabolic ngược thời gian hay gọi toán giá trò cuối ... thể, luận án chia làm chương Chương 1: Chúng trình bày số kiến thức bất đẳng thức cần thiết cho trình chứng minh kết luận án Chương 2: Chúng khảo sát toán sau Bài toán 1: Bài toán ngược thời...
 • 141
 • 139
 • 0

Chỉnh hóa bài toán parabolic ngược với hệ số dẫn nhiệt bị nhiễu

Chỉnh hóa bài toán parabolic ngược với hệ số dẫn nhiệt bị nhiễu
... đồng số 471/HĐĐHSG-QLKHSĐH) Mục tiêu Khảo sát toán parabolic ngược thời gian với hệ số dẫn nhiệt nhiễu chỉnh hóa toán Tính sáng tạo Đây hướng nghiên cứu xuất phát từ thực tế mà hệ số dẫn nhiệt ... ăn mòn, oxi hóa, hệ số dẫn nhiệt số Hơn nữa, trường hợp theo biết chưa nghiên cứu Kết nghiên cứu Trong đề tài này, chỉnh hóa toán parabolic ngược thời gian với hệ số dẫn nhiệt nhiễu miền bò ... ăn mòn, oxi hóa, hệ số dẫn nhiệt số Hơn nữa, trường hợp theo biết chưa nghiên cứu Vì lí đó, đề tài khảo sát toán nhiệt ngược thời gian với hệ số dẫn nhiệt phụ thuộc vào thời gian bò nhiễu Trong...
 • 28
 • 70
 • 0

Bài toán parabolic ngược

Bài toán parabolic ngược
... ∞) 1.3.2 Bài toán không chỉnh Bài toán gọi không chỉnh không thỏa điều kiện toán chỉnh 1.3.3 Sự chỉnh hóa Sự chỉnh hóa, nghóa là, ta xét xấp xỉ nghiệm xác (nếu tồn tại) nghiệm xấp xỉ toán nhiễu ... chỉnh hóa thích hợp để chỉnh hóa toán Thật sự, toán ngược cho phương trình parabolic nghiên cứu nhiều phương pháp khoảng bốn thập kỉ gần điển báo [3, 5, 6, 9] Bài toán sau trường hợp đặc biệt, cần ... 1.3 Bài toán chỉnh, toán không chỉnh chỉnh hóa 1.3.1 Bài toán chỉnh Cho X Y không gian đònh chuẩn, K : X −→ Y ánh xạ tuyến tính...
 • 28
 • 34
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ phương trình sai phân tuyến tính không thuần nhất với hệ số phụ thuộc nsự ổn định của hệ tuyến tính với hệ số phụ thuộc nbài toán nhiệt ngược thời gian phi tuyếnmột số bài toán cơ bản trong mạch phi tuyếnđáp án cac bai tap tự luyện phan phuong trinh tiep tuyen voi he so goc của thầy hùngbai toan on tap ve cac phep tinh voi phan so o lop 4hiệu suất phân hủy pcbs phụ thuộc vào nhiệt độ và thòi gianbài toán về quần thể có sự phụ thuộc vào lứa tuổi và dáng điệu tiệm cận của phương trình tiến hóaviết phương trình tiếp tuyến với hệ số góc kcâu hỏi 6 hệ số thanh toán nhanh của một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào các khoản mục sau trên bảng cân đối kế toántài liệu về địa chất nền toàn bộ tường cánh đặt trên nền đá hệ số ma sát giữa đáy tường và nền đá f 0 7 sổ tay kttl 3chỉnh hóa phương trình parabolic ngược thời gian bằng phương trình sobolevbài toán quy hoạch phi tuyến với ràng buộc dạng chuẩnbài toán phân chia thời gianbài toán tối ưu thời gianTạp chí nghiên cứu y học Volume 104 số 6 năm 2016ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG Ý DĨ Ở MỘT SỐ CƠ SỞ CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘITÁC DỤNG CỦA CỐM “TIỀN LIỆT HC” LÊN TRỌNG LƯỢNG VÀ MÔ BỆNH HỌC CỦA TĂNG SINH LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT TRÊN THỰC NGHIỆMTÁC DỤNG GIẢM ĐAU VÀ CẢI THIỆN CHỨC NĂNG VẬN ĐỘNG CỘT SỐNG THẮT LƯNG CỦA ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP VỚI XÔNG THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN TRÊN BỆNH NHÂN ĐAU THẮT LƯNG CẤPĐÁNH GIÁ TÁC DỤNG CỦA THUỐC XỊT THÔNG XOANG NAM DƯỢC TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM MŨI XOANG CẤPbồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề sự phân bố nhiệt độ không khí trên trái đấtbồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề hệ thống kiến thức và phân dạng bài tập về nhiệt độ không khí trên bề mặt trái đấtbồi dưỡng học sinh giỏi địa lý chuyên đề nhiệt độ không khí và các bài tập liên quanMỘT SỐ ĐA HÌNH GEN TP53 TRONG UNG THƯ TẾ BÀO GAN NGUYÊN PHÁTLÂM SÀNG VÀ TÌNH TRẠNG ĐỘT BIẾN GEN CỦA MỘT SỐ CA BỆNH MUCOPOLYSACCHARIDOSIS TYP IIĐỊNH LƯỢNG ACID AMIN TỰ DO TRONG DỊCH SINH HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG SIÊU HIỆU NĂNGKẾT QUẢ PHẪU THUẬT GHÉP GIÁC MẠC XUYÊN ĐIỀU TRỊ BỆNH GIÁC MẠC HÌNH CHÓPBài tập viết lại câu Tiếng Anh hay chọn lọcSo sánh một số giống lúa lai ba dòng nhập nội từ Trung Quốc tại huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ)ĐỐI CHIẾU HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ (MRI) VÀ KẾT QUẢ GIẢI PHẪU BỆNH U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠCGIÁ TRỊ CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ TƯỚI MÁU TRONG CHẨN ĐOÁN MỨC ĐỘ ÁC TÍNH CỦA U THẦN KINH ĐỆM TRƯỚC PHẪU THUẬTPHẪU THUẬT LÓC TÁCH ĐỘNG MẠCH CHỦ TYPE A: TUỔI CAO CÓ PHẢI LÀ CHỐNG CHỈ ĐỊNHTạp chí nghiên cứu y học volume 103 số 5 năm 2016thiết kế dao tiện và dao truốtHoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi cục thuế huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập