Xấp xỉ galerkin đối với phương trình parabolic tuyến tính với điều kiện biên robinson

Phương pháp xấp xỉ galerkin đối với phương trình parabolic với điều kiện biên hỗn hợp dirchlet neumann

Phương pháp xấp xỉ galerkin đối với phương trình parabolic với điều kiện biên hỗn hợp dirchlet  neumann
... tâm phương pháp xấp xỉ Galerkin cho toán biên ban đầu phương trình parabolic với điều kiện biên biên hỗn hợp Dirichlet – Neumann Bởi vậy, hướng dẫn TS Nguyễn Thành Anh, chọn đề tài: "Phương pháp ... Luận văn Phương pháp xấp xỉ Galerkin phương trình Parabolic với điều kiện biên hỗn hợp Dirichlet - Neumann trình bày số kết sau: Thiết lập số đánh giá tiên nghiệm nghiệm nghiệm xấp xỉ toán (2.1) ... dãy nghiệm xấp xỉ Galerkin nửa rời rạc toán Đối tượng phạm vi nghiên cứu Bài toán biên ban đầu phương trình parabolic với điều kiện biên hỗn hợp Dirichlet – Neumann miền bị chặn Phương pháp nghiên...
 • 40
 • 89
 • 0

Luận văn phương pháp xấp xỉ galerkin đối với phương trình parabolic với điều kiện biên hỗn hợp dirchlet neumann

Luận văn phương pháp xấp xỉ galerkin đối với phương trình parabolic với điều kiện biên hỗn hợp dirchlet  neumann
... chn trờn ú t n t i m t hng s Cfỡ cho IMU2(fi) ^ CivIfi-I(n) 12 Vu H q(r) Chng X p x Galerkin i vi phng trỡnh Parabolic tuyn tớnh vi iu kin biờn D irichlet - N eum ann 2.1 P hỏt biu bi toỏn Gi ... kh t i lun chỳng tụi quan tõm phng phỏp xp x G alerkin cho bi to ỏn biờn ban u i vi phng trỡn h parabolic vi iu kin biờn biờn hn hp Dirichlet Neum ann Bi vy, di s hng dn ca TS Nguyn T h n h Anh, ... x G alerkin na ri rc ca bi toỏn i tng v phm vi nghiờn cu Bi to ỏn biờn ban u i vi phng trỡn h parabolic vi iu kin biờn hn hp Dirichlet N eum ann b chn Phng phỏp nghiờn cu Nghiờn cu t i liu...
 • 39
 • 20
 • 0

về một phương pháp chỉnh hóa cho phương trình parabolic tuyến tính ngược thời gian với hệ số phụ thuộc thời gian trong không gian banach

về một phương pháp chỉnh hóa cho phương trình parabolic tuyến tính ngược thời gian với hệ số phụ thuộc thời gian trong không gian banach
... TO TRNG I HC VINH NGUYN VN TM V MT PHNG PHP CHNH HểA CHO PHNG TRèNH PARABOLIC TUYN TNH NGC THI GIAN VI H S PH THUC THI GIAN TRONG KHễNG GIAN BANACH CHUYấN NGNH: TON GII TCH M S: 60.46.01.02 LUN ... phĂp hnh hõ phữỡng trẳnh proli 10 Chữỡng Chnh hõa cho phữỡng trẳnh parabolic ngữủc thới gian vợi hằ số bián thiản theo thới gian khổng gian Banach 15 PFI ẵnh 1t hnh i toĂn @IFIHA F F F F F F ... nôm PHIQD húng tổi "Vã mởt phữỡng phĂp chnh hoĂ cho phữỡng trẳnh parabolic tuyán tẵnh ngữủc thới gian vợi hằ số phử thuởc thới gian khổng gian Banach" lỹ hồn 1ã ti ho vuên vôn mẳnh l X wử 1ẵh...
 • 40
 • 106
 • 0

phương pháp sai phân giải gần đúng bài toán biên giá trị ban đầu cho phương trình parabolic tuyến tính cấp hai

phương pháp sai phân giải gần đúng bài toán biên giá trị ban đầu cho phương trình parabolic tuyến tính cấp hai
... vào phương pháp giải gần Với đề tài "Phương pháp sai phân giải gần toán biên- giá trị ban đầu cho phương trình parabolic tuyến tính cấp hai" , luận văn trình bày phương pháp sai phân để đưa toán biên- giá ... toán biên- giá trị ban đầu cho phương trình parabolic tuyến tính cấp hai toán đại số gồm nhiều phương trình đại số tuyến tính Bài toán đại số có phương pháp giải tìm nghiệm gần cho toán ban đầu Luận ... THỊ THU HÀ PHƯƠNG PHÁP SAI PHÂN GIẢI GẦN ĐÚNG BÀI TOÁN BIÊN GIÁ TRỊ -BAN ĐẦU CHO PHƯƠNG TRÌNH PARABOLIC TUYẾN TÍNH CẤP HAI Chuyên ngành: TOÁN GIẢI TÍCH Mã số : 60 46 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC...
 • 57
 • 352
 • 0

Một số kết quả đánh giá ổn định nghiệm phương trình parabolic tuyến tính ngược thời gian trong không gian banach

Một số kết quả đánh giá ổn định nghiệm phương trình parabolic tuyến tính ngược thời gian trong không gian banach
... CHƯƠNG MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ỔN ĐỊNH NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH PARABOLIC TUYẾN TÍNH NGƯỢC THỜI GIAN TRONG KHÔNG GIAN BANACH Trong chương này, trình bày số kết đánh giá ổn định cho phương trình parabolic ... chung, có kết đánh giá ổn định nghiệm phương trình parabolic ngược thời gian không gian Banach Hơn kết đánh giá ổn định dành cho phương trình parabolic tuyến tính ngược thời gian với hệ số không ... thuộc thời gian không gian Banach 2.1 Tổng quan kết đánh giá ổn định nghiệm phương trình parabolic tuyến tính ngược thời gian không gian Banach Mặc dù phương trình parabolic ngược thời gian xuất...
 • 33
 • 22
 • 0

phương pháp xấp xỉ biên xác định nghiệm gần đúng của phương trình laplace với điều kiện biên kì dị

phương pháp xấp xỉ biên xác định nghiệm gần đúng của phương trình laplace với điều kiện biên kì dị
... văn trình bày sở phương pháp xấp xỉ biên xác định nghiệm gần toán biên với điều kiện biên dị phương pháp BAMs, đánh giá sai số phương pháp tương ứng kết thực nghiệm toán Motz, đồng thời đưa phương ... Phương pháp biến phân xây dựng gần nghiệm yếu 16 Phương pháp xấp xỉ biên đặc biệt (BAMs) toán biên biên dị 20 2.1 Cơ sở phương pháp 20 2.2 Các phương pháp xấp xỉ biên ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐÀM THỊ ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP XẤP XỈ BIÊN XÁC ĐỊNH NGHIỆM GẦN ĐÚNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH LAPLACE VỚI ĐIỀU KIỆN BIÊN KÌ DỊ LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC Chuyên ngành: TOÁN...
 • 69
 • 179
 • 0

Xấp xỉ euler maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không bị chặn tuyến tính

Xấp xỉ euler  maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không bị chặn tuyến tính
... x Euler- M aruyam a cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s khụng b chn tu yn tớnh 2.1 Phng phỏp xp x Euler- M aruyam a cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s Lipschitz ton cc Xột phng trỡn h vi ... lc Euler- M aruyam a c in cho lp cỏc phng trỡn h vi p h õn ngu nhiờn khụng th a m ón iu kin Lipschitz ton cc Xõy dng phng phỏp Euler- M aruyam a ci tin cho phng trỡn h vi phõn ngu nhiờn vi h ... xp x Euler- M aruyam a cho phng trỡn h vi ph õn ngu nhiờn vi h s Lipschitz to n cc (tham kho t [5] v [T]) Mc 2.2 chng m inh s p h õn k ca phộp xp x Euler- M aruyam a ỏp dng i vi phng trỡnh vi p...
 • 66
 • 84
 • 0

Xấp xỉ euler maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không bị chặn tuyến tính (LV01659)

Xấp xỉ euler  maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không bị chặn tuyến tính (LV01659)
... Xp x Euler- Maruyama 2.1 Phng phỏp xp x Euler- Maruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s Lipschitz ton cc 2.2 S phõn k ca phng phỏp xp x Euler- Maruyama cho phng trỡnh vi phõn ... Xp x Euler- Maruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s khụng b chn tuyn tớnh 2.1 Phng phỏp xp x Euler- Maruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s Lipschitz ton cc Xột phng trỡnh vi phõn ... phng phỏp xp x Euler- Maruyama cho cỏc phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s khụng tha iu kin Lipschitz, tụi la chn ti nghiờn cu: Xp x Euler- Maruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s khụng...
 • 68
 • 122
 • 0

Luận văn thạc sĩ xấp xỉ euler maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không bị chặn tuyến tính

Luận văn thạc sĩ xấp xỉ euler  maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không bị chặn tuyến tính
... phỏp xp x Euler- M aruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi hờ s Lipschitz ton cuc 2.2 S phõn k ca phng phỏp xp x Euler- Maruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s khng b chn tuyn tớnh ... phộp xp x Euler- M aruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s Lipschitz ton cc (tham kho t 11] v JT]) Mc 2.2 chng minh s phõn k ca phộp xp x Euler- M aruyama ỏp dng i vi phng trỡnh vi phõn ngu ... phõn k ca lc Euler- M aruyama c in cho lp cỏc phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn khụng tha iu kin Lipschitz ton cc Xõy dng phng phỏp Euler- M aruyama ci tin cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s tng...
 • 67
 • 169
 • 0

Một phương pháp xấp xỉ ngoài giải bài toán quy hoạch tuyến tính với hàm mục tiêu có hệ số không âm và ứng dụng

Một phương pháp xấp xỉ ngoài giải bài toán quy hoạch tuyến tính với hàm mục tiêu có hệ số không âm và ứng dụng
... xr thoả mãn: + bi = i I(r,s) = (I {s}\{r}) Tập số sở I(r,s) nhận đ-ợc từ tập số sở cũ I cách loại số r khỏi tập sở cũ, đ-a số s vào thay Ta núi nún xoay M(r,s) sinh t nún M B 1.1 H Ai ... max{j: j V sk }) làm cho thuận toán đề nghị kết thúc sau số hữu hạn b-ớc lặp (không xảy xoay vòng) Điều đ-ợc chứng minh định lý sau Định lý 1.6 Gii bi toỏn (L) theo thuật toán nún xoay vi ch s chn ... V sk }) s kết thúc sau số hữu hạn b-ớc lặp cho ta lời giải toán (L), phát miền ràng buộc PL toán (L) rỗng Chng minh nh lý ny cú th tỡm thy [5] nh lý ny ỳng gii bi toỏn quy hoch gn li-gn lừm theo...
 • 55
 • 152
 • 0

một phương pháp xấp xỉ ngoài giải bài toán quy hoạch tuyến tính với hàm mục tiêu có hệ số không âm và ứng dụng

một phương pháp xấp xỉ ngoài giải bài toán quy hoạch tuyến tính với hàm mục tiêu có hệ số không âm và ứng dụng
... xr thoả mãn: + bi = i I(r,s) = (I {s}\{r}) Tập số sở I(r,s) nhận đ-ợc từ tập số sở cũ I cách loại số r khỏi tập sở cũ, đ-a số s vào thay Ta núi nún xoay M(r,s) sinh t nún M B 1.1 H Ai ... max{j: j V sk }) làm cho thuận toán đề nghị kết thúc sau số hữu hạn b-ớc lặp (không xảy xoay vòng) Điều đ-ợc chứng minh định lý sau Định lý 1.6 Gii bi toỏn (L) theo thuật toán nún xoay vi ch s chn ... V sk }) s kết thúc sau số hữu hạn b-ớc lặp cho ta lời giải toán (L), phát miền ràng buộc PL toán (L) rỗng Chng minh nh lý ny cú th tỡm thy [5] nh lý ny ỳng gii bi toỏn quy hoch gn li-gn lừm theo...
 • 55
 • 99
 • 0

bài toán dirichlet đối với phương trình elliptic tuyến tính

bài toán dirichlet đối với phương trình elliptic tuyến tính
... Dirichlet i vi phng trỡnh elliptic cp 6 9 11 11 12 14 15 20 23 25 Bi toỏn Dirichlet i vi phng trỡnh elliptic tuyn tớnh cp cao 29 2.1 Bt ng thc Garding v bi toỏn Dirichlet i vi phng trỡnh elliptic ... Bi toỏn Dirichlet v nghim suy rng 1.2.3 Toỏn t ca bi toỏn Dirichlet 1.2.4 S tn ti nghim suy rng ca bi toỏn Dirichlet 1.3 Bi toỏn Dirichlet i vi phng trỡnh elliptic ... vo bi toỏn Dirichlet thun nht i vi phng trỡnh elliptic tuyn tớnh 2.1 2.1.1 Bt ng thc Garding v bi toỏn Dirichlet i vi phng trỡnh elliptic tuyn tớnh cp cao Bt ng thc Garding Cho toỏn t elliptic...
 • 57
 • 394
 • 0

Thuật toán lặp xen kẽ MFS đối với bài toán biên cho phương trình Elliptic với điều kiện biên không đầy đủ

Thuật toán lặp xen kẽ MFS đối với bài toán biên cho phương trình Elliptic với điều kiện biên không đầy đủ
... cp n thut toỏn lp xen k MFS i vi bi toỏn biờn cho phng trỡnh elliptic vi iu kin biờn khụng y Lun gm chng: Chng 1: Trỡnh by mt s kin thc c bn v khụng gian Sobolev v phng trỡnh elliptic, cỏc kin ... chn N im sp th t MFS x N 1+ N { } sp th t MFS x (i ) i= N 1+ (i ) i= (2.7) trờn biờn G1 v N im trờn biờn G2 cho tng cỏc im sp th t MFS c s dng ri rc trờn biờn ả Wca nghim W c cho bi N = N1 + N2 ... biờn elliptic vi iu kin biờn hn hp Nhng kin thc ny s lm nn tng cho cỏc kt qu s trỡnh by cỏc chng tip theo ca lun S húa bi Trung tõm Hc liu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 27 Chng THUT TON LP XEN K MFS...
 • 71
 • 79
 • 0

Tính trơn của nghiệm đối với hệ phương trình elliptic tuyến tính

Tính trơn của nghiệm đối với hệ phương trình elliptic tuyến tính
... TRNH ELLIPTIC TUYN TNH CP MậT 2.1 Hằ chẵnh tưc cĂc phữỡng trẳnh Ôo hm riảng tuyán tẵnh cĐp mởt v ữa mởt hằ phữỡng trẳnh elliptic tuyán tẵnh cĐp mởt vã hằ chẵnh tưc 2.1.1 Hằ phữỡng trẳnh elliptic ... giÊi tẵch Do hằ phữỡng trẳnh elliptic tuyán tẵnh cĐp mởt cõ th ữa vã hằ chẵnh tưc elliptic tuyản tẵnh cĐp mởt, nản ta cõ nh lỵ sau nh lỵ 2.5 Cho hằ phữỡng trẳnh elliptic tuyán tẵnh cĐp mởt ... trẳnh by khĂi niằm hằ phữỡng trẳnh elliptic tuyán tẵnh cĐp mởt, khĂi niằm hằ chẵnh tưc cĂc phữỡng trẳnh Ôo hm riảng tuyán tẵnh cĐp mởt v ữa mởt hằ phữỡng trẳnh elliptic tuyán tẵnh cĐp mởt vã hằ...
 • 38
 • 53
 • 0

Luận văn tính trơn của nghiệm đối với hệ phương trình elliptic tuyến tính

Luận văn tính trơn của nghiệm đối với hệ phương trình elliptic tuyến tính
... Uhương, 2r DỌ TRƠN UỮA NGtLIẸM HỆ PHƯƠNG TRÌNH ELLIPTIC TUYẾN TÍNH CAP MỌT 18 2rlr hLệ điíiih tắc các; phương trình đạo hàm riêng' tuyếu tính, cấp đưa hệ phương; trình, elliptic tuyến tính, cấp ... giài tídi VỚL đề tài ' rTính trơn nghiệm hệ phương trình, elliptic tuyến tính. " được; hoàn thành Iiliậii thức; üim bàu thâu tác già, Trong; trình, nghiên uứu thực; hiệu Luận văn, táu gi.à kế th-ừa ... ptiươua; trình ựlliptũ; tuyếii tÍLih tấp mọt — - .- — ,,, — - L& r h.ẹ dúii.h t SJC i;Éw; ph.ươu£ kình đạự hàm riêu£ tu-yếu tính, uấp 2\) 21 2, L •* 21 Đậ trơn cua nghiệm hệ phương, trình...
 • 4
 • 38
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương trình sóng kirchhoff phi tuyến với điều kiện biên dirichlet trong không gian sobolev có trọngkiểm tra bài cũ bài tập 4 sgk sắt tác dụng được với chất nào sau đây a dung dịch muối cu no3 2 b h2so4 đặc nguội c khí cl2 d dung dịch znso4 viết các phương trình hoá học và ghi điều kiện nếu cóđộ trơn của nghiệm hệ phương trình elliptic tuyến tính cấp một với hệ số biến thiêntính giải tích của nghiệm của hệ phương trình elliptic tuyến tính cấp một với các hệ số là các hàm giải tíchphương trình phi tuyến tínhhệ phương trình phi tuyến tínhlớp nghiệm suy rộng của phương trình elliptic tuyến tính cấp haigiải phương trình phi tuyến tínhgiai he phuong trinh phi tuyen tinh bang phuong phap niuton§1 phương trình einstein tuyến tính hóanhóm giải pháp đối với điều kiện về cầunghiên cứu giải pháp nâng cấp công trình hồ chứa tỉnh hà tĩnh trong điều kiện biến đổi khí hậuthành thạo trong việc vẽ đồ thị hàm số bậc nhất xác định hệ số góc của một đường thẳng có phương trình cho trước xác định phương trình đường thẳng thoả mãn điều kiện cho trướcánh xạ liên tục yếu phương trình nửa tuyến tính2 21 đánh giá về mức độ tạo động lực đối với điều kiện làm việcQuản lý và phát huy giá trị tài liệu Phông lưu trữ Chủ tịch Hồ Chí Minh.Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có theo luật hình sự Việt Nam (Trên cơ sở thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội)CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM GIAI ĐOẠN 2015 - 2025CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAMChuyên Đề Chủ Trương, Chính Sách Của Đảng Và Nhà Nước Về Xây Dựng Nông Thôn Mới13202979581692 van HSG12 CVPKế Hoạch Hành Động Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Của Ngành Nông Nghiệp, Nông Thôn Giai Đoạn 2016-2020, Tầm Nhìn Đến 2050Thực trạng các dự án treo ở huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ AnGiáo trình lịch sử việt nam tập IV từ 1858 đến 1918Chương trình đào tạo ngành công nghệ kĩ thuật máy tính (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)30 cap tu de nham lan khi hoc tieng anhTÀI LIỆU THAM KHẢO đề CƯƠNG ôn THI CAO HỌC môn tâm LÝ HỌC đầu VÀO (LỊCH SỬ TÂM LÝ HỌC)Nghệ thuật xây dựng cốt truyện của Edgar Allan PoeTìm hiểu văn trên tri tân tạp chíKiểu truyện con vật tinh ranh trong truyện dân gian Việt Nam và thế giớiNhân vật nữ trong tác phẩm của Ernest Hemingway từ góc độ nữ quyềnDiễn ngôn hội thoại trong truyện ngắn Nam CaoĐối thoại, độc thoại và mạch lạcSử dụng biểu diễn trực quan hỗ trợ suy luận quy nạp và ngoại suy của học sinh mười lăm tuổi trong quá trình tìm kiếm quy luật toánđồ án thiết kế một mạch chọn kênh gồm 7 đầu vào và một đầu raĐề bài: Phân tích thái độ của nhân vật Huấn Cao đối với viên quản ngục trong truyện Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân.
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập