ĐỀ CƯƠNG ôn tập hóa PHÂN TÍCH CÔNG cụ

ĐỀ CƯƠNG ôn tập hóa PHÂN TÍCH CÔNG cụ

ĐỀ CƯƠNG ôn tập hóa PHÂN TÍCH CÔNG cụ
... nh vt Cu2+ c 107 108 mol/l Túm li, gii ta nng lng dng ny cú th vit theo s : h + (phản ứng quang hóa) b) Gii ta nng lng di dng bc x (phỏt hunh quang) Sau hp th bc x, phõn t chuyn sang trng thỏi ... chuyn mc 21 nng lng gii phúng dng bc x cú bc súng Kr hay tn s Kr Cng bc x ny l IKr c biu din qua cụng thc: K IKr = NKAKrhKr ú: r NK s nguyờn t b kớch thớch mc K AKr xỏc sut chuyn di electron t ... phn nguyờn t b ion húa l X thỡ s nguyờn t cũn li l (1 X)N0 khụng b ion húa Khi ú IKr c tớnh theo cụng thc: EK g I Kr (1 X)N0 K A Kr h Kr e KT g0 Cc ngun kch thch -Ngn la ốn khớ :+ c to bi cỏc...
 • 53
 • 166
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHÂN TÍCH CÔNG cụ

ĐỀ CƯƠNG ôn tập môn PHÂN TÍCH CÔNG cụ
... Xác định nồng độ chất mẫu hỗn hợp • Phân tích hàm lượng chất mẫu mà không cần loại bỏ yếu tố cản trở phân tích mẫu PHO TO NGÂN SƠN TÀI LIỆU PHÂN TÍCH CÔNG CỤ - PHO TO NGÂN SƠN Câu 4: Trình bày ... -Phân tích nhiều mẫu • Nhược điểm: - Sự hấp thụ quang dung dịch mù tuân theo định luật Lambert-beer -Không loại trừ ảnh hưởng *Phương pháp thêm chuẩn PHO TO NGÂN SƠN TÀI LIỆU PHÂN TÍCH CÔNG CỤ ... điện phân 15 PHO TO NGÂN SƠN TÀI LIỆU PHÂN TÍCH CÔNG CỤ - PHO TO NGÂN SƠN Câu 10: định nghĩa yêu cầu điện cực so sánh, điện cực thị:  Điện cực so sánh: điện cực không đổi suốt trình chuẩn độ không...
 • 28
 • 119
 • 1

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN PHÂN TÍCH CÔNG CỤ

NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN PHÂN TÍCH CÔNG CỤ
...   x  0, 292 100 41, 25 June 26, 2015 [ÔN TẬP MÔN PHÂN TÍCH CÔNG CỤ - NGÔ TRUNG KIÊN] Câu 3: Hợp chất C7H6O có độ không no Δ = + - 6/2 = Theo phân tích MS thì: m/z = 106: M bị ion hóa m/z = ... cho biết phân bố cấu tử pha động pha tĩnh June 26, 2015 [ÔN TẬP MÔN PHÂN TÍCH CÔNG CỤ - NGÔ TRUNG KIÊN] k X'  K X VM tr , X  tm  VS tm Trong KX hệ số phân bố cấu tử X, VM, VS thể tích pha ... (μg) Diện tích (μV.s) 4,002 108764 8,004 225072 20,01 594420 Từ bảng số liệu ta lập đường chuẩn diện tích theo lượng methanol sau: 40,02 1313462 June 26, 2015 [ÔN TẬP MÔN PHÂN TÍCH CÔNG CỤ - NGÔ...
 • 15
 • 207
 • 1

Đề Cương ôn tập hóa phân tích ( nông lâm thái nguyên)

Đề Cương ôn tập hóa phân tích ( nông lâm thái nguyên)
... Na​2SO​ ​ 4  Phân tích định lượng gồm một số phương pháp cơ bản sau:  Phân tích khối lượng, phân tích thể tích Phân tích khối lượng, phân tích công cụ  Phân tích thể tích, phân tích công cụ  Cả ba phương án  ... Cả 3 đều đúng  Câu 31   Trong các kết tủa sau, cặp kết tủa nào tan được trong dung dịch NH​3  A)   Cu(OH)​2; Zn(OH)​ ​ 2  B)  Mg(OH)​2​; Al(OH)​3  C)   Fe(OH)​3; Cu(OH)​ ​ 2  D)  HgO, Mg(OH)​2  ... của  dung  dịch  luôn  luôn  tỷ  lệ  thuận  với tích số  nồng độ  của chất có màu với chiều dày dung dịch.  Mật  độ  quang  của  dung  dịch  luôn  luôn  tỷ  lệ  thuận  với tích số  nồng độ  của chất có màu với chiều dày dung môi ...
 • 23
 • 221
 • 0

ôn tập hóa phân tích

ôn tập hóa phân tích
... PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG - Kỹ thuật phân tích lâu đời nhất: phân tích khối lượng - Tại phương pháp khối lượng quan trọng? Vì kỹ thuật mà việc đo lường dựa hệ SI - Phân loại: kết tủa, điện phân, ... xác định / Phân tử lượng dạng cân - Đánh giá: xác cao, thời gian phân tích lâu Thích hợp phân tích: chất mới… PHÂN TÍCH THỂ TÍCH ĐẠI CƯƠNG - Điểm tương đương: thời điểm lượng chất chuẩn them vào ... hiệu chỉnh K: + Thể tích nước cần thêm vào thể tích dd cần hiệu Vđc: VH 2O = ( K − 1).Vđc (1 − K ).a Vđc (a = N.E :lượng lý thuyết) 1000 - Người đặt tảng cho phân tích thể tích: Gay –Lusac + Lượng...
 • 6
 • 2,198
 • 53

Đề thi ôn tập hóa -phần 1 pps

Đề thi ôn tập hóa -phần 1 pps
... 9,52 lít d 1, 79 21 t e M t k t qu khác 11 6 Cho ký hi u sau: 1) 17 35 X 2) 17 37 X 3) 18 X 4) 12 24 X 5) 13 28 X 6) 12 25 X 7) 13 27 X 8) 16 X 9) 12 23 X 10 ) 12 X 11 ) 16 23 X 11 kí hi u ... nguyên nhân khác 31 Cho ký hi u sau: 1) 17 35 X 2) 17 37 X 3) 18 X 4) 12 24 X 5) 13 28 X 6) 12 25 X 7) 13 27 X 8) 16 X 9) 12 23 X 10 ) 12 X 11 ) 16 23 X T p h p ng v là: a [1, 2], [3, 8], ... 1s22s22p63s23p64s1 c 1s22s22p63s1 d 1s22s22p6 e 1s22s22p63s23p6 18 3 C u hình electron c a Argon là: a 1s22s22p63s23p1 b 1s22s22p63s23p64s1 c 1s22s22p63s1 d 1s22s22p6 e 1s22s22p63s23p6 18 4 Hãy ch n...
 • 53
 • 122
 • 0

Đề thi ôn tập hóa -phần 2 ppsx

Đề thi ôn tập hóa -phần 2 ppsx
... toàn 6 ,25 gam vinyl clorua đợc m gam PVC Số mắt xích CH2-CHCl- có m gam PVC nói B 6, 02. 1 021 C 6, 02. 1 022 D 6, 02. 1 023 A 6, 02. 1 020 Cõu 18: Phân biệt dung dịch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH C2H5-NH2 cần ... 23 : Trung hoà mol - amino axit X cần mol HCl tạo muối Y có hàm lợng clo 28 ,28 6% khối lợng Công thức cấu tạo X A H2N-CH2-CH(NH2)-COOH B CH3-CH(NH2)-COOH C H2N-CH2-COOH D H2N-CH2-CH2-COOH Cõu 24 : ... sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2- CH=CH- CH2-)n, (- NH-CH2-CO-)n Cụng thc ca cỏc monome trựng hp hoc trựng ngng to cỏc polime trờn ln lt l A CH2=CH2, CH2=CH- CH= CH2, H2N- CH2- COOH B CH2=CH2, CH3-...
 • 3
 • 158
 • 0

Đề thi ôn tập hóa -phần 3 pptx

Đề thi ôn tập hóa -phần 3 pptx
... [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(OOC-CH3 )3] n T thuc loi poliamit l A (1), (3) B (1), (2), (3) C (1), (2) D (2), (3) - - HT Trang 3/ 3 - Mó thi 1 73 ... Cõu 31 : Cho chất C2H5-NH2 (1), (C2H5)2NH (2), C6H5NH2 (3) Dãy chất đợc xếp theo chiều tính bazơ giảm dần A (2), (3) , (1) B (3) , (1), (2) C (1), (2), (3) D (2), (1), (3) Trang 2 /3 - Mó thi 1 73 ... D protein luụn l cht hu c no Cõu 23: Cht phn ng c vi dung dch AgNO3/NH3 (un núng) to thnh Ag l A CH3 - CH2 - OH B CH3 - CH2 - COOH C CH3 - CH(NH2) - CH3 D CH3 - CH2-CHO Cõu 24: Trong phõn t ca...
 • 3
 • 134
 • 0

Đề thi ôn tập hóa -phần 4 docx

Đề thi ôn tập hóa -phần 4 docx
... CO2; 1, 344 lít N2 7,56 gam H2O (các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn) Amin có công thức phân tử A C2H5N B C3H7N C CH5N D C2H7N 0 Cõu 40 : Cho E Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E Cu 2+ / Cu =0, 34 V; E ... có mặt chất xúc tác điều kiện thích hợp) A C2H4, CH4, C2H2 B Tinh bột, C2H4, C2H2 C Saccarozơ, CH3COOCH3, benzen D C2H6, CH3-COO-CH3, tinh bột Cõu 34: Cú th dựng Cu(OH)2 phõn bit c cỏc cht nhúm ... hoá: Zn+Cu2+ Cu +Zn2+ (Biết E Zn2+ / Zn0 =-0,76 V; E 0Cu 2+ / Cu =0, 34 V) Suất điện động chuẩn pin điện hoá A -0 ,42 V B +0 ,42 V C -1,10V D +1,10V Cõu 38: Cho cỏc polime sau: (-CH2- CH2-)n, (- CH2-...
 • 3
 • 94
 • 0

Đề thi ôn tập hóa -phần 5 ppt

Đề thi ôn tập hóa -phần 5 ppt
... A 56 4 gam B 54 6 gam C 4 65 gam D 456 gam Cõu 29: Khi trùng ngng 7 ,5 gam axit amino axetic với hiệu suất 80%, amino axit d ngời ta thu đợc m gam polime 1,44 gam nớc Giá trị m A 5, 25 gam B 4 ,56 ... s phn ng: X C6H6 Y anilin X v Y tng ng l B C2H2, C6H5-CH3 A CH4, C6H5-NO2 C C2H2, C6H5-NO2 D C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3 Cõu 28: Cho 50 0 gam benzen phn ng vi HNO3 (c) cú mt H2SO4 (c), sn phm ... chức, sau phản ứng thu đợc 5, 376 lít CO2; 1,344 lít N2 7 ,56 gam H2O (các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn) Amin có công thức phân tử A C3H7N B C2H7N C C2H5N D CH5N Cõu 20: tỏch riờng tng...
 • 3
 • 110
 • 0

Đề thi ôn tập hóa -phần 6 ppt

Đề thi ôn tập hóa -phần 6 ppt
... 7, 56 gam H2O (các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn) Amin có công thức phân tử A CH5N B C3H7N C C2H7N D C2H5N Cõu 33: Cho s phn ng: X C6H6 Y anilin X v Y tng ng l A C6H12(xiclohexan), C6H5-CH3 ... Một cacbohiđrat X có công thức đơn giản CH2O Cho 18 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (d, đun nóng) thu đợc 21 ,6 gam bạc Công thức phân tử X A C2H4O2 B C6H12O6 C C3H6O3 D C5H10O5 Cõu 38: ... em kh thnh anilin Nu hiu sut chung ca quỏ trỡnh l 78% thỡ lng anilin thu c l A 4 56 gam B 465 gam C 5 46 gam D 564 gam Cõu 29: Cht phn ng c vi dung dch AgNO3/NH3 (un núng) to thnh Ag l A CH3 -...
 • 3
 • 143
 • 0

Đề thi ôn tập hóa -phần 7 pdf

Đề thi ôn tập hóa -phần 7 pdf
... đơn chức, sau phản ứng thu đợc 5, 376 lít CO2; 1,344 lít N2 7, 56 gam H2O (các thể tích khí đo điều kiện tiêu chuẩn) Amin có công thức phân tử A C2H7N B C2H5N C C3H7N D CH5N Cõu 22: Trong nhóm IA, ... khối lợng polime thu đợc A 4,3 gam B 7, 3 gam C 5,3 gam D 6,3 gam Cõu 17: Cú th dựng Cu(OH)2 phõn bit c cỏc cht nhúm A C3H5(OH)3, C12H22O11 (saccaroz) B C3H7OH, CH3CHO C CH3COOH, C2H3COOH D C3H5(OH)3, ... dần C không đổi D tăng dần giảm Cõu 23: Mantozơ, xenlulozơ tinh bột có phản ứng A với dung dịch NaCl B thuỷ phân môi trờng axit C màu với iốt D tráng gơng Cõu 24: Một cacbohiđrat X có công thức...
 • 3
 • 162
 • 0

Đề thi ôn tập hóa -phần 8 pdf

Đề thi ôn tập hóa -phần 8 pdf
... khơng khí) 38, 8 lít khí ( ktc) Thành ph n % kh i lư ng ch t h p kim A 13,66%Al; 82 ,29% Fe 4,05% Cr B 4,05% Al; 83 ,66%Fe 12,29% Cr C 4,05% Al; 82 ,29% Fe 13,66% Cr D 4,05% Al; 13,66% Fe 82 ,29% Cr ... tác d ng v i dung d ch HCl dư s thu c 26 ,88 lit khí H2 ( ktc) Các ph n ng x y hồn tồn Thành ph n % (m) c a Al Fe3O4 h n h p u A 18, 20%; 81 ,80 % B 22,15%; 77 ,85 % 72 Dãy kim lo i c s p x p theo chi ... cacbon m u thép ó A 0 ,82 % B 0 ,84 % C 0 ,85 % D 0 ,86 % * H p kim c a s t – Bài t p – trang 151 – SGK Hố h c 12 – Cơ b n C n t n qu ng manhetit ch a 80 % Fe3O4 có th s n xu t c 80 0 t n gang có hàm lư...
 • 12
 • 168
 • 0

Câu hỏi ôn tập hóa phân tích

Câu hỏi ôn tập hóa phân tích
... dịch Độ chuẩn theo µg/ml I bao nhiêu? (Đáp số: µg/ml) Chương CÂU HỎI ÔN TẬP Trong công đoạn phương pháp phân tích khối lượng kết tủa, công đoạn quan trọng nhất? Tại sao? Dạng kết tủa cần phải thoả ... nêu cách lọc rửa kết tủa 11 Cách tính toán kết phân tích 12 Ứng dụng phương pháp phân tích khối lưọng kết tủa phân tích số đối tượng nông nghiệp BÀI TẬP Cân 0,400 g mẫu chứa SO42- hoà tan thành ... số phân bố, số phân bố thực nghiệm, % chiết gì? Biểu thức tính chúng? Bài tập So màu mắt xác định chất X theo phương pháp pha loãng Khi thể tích ống màu phân tích ống màu chuẩn V1, màu ống phân...
 • 8
 • 669
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập hóa phân tíchôn tập hóa phân tích định lượngôn tập hóa phân tích đhnltháinguyêngiáo trình hóa phân tích công cụhóa phân tích công cụhoa phan tich cong cubài tập hóa phân tích dụng cụde cuong on tap mon phan tich hoat dong kinh doanhđề cương phân tích công cụbài tập hóa học phân tích công cụbài tập hóa phân tích đại cươngbài tập hóa học phân tích công cụ và lời giảingân hàng đề thi thực hành hóa phân tích đại cươnggiai bai tap hoa phan tich dai cuongôn tập phân tích công cụMột số biện pháp quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục ở trường mầm non Quan HoaXây dựng chương trình RSA mã hóa trên thẻ ATM (LV tốt nghiệp)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Xây dựng các lược đồ thủy vân bền vững bằng cách kết hợp phép biến đổi DWT và SVD (LV thạc sĩ)Nghiên cứu điều khiển tốc độ, vị trí và đảo chiều động cơ tuyến tính theo phương pháp điều chế độ rộng xung ứng dụng trong hệ chuyển động thẳng (LV thạc sĩ)Đánh giá thực trạng hoạt động môi giới bất động sản tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Phương pháp lưới giải bài toán song điều hòa trong miền tròn và ứng dụng (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 2015 (LV thạc sĩ)Quản lý bồi dưỡng năng lực cho Hiệu trưởng các trường tiểu học huyện Xuân Trường tỉnh Nam Định theo định hướng đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Hiệu quả kinh tế cây chè của hộ nông dân huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)complete ielts speaking part 2Ứng dụng thi thử lý thuyết A2 trên android (LV tốt nghiệp)ĐỌC SÁCH NHƯ THẾ nào HIỆU QUẢKINH TẾ HỌC SẢN XUẤTQUY TRÌNH KIẾM TIỀN từ CLIKCBANKToi da kiem 100 trong 3 ngay nhu the naoCÔNG THỨC DAO ĐONG TAT DANisothermal designs review compatibility modeĐỀ CƯƠNG ôn tập cơ sở lý THUYẾT các PHƯƠNG PHÁP PHỔ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập