Giao an 10 ki i (CB)

Giao an 10 ki i (CB)

Giao an 10  ki i (CB)
... nhóm nguyên tố? - Vơ i phi kim: - HS trả lơ i C: II, IV - GV nhắc la i hoá trị của các kim loa i, phi N: I, II, III, IV, V kim và gốc axit thường gặp S: II, IV, VI - HS nắm được hoá ... các nhóm HS, mô i Gia i thích nhóm gia i thích quy luật biến đô i bán ki nh, a Theo chu ki tính kim loa i và tính phi kim theo chu ki hoặc Khi từ tra i sang pha i, Z tăng dần theo ... cung n i dung, biến đô i theo chu ki và theo nhóm là tra i ngược Hoạt động Tìm hiểu các kha i niệm - GV go i HS đứng ta i chỗ nêu kha i niệm độ II GIA I THÍCH âm i ̣n, tính kim...
 • 97
 • 58
 • 0

Giao an 12 ki i (CB)

Giao an 12  ki i (CB)
... tan tiếng Hi lạp lipos có nghĩa chất béo Lipit nhiều dung m i hữu thành phần tế bào sống Phân lo i chia thành lo i: lipit đơn giản lipit phức Lipit gồm nhiều lo i như: chất béo, sáp, tạp Lipit ... cố ki n thức - GV nhắc HS: + Ôn tập ki n thức este + Gi i tập SGK + Chuẩn bị n i dung lipit - HS ghi nhà Giáo viên: Nguyễn Văn Đàm Giáo án Hóa học 12 – Ban bản Tiết số 03 BA I LIPIT I MỤC TIÊU ... axit cacboxylic + Đọc chuẩn bị n i dung amino axit - HS ghi nhà 43 Giáo viên: Nguyễn Văn Đàm Giáo án Hóa học 12 – Ban bản Tiết số 15 BA I AMINO AXIT I MỤC TIÊU Về ki n thức a Học sinh biết:...
 • 101
 • 53
 • 0

giao an 10 dai so (cb)

giao an 10 dai so (cb)
... sử A tập hợp học giỏi cảu lớp 10B là: A = {Anh, Minh, Vinh, Lan, Lý} Tập hợp B học sinh tổ lớp 10B : B = {Hng, Hoa, Liên, Anh, Hà, Lý} Xác định tập C HS giỏi lớp 10B không thuộc tổ Hoạt động GV ... đồ minh hoạ hình nói quan hệ tập hợp số nguyên tập hợp số hữu tỉ ? Có thể nói số nguyên số hữu tỉ hay không? Hoạt động GV Hoạt động HS - Treo tranh vẻ hình minh hoạ - Quan sát , trả lời - Yêu ... không? Tiết 5: Các phép toán tập hợp Ngày so n: 07/09/2008 Ngày giảng: 08/09/2008 Lớp dạy: 10A, C, I Mục tiêu 1.1 Về kiến thức: - Hiểu đợc phép toán : giao hai tập hợp, hợp hai tập hợp, hiệu phần...
 • 13
 • 222
 • 0

GIÁO ÁN 4 I

GIÁO ÁN 4 KÌ I
... lo i nhân vật III Các hoạt động dạy – học chủ yếu Giáo viên 1.Kiểm tra: -B i văn kể chuyện khác văn văn kể chuyện i m nào? -Nhận xét – cho i m 2B i m i: -Gi i thiệu HĐ 1: Tìm hiểu -Gi i thiệu ... tình v i hành vi trung thực –Phản đ i hành vi không trung thực 3.Hành vi: -Nhận biết hành vi trung thực, đâu hành vi giả d i học tập -Biết thực hành vi trung thực Phê phán hành vi giả d i II.ĐỒ ... i m công khai III / B i : Giáo Viên N i Dung Học Sinh Phần mở đầu : HS lắng nghe GV tiếp xúc HS tiết học âm ghi nhớ nhạc năm học lớp GV cần tạo khônh khí vui tư i , phấn kh i , hào hứng tiết...
 • 33
 • 226
 • 0

GIÁO ÁN 4 I

GIÁO ÁN 4 KÌ I
... phán hành vi giả d i II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC -Vở tập đạo đức III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Gi¸o viªn : D¬ng V¨n Hïng – Trêng tiĨu häc sè Gia Ninh KÕ ho¹ch d¹y häc - Líp - Tn Hoạt động Giáo ... II:Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động Giáo viên 1.Kiểm tra :4 -Kiểm tra số BT HS; bảng 2.B i m i: -Gi i thiệu HĐ1:Ôn luyện hàng đơn vò chục, Hoạt động Học sinh -2HS lên bảng làm giao tiết ... kể l i ngôn ngữ cách diễn đạt truyện thơ nàng Tiên c -Thể l i kể tự nhiên,ph i hợp l i kể v i i u bộ, nét mặt,biết thay đ i dọng kể phù hợp v i n i dung -Hiểu ý nghóa câu chuyện:Con ngư i cần...
 • 13
 • 175
 • 0

giáo án td6 i

giáo án td6 kì i
... Biên chế tổ tập luyện, chọn cán số quy định tập luyện II Đia i m phơng tiện - Trờng - Địa i m lớp học sách bút để nghi chép III N i dung phơng pháp lên lớp A L i ích góp phần giáo dục học sinh ... nhẹn, đoàn kết, linh hoạt ch i II- Địa i m - phơng tiện : - Sân tập trờng: C i + vạch gi i hạn + Cầu - bóng (hoặc 2c i gậy ngắn 15cm) ch i trò ch i III- Tiến trình dạy - học : N i dung A- Phần ... bền trò ch i (do GV chọn) * Ch i nhiệt tình luật II- Địa i m - phơng tiện : -Sân trờng PTCS Noong Luông - Cờ lệnh + c i đồng hồ bấm gi i, gi i nhảy III- Tiến trình dạy - học : N i dung Phần...
 • 145
 • 190
 • 0

giáo án học I

giáo án học kì I
... P K g II Nä i dung bi må i:i dung ghi bng Hoảt âäüng ca tháưy v tr Bi THÄNG TIN V BIÃØU DIÃÙN THÄNG TIN(TT) Biãøu diãùn thäng tin b Vai tr ca biãøu diãùn thäng tin GV: láúy vê dủ gii thêch ... våí viãút D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I ÄØn âënh låïp, kiãøm tra sé säú: Låïp 6A 6B vàõn P K P K g II Kiãøm tra bi c: Hy nãu cáúu trục chung ca mäüt mạy i ûn tỉí? III Nä i dung bi må i:i dung ghi ... viãn : Giạo ạn, ti liãûu, SGK  Hc sinh : SGK, våí viãút D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I ÄØn âënh låïp, kiãøm tra sé säú: Låïp 6A 6B vàõn P K P K g II Kiãøm tra bi c + HS1: Nãu kh i niãûm vãư thäng tin,...
 • 20
 • 157
 • 0

giáo án học I

giáo án học kì I
... våí viãút D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I ÄØn âënh låïp, kiãøm tra sé säú: Låïp 6A 6B P K P K vàõ ng II Kiãøm tra bi c: Hy nãu cáúu trục chung ca mäüt mạy i ûn tỉí? III Nä i dung bi må i:i dung ghi ... viãn : Giạo ạn, ti liãûu, SGK  Hc sinh : SGK, våí viãút D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I ÄØn âënh låïp, kiãøm tra sé säú: Låïp 6A 6B P K P K vàõ ng II Kiãøm tra bi c + HS1: Nãu kh i niãûm vãư thäng tin, ... biãøu diãùn dỉå i nhiãưu dảng khạc thäng tin ca bỉïc nh, nä i dung ca cún truûn, tiãúng chim họt, âãø biãút nhỉỵng thäng tin âọ âỉåüc biãøu diãùn thãú no ta i tçm hiãøu bi 2 Tiãún trçnh bi...
 • 21
 • 161
 • 0

Giáo án học I

Giáo án học kì I
... - Nắm đợc cấu tạo lo i từ láy, chế tạo nghĩa - Biết vận dụng hiểu biết - n i, viết II - Chuẩn bị Giáo viên: giáo án + biểu bảng Học sinh: làm tập + đọc sách giáo khoa III Tiến trình lên lớp A ... tổ chức: B - Kiểm tra cũ: C - B i Giáo viên hớng dẫn học sinh đọc, gi i I- Đọc - tìm hiểu chung nghĩa từ khó Đọc Nhận xét thể lo i Gi i nghĩa II- Tìm hiểu chi tiết B i số - Lo i đ i đáp trữ tình ... dụng xác linh hoạt đ i từ II - Chuẩn bị Giáo viên: Soạn giáo án Học sinh: SGK III Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra cũ: C - B i Đọc ví dụ Từ đ i từ nào? I- Kh i niệm Ví dụ...
 • 165
 • 215
 • 0

Giáo án 10 2 (tronbooj)

Giáo án 10 kì 2 (tronbooj)
... (39p) T Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 2: Tìm hiểu tiểu dẫn I/ Vị trí đoạn trích p Một HS đọc tiểu dẫn cho Vị trí đoạn trích từ câu 22 13 tới 22 30 Đ 25 biết vị trí đoạn trích? Hoạt động 3: Đọc ... động nhìn xa, đồng thời khắc hoạ dáng vẻ phóng khoáng Từ Hải - Quyết lời dứt áo đi, Gió mây đến dặm khơi. KL: Dáng vẻ, hành động Từ Hải đầy phóng khoáng, vĩ, dứt khoát, nhanh nhẹn oai nghiêm ... sĩ số 2. Bài T Hoạt động 25 HĐ 1: Viết đoạn p - 1HS đọc dàn ý yêu cầu - HS viết đoạn Nội dung I Viết đoạn 10 2: Nhận xét p - Đổi viết cho nhau, đọc, nhận xét, đánh giá - GV xem xét, đánh giá...
 • 31
 • 171
 • 2

giao an 12 ki I

giao an 12 ki I
... l: FBANGDIEM I) Cõu hi v nh : III) Dn dũ: B i Liên kết giữacác bảng Thi lng: tit PPCT: Tit s 22 Ngy son: 2/1/2009 Lp Ngy dy 12A1 12A2 12A3 I MC TIấU - Hiểu đợc kh i niệm liên kết biểu mẫu 12A4 ... Ma-khach_hang: kiu ký t, cha ti a 10 ký t Ma-san_pham: kiu ký t, cha ti a ký t So_hieu_don: kiu s nguyờn (integer) Ngay _giao_ hang: kiu ngy ngn dng :Vit Nam Don_gia: kiu s thc (single) So_luong: kiu ... thc iu kin: Gii OR Khỏ lc danh sỏch hc sinh Gii hoc Khỏ Biu thc Lụgic : [TOAN]>=0 AND [TOAN]...
 • 42
 • 136
 • 0

Giao an toan ki I hay

Giao an toan ki I hay
... làm tập nhà tiết 19 Nhận xét cho i m HS B-B i m i: (35) 1-Gi i thiêu b i: -Lắng nghe (nêu mục tiêu ) 2-Gi i thiệu giây,thế kỉ a-Gi i thiệu giây -GV cho HS quan sát đồng hồ -QS kim đồng hồ thật,yêu ... hiểu biểu đồ Các năm gia đình -GV gi i thiêụ biểu đồ -H i :Biểu đồ gồm cột ? -Biểu đồ cho biết gia đình nào? -H i số gia đình 3-Thực hành: -Yêu cầu học sinh quan sát biểu đồ,sau tự làm -H i: Biểu ... tia số lên bảng III- Hoạt động dạy- học : Hoạt động GV A/KTBC:(3) -G i HS lên bảng làm tập tiết 13 -GV chữa b i- nhận xét cho i m HS B/B i m i: (35) 1/Gi i thiệu b i: (nêu mục tiêu ) 2-Gi i thiệu...
 • 225
 • 144
 • 0

giáo án học i

giáo án học kì i
... c kh i nim gii hn o v +Ngi bỏn vi dựng thc (thc chia nh nht thng) -Kh i nim: +Gii hn o (GH) ca thc l GV: Nguyn Hi ng Trng THCS Vnh Ninh Giỏo ỏn mụn Vt li nm hc 2010 - 2011 di ln nht ghi trờn ... NH GI BUI TH -GV ỏnh giỏ k nng thc hnh, kt qu TH, th i , tỏc phong gi TH ca cỏc nhúm -ỏnh giỏ im TH theo thang im: + í thc: im +Kt qu TH: im +Tin TH ỳng thi gian: im Cng c: - Giỏo viờn nhc li ... LC N HI V C IM CA Nể II LC N HI V C IM -Lc n hi l gỡ? CA Nể 1.Lc n hi -GV kim tra C4 C3: trng lng ca qu nng c im ca lc n hi C4: C bin dng ca lũ xo cng ln thỡ lc n hi cng ln *H .: VN DNG III Vn...
 • 73
 • 178
 • 0

Giáo án học ki I

Giáo án học ki I
... triển sớm đạt nhiều tiến phát triển thành tựu kinh tế khoa học kinh tế ? - T i thương nghiệp th i kì phát th i cổ đ i, Trung Đ i dân tộc Châu đạt triển ? - Nhìn bảng 7.1 cho biết thương nghiệp ... Nhóm nhỏ Đặc i m phát triển kinh tế Bươc1 : nghiên cứu SGK kết hợp v i ki n thức xã h i nước lãnh học cho biết thổ Châu Âu - Đặc i m kinh tế xã h i nước Châu sau chiến trang gi i thứ ? ( XH ... dân nghèo khổ Kết luận, đánh giá Gv hướng dẫn học sinh trả l i câu h i sách giáo khoa Hoạt động n i tiếp: Học sinh học cũ Chuẩn bị trước IV PHỤ LỤC GIÁO ÁN ĐỊA LÝ NĂM HỌC: 2010 – 2011 TRƯỜNG THCS...
 • 5
 • 165
 • 0

Bài giảng giáo án học I lịch sử 6 năm học 2010-2011

Bài giảng giáo án học kì I lịch sử 6 năm học 2010-2011
... h i giai cấp II Chuẩn bị GV HS: Giáo viên: Bản đồ gi i Học sinh: Đồ dùng học tập III Tiến trình dạy: Ổn định tổ chức: (1’) Lớp Sĩ số Vắng 6A : 6B: Kiểm tra cũ: (4’) ? Kể tên quốc gia cổ đ i ... ngư i th i cổ đ i - Bước đầu giáo dục ý thức việc tìm hiểu thành tựu văn minh cổ đ i II Chuẩn bị: Giáo viên: Tranh ảnh thành tựu văn hoá th i cổ đ i, bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III Tiến trình ... liên hệ thực tế đưa vào Th i độ: - Rèn kỹ hệ thống hoá kiến thức lịch sử để làm II Chuẩn bị: Giáo viên: - Đề b i, đáp án, biểu i m Học sinh: - Giấy kiểm tra III Tiến trình tổ chức dạy: Ổn định...
 • 56
 • 197
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án môn kĩ thuật lớp 5 bai 10 loi ich cua viec nuoi gagiáo án 10 cả nămgiáo án 10 cơ bảngiáo án 10 file wordgiáo án môn kĩ thuật lớp 5 cả nămgiáo án địa lý 12 cbhồi trống cổ thành giáo án 10giáo án môn kĩ thuật lớp 4giao an 10giáo án môn kĩ thuật lớp 4 cả nămgiao an hoc ki 2giáo án 10 co ban bài 8 bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcgiáo án 10 vo minh nhatgiáo an 10 tập 2giáo án ngữ văn 11 cbPhát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động tín dụng tại các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Năng lực viên chức viện khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ (LV thạc sĩ)Thể chế Quản lý nhà nước đối với tài sản công trong các doanh nghiệp nhà nước – thực tiễn tại bộ thông tin và truyền thông (LV thạc sĩ)Thực hiện văn hóa công sở tại bộ tài nguyên và môi trường, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)SKKN: Một số kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Mô hình “Em yêu Biển đảo Việt Nam”Huy động cộng đồng dân cư trong giám sát, bảo vệ môi trường tại thành phố tuy hòa, tỉnh phú yênKhóa luận năm 2017VCU.EDU.VNskkn Giáo dục truyền thống và chăm lo cho học sinh nghèo thông qua Mô hình “Đội chúng em tình nguyện”Tiểu luận môn học các phương pháp phân tích công cụ các phương pháp phân tích polyphenols trong nước ép trái cây, trong bia và rượuCác nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sách của sinh viên TP hồ chí minhSKKN Phát huy vai trò Phụ trách Sao Nhi đồng thông qua hoạt động Câu lạc bộ “Phụ Trách Sao” trong liên đội Tiểu họcBài tập ngôn ngữ truyền thôngNghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại thành phố hà nội năm 2015Thực trạng hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện mahosot, viêng chăn, cộng hòa dân chủ nhân dân lào năm 2016Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tăng cường quản lí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nướcBài giảng công tác tư tưởngĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị xây dựng nông thôn mớihuawei instruction C80216h 06 023r1Installation method of DDF for BSS equipment
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập