Giao an 10 ki i (CB)

Giao an 10 ki i (CB)

Giao an 10  ki i (CB)
... nhóm nguyên tố? - Vơ i phi kim: - HS trả lơ i C: II, IV - GV nhắc la i hoá trị của các kim loa i, phi N: I, II, III, IV, V kim và gốc axit thường gặp S: II, IV, VI - HS nắm được hoá ... các nhóm HS, mô i Gia i thích nhóm gia i thích quy luật biến đô i bán ki nh, a Theo chu ki tính kim loa i và tính phi kim theo chu ki hoặc Khi từ tra i sang pha i, Z tăng dần theo ... cung n i dung, biến đô i theo chu ki và theo nhóm là tra i ngược Hoạt động Tìm hiểu các kha i niệm - GV go i HS đứng ta i chỗ nêu kha i niệm độ II GIA I THÍCH âm i ̣n, tính kim...
 • 97
 • 7
 • 0

Giao an 12 ki i (CB)

Giao an 12  ki i (CB)
... tan tiếng Hi lạp lipos có nghĩa chất béo Lipit nhiều dung m i hữu thành phần tế bào sống Phân lo i chia thành lo i: lipit đơn giản lipit phức Lipit gồm nhiều lo i như: chất béo, sáp, tạp Lipit ... cố ki n thức - GV nhắc HS: + Ôn tập ki n thức este + Gi i tập SGK + Chuẩn bị n i dung lipit - HS ghi nhà Giáo viên: Nguyễn Văn Đàm Giáo án Hóa học 12 – Ban bản Tiết số 03 BA I LIPIT I MỤC TIÊU ... axit cacboxylic + Đọc chuẩn bị n i dung amino axit - HS ghi nhà 43 Giáo viên: Nguyễn Văn Đàm Giáo án Hóa học 12 – Ban bản Tiết số 15 BA I AMINO AXIT I MỤC TIÊU Về ki n thức a Học sinh biết:...
 • 101
 • 4
 • 0

giao an 10 dai so (cb)

giao an 10 dai so (cb)
... sử A tập hợp học giỏi cảu lớp 10B là: A = {Anh, Minh, Vinh, Lan, Lý} Tập hợp B học sinh tổ lớp 10B : B = {Hng, Hoa, Liên, Anh, Hà, Lý} Xác định tập C HS giỏi lớp 10B không thuộc tổ Hoạt động GV ... đồ minh hoạ hình nói quan hệ tập hợp số nguyên tập hợp số hữu tỉ ? Có thể nói số nguyên số hữu tỉ hay không? Hoạt động GV Hoạt động HS - Treo tranh vẻ hình minh hoạ - Quan sát , trả lời - Yêu ... không? Tiết 5: Các phép toán tập hợp Ngày so n: 07/09/2008 Ngày giảng: 08/09/2008 Lớp dạy: 10A, C, I Mục tiêu 1.1 Về kiến thức: - Hiểu đợc phép toán : giao hai tập hợp, hợp hai tập hợp, hiệu phần...
 • 13
 • 195
 • 0

GIÁO ÁN 4 I

GIÁO ÁN 4 KÌ I
... lo i nhân vật III Các hoạt động dạy – học chủ yếu Giáo viên 1.Kiểm tra: -B i văn kể chuyện khác văn văn kể chuyện i m nào? -Nhận xét – cho i m 2B i m i: -Gi i thiệu HĐ 1: Tìm hiểu -Gi i thiệu ... tình v i hành vi trung thực –Phản đ i hành vi không trung thực 3.Hành vi: -Nhận biết hành vi trung thực, đâu hành vi giả d i học tập -Biết thực hành vi trung thực Phê phán hành vi giả d i II.ĐỒ ... i m công khai III / B i : Giáo Viên N i Dung Học Sinh Phần mở đầu : HS lắng nghe GV tiếp xúc HS tiết học âm ghi nhớ nhạc năm học lớp GV cần tạo khônh khí vui tư i , phấn kh i , hào hứng tiết...
 • 33
 • 196
 • 0

GIÁO ÁN 4 I

GIÁO ÁN 4 KÌ I
... phán hành vi giả d i II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC -Vở tập đạo đức III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU Gi¸o viªn : D¬ng V¨n Hïng – Trêng tiĨu häc sè Gia Ninh KÕ ho¹ch d¹y häc - Líp - Tn Hoạt động Giáo ... II:Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động Giáo viên 1.Kiểm tra :4 -Kiểm tra số BT HS; bảng 2.B i m i: -Gi i thiệu HĐ1:Ôn luyện hàng đơn vò chục, Hoạt động Học sinh -2HS lên bảng làm giao tiết ... kể l i ngôn ngữ cách diễn đạt truyện thơ nàng Tiên c -Thể l i kể tự nhiên,ph i hợp l i kể v i i u bộ, nét mặt,biết thay đ i dọng kể phù hợp v i n i dung -Hiểu ý nghóa câu chuyện:Con ngư i cần...
 • 13
 • 150
 • 0

giáo án td6 i

giáo án td6 kì i
... Biên chế tổ tập luyện, chọn cán số quy định tập luyện II Đia i m phơng tiện - Trờng - Địa i m lớp học sách bút để nghi chép III N i dung phơng pháp lên lớp A L i ích góp phần giáo dục học sinh ... nhẹn, đoàn kết, linh hoạt ch i II- Địa i m - phơng tiện : - Sân tập trờng: C i + vạch gi i hạn + Cầu - bóng (hoặc 2c i gậy ngắn 15cm) ch i trò ch i III- Tiến trình dạy - học : N i dung A- Phần ... bền trò ch i (do GV chọn) * Ch i nhiệt tình luật II- Địa i m - phơng tiện : -Sân trờng PTCS Noong Luông - Cờ lệnh + c i đồng hồ bấm gi i, gi i nhảy III- Tiến trình dạy - học : N i dung Phần...
 • 145
 • 163
 • 0

giáo án học I

giáo án học kì I
... P K g II Nä i dung bi må i:i dung ghi bng Hoảt âäüng ca tháưy v tr Bi THÄNG TIN V BIÃØU DIÃÙN THÄNG TIN(TT) Biãøu diãùn thäng tin b Vai tr ca biãøu diãùn thäng tin GV: láúy vê dủ gii thêch ... våí viãút D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I ÄØn âënh låïp, kiãøm tra sé säú: Låïp 6A 6B vàõn P K P K g II Kiãøm tra bi c: Hy nãu cáúu trục chung ca mäüt mạy i ûn tỉí? III Nä i dung bi må i:i dung ghi ... viãn : Giạo ạn, ti liãûu, SGK  Hc sinh : SGK, våí viãút D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I ÄØn âënh låïp, kiãøm tra sé säú: Låïp 6A 6B vàõn P K P K g II Kiãøm tra bi c + HS1: Nãu kh i niãûm vãư thäng tin,...
 • 20
 • 128
 • 0

giáo án học I

giáo án học kì I
... våí viãút D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I ÄØn âënh låïp, kiãøm tra sé säú: Låïp 6A 6B P K P K vàõ ng II Kiãøm tra bi c: Hy nãu cáúu trục chung ca mäüt mạy i ûn tỉí? III Nä i dung bi må i:i dung ghi ... viãn : Giạo ạn, ti liãûu, SGK  Hc sinh : SGK, våí viãút D TIÃÚN TRÇNH BI DẢY I ÄØn âënh låïp, kiãøm tra sé säú: Låïp 6A 6B P K P K vàõ ng II Kiãøm tra bi c + HS1: Nãu kh i niãûm vãư thäng tin, ... biãøu diãùn dỉå i nhiãưu dảng khạc thäng tin ca bỉïc nh, nä i dung ca cún truûn, tiãúng chim họt, âãø biãút nhỉỵng thäng tin âọ âỉåüc biãøu diãùn thãú no ta i tçm hiãøu bi 2 Tiãún trçnh bi...
 • 21
 • 128
 • 0

Giáo án học I

Giáo án học kì I
... - Nắm đợc cấu tạo lo i từ láy, chế tạo nghĩa - Biết vận dụng hiểu biết - n i, viết II - Chuẩn bị Giáo viên: giáo án + biểu bảng Học sinh: làm tập + đọc sách giáo khoa III Tiến trình lên lớp A ... tổ chức: B - Kiểm tra cũ: C - B i Giáo viên hớng dẫn học sinh đọc, gi i I- Đọc - tìm hiểu chung nghĩa từ khó Đọc Nhận xét thể lo i Gi i nghĩa II- Tìm hiểu chi tiết B i số - Lo i đ i đáp trữ tình ... dụng xác linh hoạt đ i từ II - Chuẩn bị Giáo viên: Soạn giáo án Học sinh: SGK III Tiến trình lên lớp A - ổn định tổ chức: B - Kiểm tra cũ: C - B i Đọc ví dụ Từ đ i từ nào? I- Kh i niệm Ví dụ...
 • 165
 • 171
 • 0

Giáo án 10 2 (tronbooj)

Giáo án 10 kì 2 (tronbooj)
... (39p) T Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 2: Tìm hiểu tiểu dẫn I/ Vị trí đoạn trích p Một HS đọc tiểu dẫn cho Vị trí đoạn trích từ câu 22 13 tới 22 30 Đ 25 biết vị trí đoạn trích? Hoạt động 3: Đọc ... động nhìn xa, đồng thời khắc hoạ dáng vẻ phóng khoáng Từ Hải - Quyết lời dứt áo đi, Gió mây đến dặm khơi. KL: Dáng vẻ, hành động Từ Hải đầy phóng khoáng, vĩ, dứt khoát, nhanh nhẹn oai nghiêm ... sĩ số 2. Bài T Hoạt động 25 HĐ 1: Viết đoạn p - 1HS đọc dàn ý yêu cầu - HS viết đoạn Nội dung I Viết đoạn 10 2: Nhận xét p - Đổi viết cho nhau, đọc, nhận xét, đánh giá - GV xem xét, đánh giá...
 • 31
 • 130
 • 2

giao an 12 ki I

giao an 12 ki I
... l: FBANGDIEM I) Cõu hi v nh : III) Dn dũ: B i Liên kết giữacác bảng Thi lng: tit PPCT: Tit s 22 Ngy son: 2/1/2009 Lp Ngy dy 12A1 12A2 12A3 I MC TIấU - Hiểu đợc kh i niệm liên kết biểu mẫu 12A4 ... Ma-khach_hang: kiu ký t, cha ti a 10 ký t Ma-san_pham: kiu ký t, cha ti a ký t So_hieu_don: kiu s nguyờn (integer) Ngay _giao_ hang: kiu ngy ngn dng :Vit Nam Don_gia: kiu s thc (single) So_luong: kiu ... thc iu kin: Gii OR Khỏ lc danh sỏch hc sinh Gii hoc Khỏ Biu thc Lụgic : [TOAN]>=0 AND [TOAN]...
 • 42
 • 117
 • 0

Giao an toan ki I hay

Giao an toan ki I hay
... làm tập nhà tiết 19 Nhận xét cho i m HS B-B i m i: (35) 1-Gi i thiêu b i: -Lắng nghe (nêu mục tiêu ) 2-Gi i thiệu giây,thế kỉ a-Gi i thiệu giây -GV cho HS quan sát đồng hồ -QS kim đồng hồ thật,yêu ... hiểu biểu đồ Các năm gia đình -GV gi i thiêụ biểu đồ -H i :Biểu đồ gồm cột ? -Biểu đồ cho biết gia đình nào? -H i số gia đình 3-Thực hành: -Yêu cầu học sinh quan sát biểu đồ,sau tự làm -H i: Biểu ... tia số lên bảng III- Hoạt động dạy- học : Hoạt động GV A/KTBC:(3) -G i HS lên bảng làm tập tiết 13 -GV chữa b i- nhận xét cho i m HS B/B i m i: (35) 1/Gi i thiệu b i: (nêu mục tiêu ) 2-Gi i thiệu...
 • 225
 • 110
 • 0

giáo án học i

giáo án học kì i
... c kh i nim gii hn o v +Ngi bỏn vi dựng thc (thc chia nh nht thng) -Kh i nim: +Gii hn o (GH) ca thc l GV: Nguyn Hi ng Trng THCS Vnh Ninh Giỏo ỏn mụn Vt li nm hc 2010 - 2011 di ln nht ghi trờn ... NH GI BUI TH -GV ỏnh giỏ k nng thc hnh, kt qu TH, th i , tỏc phong gi TH ca cỏc nhúm -ỏnh giỏ im TH theo thang im: + í thc: im +Kt qu TH: im +Tin TH ỳng thi gian: im Cng c: - Giỏo viờn nhc li ... LC N HI V C IM CA Nể II LC N HI V C IM -Lc n hi l gỡ? CA Nể 1.Lc n hi -GV kim tra C4 C3: trng lng ca qu nng c im ca lc n hi C4: C bin dng ca lũ xo cng ln thỡ lc n hi cng ln *H .: VN DNG III Vn...
 • 73
 • 153
 • 0

Giáo án học ki I

Giáo án học ki I
... triển sớm đạt nhiều tiến phát triển thành tựu kinh tế khoa học kinh tế ? - T i thương nghiệp th i kì phát th i cổ đ i, Trung Đ i dân tộc Châu đạt triển ? - Nhìn bảng 7.1 cho biết thương nghiệp ... Nhóm nhỏ Đặc i m phát triển kinh tế Bươc1 : nghiên cứu SGK kết hợp v i ki n thức xã h i nước lãnh học cho biết thổ Châu Âu - Đặc i m kinh tế xã h i nước Châu sau chiến trang gi i thứ ? ( XH ... dân nghèo khổ Kết luận, đánh giá Gv hướng dẫn học sinh trả l i câu h i sách giáo khoa Hoạt động n i tiếp: Học sinh học cũ Chuẩn bị trước IV PHỤ LỤC GIÁO ÁN ĐỊA LÝ NĂM HỌC: 2010 – 2011 TRƯỜNG THCS...
 • 5
 • 141
 • 0

Bài giảng giáo án học I lịch sử 6 năm học 2010-2011

Bài giảng giáo án học kì I lịch sử 6 năm học 2010-2011
... h i giai cấp II Chuẩn bị GV HS: Giáo viên: Bản đồ gi i Học sinh: Đồ dùng học tập III Tiến trình dạy: Ổn định tổ chức: (1’) Lớp Sĩ số Vắng 6A : 6B: Kiểm tra cũ: (4’) ? Kể tên quốc gia cổ đ i ... ngư i th i cổ đ i - Bước đầu giáo dục ý thức việc tìm hiểu thành tựu văn minh cổ đ i II Chuẩn bị: Giáo viên: Tranh ảnh thành tựu văn hoá th i cổ đ i, bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III Tiến trình ... liên hệ thực tế đưa vào Th i độ: - Rèn kỹ hệ thống hoá kiến thức lịch sử để làm II Chuẩn bị: Giáo viên: - Đề b i, đáp án, biểu i m Học sinh: - Giấy kiểm tra III Tiến trình tổ chức dạy: Ổn định...
 • 56
 • 168
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập