bai giang on thi TN

Bài giảng Ôn thi TN THPT Anh số 3

Bài giảng Ôn thi TN THPT Anh số 3
... unable to think for themselves D unable to use basic skills B 16 B 31 B 46 A C 17 A 32 B 47 A A 18 B 33 B 48 D B 19 B 34 B 49 B C 20 D 35 C 50 A A 21 A 36 A 51 A D 22 D 37 A 52 B A 23 B 38 B 53 D B ... 31 Get a builder put in a lift and then you won’t have to climb up all these stairs A B C D 32 A secretary told me important file had been left in the lunch room just the other day A B C D 33 ... A D 22 D 37 A 52 B A 23 B 38 B 53 D B 24 C 39 C 54 B 10 C 25 C 40 C 55 C 11 C 26 D 41 B 56 12 A 27 A 42 A 57 13 B 28 C 43 C 58 14 A 29 D 44 D 59 15 B 30 C 45 B 60 ...
 • 3
 • 148
 • 0

Bài giảng Ôn thi TN THPT Anh số 8

Bài giảng Ôn thi TN THPT Anh số 8
... everything can be reused: garden or kitchen trash becomes fertilizer; combustible garbage is burned to ( 48) electricity; metal containers and bottles are recycled; and old furniture, clothing, ... landfills But finding (42) for new landfills is becoming more difficult A city that has solved this problem in an unusual way is Machida, in Tokyo, Japan They have developed a totally new (43) ... mammal can be defined as a warm-blooded animal that feeds their babies with mother’s milk A B C D 38 Camp David, the official retreat of U.S presidents is located in an area where is there ample...
 • 3
 • 141
 • 0

Bài giảng Ôn thi TN THPT Anh số 6

Bài giảng Ôn thi TN THPT Anh số 6
... already A B C D 35 Jessica is only an amateur, but she sings sweeter than most professionals A B C D 36 The American standard of living is still higher than most of the other countries of the world ... D 38 Although Alice has been to the mountains many times before, she still loves it A B C D 39 This house is more spacious as that white house I bought in Rapid City, South Dakota last year A ... the summer of 1945 From 1950 to 1954 in the United States, the South and Southwest suffered a ( 46) drought Hundreds of cattle ranchers had to ship their cattle to other regions because (47)...
 • 3
 • 163
 • 1

Bài giảng Ôn thi TN THPT Anh số 1

Bài giảng Ôn thi TN THPT Anh số 1
... that song, I think of you A Whatever B Forever C Whenever D However 44 “Let’s go dancing, _?” – “Yes, let’s.” A will we B don’t we C we D shall we 45 I wish I _ all about this matter a ... _ between now and the first show A to be done B done C we D to have done 51 I my house That is why there is all this mess A had – paint B have – paint C am having – painted D had had - paint ... looked forward to his first pay packet A receive B have received C be receiving D receiving 41 Carol refused; , her answer was “no” A in other words B otherwise C words for words D however...
 • 3
 • 146
 • 0

Bài giảng Ôn thi TN THPT môn Vật Lí

Bài giảng Ôn thi TN THPT môn Vật Lí
... : Photon, leptôn, hađrôn ( mêzôn; barion) - Bốn loại tương tác vũ trụ: mạnh, điện từ, yếu, hấp dẫn 2- Cấu tạo vũ trụ : * Cấu tạo vũ trụ: vũ trụ gồm có thi n hà đám thi n hà Nhiều thi n hà có dạng ... nhân, mang điện âm; hạt nhân gồm hạt Prôtôn mang điện dương, Nơtrôn không manng điện; A +) kí hiệu hạt nhân Z X , A số khối, Z số prôtôn, A- Z số nơtrôn - Đơn vị khối lượng nguyên tử u 1/12 đơn ... ZC không tiêu thụ lượng nguồn điện xoay chiều * Công suất dòng điện xoay chiều + Công suất dòng điện xoay chiều: U 2R P = UIcosϕ = I R = Z2 + Hệ số công suất: cosϕ = R Z + Ý nghĩa hệ số công...
 • 8
 • 175
 • 0

Bài giảng Ôn thi TN.2011

Bài giảng Ôn thi TN.2011
... Trung Qu ốc, Ti ếng Đức, Tiếng Nhật) Mơn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 (trong số mơn nêu trên) thơng báo cụ thể vào cuối tháng 3/2011 Đề thi Nội dung đề thi dựa theo u cầu chuẩn kiến thức, kỹ ... tin v ề ch ấm thi TN THPT c ần tri ển khai đ ến giáo viên m ới d ạy l ớp 12 nhanh chóp k ịp th ời có nh ững v ấn đ ề HĐBM Tốn An Giang Tài liệu tham khảo Ơn tập thi TN ơn tậ p thi TN tr ướ c ... số Sở Giáo dục Đào tạo, Bộ Giáo d ục Đào tạo thơng báo thi tốt nghiệp Trung học phổ thơng (THPT) năm 2011 sau: Kỳ thi thực theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thơng, ban hành kèm theo Thơng...
 • 117
 • 133
 • 0

Bài giảng ôn thi TN phần tiến hóa và sinh thái chuẩn tháng 4-2011

Bài giảng ôn thi TN phần tiến hóa và sinh thái chuẩn tháng 4-2011
... bố không MÔN SINH HỌC GV: PHAN BÁ QUY ÔN THI HỌC KÌ II VÀ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010-2011 PHẦN TIẾN HÓA VÀ SINH THÁI HỌC Về dòng lượng hệ sinh thái - lượng mặt trời vào quần xã sinh vật qua sinh ... tố tiến hóa vô hướng cung cấp nguyên liệu thứ cấp(biến di tổ hợp) cho tiến hóa MÔN SINH HỌC GV: PHAN BÁ QUY ÔN THI HỌC KÌ II VÀ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010-2011 PHẦN TIẾN HÓA VÀ SINH THÁI HỌC Bài ... gọi trạng thái cân quần thể MÔN SINH HỌC GV: PHAN BÁ QUY ÔN THI HỌC KÌ II VÀ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010-2011 PHẦN TIẾN HÓA VÀ SINH THÁI HỌC Chương II Quần xã sinh vật Bài 40: Quần xã sinh vật Về...
 • 12
 • 50
 • 0

Bài giảng ôn thi TN tiến hóa và sinh thái chuẩn tháng 4-2011

Bài giảng ôn thi TN tiến hóa và sinh thái chuẩn tháng 4-2011
... tố tiến hóa vô hướng cung cấp nguyên liệu thứ cấp(biến di tổ hợp) cho tiến hóa MÔN SINH HỌC GV: PHAN BÁ QUY ÔN THI HỌC KÌ II VÀ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010-2011 PHẦN TIẾN HÓA VÀ SINH THÁI HỌC Bài ... rừng trồng, hệ sinh thái đô thị nhân tạo MÔN SINH HỌC GV: PHAN BÁ QUY ÔN THI HỌC KÌ II VÀ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2010-2011 PHẦN TIẾN HÓA VÀ SINH THÁI HỌC Bài 43: Trao đổi chất hệ sinh thái Về trao ... phát sinh phát triển sống trái đất Bài 32: Nguồn gốc sống - Quá trình phát sinh sống trái đất chia làm giai đoạn theo thứ tự: tiến hóa hóa học= >tiến hóa tiền sinh học= >tiến hóa sinh học Về tiến hóa...
 • 12
 • 54
 • 0

bai giang on thi TN

bai giang on thi TN
... BaSO4,PbSO4,CaSO4 ko tan * CO32- ko tan trừ muối kim loại kiềm amoni * PO43- ko tan trừ muối kim loại kiềm amoni * OH- hầu hết k tan trừ kim loại kiềm, amoni Ba(OH)2, Ca(OH)2 tan IV CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN ... sunfuro yếu SO32- sunfit (SO2 + H2O) H2S Axit sunfuhiđric yếu S2- sunfua H2CO3 Axit cacbonic yếu CO32- cacbonat Axit photphoric trung bình PO43- photphat (CO2 + H2O) H3PO4 II MỘT SỐ BAZƠ THƯỜNG ... dịch muối X ta muối Y Kim loại M A Mg B Al C Zn D Fe * Chọn D Fe có hai hóa trị Câu 21: Để khử ion Cu2+ dung dịch CuSO4 dùng kim loại A K B Na C Ba D Fe *Chọn KL ko tan nước đứng trước Cu Câu...
 • 39
 • 17
 • 0

50 Bài tập Ôn Thi TN và ĐH

50 Bài tập Ôn Thi TN và ĐH
... Bài tập tham khảo TRỊNH VŨ PHONG Bài tập 5: Cho bảng số liệu: Năng suất lúa năm nước, Đồng sông Hồng, Đồng Sông Cửu Long (tạ/ha) Năm Cả nước Đồng sông Hồng Đồng Bằng Sông Cửu Long ... sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế Đông Nam Bộ năm 1995 2005 b Nhận xét giải thích -7- Bài tập tham khảo TRỊNH VŨ PHONG Bài tập 31: Cho bảng số liệu Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ... đất vùng vào năm 2000.( ĐBSH ĐBSCL, ĐBSH TN, ĐBSH ĐNB, ĐBSCL TN, ĐBSCL ĐNB, TN ĐNB) b Nhận xét giải thích Bài tập 29: Cho bảng số liệu Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế...
 • 12
 • 614
 • 4

50 bài tập ôn thi TN- ĐH 2009

50 bài tập ôn thi TN- ĐH 2009
... Bài tập tham khảo TRỊNH VŨ PHONG Bài tập 5: Cho bảng số liệu: Năng suất lúa năm nước, Đồng sông Hồng, Đồng Sông Cửu Long (tạ/ha) Năm Cả nước Đồng sông Hồng Đồng Bằng Sông Cửu Long ... sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế Đông Nam Bộ năm 1995 2005 b Nhận xét giải thích -7- Bài tập tham khảo TRỊNH VŨ PHONG Bài tập 31: Cho bảng số liệu Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ... thời gian không gian – Nếu thay theo thời gian không mốc thời gian Bài tập 28: Cho bảng số liệu: Cơ cấu đất nông nghiệp số vùng năm 2000 (%) Loại đất ĐBSH ĐBSCL T Nguyên ĐNB Đất nông nghiệp 100...
 • 12
 • 144
 • 0

Bài giảng on thi truoc khi thi hoc ki 1

Bài giảng on thi truoc khi thi hoc ki 1
... anh em cắp sách đến trường kịp học Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc Buổi tối, mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng cho em, sau mẹ ngồi chấm bài, soạn giáo án chuẩn bị cho tiết ... em Em mong cho mau lớn để giúp cho mẹ đỡ vất vả Em hứa chăm học cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ thầy cô dạy dỗ, nuôi nấng em nên người Mẹ ơi, yêu mẹ lắm! Yến Khanh Ngày 25 tháng 11 năm ... sổ mũi chuyện cơm bữa Thế không ngày mẹ nghỉ ngơi Trong bệnh chút chẳng làm cả, nằm để mẹ chăm sóc Tôi nhớ có kỷ niệm trẻ con: anh khóc Trong suốt 23 năm sinh sống, lần lần anh khóc Tôi không...
 • 5
 • 128
 • 0

Bài giảng ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA

Bài giảng ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN HÓA
... nhiệt tốt, có tính nhiễm từ III Tính chất hóa học: Fe có tính khử trung bình - Khi tác dụng với chất oxi hóa yếu, sắt bị oxi hóa đến số oxi hóa +2: Fe → Fe+2 + 2e - Khi tác dụng với chất oxi hóa ... D Hg, Na, Ca Câu 28: Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu Trong phản ứng xảy A khử Fe2+ oxi hóa Cu B khử Fe2+ khử Cu2+ C oxi hóa Fe oxi hóa Cu D oxi hóa Fe khử Cu2+ Câu29: Cặp chất khơng ... H2, Fe bị oxi hóa đến số oxi hóa +2 t0 +1 o o +2 Fe + H SO → Fe SO4 + H +5 + b Fe khử N S dung dịch HNO3 lỗng H2SO4, HNO3 đặc, nóng đến số oxi hóa thấp hơn, Fe bị oxi hóa đến số oxi hóa +3 o +5...
 • 43
 • 198
 • 0

Bài giảng On thi ve tich phan

Bài giảng On thi ve tich phan
... = + tg t cos t = dt = t = 2 Chú ý: Trong thực tế gặp dạng tích phân dạng tổng quát nh: Nếu hàm số dới dấu tích phân có chứa dạng a + x , a x x a (trong a số dơng) mà cách biến đổi khác nên ... dx ax + bx + c ( a 0) (trong ax + bx + c với x [ ; ] ) Xét = b 4ac +)Nếu = I= dx a x b ữ 2a tính đợc dx +)Nếu > I = , a ( x x1 ) ( x x2 ) (trong x1 = I= b + b ) ; x2 ... x sin x dx = dx + cos x + cos x 0 x sin x sin x dx = dx = Vậy + cos x + cos x Bài tập đề nghị Bài 1.Tính tích phân sau Nguyễn Thị Tuyết Hạnh-THPT Phú Xuyên A 22 sin x a) I = cos x...
 • 22
 • 128
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cac bai toan nang cao lop 5Tổng quan về internet of thingsTìm hiểu về quặng SecpentineLÀM THẾ NÀO ĐỂ GIA TĂNG KHÁCH HÀNG TRÊN ITNERNET - NGHIÊM VĂN HÙNGđồ án QHSDD xã Giao Lạc, huyen Giao Thủy, tỉnh Nan ĐịnhBài thuyết trình file word về chủ đề Computer cell phonePhân tích HĐKD của vinamilk 2014 201520 de thi thu THPT QG mon toan tinh năm 2017 giai chi tietPhân tích dao động của kết cấu nhịp cầu dưới tác động của hoạt tải khai thác có xét đến độ mấp mô mặt cầu (TT)Đề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Ninh Hòa, Khánh Hòa năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Tân Hiệp, Kiên Giang năm học 2016 2017Tóm tắt truyện Buổi học cuối cùng của tác giả Anphôngxơ ĐôđêBài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 2: Từ bài Lao Xao của Duy Khán, em hãy tả lại khu vườn trong một buổi sáng đẹp trờiBài văn mẫu lớp 6 số 7 đề 4: Hãy tả một nhân vật có hành động và ngoại hình khác thường mà em đã có dịp quan sát, đã đọc trong sách hoặc nghe kể lạiVăn mẫu lớp 6: Hãy nhập vai vào anh đội viên để kể lại bài thơ “Đêm nay Bác không ngủ”XỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆPDạy học dựa vào dự án trong đào tạo công nghệ thông tin trình độ cao đẳng với sự hỗ trợ của ElearningKỹ năng phỏng vấn Kiếm việc không khóBài thuốc chữa bệnh Phần 1 Hàng Rào Bê Tông
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập