Theo dõi hàm lƣợng hoạt chất diterpenoit trong cây Khổ sâm cho lá (Croton tonkinensis Gagnep.,) họ Euphorbiaceae

Theo dõi hàm lượng hoạt chất diterpenoit trong cây Khổ sâm cho (Croton tonkinensis Gagnep.,) họ Euphorbiaceae

Theo dõi hàm lượng hoạt chất diterpenoit trong cây Khổ sâm cho lá (Croton tonkinensis Gagnep.,) họ Euphorbiaceae
... nguyờn liu phong phỳ ang c s dng rng rói dõn gian, ti: Theo dừi hm lng hot cht diterpenoit cõy Kh sõm cho lỏ (Croton tonkinensis Gagnep.,) h Euphorbiaceae l ni dung chớnh ca lun ny S húa bi Trung ... hc v tỏc dng ca cõy Kh sõm cho lỏ (Croton tonkinensis Gagnep.,) 1.3.1 Gii thiu cõy kh sõm Cõy Kh sõm cho lỏ cú tờn khoa hc l Croton tonkinensis Gagnep., h Thu du (Euphorbiaceae) [1, 2], thuc ... cõy Kh sõm (Croton tonkinensis) hu ht chỳng l cht mi thuc dn xut hydroxy ca b khung ent -kauran-16-ent-15-on Theo qui tc IUPAC, chỳng tụi ngh gi tờn cỏc ent -kauran ny l crotonkin kốm theo th t...
 • 60
 • 255
 • 4

Theo dõi hàm lượng hoạt chất diterpenoit trong cây Khổ sâm cho (Croton tonkinensis, Gagnep., ) họ Euphorbiaceae

Theo dõi hàm lượng hoạt chất diterpenoit trong cây Khổ sâm cho lá (Croton tonkinensis, Gagnep., ) họ Euphorbiaceae
... (s); 171,3 (s); 72,3 (t); 71,3 (d); 58,4 (s); 51,8(d); 48,4 (d); 46,5 (d); 39,3 (s); 38,7 (t); 36,4 (s); 35,8 (t); 34, (d); 28,5 (t); 28,4 (t); 25,3 (t); 21,1 (q); 18,3 (q); 17,9 (t); 17,6 (t); ... (t); 72,9 (d); 72,3 (d); 46,8 (d); 46,3 (d); 60,0 (s); 74,4 9d); 45,7 (d); 42,1 (s); 34,7 (t); 32,6 (s); 33,1 (q); 30,6 (t); 28,6 (t); 22,3 (t); 21,3 (q); 21,0 (q); 18,0 (q); 16,5 (t) Ph X -Ray ... m/z ( %): 360 [M]+ (1 3); 342 [M-H2O]+ ( 7); 332 (2 5); 269 ( 9); 225 ( 4); 161 ( 9); 135 (2 4); 107 (4 8); 91 (7 7); 79 (10 0); 55(7 5) Ph 1H-NMR (400 MHz, CDCl 3); (ppm): 5,94 (1H, t, J 1,0Hz, H- 17B); 5,257(1H,...
 • 60
 • 219
 • 0

Theo dõi hàmlƣợng hoạt chất diterpenoit trong cây Khổ sâm cho (Crotontonkinensis Gagnep.,) họ Euphorbiaceae

Theo dõi hàmlƣợng hoạt chất diterpenoit trong cây Khổ sâm cho lá (Crotontonkinensis Gagnep.,) họ Euphorbiaceae
... cứu thành phần hoá học tác dụng Khổ sâm cho (Croton tonkinensis Gagnep.,) 1.3.1 Giới thiệu khổ sâm Cây Khổ sâm cho có tên khoa học Croton tonkinensis Gagnep., họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) [1, ... rãi dân gian, đề tài: Theo dõi hàm lƣợng hoạt chất diterpenoit Khổ sâm cho (Croton tonkinensis Gagnep.,) họ Euphorbiaceae nội dung luận văn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc ... Tài nguyên S inh học, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam) giám đ ịnh đồng mặt thực vật định danh Croton tonkinensis Gagnep., họ Euphorbiaceae Ảnh 2.1: Hoa Khổ sâm Ảnh 2.2: Khổ sâm 26 Mẫu tươi...
 • 73
 • 45
 • 0

Theo dõi hàm lượng hoạt chất diterpenoit trong cây Khổ sâm cho

Theo dõi hàm lượng hoạt chất diterpenoit trong cây Khổ sâm cho lá
... vanilin -H2SO4 cho mu tớm , vi thuc th Dragendorf cho mu vng cam xn, sau ú chuyn sang mu nõu, di ỏnh sỏng t ngoi (254 nm) khụng cho hunh quang Khi kt tinh li hn hp etylaxetat -n-hexan cho tinh th ... v dc lý ca cõy cho bit cú tỏc dng chng viờm, chng ung th v chng suy gim dch cú hiu lc [10] Nhim v ca bn lun ny l chit xut phõn lp mt s ent kauran ditecpen ca cõy Kh sõm cho lỏ v theo dừi s bin ... sau ú hong khụ ni thoỏng mỏt, hoc sy nhit 50-60 C cho ti khụ giũn Mu khụ em nghin nh, cho vo bỡnh ngõm chit vi cloroform nhit phũng cho n nht mu Cỏc dch chit c ct kit dung mụi ỏp sut gim...
 • 60
 • 179
 • 0

Nghiên cứu bán tổng hợp các dẫn xuất của ent kauran diterpenoid từ cây khổ sâm bắc bộ (croton tonkinensis gagnep euphorbiaceae) và khảo sát hoạt tính sinh học của chúng

Nghiên cứu bán tổng hợp các dẫn xuất của ent kauran diterpenoid từ cây khổ sâm bắc bộ (croton tonkinensis gagnep euphorbiaceae) và khảo sát hoạt tính sinh học của chúng
... hóa bán tổng hợp linearol tạo thành ent- kauran 1.3.2 Hoạt tính sinh học ent- kauran diterpenoid tự nhiên bán tổng hợp Các ent- kauran tự nhiên có hoạt tính sinh học rõ rệt Một số ent- kauran diterpenoid ... Chuyển hoá ent- kauran diterpenoid Các chất ent- kauran diterpenoid phân lập từ khổ sâm Bắc Bộ (Croton tonkinensis Gagnep. , Euphorbiaceae) hoạt tính phong phú Các chất có hoạt tính kháng kí sinh trùng ... Hình 13: Các ent- kauran từ Isodon adenantha Các nhà khoa học bang Carolina tiến hành chuyển hóa bán tổng hợp từ linearol thu 26 dẫn xuất ent- kauran Các dẫn xuất nghiên cứu cho hoạt tính chống...
 • 66
 • 265
 • 0

nghiên cứu sự phân bố các hợp chất ent-kauran ditecpenoit trong cây khổ sâm bắc bộ ( croton tonkinesis gagnep - euphorbiaceae

nghiên cứu sự phân bố các hợp chất ent-kauran ditecpenoit trong cây khổ sâm bắc bộ ( croton tonkinesis gagnep - euphorbiaceae
... ent-1α,14α-diacetoxy-7β-hydroxykaur-16-en-15-on (5 ), ent-1α,7β-diacetoxy14α-hydroxykaur-16-en-15-on (6 ), ent-18-acetoxy-14α-hydroxykaur-16-en-15-on (7 ) ent -( 1 6S )-1 8-acetoxy-7β-hydroxykauran-15-on ... ent-7β-acetoxy11α-hydroxykaur-16-en-15-on (1 3), ent-18-acetoxy-11α-hydroxykaur-16-en-15-on (1 4), acid ent-11α-acetoxykaur-16-en-18-oic (1 5), ent-15α,18-dihydroxykaur-16-en (1 6), ent-11α,18-diacetoxy-7β-hydroxykaur-16-en-15-on ... công bố ent-kauran ditecpenoit khác, ent-11α-acetoxy-7β,14α-dihydroxykaur-16-en-15-on (1 0), acid ent-kaur-16-en-15-on-18-oic (1 1), ent-18-hydroxykaur-16-en (1 2), ent-7β-acetoxy11α-hydroxykaur-16-en-15-on...
 • 70
 • 97
 • 0

Nghiên cứu bán tổng hợp các dẫn xuất của ent-kauran diterpenoid từ cây khổ sâm Bắc Bộ (Croton tonkinensis Gagnep. Euphorbiaceae) và khảo sát hoạt tính sinh học của chúng

Nghiên cứu bán tổng hợp các dẫn xuất của ent-kauran diterpenoid từ cây khổ sâm Bắc Bộ (Croton tonkinensis Gagnep. Euphorbiaceae) và khảo sát hoạt tính sinh học của chúng
... hoá ent-kauran diterpenoid Các ch t ent-kauran diterpenoid đư c phân l p t kh sâm B c B (Croton tonkinensis Gagnep., Euphorbiaceae) có ho t tính phong phú Các ch t có ho t tính kháng kí sinh ... hóa bán t ng h p linearol t o thành ent-kauran 1.3.2 Ho t tính sinh h c c a ent-kauran diterpenoid t nhiên bán t ng h p Các ent-kauran t nhiên có ho t tính sinh h c r t rõ r t M t s ent-kauran diterpenoid ... 1.1 Cây kh sâm B c B (Croton tonkinensis Gagnep.) 1.1.1 Th c v t h c [1, 2] Cây kh sâm B c B có tên khoa h c Croton tonkinensis Gagnep thu c h Th u d u (Euphorbiaceae) Hình 1: Cây kh sâm B c B (Croton...
 • 67
 • 109
 • 0

Luận văn: XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CADIMI VÀ CHÌ TRONG RAU XANH Ở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHIẾT - TRẮC QUANG pdf

Luận văn: XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CADIMI VÀ CHÌ TRONG RAU XANH Ở THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN BẰNG PHƢƠNG PHÁP CHIẾT - TRẮC QUANG pdf
... th ET-00 Pb2+ + H2Y 2- = PbY2 - + 2H+ H2Y 2- (d) + Zn2+ = ZnY 2- + 2H+ ZnInd + H2Y 2- = ZnY 2- + Hind ( nho) ( xanh) - Cỏch 3: Chun thay th dựng ZnY 2-, ch th ET-OO - Do phc PbY 2- bn hn ZnY 2- pH ... PAN-Cd(II)-SCN- 53 3.2.1 Kho sỏt ph hp th electron ca phc a ligan PAN-Cd(II)-SCN- 53 3.2.2 Nghiờn cu cỏc iu kin to phc PAN-Cd2+-SCN- 54 3.2.2.1 Dung mụi chit phc a ligan PAN-Cd2+-SCN- ... PAN - Cd2+ - SCN- cỏc dung mụi 49 Bng 3.15 S ph thuc mt quang ca phc PAN - Cd2+ - SCN- pha hu c vo thi gian chit 50 Bng 3.16 S ph thuc mt quang ca phc PAN - Cd2+ - SCN-...
 • 111
 • 104
 • 0

Đánh giá hàm lượng chì và ASEN trong một số loại rau trồng xung quanh khu công nghiệp Hòa Khánh thành phố Đà Nẵng.

Đánh giá hàm lượng chì và ASEN trong một số loại rau trồng xung quanh khu công nghiệp Hòa Khánh thành phố Đà Nẵng.
... HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA SINH – MÔI TRƢỜNG ================ LƢU TUẤN VŨ ĐÁNH GIÁ HÀM LƢỢNG CHÌ VÀ ASEN TRONG MỘT SỐ LOẠI RAU TRỒNG XUNG QUANH KHU CÔNG NGHIỆP HOÀ KHÁNH THÀNH PHỐ ĐÀ ... khoá luận tốt nghiệp là: Đánh giá hàm lƣợng Chì Asen số loại rau trồng xung quanh khu công nghiệp Hoà Khánh 2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu tập trung đánh giá khả hấp ... vùng nông nghiệp xung quanh KCN, ảnh hưởng đến người dân xung quanh thông qua nhiều đường khác 1.2 ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ LOẠI RAU TRỒNG XUNG QUANH KCN HÕA KHÁNH Rau xanh trồng ngắn ngày có giá trị dinh...
 • 67
 • 134
 • 0

Hoạt chất curcumin trong cây nghệ vàng pptx

Hoạt chất curcumin trong cây nghệ vàng pptx
... Sử dụng Curcumin từ nghệ, chi phí thấp không dễ thực Nghệ vàng dễ tìm thấy VN Trong dân gian, có nhiều thuốc từ nghệ người ta nghiền nhỏ nghệ để làm thực phẩm chữa bệnh ... dùng dài ngày liều từ 4-8g Curcumin/ 1 ngày với độ tinh khiết đến 100% Điều ko dễ dàng nghệ bao gồm nhiều tạp chất khác mà Curcumin chiếm phần nhỏ 0,3% việc chiết tách Curcumin đạt độ tinh khiết ... Complex hỗn hợp Curcumin cho hiệu hấp thu tốt chế phẩm curcumin Sử dụng 1- viên Sakanti tương đương với việc dùng liều từ 4g -8g Curcumin đơn chất /1 ngày Bioperin tăng hấp thu Curcumin lên 20...
 • 4
 • 173
 • 2

Báo cáo khoa học: "nghiên cứu ảnh h-ởng của tỷ lệ n/x và hàm l-ợng muội silic đến chất l-ợng Bê Tông C-ờng Độ Cao" pot

Báo cáo khoa học:
... tông M60 - M70 có độ chống thấm đến B 28 [2] 1.2 tông cờng độ cao sử dụng muội silic tông cờng độ cao sử dụng muội silic tỷ lệ N/X thấp (có thể đến 0,23), để cải tiến độ công tác sử dụng ... chất làm chậm Tuy nhiên để cải thiện cấu trúc tông nhằm cải thiện chất lợng tông phải đa vào tông phụ gia muội silic Đây hạt silic có ds = 0,01dx (trong dx - đờng kính hạt xi măng) Muội ... tính chất học tông cờng độ cao có sử dụng muội silíc 3.1 Cờng độ - biểu đồ hàm số biến dạng tông cờng độ cao có cờng độ chịu nén tối đa từ 60 - 100 MPa Khi tăng cờng độ nén, cờng độ kéo...
 • 5
 • 160
 • 0

NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CÁC KIM LOẠI KẼM, CAĐIMI, CHÌ, ĐỒNG TRONG NƢỚC VÀ TRẦM TÍCH SÔNG CẦU BỐN (QUẢNG NINH) THEO MỘT SỐ THÁNG TRONG NĂM 2010

NGHIÊN CỨU, XÁC ĐỊNH HÀM LƢỢNG CÁC KIM LOẠI KẼM, CAĐIMI, CHÌ, ĐỒNG TRONG NƢỚC VÀ TRẦM TÍCH SÔNG CẦU BỐN (QUẢNG NINH) THEO MỘT SỐ THÁNG TRONG NĂM 2010
... tiến hành theo dõi, phân tích nƣớc trầm tích sông Cầu Bốn để xác định đồng thời hàm lƣợng kim loại kẽm, cađimi, chì, đồng theo số tháng năm 2010 Kết thu đƣợc cho thấy nƣớc sông luôn tình trạng ô ... Lý chọn đề tài: ‘ Nghiên cứu, xác định hàm lượng kim loại kẽm, cađimi, chì, đồng nước trầm tích sông Cầu Bốn (Quảng Ninh) theo số tháng năm 2010 ’ Nhiệm vụ bản: Nhiệm Nhiệm vụ ... III.5.4 PHÂN TÍCH MẪU VÀ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Kết xác định hàm lƣợng DP-ASV với pp AAS (mẫu Bảng 3.41 So sánh kết phân tích pp kẽm, cađimi, chì, đồng TT tháng 9) nƣớc và( mg/l) tích theo tháng phƣơng...
 • 28
 • 57
 • 0

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
... viên thực Phan Thị Bích Phượng TÓM TẮT Đề tài: Thực trạng giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thành phố Cần Thơ thực thông ... ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH CẦN THƠ 4.1 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ... hợp lý nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay doanh nghiệp; thông qua việc phân tích thực trạng cho vay doanh nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn - Thành phố Cần Thơ 1.2.2 Mục...
 • 110
 • 62
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tác dụng của chất lƣợng hoạt động bảo lãnhnâng cao chất lƣợng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thƣơng mạicác chỉ tiêu xác định chất lƣợng hoạt động bảo lãnhcác nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng hoạt động bảo lãnhý nghĩa nâng cao chất lƣợng hoạt động bảo lãnhchƣơng 2 thực trạng về chất lƣợng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần á châuthực trạng về chất lƣợng hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần á châukhảo sát thực tế về chất lƣợng hoạt động bảo lãnh tại acbnhận xét về chất lƣợng hoạt động bảo lãnh tại acbnâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp dệt may việt namph−ơng pháp nghiên cứu biển đổi của l−ợng tăng tr−ởng bình quân của từng loại sản phẩm vsp msplà hiện tượng làm thay đổi các thành phần tính chất của nước gây bất lợi cho môi trường nước phần lớn do các hoạt động khác nhau của con người gây nênphƣơng pháp xác định hàm lƣợng nhóm caccboxylphƣơng pháp xác định hàm lƣợng nhóm hydroxyltính toán và dự báo thay đổi trữ lƣợng các bon của hệ sinh thái rừng khộp vùng tây nguyênChinh phục điểm 8 9 10 hóa học quyển 2 hữu cơôn thi tiếng anh 12Đảng bộ huyện Thanh Trì (thành phố Hà Nội) lãnh đạo kinh tế nông nghiệp từ năm 2006 đến năm 2015Đánh giá năng lực đọc hiểu của học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Hoài Đức AĐánh giá năng lực quản lý các lớp chuyên viên chính của Học viện Hành chính Quốc gia dưới góc nhìn học viênĐề thi tiếng nhật JTEST AD 95một số đề ôn thi tốt nghiệp môn Toán năm 2017 có đáp ánPhương pháp đo độ phẳnggiáo án luyện thi học sinh giỏi sinh học 9Chính sách công nghệ xử lý xung đột môi trường giữa bệnh viện và cộng đồng dân cư sống xung quanh (Nghiên cứu trường hợp Bệnh viện Bạch Mai)Giáo án bồi dưỡng HSG vật lý 7Định hướng nghề và học nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội qua nghiên cứu trường hợp tại Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation – BDCF)Giá trị văn hóa của lễ hội cổ truyền ở tỉnh Phú ThọGiải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs)Hỗ trợ hoàn thiện chương trình giáo dục giới tính nhằm khắc phục tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân trong học sinh Trung học phổ thông hiện nayHoàn thiện pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đấtNghiên cứu giải pháp tích hợp chữ ký số cho ứng dụng dựa trên công nghệ SharePointPhân cụm thô của dữ liệu tuần tựPháp luật về cho vay mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp tại ngân hàng thương mại ở Việt NamQuản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Nam Định đáp ứng yêu cầu năng lực ngoại ngữ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập