TUYỂN TẬP ĐỀ BÀI VÀ BÀI VĂN THEO HƯỚNG MỞ TẬP 1

Tuyển tập đề bài bài văn theo hướng mở. - T.1

Tuyển tập đề bài và bài văn theo hướng mở. - T.1
... mot hien than ve dep va sue hap dan cua tieng Viet 'M Ac- A Vekinang - -^ '^./''' /-^ -' '.^'''Vv - Day la dang de md thuoc kieu bai tu su - De bai da cho mot tinh huong truyen, thai gian dien su ... •\i c i , - Thuygt phuc nguoi doc ve su lua chon ciia ban than r, r ;.c*.iUi«^mi;: )-' ' '-^ -^ ' >- • (VH&TTs611 -2 011) deem caa Dac diem cm tu tuong nhdn dao Van hoc Viet Nam giai doan 1945 -1 975 nhin ... va nhan each cao dep cua Gar-xi-a Lor-ca qua bai tha Ve bai tha Doc Tiiu Thanh ki (Nguyin ciia Lor-ca (Thanh Thdo) Du) vd bdi tha Dan ghi ta £)aAz e/z/to CMa Lor-cfl - Hai bai tha, mot n6i long,...
 • 124
 • 330
 • 4

Tuyển tập đề bài bài văn theo hướng mở. - T.2

Tuyển tập đề bài và bài văn theo hướng mở. - T.2
... - T u lua chpn kieu van ban, phuang thiic bieu dat p h u hgp i - T u lua chon cac phuang phap lap luan GV THCS Lam Thao - Fhu Thg ^ - Dam bao b6 cue ba p h i n PHAN THI KIM CHI , V1 I - , - ... manh cua minh (Quang Kiet - theo Viva Consulting - Hatgidng tam hSn - Dung bao gia tir bo irac ma, NXB Tong hap TP H6 Chi Minh) ' Co the trinh bay bai viet ciia m i n h theo n h i ^ u each n h ... N VAT ^* ^ > ^ Ba-men {Chiec la cudi cung - O' Hen-ri) + Co the la hai nhan vat dang a ranh gioi giua su song va cai c h i t n h u N h i {Bin que - Nguyen M i n h Chau) va Gion-xi {ChiSc la ^...
 • 108
 • 254
 • 1

Ebook tuyển tập đề bài bài văn theo hướng mở (tập 1) phần 2

Ebook tuyển tập đề bài và bài văn theo hướng mở (tập 1) phần 2
... van theo huong ma, tap mot" (NXB Giao due Viet Nam, 20 12) * Hoa sen vinh d u dugc de cu lam qu6c hoa Viet N a m khong chi boi nhimg net dep rieng khong mot loai hoa nao c6 dugc ma hon the', theo ... Theo y kien ca nhan con, day la pham cha't cin c6 cua mot nguoi hgc sinh * {*) DS bai va Gody lam bai da in "Tuyen tap De bai va bai van theo huang mo, tap mot" (NXB Giao due Viet Nam, 20 12) ... viec nao (*) De bai va Gai y lam bai da in "Tuyen tap Di bai va bai van theo huong mo, tap mot" (NXB Giao due Viet Nam, 20 12) cong ca N h i l u nguoi muo'n cong nhung khong dam doi mat voi kho...
 • 56
 • 223
 • 0

Ebook tuyển tập đề bài bài văn theo hướng mở (tập 2) phần 1

Ebook tuyển tập đề bài và bài văn theo hướng mở (tập 2) phần 1
... vie't sang tao linh hoat, in tugng, ehan that iVH&TT sd 11 /20 12 ) hoa cua mang xa hoi (social network) ma giai tre dang sir dung rong rai hien Theo anh/chi, ch ung tanensudung mot each "khon ngoan" ... bien (VH&TT (First News - theo The Values of Life - Hatgiong tarn hSn - Tu nhimg diiu binh di, NXB Tong hgp TP Hd Chi to Minh) so 7+8+9/20 12 ) ^>i.n, i^mi iyi T„>( 11 GOIYLAMBAI NGON GIO VA CAY ... Scm - Thanh Hoa • 1, 1, tiuurl D E BAI: ;«tj} u3 ^iuii^n v (.«',) -'•. '1 'WH ,4 j^nosj Mi rink: rhirf'g^ ffJ 03 ^fo ,.,!§vuJ Jt"t>i3 ,;gnoi* frmi nsv Nha thaLe Dat quan niem: ^11 (Vy Mdi cong dan...
 • 50
 • 243
 • 0

TUYỂN TẬP ĐỀ BÀI BÀI VĂN THEO HƯỚNG MỞ TẬP 1

TUYỂN TẬP ĐỀ BÀI VÀ BÀI VĂN THEO HƯỚNG MỞ TẬP 1
... chan that ca ve noi dung va dien dat (VH&TT s6 thdng 5+6 - 2 011 ) '•'ii' , 1. : J SI/ ,' Hoa sen cuoc binh chon quoc hoa - Thang - 2 011 , cuoc binh chgn qu6c hoa cua nuac ta da di8n niSm don chao ... trieu Le doi vua Le Tuang Due (15 16 - 15 17) vai nhung bien c6 dir doi cua xa hoi + Dai thua: doi song cua tang lap tri thuc ngheo truofc Cach mang thang Tam nam 19 45 - Sy phat hien va huong trien ... thupc vao nhan thirc ciia hoc sinh v6 qua khu: khoang thoi gian 18 41, 19 41 va nhimg ki6n thiic \h thai cuoc d hien tai vao nam 2 012 de CO lap luan so sanh, phan tich, tdng hop va bac bo hop l...
 • 20
 • 217
 • 0

TUYỂN TẬP ĐỀ BÀI BÀI VĂN THEO HƯỚNG MỞ TẬP 1

TUYỂN TẬP ĐỀ BÀI VÀ BÀI VĂN THEO HƯỚNG MỞ TẬP 1
... ciia minh d Phia sau mot c6 gdi ciia tac gia Ploy i Phia sau mot c6 gdi la tap hop 14 truyen ngSn 14 cau chuyen la 14 diem den Do c6 the la nhung diem d8n dia li, la Bangkok, Hua Hin, London, Singapore, ... n g 16 che mat cho chung t i k h i hoc the due d u o i nSng N h i j n g b6ng boa bang mau trang n g o i n h u nhung ng6i t i j tren t r o i ^ 7A - T^eS S4c4...
 • 20
 • 214
 • 0

TUYỂN TẬP ĐỀ BÀI BÀI VĂN THEO HƯỚNG MỞ TẬP 2

TUYỂN TẬP ĐỀ BÀI VÀ BÀI VĂN THEO HƯỚNG MỞ TẬP 2
... vie't sang tao linh hoat, in tugng, ehan that iVH&TT sd 11 /20 12) hoa cua mang xa hoi (social network) ma giai tre dang sir dung rong rai hien Theo anh/chi, ch ung tanensudung mot each "khon ngoan" ... cuu dugc nhimg bien (VH&TT (First News - theo The Values of Life - Hatgiong tarn hSn - Tu nhimg diiu binh di, NXB Tong hgp TP Hd Chi to Minh) so 7+8+9 /20 12) ^>i.n, i^mi iyi T„>( 11 GOIYLAMBAI NGON ... manh cua minh (Quang Kiet - theo Viva Consulting - Hatgidng tam hSn - Dung bao gia tir bo irac ma, NXB Tong hap TP H6 Chi Minh) ' Co the trinh bay bai viet ciia m i n h theo n h i ^ u each n h i...
 • 10
 • 191
 • 1

TUYỂN TẬP ĐỀ BÀI BÀI VĂN THEO HƯỚNG MỞ TẬP 1

TUYỂN TẬP ĐỀ BÀI VÀ BÀI VĂN THEO HƯỚNG MỞ TẬP 1
... van theo huong ma, tap mot" (NXB Giao due Viet Nam, 2 012 ) * Hoa sen vinh d u dugc de cu lam qu6c hoa Viet N a m khong chi boi nhimg net dep rieng khong mot loai hoa nao c6 dugc ma hon the', theo ... " Theo y kien ca nhan con, day la pham cha't cin c6 cua mot nguoi hgc sinh * {*) DS bai va Gody lam bai da in "Tuyen tap De bai va bai van theo huang mo, tap mot" (NXB Giao due Viet Nam, 2 012 ) ... hoc truac c6 giao hoi toi: - Chi Van ai! Theo chi thi pham cha't can c6 cua mot nguoi hoc sinh la gi? Chi chia se: "Dung cam de "hoi" va hoc "each hoi", theo chi la pham cha't can c6 cua mot nguoi...
 • 20
 • 204
 • 0

Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử vấn đề dạy học Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực Đinh Phan Cẩm Vân

Tư tưởng giáo dục của Khổng Tử và vấn đề dạy học Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực Đinh Phan Cẩm Vân
... hạn vấn đề “Tam cương” sản phẩm Hán Nho, “Tôn thiên lí, diệt nhân dục Tống Nho ) Những điều đề cập tưởng giáo dục Khổng Tử, tưởng giáo dục Nho giáo thời kì đầu Nội dung 2.1 Phương pháp dạy ... giảng dạy, Khổng Tử dựa vào khả học trò để có lời dạy phù hợp Tuy cách thức đơn sơ, đơn lẻ chứa đựng tưởng giáo dục dựa phẩm tính, lực người Học trò Tử Lộ hỏi: “Nghe thấy làm chưa?” Khổng Tử ... pháp dạy học gợi mở hoạt động giáo dục theo ng tác có tác dụng lớn phân hóa giáo dục Theo định hướng đổi giáo dục Việt Nam sau 2015, thực phân hóa từ phổ thông trung học Khoa học cho thấy, lực...
 • 7
 • 150
 • 0

Định hướng ra đề làm văn theo hướng mở ở cấp trung học phổ thông

Định hướng ra đề làm văn theo hướng mở ở cấp trung học phổ thông
... học Văn học sử Đề văn học Phân tích giải thích Đề giai đoạn văn học chứng minh bình luận Đề khuynh hướng văn học Đề tác gia văn học Đề tác phẩm văn học Lí luận văn học Đặc trưng văn học Giải thích ... loại HS 13 Đề văn mở xuất phát từ văn học để mở cho HS vấn đề sống văn chương Sáng tạo đảm bảo tính đại trà Đề thi văn đề thi môn học nên dù mở phải đề môn Văn HS phải dùng kiến thức văn học để luận ... thuộc văn học tác giả văn học, trào lưu, xu hướng văn học, tác phẩm văn học, lí luận văn học Câu hỏi dạng văn học vừa tồn dạng tái dạng nghị luận Làm để đề kiểm tra có tính mở nói vấn đề cần trao...
 • 20
 • 283
 • 0

Định hướng ra đề làm văn theo hướng mở ở cấp trung học phổ thông

Định hướng ra đề làm văn theo hướng mở ở cấp trung học phổ thông
... kim tra kim tra kim tra kim tra kim tra kim tra kim tra kim tra S cõu S im T l % S cõu S im S cõu S im S cõu S im S cõu S im S cõu S im S cõu S im S cõu S im S cõu S im Ch Chun KT, KNcn kim tra ... Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra S cõu S im T l % ... KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra Chun KT, KNcn kim tra S cõu S im T l % S cõu S im...
 • 97
 • 468
 • 2

Định hướng ra đề văn theo hướng mở

Định hướng ra đề văn theo hướng mở
... lẽ chúng tơi muốn trao đổi anh chị đồng nghiệp vấn đề: Định hướng đề làm văn theo hướng mở chương trình Ngữ văn trung học sở” Qua muốn góp tiếng nói vấn đề đề văn theo hướng mở, nhiều góp tiếng ... nói đến dạng đề mở phân hóa học lực Phòng GD ĐT Bảo Lâm -3- Trường THCS Phạm Văn Đồng Đònh hướng đề làm văn theo hướng mở chương trình Ngữ văn THCS học sinh Những đề văn theo hướng mở tạo cho học ... theo hướng mở chương trình Ngữ văn THCS III CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ Các dạng đề mở Ngày dạy học làm văn có khuynh hướng đề mở Đề văn có tính hạn định, đề mở độ hạn định giảm thiểu để tạo khả cho...
 • 16
 • 233
 • 0

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG TẬP HỒ SƠ CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN HỌC VẦN LỚP 1 ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG.

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG VÀ TẬP HỒ SƠ CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN HỌC VẦN LỚP 1 ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG.
... ÁN LỚP MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ Sinh hoạt chuyên môn dựa theo theo Nghiên cứu học Môn Học vần lớp Giáo viên: Đơn vị: Tổ chuyên ... Năm học: 2 015 - 2 016 BIÊN BẢN THỰC HIỆN SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO NGHIÊN CỨU BÀI HỌC TỔ CHUYÊN MÔN LỚP Tên chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học: Đổi phương pháp dạy học môn Học vần ... Năm học: 2 015 - 2 016 , ngày tháng 11 năm 2 016 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG “NGHIÊN CỨU BÀI HỌC” TỔ CHUYÊN MÔN LỚP Tên chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nhiên cứu học: ...
 • 32
 • 289
 • 0

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG TẬP HỒ SƠ CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 2 ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG.

CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG VÀ TẬP HỒ SƠ CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP 2 ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG.
... HÀNH: GIÁO ÁN LỚP MINH HỌA CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC GIÁO ÁN CHUYÊN ĐỀ Sinh hoạt chuyên môn dựa theo theo Nghiên cứu học Môn Tập làm văn lớp Giáo viên: ... CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG “NGHIÊN CỨU BÀI HỌC” TỔ CHUYÊN MÔN 2+ 3 Tên chuyên đề sinh hoạt chuyên môn theo nhiên cứu học: Đổi phương pháp dạy học môn Tập làm văn lớp theo Chuẩn KTKN môn học phát huy tính ... HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC MÔN TẬP LÀM VĂN LỚP ĐẦY ĐỦ HỒ SƠ LƯU TÀI LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG Chân trọng cảm ơn! NỘI DUNG 1.KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI: 2. THIẾT KẾ BÀI DẠY THỰC HÀNH: + Tập văn “ĐÁP LỜI CẢM...
 • 27
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải chọn tuyển bộ đề thi và bài tập hóa học lớp 8 thi học sinh giỏituyển tập 120 bài văn hay lớptuyen tap 150 bai van hay lop 10tuyển tập 120 bài văn hay lớp 9tuyển tập 150 bài văn hay lớp 3tuyen tap 150 bai van hay lop 3tuyển tập 150 bài văn hay lớp 7tuyển tập 165 bài tập vật lý hay và khótuyển tập 100 bài văn mẫu lớp 9 tham khảotuyen tap 100 bai tap hoa hoc hay va kho tap 2tuyển tập 160 bài làm văn hay lớp 11giao an tap doc lop 4 bai van hay chu tot tuan 13 theo chuan kien thuctuyển tập 100 bài văn mẫu lớp 8 tham khảotuyển tập 176 bài tập hình học giải tích trong đề thi đại học các nămtuyen tap nhung bai van nghi luan xa hoi 12Bài tập trắc nghiệm hàm số trong đề thi THPT quốc giaPhân tích năng lực cạnh tranh tỉnh bình địnhHoàn thiện cho vay hạn mức tín dụng hộ nông dân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tiền giangTổng hợp, nghiên cứu tính chất phức chất hỗn hợp phối tử salixylat và 1,10 – phenantrolin của một số nguyên tố đất hiếm nhẹ (LV thạc sĩ)Phát triển thương hiệu chè Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động học có chủ đích ở các trường mầm non thành phố Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển nông nghiệp huyện Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2005 2015 (LV thạc sĩ)Hà Nội trong sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng: trường hợp Sống mãi với thủ đô (LV thạc sĩ)Nhân vật nữ trong văn xuôi của Hồ Thủy Giang (LV thạc sĩ)TÍNH LƯỠNG TÍNH của Al(OH)3 CHUYÊN đề kỹ THUẬT xác ĐỊNH ĐỒNG PHÂN CÔNG THỨC TÍNH NHANH số ĐỒNG PHÂNĐánh giá thực trạng quản lý đất đai tại các mỏ khai thác đất sét và đất đồi trên địa bàn huyện hòa vang, thành phố đà nẵngHiện trạng các mô hình nuôi trồng thủy sản ven đầm cầu hai, tỉnh thừa thiên huếNghiên cứu hiện trạng phân bố một số loài cây gỗ và lâm sản ngoài gỗ có giá trị tại vùng cát nội đồng xã hải dương, huyện hải lăng, tỉnh quảng trịiNghiên cứu quá trình chuyển dịch đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố đông hà, tỉnh quảng trịPhân tích năng suất lao động tại công ty cổ phần phát triển thủy sản huế giai đoạn 2013 – 2015Quy hoạch công suất tối ưu hệ thống năng lượng mặt trời độc lập ở một số khu vực của tỉnh thừa thiên huếThực trạng và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất của các cơ sở tôn giáo tại tỉnh quảng trịNâng cao chất lượng tín dụng ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phú yênNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ THU hộ tại bưu điện TỈNH PHÚ yênNâng cao hiệu quả quản trị nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh phú yên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập