Hiệu ứng giam giữ lượng tử trong các hạt nano zns pha tạp mn

Hiệu ứng giam giữ lượng tử trong các hạt nano zns pha tạp mn

Hiệu ứng giam giữ lượng tử trong các hạt nano zns pha tạp mn
... vùng lượng vật liệu nano ZnSError! Bookmark not defined 1.4 Ảnh hưởng Mn lên cấu trúc tinh thể vùng lượng ZnS Error! Bookmark not defined CHƯƠNG HIỆU ỨNG GIAM GIỮ LƯỢNG TỬ TRONG CÁC HẠT ... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM THANH HƯƠNG HIỆU ỨNG GIAM GIỮ LƯỢNG TỬ TRONG CÁC HẠT NANO ZnS PHA TẠP Mn Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết vật lý toán Mã số: 60440103 LUẬN ... TRONG CÁC HẠT NANO ZnS PHA TẠP Mn Error! Bookmark not defined 2.1 Năng lượng, hàm sóng mật độ trạng thái hạt tải điện điện tử, lỗ trống hạt nano (hệ không chiều hay chấm lượng tử) Error!...
 • 13
 • 51
 • 0

Nghiên cứu phổ hấp thụ hồng ngoại của các hạt nano zns pha tạp mn (Tóm tắt)

Nghiên cứu phổ hấp thụ hồng ngoại của các hạt nano zns pha tạp mn (Tóm tắt)
... lượng PVA hạt nano ZnS: Mn/ PVA 3.2 Phổ hấp thụ hồng ngoại ZnS: Mn bọc phủ PVP Sự bọc phủ hạt nano ZnS: Mn PVP kiểm tra phổ hấp thụ hồng ngoại Hình 3.12 phổ hấp thụ hồng ngoại FT-IR ZnS: Mn (CMn= 8%mol) ... NGHIỆM VÀ THẢO LUẬN 3.1 Phổ hấp thụ hồng ngoại ZnS: Mn bọc phủ PVA Sự bọc phủ hạt nano ZnS: Mn PVA kiểm tra phổ hấp thụ hồng ngoại Hình 3.8, 3.9 phổ hấp thụ hồng ngoại FT-IR hạt nano Bộ môn Quang Lượng ... [8] 2.5 Phổ hấp thụ hồng ngoại ZnS: Mn bọc phủ PVA PVP Phổ hấp thụ hồng ngoại ZnS: Mn bọc phủ PVA PVP số tác giả nghiên cứu Theo nhóm tác giả G.Murugadoss cộng [14] Hạt nano ZnS pha tạp ion Mn2 +...
 • 23
 • 36
 • 0

Nghiên cứu phổ hấp thụ hồng ngoại của các hạt nano zns pha tạp mn

Nghiên cứu phổ hấp thụ hồng ngoại của các hạt nano zns pha tạp mn
... th ca cỏc ht nano ZnS: Mn; ZnS: Mn/ PVA; ZnS: Mn/ PVP c kho sỏt bng ph X-Ray (hay gin XRD) Hỡnh 3.1 v 3.2 l gin nhiu x tia X (XRD) ca cỏc ht nano ZnS: Mn; ZnS: Mn/ PVA; ZnS: Mn/ PVP (C Mn= mol %) vi ... b), ZnS: Mn/ 0,8gPVA8%(ng c) B mụn Quang Lng t 38 Nm 2015 Kiu Bỏ Chin Lun Thc s a:PVA b: ZnS: Mn c: ZnS: Mn/ 0,2gPVA d: ZnS: Mn/ 0,4gPVA e: ZnS: Mn/ 0,6gPVA f: ZnS: Mn/ 0,8gPVA g: ZnS: Mn/ 1gPVA (C=O) h: ZnS: Mn/ 1,2gPVA ... (Zn-S) (Mn- S) 470 612 655 670 (Oxy) 1004 1410 1552 (C=O) 1629 i h 220 200 g 180 Độ hấp thụ( %) a:PVA b: ZnS: Mn c: ZnS: Mn/ 0,2gPVA d: ZnS: Mn/ 0,4gPVA e: ZnS: Mn/ 0,6gPVA f: ZnS: Mn/ 0,8gPVA g: ZnS: Mn/ 1gPVA...
 • 57
 • 34
 • 0

Nghiên cứu phổ hấp thụ hồng ngoại của các hạt nano zns pha tạp mn

Nghiên cứu phổ hấp thụ hồng ngoại của các hạt nano zns pha tạp mn
... tinh th ca cỏc ht nano ZnS: Mn; ZnS: Mn/ PVA; ZnS: Mn/ PVP c kho sỏt bng ph X-Ray (hay gin XRD) Hỡnh 3.1 v 3.2 l gin nhiu x tia X (XRD) ca cỏc ht nano ZnS: Mn; ZnS: Mn/ PVA; ZnS: Mn/ PVP (CMn= mol %) vi ... a), ZnS: Mn( ng b), ZnS: Mn/ 0,8gPVA8%(ng c) B mụn Quang Lng t 38 Nm 2015 Kiu Bỏ Chin Lun Thc s a:PVA b: ZnS: Mn c: ZnS: Mn/ 0,2gPVA d: ZnS: Mn/ 0,4gPVA e: ZnS: Mn/ 0,6gPVA f: ZnS: Mn/ 0,8gPVA g: ZnS: Mn/ 1gPVA ... (Zn-S) (Mn- S) 470 612 655 670 (Oxy) 1004 1410 1552 (C=O) 1629 i h 220 200 a:PVA b: ZnS: Mn c: ZnS: Mn/ 0,2gPVA d: ZnS: Mn/ 0,4gPVA e: ZnS: Mn/ 0,6gPVA f: ZnS: Mn/ 0,8gPVA g: ZnS: Mn/ 1gPVA h: ZnS: Mn/ 1,2gPVA...
 • 58
 • 35
 • 0

Nghiên cứu chế tạo các hạt nano zns pha tạp mn và khảo sát tính chất quang của chúng

Nghiên cứu chế tạo các hạt nano zns pha tạp mn và khảo sát tính chất quang của chúng
... nghiệm chế tạo hạt nano ZnS, ZnS: Mn phƣơng pháp nghiên cứu cấu trúc, đặc trƣng hấp thụ, xạ mẫu……… 37 2.1 Quy trình chế tạo hạt nano ZnS, ZnS: Mn ……………………………… 37 2.1.1 Chế tạo hạt nano ZnS, ZnS: Mn ... 37 2.1.1.1 Chế tạo hạt nano ZnS, ZnS: Mn với nguồn S2- từ Na2S2O3.5H2O……… 38 2.1.1.2 Chế tạo hạt nano ZnS, ZnS: Mn với nguồn S2- từ TGA…………42 2.1.2 Chế tạo hạt nano ZnS, ZnS: Mn phương ... 3.4 Các chuyển dời hấp thụ xạ hạt nano ZnS: Mn …………… 89 3.4.1 Phổ hấp thụ hạt nano ZnS: Mn ………………………………………89 3.4.1.1 Phổ hấp thụ hạt nano ZnS: Mn theo hàm lượng Mn …… 89 3.4.1.2 Phổ hấp thụ hạt nano...
 • 25
 • 95
 • 0

Nghiên cứu phổ hấp thụ hồng ngoại của các hạt nano zns pha tạp mn

Nghiên cứu phổ hấp thụ hồng ngoại của các hạt nano zns pha tạp mn
... defined 3.5.2 Phổ hấp thụ hồng ngoại ZnS : Mn bọc phủ PVAError! Bookmark not defined 3.6 Phổ hấp thụ hồng ngoại ZnS: Mn bọc phủ PVPError! Bookmark not defined 3.6.1 Phổ hấp thụ hồng ngoại PVP ... 3.8: Phổ hấp thụ hồng ngoại FT-IR PVA(đường a), ZnS: Mn( đường b), ZnS: Mn/ 0,8gPVA8%(đường c) Error! Bookmark not defined Hình 3.9: Phổ hấp thụ hồng ngoại PVA (đường a), ZnS: Mn (đường b) ZnS: Mn/ PVA ... PVA hạt nano ZnS: Mn/ PVA Error! Bookmark not defined Hình 3.11: Phổ hấp thụ hồng ngoại FT-IR PVP Error! Bookmark not defined Hình 3.12: Phổ hấp thụ hồng ngoại RT-IR PVP(a), ZnS: Mn( b) ZnS: Mn/ 1,2g...
 • 11
 • 69
 • 0

Một số hiệu ứng lượng tử trong các hệ nano trên cơ sở chấm lượng tử

Một số hiệu ứng lượng tử trong các hệ nano trên cơ sở chấm lượng tử
... D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C SƯ PH M HÀ N I NGUY N VĂN H P M TS HI U NG LƯ NG T H NANÔ TRÊN CƠ S TRONG CÁC CH M LƯ NG T Chuyên ngành: V t lí lý thuy t v t lí toán Mã s : 62.44.01.01 LU N ÁN TI ... ch m lư ng t Trong ñ i tư ng m i ñư c nêu trên, h u h t tính ch t ñi n t ñ u thay ñ i m t cách ñáng k ð c bi t, ñã xu t hi n m t s tính ch t m i khác, ñư c g i hi u ng kích thư c Trong c u trúc ... 42 H QUBIT-MICROCAVITY 3.1 Các phương trình t c ñ 42 3.1.1 Toán t Hamiltonian Liouvillian c a h 42 3.1.2 Các phương trình t c ñ m t không gian b t bi n 45 3.1.3 Các phương trình t c ñ gi a...
 • 201
 • 166
 • 0

Khảo sát một số hiệu ứng phi tuyến xuất hiện trong các nguyên tử được làm gần đúng hai mức khi có trường điện từ kích thích mạnh

Khảo sát một số hiệu ứng phi tuyến xuất hiện trong các nguyên tử được làm gần đúng hai mức khi có trường điện từ kích thích mạnh
... kích thích Trong trờng hợp ta cần khảo sát gần hai mức trờng tơng tác đủ mạnh hiệu chỉnh kết đạt đợc áp dụng cho hệ khác Do chọn đề tài Khảo sát số hiệu ứng phi tuyến xuất nguyên tử đợc làm gần hai ... ứng phi tuyến môi trờng mặt trờng điện từ kích thích mạnh chơng Chng Những tính chất phi tuyến nguyên tử hai mức mặt trờng kích thích mạnh 2.1 cm in môi ca môi trng mt trng n sc Chỳng ... đặc trng cho tính chất hệ Khi khảo sát hệ khác, ta hiệu chỉnh kết đạt đợc hệ hai mức Do đề tài tác giả xét gần nguyên tử hai mức Khi xét tơng tác trờng điện từ với nguyên tử phụ thuộc vào tính chất...
 • 50
 • 198
 • 1

Khảo sát ảnh hưởng của một số hiệu ứng giao thoa lượng tử và tính kết hợp nguyên tử lên các hệ số khúc xạ và hấp thụ

Khảo sát ảnh hưởng của một số hiệu ứng giao thoa lượng tử và tính kết hợp nguyên tử lên các hệ số khúc xạ và hấp thụ
... tài: Khảo sát ảnh hởng số hiệu ứng giao thoa lợng tử tính kết hợp nguyên tử lên hệ số khúc xạ hấp thụ môi trờng Trong luận văn khảo sát số sơ đồ nguyên tử ba mức sở tính kết hợp nguyên tử giao thoa ... ứng giao thoa lợng tử tính kết hợp nguyên tử lên hệ số khúc xạ hấp thụ môi trờng 26 3.1 Đặt vấn đề 26 3.2 Sự gia tăng hệ số khúc xạ môi trờng có tính kết hợp 30 nguyên tử 3.3 Hệ số khúc xạ cao ... mức Vấn đề đợc khảo sát phần dới mà sơ đồ nguyên tử đợc khảo sát nguyên tử ba mức 25 Chơng III ảnh hởng số hiệu ứng giao thoa lợng tử tính kết hợp nguyên tử lên hệ số khúc xạ hấp thụ môi trờng...
 • 52
 • 196
 • 2

Hiệu ứng đốt từ trong các hạt từ kích thước nanomet

Hiệu ứng đốt từ trong các hạt từ kích thước nanomet
... LUẬN 43 3.1 Hiệu ứng đốt nhiệt -từ hạt Fe3O4 43 3.2 Hiệu ứng đốt nhiệt -từ tự khống chế nhiệt độ với hạt perovskite manganite 50 3.3 Ứng dụng hiệu ứng đốt nhiệt từ giải hấp khí với hạt Mn1-xZnxFe2O4 ... hạt từ dung dịch Kết thu luận văn bao gồm nghiên cứu bước đầu hiệu ứng đốt nhiệt -từ với hạt Fe3O4, hiệu ứng đốt nhiệt -từ tự khống chế nhiệt độ với hạt La0,7Sr0,15Ca0,15MnO3 hiệu ứng đốt nhiệt -từ ... không thay đổi kích thước hạt tăng Kích thước hạt, r Hình 1.9: Sự phụ thuộc lực kháng từ vào kích thước hạt Hình 1.9 cho thấy phụ thuộc lực kháng từ vào kích thước hạt Dưới kích thước giới hạn trạng...
 • 82
 • 191
 • 0

Ứng dụng thuyết lượng tử trong nguyên tử Hỉđô

Ứng dụng thuyết lượng tử trong nguyên tử Hỉđô
... Đ53 ứng dụng thuyết lượng tử nguyên tử hiđrô 1, Mẫu nguyên tử Bo 2, Giải thích tạo thành quang phổ vạch nguyên tử Hiđrô 1, Mẫu nguyên tử Bo Mẫu hành tinh nguyên tử Rơdơfo ( Rutherford ... nhân dừng , nguyên tử không xạ b, Tiên đề xạ hay hấp thụ lượng nguyên tử: Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có lượng Em sang trạng thái dừng có lượng En ( với Em > En )Thì nguyên tử phát phôton ... nguyên tử N.BO Nhà vật lí Đan mạch(1885-1962) phát minh lí thuyết cấu trúc nguyên tử Giải Nôben 1922 Trạng thái dừng có lư Năng lượng Mẫu nguyên tử bo: thấp ợng Bền nguyên vững Trạng thái tử...
 • 21
 • 137
 • 0

Ứng dụng thuyết lượng tử trong nguyên tử hđrô

Ứng dụng thuyết lượng tử trong nguyên tử hđrô
... Đ53 ứng dụng thuyết lượng tử nguyên tử hiđrô 1, Mẫu nguyên tử Bo 2, Giải thích tạo thành quang phổ vạch nguyên tử Hiđrô 1, Mẫu nguyên tử Bo Mẫu hành tinh nguyên tử Rơdơfo ( Rutherford ... nhân dừng , nguyên tử không xạ b, Tiên đề xạ hay hấp thụ lượng nguyên tử: Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có lượng Em sang trạng thái dừng có lượng En ( với Em > En )Thì nguyên tử phát phôton ... tính bền vững nguyên tử N.BO Nhà vật lí Đan mạch(1885-1962) phát minh lí thuyết cấu trúc nguyên tử Giải Nôben 1922 Trạng thái dừng có lư Năng Mẫu nguyên tử thấp bo: lượng ợng nguyên TrạngBền...
 • 21
 • 190
 • 0

Tiểu luận: Hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá trong các thị trường mới nổi

Tiểu luận: Hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá trong các thị trường mới nổi
... giảm hiệu ứng truyền dẫn dọc theo chuỗi giá cả, cụ thể hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá tới số giá tiêu dùng thấp so với hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá tới số giá nhập Ngoài có chứng hiệu ứng truyền dẫn tỷ ... ERPT thị trường hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá luôn cao thị trường so với nước phát triển Chính xác hơn, tìm thấy mức lạm phát thấp kinh tế (đáng ý kinh tế Châu Á) hiệu ứng truyền dẫn đến số giá tiêu ... lưu ý hiệu ứng truyền dẫn tỷ giá cao thị trường nổi, khu vực tư có vài công cụ ngăn cách Trong môi trường cạnh tranh không hoàn toàn, điều ngụ ý tỷ giá hối đoái tác động nhiều vào hành vi giá Tác...
 • 31
 • 204
 • 0

Bài giảng vật lý : Ứng dụng thuyết lượng tử trong nguyên tử Hidro part 4 doc

Bài giảng vật lý : Ứng dụng thuyết lượng tử trong nguyên tử Hidro part 4 doc
... 05 04 03 02 01 00 Câu : Khi electron nguyên tử Hydrô chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo K : A Nguyên tử phát phôtôn có lượng  = EM – E K B Nguyên tử phát vạch dãy Laiman (Lyman) E E C Nguyên tử phát ... 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 Câu 48 : Cho h = 6,625.10–34Js ; c = 3.108m/s Mức lượng quỹ đạo dừng nguyên tử hrô từ –13,6eV ; –3,4eV ; –1,5eV ... –1,5eV Với : En = –13,6eV/n2 ; n = 1, 2, Khi electron chuyển từ mức lượng ứng với n = n = phát xạ có tần số : A 2,9.1014Hz B 2,9.1016Hz C 2,9.1015Hz D 2,9.1017Hz 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21...
 • 5
 • 106
 • 0

Bài giảng vật lý : Ứng dụng thuyết lượng tử trong nguyên tử Hidro part 3 doc

Bài giảng vật lý : Ứng dụng thuyết lượng tử trong nguyên tử Hidro part 3 doc
... thích – Nguyên tử Hrô có electron quay xung quanh hạt nhân Ở trạng thái nguyên tử Hrô có lượng thấp nhất, electron chuyển động quỹ đạo K (gần hạt nhân nhất) b Giải thích – Khii nguyên tử nhận ... tạo thành electron nguyên tử hydrô dòch chuyển từ quỹ đạo bên quỹ đạo : A K B L C M D N E O 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 ... o có mức lượn g cao nguyên tử phát O, P, t phôtôn c nguyên tử g :trạng tiê n đề 2, : L, M, N, mộ Lúc lượnở hf = thái – Ethấp Lúc đó,gnguyên tửkhônt sóng ánh sáng đơn Ecao kích thích, trạn thái...
 • 5
 • 150
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: làm giảm dự trữ catecholamin trong các hạt 3 1 3 ngăn cản giải phóng catecholamin bretylium đọc tài liệutổng hợp và tính chất từ của các hạt nano fe3o4 có kích thước khác nhau66sự bọc phủ các hạt nano zns mn bằng các chất hoạt hóa bề mặttrình chế tạo các hạt nano zns mn bọc phủ pvp bằng phương pháp đồng kết tủakhảo sát tính chất cấu trúc và hình thái bọc của các hạt nano zns mn zns mn bọc phủ pvpphổ phát quang của các hạt nano zns mn zns mn bọc phủ pvpphổ hấp thụ của các hạt nano zns mn zns mn pvpphổ phát quang của các hạt nano zns mn zns mn pvp theo bƣớc sóng kích thíchphổ hấp thụ hồng ngoại của các hạt nano zns mn và zns mn pvphiệu ứng giảm kích thước ảnh hưởng lên phổ năng lượng của điện tử và phonon trong dây lượng tử hình trụ hố thế cao vô hạn và phương trình động lượng tử cho phonon giam cầmhiệu ứng giảm kích thước ảnh hưởng lên phổ năng lượng của điện tử và phonon trong dây lượng tử hình trụ hố thế cao vô hạnảnh hưởng của hiệu ứng giảm kích thước lên sự gia tăng sóng âm phonon âm giam cầm bởi trường bức xạ laser trong dây lượng tử hình trụ hố thế cao vô hạn2 hiệu ứng giảm kích thước ảnh hưởng lên phổ năng lượng của điện tử trong dây lượng tử hình chữ nhật hố thế cao vô hạn và phương trình động lượng tử cho phonon giam cầm trong dây lượng tửhiệu ứng giảm kích thước ảnh hưởng lên phổ năng lượng của điện tử trong dây lượng tử hình chữ nhật hố thế cao vô hạn3 ảnh hưởng của hiệu ứng giảm kích thước lên tốc độ gia tăng sóng âm phonon âm giam cầm trong dây lượng tử hình chữ nhật hố thế cao vô hạnGiải pháp nâng cao chất lượng quản trị tài sản nợ, tài sản có tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt namCác nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán việt nam theo định hướng tăng cường năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc t eHạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quy NhơnHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đà NẵnHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á chi nhánh Hội ANghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam atractHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Đà NẵngHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn đối với doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk LắkHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay trung, dài hạn tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Châu - TP Đà NẵngTruyền dẫn chính sách tiền tệ tại việt nam astract englishTÁC ĐỘNG của nợ CÔNG và lạm PHÁT lên TĂNG TRƯỞNG KINH tế ở các nước ĐANG PHÁT TRIỂN astract engliehsTÁC ĐỘNG của nợ CÔNG và lạm PHÁT lên TĂNG TRƯỞNG KINH tế ở các nước ĐANG PHÁT TRIỂN tomtatHoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng NaHoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách xã phường trên địa bàn thành phố Quy NhơnHoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư trong cho vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quảng NamHoàn thiện công tác thẩm định tín dụng trong cho vay dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quy NhơHoàn thiện công tác trả lương tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Cảng Đà NẵnHoàn thiện hệ thống phân phối sản phẩm phân hữu cơ sinh học của Công ty Cổ phần Phân bón và Dịch vụ Tổng hợp Bình ĐịnhHoàn thiện hoạt động cho vay theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt, chi nhánh Đà NẵnKế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập