Đảng lãnh đạo công đoàn việt nam từ năm 2003 đến năm 2013

đảng lãnh đạo công đoàn việt nam tu nam 2003 den nam 2013

đảng lãnh đạo công đoàn việt nam tu nam 2003 den nam 2013
... 1: Đảng lãnh đạo Công đoàn Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2007 Chương 2: Đảng lãnh đạo Công đoàn Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2013 Chương 3: Nhận xét kinh nghiệm lịch sử 13 Chƣơng ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG ... động chủ trƣơng Đảng lãnh đạo Công đoàn Việt Nam 14 1.1.1 Những yếu tố tác động đến hoạt động Công đoàn Việt Nam 14 1.1.2 Chủ trương Đảng hoạt động Công đoàn Việt Nam 22 1.2 Kết ... 1.2.3 Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn sở, đổi nội dung phương thức hoạt động Công đoàn Việt Nam 42 Chƣơng ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2013 50...
 • 135
 • 63
 • 0

Đảng lãnh đạo công đoàn việt nam từ năm 2003 đến năm 2013

Đảng lãnh đạo công đoàn việt nam từ năm 2003 đến năm 2013
... defined Chƣơng ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM TỪ NĂM 2008 ĐẾN NĂM 2013 Error! Bookmark not defined 2.1 Những chuyển biến tình hình giới, nƣớc chủ trƣơng Đảng hoạt động Công đoàn Việt NamError! ... tài: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Công đoàn Việt Nam từ năm 2003 đến năm 2013 làm Luận văn Thạc sĩ Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử ĐCSVN Lịch sử nghiên cứu vấn đề Cho đến nay, có nhiều công ... NHÂN VĂN - NGUYỄN THỊ HIỀN ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM TỪ NĂM 2003 ĐẾN NĂM 2013 Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mã số: 60 22 03 15 LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ...
 • 21
 • 35
 • 0

đảng lãnh đạo công đoàn việt nam 1986 2001

đảng lãnh đạo công đoàn việt nam 1986 2001
... động Công đoàn Việt Nam trước 1986 23 Chương Đảng lãnh đạo Công đoàn Việt Nam giai đoạn 1986 2001 33 2.1 Đảng lãnh đạo Công đoàn quán thực đường lối trị Đảng 34 2.2 Đảng lãnh đạo Công đoàn ... cấp công nhân Việt Nam người lao động Việt Nam 1.2 Khái quát hoạt động Công đoàn Việt Nam trước 1986 Chương Đảng lãnh đạo Công đoàn Việt Nam giai đoạn 1986 2001 2.1 Đảng lãnh đạo Công đoàn ... trị Đảng; Đảng lãnh đạo Công đoàn xây dựng giai cấp công nhân; Đảng lãnh đạo Công đoàn xây dựng tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ; Đảng lãnh đạo Công đoàn thi đua sản xuất; Đảng lãnh đạo Công đoàn...
 • 145
 • 157
 • 0

Đảng lãnh đạo quan hệ việt nam liên bang nga giai đoạn 1991 2011

Đảng lãnh đạo quan hệ việt nam liên bang nga giai đoạn 1991 2011
... nghiệm Chƣơng ĐẢNG LÃNH ĐẠO QUAN HỆ VIỆT NAM - LIÊN BANG NGA GI I ĐOẠN 1991 - 2011 1.1 KHÁI QUÁT VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM - LIÊN BANG NGA RƢỚC NĂM 1991 Lịch sử quan hệ Việt Nam - Liên Bang Nga trả qu ... đ o quan hệ Việt Nam - Liên Bang Nga giai đo n 1991 - 2011 C n 2: Một số thành tựu h n chế quan hệ Việt Nam Liên Bang Nga C n 3: đo n 1991 - 2011 ặ đ ểm mối quan hệ Việt Nam - Liên Bang Nga số ... VIỆT NAM - LIÊN BANG NGA GIAI OẠN 1991 - 2011 53 3.1.1 Quan hệ Việt Nam - Liên Bang Nga kế thừa quan hệ Việt - Xô lịch sử 53 3.1.2 Quan hệ Việt Nam - Liên Bang Nga quan hệ giữ n ớc có hai...
 • 72
 • 49
 • 0

những bài học chủ yếu của quá trình đảng lãnh đạo cách mạng việt nam

những bài học chủ yếu của quá trình đảng lãnh đạo cách mạng việt nam
... trò, lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng Những học nêu thể bật vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam; thắng lợi cách mạng Việt Nam gắn liền với lãnh đạo Đảng Có thành công lãnh đạo nhờ Đảng không ... dân Trải qua cao trào cách mạng, dẫn tới thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng 15 tuổi lãnh đạo cách mạng thành công, nắm quyền toàn quốc Sau Cách mạng Tháng Tám, Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh ... Cương lĩnh, đường lối Đảng từ đầu tổ chức động viên sức mạnh dân tộc, coi cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới, tranh thủ ủng hộ cách mạng giới Trong Đường cách mệnh (1927) lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc...
 • 4
 • 3,236
 • 9

Đảng cộng sản việt nam lãnh đạo công tác báo chí từ năm 1996 đến 2006 pptx

Đảng cộng sản việt nam lãnh đạo công tác báo chí từ năm 1996 đến 2006 pptx
... dung, phương thức Đảng lãnh đạo công tác báo chí - Khái quát tình hình lãnh đạo Đảng công tác báo chí 10 năm đầu đổi yêu cầu đặt cho lãnh đạo Đảng công tác báo chí từ năm 1996 đến 2006 - Nghiên cứu, ... lớn Đảng việc lãnh đạo, đạo đồng công tác báo chí - Sự lãnh đạo Đảng báo chí thể chế hoá Luật Báo chí nghị định… Nhà nước báo chí Luật Báo chí năm 1999 thể quan điểm Đảng ta công tác báo chí, ... tỏ thêm, nội dung phương thức lãnh đạo Đảng công tác báo chí giai đoạn Với lý tác giả chọn đề tài: "Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác báo chí từ năm 1996 đến 2006" làm đề tài nghiên cứu...
 • 119
 • 267
 • 3

đảng cộng sản việt nam lãnh đạo công tác đối ngoại tu nam 2006 den nam 2013

đảng cộng sản việt nam lãnh đạo công tác đối ngoại tu nam 2006 den nam 2013
... khác Tuy nhiên chưa có công trình tổng kết, đặc tả đường lối đối ngoại Đảng ta giai đoạn từ năm 2006 đến năm 2013 Chính lý đó, tác giả chọn đề tài Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác đối ngoại ... Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hoạt động đối ngoại (1986 -2000)”, Luận án tiến sĩ lịch sử, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 2001; Vũ Đình Công, “Chính sách đối ngoại Đảng Cộng sản Việt ... lối đối ngoại hoạt động ngoại giao Tại Đại hội VI (12/1986), Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng công đổi mới, đến năm 1988 Đảng Cô ̣ng sản Viê ̣t Nam đổi tư đối ngoại Đường lối đối ngoại đổi công...
 • 124
 • 105
 • 0

Đảng lãnh đạo công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài từ năm 1986 đến năm 2005

Đảng lãnh đạo công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài từ năm 1986 đến năm 2005
... nghiệm lãnh đạo Đảng công tác người Việt Nam nước Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối tượng nghiên cứu luận văn trình lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam công tác người Việt Nam nước từ năm 1986 ... việc lãnh đạo thực công tác người Việt Nam nước năm 1986- 2005 tác dụng thiết thực phục vụ cho việc tổng kết lãnh đạo Đảng năm đổi đất nước Tình hình nghiên cứu Thực tiễn công tác người Việt Nam ... lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam công tác người Việt Nam nước (1986 – 1993) 1.1 tình hình cộng đồng người Việt Nam nước 1.1.1 Hoàn cảnh lịch sử người Việt Nam nước Đã có nhiều cách gọi người Việt...
 • 97
 • 107
 • 0

Đảng lãnh đạo công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài từ năm 1986 đến năm 2005

Đảng lãnh đạo công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài từ năm 1986 đến năm 2005
... phơng thức lãnh đạo Đảng công tác ngời Việt Nam nớc từ 1986 đến 2005 Các lĩnh vực công tác khác có liên quan mật thiết đến công tác ngời Việt Nam nớc nh công tác vận động quần chúng Đảng, Chiến ... công tác ngời Việt Nam nớc Đối tợng phạm vi nghiên cứu luận văn - Đối tợng nghiên cứu luận văn trình lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam công tác ngời Việt Nam nớc từ năm 1986 đến năm 2005 - Phạm vi ... tài Đảng lãnh đạo công tác ngời Việt Nam nớc từ năm 1986 đến năm 2005 làm đề tài luận văn thạc sỹ khoa học lịch sử, chuyên ngành lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam góp phần tạo chuyển biến công tác...
 • 88
 • 159
 • 0

Đảng bộ tỉnh nam định lãnh đạo công tác thanh niên từ năm 2001 đến năm 2011

Đảng bộ tỉnh nam định lãnh đạo công tác thanh niên từ năm 2001 đến năm 2011
... đạo Đảng tỉnh Nam Định công tác niên từ năm 2001 đến năm 2011 - Làm rõ hoạt động công tác niên Nam Định lãnh đạo Đảng tỉnh từ năm 2001 đến năm 2011 - Rút số học kinh nghiệm chủ yếu lãnh đạo công ... lãnh đạo công tác niên Đảng tỉnh Nam Định từ năm 2001 đến năm 2011 - Góp phần làm sáng rõ hoạt động công tác niên từ năm 2001 đến năm 2011 - Đánh giá kết hạn chế lãnh đạo Đảng tỉnh Nam Định công ... 1: ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC THANH NIÊN TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2005 1.1 Chủ trương Đảng công tác niên từ năm 2001 đến năm 2005 1.1.1 Quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam công tác niên...
 • 119
 • 354
 • 2

đảng bộ tỉnh thái nguyên lãnh đạo công tác thanh niên từ nam 1997 den nam 2004

đảng bộ tỉnh thái nguyên lãnh đạo công tác thanh niên từ nam 1997 den nam 2004
... hội công tác niên tỉnh Thái Nguyên Chương Quá trình Đảng tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo công tác niên từ năm 1997 đến năm 2004 Chương Ý nghĩa, kinh nghiệm lãnh đạo công tác niên Đảng tỉnh Thái Nguyên ... vấn đề Đảng tỉnh Thái Nguyên lãnh đạo công tác niên (công tác vận động niên) từ 1997 - 2004, thông qua mặt sau: - Quá trình lãnh đạo tổ chức thực Đảng tỉnh Thái Nguyên công tác niên từ năm 1997 ... hoạt động lãnh đạo Đảng tỉnh Thái Nguyên công tác niên từ tái lập tỉnh 19972 004 Từ gợi mở cho Đảng biện pháp tốt công tác vận động niên, nhằm không ngừng phát huy tốt vai trò niên tỉnh công xây...
 • 103
 • 190
 • 0

Đảng bộ tỉnh bình phước lãnh đạo công tác tôn giáo tu nam 2001 den nam 2010

Đảng bộ tỉnh bình phước lãnh đạo công tác tôn giáo tu nam 2001 den nam 2010
... tác tôn giáo Đảng tỉnh Bình Phước từ năm 2001 đến năm 2010 - Nêu lên thành công hạn chế lãnh đạo thực công tác tôn giáo Đảng tỉnh Bình Phước từ năm 2001 đến 2010 - Rút số kinh nghiệm lãnh đạo, đạo ... CHƢƠNG ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƢỚC TĂNG CƢỜNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TÔN GIÁO TỪ NĂM 2006 ĐẾN 2010 2.1 Những yêu cầu công tác tôn giáo Trong giai đoạn 2006 – 2010, Đảng tỉnh Bình Phước lãnh đạo, đạo thực ... gồm chương: Chương Đảng tỉnh Bình Phước lãnh đạo công tác tôn giáo từ năm 2001 đến năm 2005 Chương Đảng tỉnh Bình Phước tăng cường lãnh đạo công tác tôn giáo từ năm 2006 đến năm 2010 Chương Một...
 • 122
 • 189
 • 1

ĐẢNG LÃNH đạo CÔNG tác xây DỰNG và PHÁT TRIỂN hộ PHỤ nữ VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ cứu nước

ĐẢNG LÃNH đạo CÔNG tác xây DỰNG và PHÁT TRIỂN hộ PHỤ nữ VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ cứu nước
... đời phát triển Hội phụ nữ Việt Nam 1.2 Vai trò công tác xây dựng phát triển Hội phụ nữ Việt Nam công xây dựng bảo vệ Tổ quốc 11 CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ PHÁT ... PHÁT TRIỂN HỘI PHỤ NỮ VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954 – 1975) 19 2.1 Đường lối xây dựng phát triển Hội phụ nữ Việt Nam Đảng 19 2.2 Công tác xây dựng phát triển Hội ... nghiên cứu đề tài Quan điểm, chủ trương Đảng công tác xây dựng phát triển Hội phụ nữ kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, trình đạo thực kinh nghiệm công tác xây dựng phát triển Hội phụ nữ Đảng...
 • 78
 • 114
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đảng lãnh đạo cách mạng việt nam thắng lợiđiều lệ công đoàn việt nam 2013lãnh đạo nhà nước việt nam 2013ban lãnh đạo nhà nước việt nam 2013ngày thành lập công đoàn việt nam 2013giai đoạn 2 từ lúc nguyễn tất thành ra đi tỡm đường cứu nước trở thành người cộng sản nguyễn ái quốc và trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng việt nam 1911 1941đảng cộng sản việt nam lãnh đạo cách mạng việt namđảng lãnh đạo công tác tư tưởnggiai cấp công nhân lãnh đạo cách mạng việt namnhung bai hoc kinh ngiem trong lanh dao cach mang viet nam trong dai hoi dang lan thu xiđảng lãnh đạo công tác đoàn thểtham luận đảng lãnh đạo công tác đoàn thểđảng lãnh đạo cong tác xóa đói giảm nghèo năm 1996 2000điểm của chủ tịch hồ chí minh và đảng cộng sản việt nam về vai trò vị trí chức năng của tổ chức công đoàn việt namvai trò của công đoàn việt namHoạt động tập thể tháng 5 lớp 1Câu hỏi trọng tâm phần phân tửPhát triển môi trường giao tiếp cho sinh viên sư phạm ở các trường Cao đẳng miền núi phía Bắc (LA tiến sĩ)Phát triển kỹ năng tự học cho học sinh các trường Dự bị đại học dân tộc (LA tiến sĩ)Phát triển bưởi Đoan Hùng và hồng Gia Thanh ở tỉnh Phú Thọ theo hướng sản xuất hàng hóa (LV thạc sĩ)Nửa thế kỷ phát triển văn xuôi các dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc Việt Nam (khoảng từ 1960 đến nay) (LA tiến sĩ)Nghiên cứu xây dựng thuật toán điều khiển dự báo theo mô hình cho đối tượng phi tuyến liên tục (LA tiến sĩ)Quản lý bồi dưỡng kỹ năng dạy học hợp tác cho GV ở các trường THCS thành phố Hải Dương (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Lai Châu (LV thạc sĩ)bai giang TAM SOAT k VUHoàn thiện công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực ở viện kinh tế chính trị thế giới tài liệu, ebook, giáo trìnhGiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH thương mại VIC tại thị trường hai tỉnh nghệ an hà tĩnh tài liệu, ebook, giáo trìnhGiải pháp nâng cao năng lực khuyến nông viên cơ sở tỉnh bắc giang tài liệu, ebook, giáo trìnhHãy chứng minh sức lao động là hàng hoá đặc biệt, ý nghĩa nghiên cứu vấn đề tài liệu, ebook, giáo trình50 câu trắc nghiệm THI CHỨNG CHỈ TIN học IC3 CHUẨNNghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên của một số quần xã rừng trồng ở khu vực Nhạc Sơn, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Bài phát biểu ngày đại đoàn kết dân tộcĐỀ CƯƠNG 50 CAU HOI VA DAP AN LY THUYET THI lấy CHỨNG CHỈ TIN học IC3Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật tạo cây con cây Phay (Duabanga grandiflora Roxb.ex DC) tại tỉnh Bắc Kạn (LA tiến sĩ)Bài dự thi tìm hiểu quan hệ việt lào
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập