chuyên đề ôn tốt nghiệp TA 12 2016

chuyên đề ôn tốt nghiệp TA 12 2016

chuyên đề ôn tốt nghiệp TA 12  2016
... down : chậm lại Stand by: ủng hộ Stand out : bật Stand for : đại diện, viết tắt của, khoan dung Stand in for : chỗ Stay away from : tránh xa Stay behind: lại Stay up :đi ngủ muộn Stay on at: lại ... học thêm T Take away from : lấy đi, làm ngi Take after : giống đúc Take sb / st back to : đem trả laị Take down : lấy xuống Mistake sb for sb else : nhầm với Take in : lừa gạt , hiểu Take on : ... TIME ( MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ CHỈ THỜI GIAN) Một số cách hòa hợp mệnh đề mệnh đề thời gian: Main clause (Mệnh đề chính) Present tenses Past tenses Future tenses Adverbial clause of time (Mệnh đề trạng...
 • 68
 • 26
 • 0

chuyên đề ôn tốt nghiệp TA 12

chuyên đề ôn tốt nghiệp TA 12
... already start B will be already started C will already have started D will be starting 11 I still can not believe it My bicycle some minutes ago A was stolen B was stealing C stolen D stole 12 Some ... soạn: Trần Thị Lập 48 The Sears Tower is ……………… building in Chicago A taller B the more tall C the tallest D taller and taller 49 Peter is ……………… John A younger and more intelligent than B more ... in this class is as tall as Richard A Richard is the tallest in this class B Richard is taller than in this class C Richard is the most tall in this class D Richard is more tall than in this class...
 • 159
 • 10
 • 0

chuyen de on tot nghiep 2010

chuyen de on tot nghiep 2010
... x −1 a) Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị hàm số cho b) Viết phương trình tiếp tuyến (C), biết song song với đường thẳng y = x + Câu 65: Cho hàm số : y = x4 - 2x2 + có đồ thị (C) Khảo sát hàm số...
 • 5
 • 64
 • 0

DE ON TOT NGHIEP -12

DE ON TOT NGHIEP -12
... old, but they covered it with modern materials so it was bright and cheerful Outside, there was a small garden (48) _ the house, but in front of it there was only the road Luckily the road ... environment D the more fossil fuel we use, the more we pollute the environment 42: He worked hard, so he could earn much money That is, …………… A although he worked hard, he could earn much money ... B Pierre de Coubertin suggested reviving the Olympic Games C.The modern Olympic Games have been held every four years in Athens D The purpose of The Olympic Games is to encourage not only sport...
 • 2
 • 109
 • 0

Bộ Đề Ôn Tốt Nghiệp 12

Bộ Đề Ôn Tốt Nghiệp 12
... ) vuông góc với (d ) Câu V.b (1,0 điểm) Giải phương trình z  (4  2i) z   4i  tập số phức HẾT Tuyển tập đề thi thử tốt nghiệp Trang Trường THPT Nguyễn Trãi Lương Công Sự Đề Số ... (3  4i) z   5i  tập số phức HẾT Tuyển tập đề thi thử tốt nghiệp Trang 11 Trường THPT Nguyễn Trãi Lương Công Sự Đề Số 12 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3,0 điểm) ... thành quay hình ( H ) quanh trục hoành HẾT Tuyển tập đề thi thử tốt nghiệp Trang 12 Trường THPT Nguyễn Trãi Lương Công Sự Đề Số 13 PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu I (3,0...
 • 22
 • 150
 • 0

Đề ôn tốt nghiệp Sinh học 12 ( 2011 )

Đề ôn tốt nghiệp Sinh học 12 ( 2011 )
... Nguyờn Sinh Tõn Sinh B C Sinh Thỏi C Nguyờn Sinh Trung Sinh Tõn Sinh C Thỏi C C Sinh Trung Sinh Nguyờn Sinh Tõn Sinh D Thỏi C Nguyờn Sinh C Sinh Trung Sinh Tõn Sinh Cõu 16: i c sinh ... sau: P: than cao thun chng( 1) x thõn thp thun chng( 2) F1: 100% thõn cao( 3) Nu s di truyn ca chiu cao thõn cp gen Aa quy nh thỡ: (tr li cõu 12 1 6) Cõu 12 Kiu gen ca c th (1 ) l: A AA B Aa C aa D.Aaaa ... Nguyờn sinh C C sinh D Trung sinh Cõu 28: Húa thch sinh vt nhõn thc c nht thuc i no? A Thỏi c B Nguyờn sinh C C sinh D Trung sinh Cõu 29: To xut hin vo i no? A Thỏi c B Nguyờn sinh C C sinh D...
 • 44
 • 59
 • 0

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 12

đề ôn tốt nghiệp môn toán, số 12
... có hệ số đàn hồi k tính theo công thức sau đây? a T= 2π m k b T=2π m k c T= 2π k m d T= 2π k m 23 Sóng học truyền môi trường sau đây: a chân không, không khí, chất lỏng c chân không, không khí, ... rắn b không khí, chất rắn, chất lỏng d chân không, chất rắn, chất lỏng 24 Công thức sau sai tính công suất đoạn mạch RLC không phân nhánh? a P=UIcosϕ b P=UIsinϕ c P=UI R Z d P=I2R 25 Tần số dòng ... Đề ơn thi tốt nghiệp 20 Rác thải phóng xạ có ảnh hưởng xấu đến môi trường với sức khoẻ người, cách sau tốt để ngăn chặn tác hại chúng? A Đốt bỏ chúng B Bọc kín túi nhựa chôn xuống đất...
 • 3
 • 34
 • 0

Trường THPT Nguyễn Bính đề ôn tốt nghiệp ngữ văn 12

Trường THPT Nguyễn Bính đề ôn tốt nghiệp ngữ văn 12
... 7-89 Ôn tập kĩ làm - Soạn giáo án + Kĩ làm NLVH - Định hướng cụ thể nội dung, phương pháp với ôn, dạy + Kĩ làm NLXH 101 1121 3 141516 -Tiết 1: Giới thiệu chương trình ngữ văn 11 - Tiết ... hướng cụ thể nội dung, phương pháp với ôn, dạy Kiểm tra nhanh sau dạy để nắm bắt tình hình HS cách cụ thể 282930 Bài viết kiểm tra đánh giá trình ôn tập Ra đề đáp án phù hợp với khả , lực , ý đến ... Ra đề đáp án phù hợp với khả , lực , ý đến việc phát bồi dưỡng học sinh có khiếu môn văn Trên kế hoạch dự thảo ôn tập hè GV Nhữ Thị Thanh Huyền dựa phác thảo kế hoạch tổ CM họp chiều ngày 25/05/2015...
 • 3
 • 47
 • 0

39 de on tot nghiep toan 2009

39 de on tot nghiep toan 2009
... tròn đáy cho có cạnh khơng song song khơng vng góc với trục hình trụ Tính cạnh hình vng II PHẦN RIÊNG ( điểm ) 1.Theo chương trình chuẩn : Câu IV.a ( 2,0 điểm ) : Trong khơng gian với hệ tọa ... chứa đường thẳng (∆1 ) song song với đường thẳng (∆ ) Câu V.a ( 1,0 điểm ) : Giải phương trình x + = tập số phức Theo chương trình nâng cao : Câu IV.b ( 2,0 điểm ) : Trong khơng gian với hệ tọa ... : Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng ( α ) : x − y + z − = x+3 y+5 z −7 x − y −1 z = = hai đường thẳng ( d1 ) : = = , ( d2 ) : −2 2 −1 a Chứng tỏ đường thẳng ( d1 ) song song...
 • 37
 • 160
 • 0

de on tot nghiep THPT 2009

de on tot nghiep THPT 2009
... thẳng (d) Trường THPT Gò Cơng Đơng 14 Viết PT đường thẳng song song với đường thẳng y = − x + 2x − tiếp xúc với đồ thò hàm số y = 1− x Theo chương trình Nâng cao : x y z −1 Câu IV.b Trong Kg Oxyz ... trình tiếp tuyến đồ thị hàm số y = tuyến song song với đường thẳng y = 3x + 2006 Trường THPT Gò Cơng Đơng 26 x2 − 5x + biết tiếp x−2 Câu 5b (2,0 điểm) Trong khơng gian tọa độ Oxyz cho ba điểm A(2; ... chứa đường thẳng (∆1 ) song song với đường thẳng (∆ ) Câu V.a ( 1,0 điểm ) : Giải phương trình x + = tập số phức Theo chương trình nâng cao : Câu IV.b ( 2,0 điểm ) : Trong khơng gian với hệ tọa...
 • 37
 • 129
 • 0

39 đề ôn tốt nghiệp THPT 2009

39 đề ôn tốt nghiệp THPT 2009
... trình đường thẳng qua A, vuông góc (d) song song với mặt phẳng (P) Câu V.b Viết PT đ/thẳng vuông góc với (d) y = − x + tiếp xúc với đồ thò 3 x + x +1 hàm số y = x +1 Đề số 15 I PHẦN CHUNG 2x + ... hệ phương trình sau :  −2 y log x + =  ĐỀ I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số y = x − x − có đồ thị (C) Trường THPT Gò Cơng Đơng a.Khảo sát biến thiên vẽ ... thị hai điểm A,B vng góc ĐỀ I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( điểm ) Câu I ( 3,0 điểm ) Cho hàm số y = x − x + có đồ thị (C) a.Khảo sát biến thiên vẽ đồ thị (C) Trường THPT Gò Cơng Đơng b.Viết...
 • 37
 • 155
 • 0

ĐỀ ÔN TỐT NGHIỆP THPT MÔN ANH VĂN - 01

ĐỀ ÔN TỐT NGHIỆP THPT MÔN ANH VĂN - 01
... church ………… in the 18 century A that was built B which was built C built D All are correct III - READING Read the following passage Choose the best answer (A, B, C or D) to complete the passage ... messages with our hands and faces There is also the phone (including the mobile!), the fax, and e-mail Television, film, painting, and photography can also communicate ideas Animals have ways of ... B American English has dialects C There is no study on American speech habits D American English- has no exception 37 The study has shown that A different words are used in different parts...
 • 4
 • 169
 • 5

chuyen de on thi dai hoc 12(1410)

chuyen de on thi dai hoc 12(1410)
... 8: (ĐH Cảnh sát nhân dân) Cho tam giác ABC Xét gồm đường thẳng song song với AB, đường thẳng song song với BC đường thẳng song song với CA ba đường thẳng đồng quy Hỏi đường thẳng tạo tam giác ... hợp cho 23) Một đề thi có 15 câu hỏi Mỗi thí sinh phải rút câu (4 câu rút “ đề thi ” thí sinh này) a) Có đề thi khác nhau? ( Hai đề thi coi khác có câu khác ) b) Tham gia kỳ thi có 2736 thí sinh ... tử ⇒ Có A = 2520 số b) Gọi số cần thi t lập abcde Chữ số đàu tiên ⇒ a có cách chọn b, c, d, e có cách chọn ⇒ Có 1.7.7.7.7 = 2401 số c) Gọi số cần thi t lập abcde Chữ số cuối khác ⇒ e có cách chọn...
 • 17
 • 187
 • 4

Đề ôn tốt nghiệp số 2

Đề ôn tốt nghiệp số 2
... Tỉ số Momen IA quán tính I trục quay qua tâm A B có giá trị sau đây? B A B C D Đáp án Câu đ/a Câu đ/a A 21 A C 22 B B 23 B B 24 B C 25 B A 26 A A 27 A A 28 B B 29 B 10 A 30 D 11 A 31 B 12 D 32 ... i1 23 11 Na B 2i1 C Câu 29 Số pr ôn số nơtrôn hạt nhân A 23 11 B 11 12 Câu 30 Đơn vị khối lượng nguyên tử A khối lượng nguyên tử hiđrô B khối lượng nguyên tử cacbon C khối lượng nuclôn ... trị A 30N.m B 15N.m C 24 0N.m D 120 N.m Câu39 Một vật có Momen quán tính 0,72kg.m quay 10 vòng 1,8s Momen động lượng vật có độ lớn A 4kg.m2/s B 8kg.m2/s C 13kg.m2/s D .25 kg.m2/s Câu 40 Hai bánh xe...
 • 5
 • 152
 • 0

Đề ôn tốt nghiệp số 4

Đề ôn tốt nghiệp số 4
... 3C, 4B, 5B, 6A, 7A, 8B, 9C, 10B, 11C, 12C, 13D, 14C, 15C, 16B, 17C,ĐCBC, 19D, 20C, 21B, 22C, 23C, 24D, 25B, 26D, 27D, 28C, 29C, 30D, 31A, 32C, 33C, 34D, 35A, 36B, 37C, 38A, 39B, 4OC, 41 D, 42 A, 43 A, ... trị không đổi khác không B tổng momen lực tác dụng lên vật trục quay không C tốc độ góc điểm vật rắn (không nằm trục quay) không đổi theo thời gian D gia tốc tiếp tuyến điểm vật rắn (không nằm ... + Z C Câu 34: Phát biểu sau không đúng: A Điều kiện để xảy tượng cộng hưởng tần số góc lực cưỡng tần số góc dao động riêng B Điều kiện để xảy tượng cộng hưởng tần số lực cưỡng tần số dao động...
 • 6
 • 148
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: De cuong on tap he tieng anh 8 chuong trinh moiđáp án Key NEW LONGMANTổng quan về Acquy tự độngNghiên cứu công nghệ nhận dạng tiếng nói và ứng dụng xây dựng hệ thống hỗ trợ dịch cabinỨng dụng phân cụm mờ trong bài toán dự báo ảnh mây vệ tinhbSử dụng phân cụm mở trong phân đoạn ảnh nha khoaXây dựng hệ thống quản lý đăng ký thực tập cho trường cao đẳng văn hóa nghệ thuật việt bắcXây dựng webgis du lịch cho sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bắc kạnXây dựng ứng dụng thông tin mua bán cho mobile bằng HTML5Bài giảng Dịch vụ sửa chữa và bảo trì Chi phí chu kỳ sốngĐề tài Công nghệ mạ CromChuyên đề Axit Nitric Muối NitratKỹ thuật lạnh thực phẩm TS Nguyễn Xuân PhươngThiết kế trạm biến áp 22011022 KV theo nhu cầu của phụ tảiMetric and topology spaces chương 3Xây dựng website bán hàng chuẩn SEO và tích hợp API gửi SMS bằng mã nguồn mở wordpressXây dựng website bán hàng cho cửa hàng máy tính minh quangXây dựng chức năng mega menu và sản phẩm thương mại điện tử trên nền shopifybảo vệ mẫu đặc trưng sinh trắc gương mặt trong xác thực trên thiết bị di động thông minhXây dựng và phát triển ứng dụng thiết kế ảnh nghệ thuật kết hợp với sử dụng các câu danh ngôn trên nền tảng android
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập