Yếu tố tính dục trong văn học việt nam thế kỉ XVIII – XIX

yếu tố huyền ảo trong truyện, ký việt nam thế kỷ xviii xix (khảo sát qua tang thương ngẫu lục lan trì kiến văn lục và truyền kỳ tân phả)

yếu tố huyền ảo trong truyện, ký việt nam thế kỷ xviii  xix (khảo sát qua tang thương ngẫu lục  lan trì kiến văn lục và truyền kỳ tân phả)
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH _ Nguyễn Ngọc Trai YẾU TỐ HUYỀN ẢO TRONG TRUYỆN, KÝ VIỆT NAM THẾ KỶ XVIII - XIX (KHẢO SÁT QUA: TANG THƯƠNG NGẪU LỤC LAN TRÌ KIẾN VĂN ... chọn yếu tố huyền ảo để gọi tên đề tài 1.1.3 Cơ sở hình thành yếu tố huyền ảo truyện, Việt Nam kỷ XVIII - XIX Như nói, việc xác định yếu tố huyền ảo truyện, Việt Nam kỷ XVIII - XIX xuất ... (Khảo sát qua: Tang thương ngẫu lục - Lan Trì kiến văn lục Truyền kỳ tân phả), thông qua yếu tố huyền ảo ba tác phẩm, muốn đem đến nhìn đầy đủ vị trí tác phẩm truyện, Việt Nam kỷ VIII - XIX mà...
 • 154
 • 128
 • 3

CHIẾN TRANH, TÌNH YÊU, TÌNH DỤC TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI

CHIẾN TRANH, TÌNH YÊU, TÌNH DỤC TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI
... tích tổn thất chiến tranh gây mặt tình yêu tình dục Như vậy, văn học Việt "érotique" người ta thường tưởng! Trong tác phẩm vừa nêu, nhân vật, chiến binh, tâm hồn mà có sống tình dục muôn hình ... xôi Với truyện ngắn Võ Thị Hảo, lần văn học Việt đặt câu hỏi trực tiếp sống tâm lý tình dục nữ niên xung phong Trường Sơn sau chiến tranh Đâu đòi hỏi nhục dục họ? Ở họ ham muốn, dồn nén, cuồng ... nhân sau chiến tranh, nhà văn Việt linh cảm vai trò thiết yếu vô thức, giấc mộng, ám ảnh nhục dục tâm lý người Paris, tháng ba 2004 Kỳ Chú thích: [6] Xem Truyện ngắn Dương Hướng, NXB Văn Học, 1995...
 • 9
 • 393
 • 4

Con người cá nhân trong văn học việt nam thế kỷ XVIII

Con người cá nhân trong văn học việt nam thế kỷ XVIII
... III Con người nhân thơ Hồ Xuân Hương (thế kỷ XVIII – XIX) Một biểu có, độc đáo người nhân văn học Việt Nam thời kỳ người thơ Nôm Hồ Xuân Hương Đây điều mà nhiều nhà nghiên cứu văn học thời ... hãnh, sung sướng Cả người nhân xuất phát lại, ngược giáo lý Có thể nói kỷ XVIII xảy bước ngoặt lớn quan niệm người nhân, làm nở rộ dòng văn học nhân đạo, khác với văn học nhân nghĩa chủ đạo ... nát bét quy mô” Sự xuất người nhân văn học Việt Nam cuối kỷ XVIII đầu kỷ XIX nhiều nhà nghiên cứu Phan Ngọc người nêu nhiều nhận xét sâu sắc vấn đề Theo ông, trước hết, người thời cảm thấy xã...
 • 12
 • 264
 • 1

Quan niệm tính đảng trong văn học việt nam giai đoạn 1945 1975

Quan niệm tính đảng trong văn học việt nam giai đoạn 1945 1975
... quan niệm Tính Đảng tới thực tiễn sáng tác văn học cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG QUAN NIỆM TÍNH ĐẢNG VÀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI VĂN HỌC CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1945- 1975 ... cầu tính đại chúng văn học 2.3 Yêu cầu tính Đảng đấu tranh tƣ tƣởng văn học cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 Quan niệm tính Đảng văn nghệ cách mạng tìm thấy văn tính đạo văn nghệ Đảng ... thúc đẩy cho văn học cách mạng Nga trở thành văn học lớn có ảnh hƣởng vô sâu sắc văn học Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 Văn học cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 dƣới lãnh đạo Đảng với nhiệm...
 • 112
 • 401
 • 0

Quan niệm tính đảng trong văn học việt nam giai đoạn 1945 1975

Quan niệm tính đảng trong văn học việt nam giai đoạn 1945 1975
... quan niệm Tính Đảng tới thực tiễn sáng tác văn học cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 PHẦN NỘI DUNG CHƢƠNG QUAN NIỆM TÍNH ĐẢNG VÀ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI VĂN HỌC CÁCH MẠNG VIỆT NAM 1945- 1975 ... cầu tính đại chúng văn học 2.3 Yêu cầu tính Đảng đấu tranh tƣ tƣởng văn học cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 Quan niệm tính Đảng văn nghệ cách mạng tìm thấy văn tính đạo văn nghệ Đảng ... thúc đẩy cho văn học cách mạng Nga trở thành văn học lớn có ảnh hƣởng vô sâu sắc văn học Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 Văn học cách mạng Việt Nam giai đoạn 1945- 1975 dƣới lãnh đạo Đảng với nhiệm...
 • 112
 • 90
 • 0

SỰ vận ĐỘNG của các THỂ LOẠI TRONG văn học VIỆT NAM THẾ kỷ XX

SỰ vận ĐỘNG của các THỂ LOẠI TRONG văn học VIỆT NAM THẾ kỷ XX
... thuye't Viet Nam tir 1900 den 1945 Tha Viet Nam tir 1900 den 1945 Chiromg 1: Sir VAN D O N G CUA Tifiu THUYl^T VI$T NAM TRONG 50 NAM DAU T H £ KY (TlT 1900-1945) 1.1 Tieu thuyet Viet Nam giai doan ... van dong cua tho Viet Nam tiir 1900-1945 71 2.1 Thcf Viet Nam giai doan 1900-1930 71 2.2 Tho Viet Nam giai doan 1930-1945 88 Ketluan 122 Tai lieu tham ichao 124 LCJINOIDAU Trong ddi sdng van hoc, ... chuyen dl, chuyen sau danh cho sinh vien nam thii va hoe vien cao hoc nhu "Tha va mtfy v & dl tha Viet Nam hien dai", "Ti^u thuyet Viet Nam hien dai", "Kich Viet Nam hien dai" Viec ket hgp nhiing...
 • 134
 • 1,124
 • 0

VĂN học VIỆT NAM THẾ kỉ XIII GIỮA THẾ kỉ XIX

VĂN học VIỆT NAM THẾ kỉ XIII – GIỮA THẾ kỉ XIX
... khúc chương hồi) Văn trung tiêu Văn học trung đại I tân học Hương đại II biểu Chương II Văn học Việt Nam nửa cuối kỉ XIX Chương IV VĂN HỌC VIỆT NAM THẾ KỈ XIII GIỮA THẾ KỈ XIX Bài dạy Thơ Nôm ... Văn Văn học trung đại II học trung đại Chương I Văn học Việt Nam kỉ XVIII kỉ XIX Cao đẳng Sư phạm Ngữ Văn Hát nói Văn xuôi Truyện Nôm Thơ Nôm Ngâm khúc ... trị thơ Nôm Hồ Xuân Hương đóng góp nữ sĩ cho phát triển văn học dân tộc Kĩ Lí giải số vấn đề xung quanh tượng văn học cuối kỉ XVIII đầu kỉ XIX Phân tích tác phẩm thơ Nôm Hồ Xuân Hương chương trình...
 • 22
 • 475
 • 0

Văn học Việt Nam thế kỷ XVIII - đầu thế XIX với vấn đề cái chết tt.PDF

Văn học Việt Nam thế kỷ XVIII - đầu thế XIX với vấn đề cái chết tt.PDF
... Sự thay đổi quan niệm vấn đề chết văn học kỷ XVIII đầu XIX nói, vấn đề văn học sử quan trọng tiến trình văn học Việt Nam Vấn đề chết văn học Việt Nam kỷ XVIII- đầu XIX đề tài rộng lớn, phức ... nhân văn sâu sắc văn học kỷ XVIII đầu XIX CHƢƠNG SỰ PHÂN HÓA QUAN NIỆM VỀ VẤN ĐỀ CÁI CHẾT TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM THẾ KỶ XVIII – ĐẦU XIX 3.1 Tiếp tục nhìn lý vấn đề chết văn học kỷ XVIII đầu XIX: ... niệm vấn đề chết văn học kỷ XVIII đầu XIX nói, vấn đề văn học sử quan trọng tiến trình văn học Việt Nam Tuy nhiên chƣa có công trình sâu vào tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề chết văn học Việt Nam kỷ...
 • 28
 • 255
 • 0

Văn học Việt Nam thế kỷ XVIII - đầu thế XIX với vấn đề cái chết.PDF

Văn học Việt Nam thế kỷ XVIII - đầu thế XIX với vấn đề cái chết.PDF
... PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài Thế kỷ XVIII đầu kỷ XIX thời kỳ văn học đạt tới đỉnh cao với thành tựu rực rỡ lịch sử văn học trung đại Việt Nam Những nghiên cứu văn học Việt Nam kỷ XVIII đầu XIX ... niệm vấn đề chết văn học kỷ XVIII đầu XIX nói, vấn đề văn học sử quan trọng tiến trình văn học Việt Nam Tuy nhiên chƣa có công trình sâu vào tìm hiểu, nghiên cứu vấn đề chết văn học Việt Nam kỷ ... trọng giai đoạn từ kỷ XVIII – nửa đầu XIX chƣa có công trình tiến hành cách toàn diện Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Với đề tài Văn học Việt Nam kỷ XVIII đầu kỷ XIX với vấn đề chết”, tiến hành...
 • 106
 • 141
 • 0

BƯỚC đầu tìm HIỂU về các GIỐNG lúa và NGHỀ TRỒNG lúa ở VIỆT NAM THẾ kỷ XVIII XIX (PGS TSKH NGUYỄN hải kế)

BƯỚC đầu tìm HIỂU về các GIỐNG lúa và NGHỀ TRỒNG lúa ở VIỆT NAM THẾ kỷ XVIII XIX (PGS TSKH NGUYỄN hải kế)
... Nhưng sở khoa học công tác này, yêu cầu yếu tố tự nhiên, đại… gắn bó với kinh nghiệm, với truyền thống Bước đầu tìm hiểu giống lúa kỹ thuật trồng lúa Việt Nam đề cập đến phạm vi kỷ XVIII- XIX lý ... định, nghề trồng lúa Việt Nam kỷ XVIII- XIX chưa vượt khỏi nghề trồng trọt thô sơ Tuy nhiên, với sức vươn lên bền bỉ, với tri thức nông nghiệp bao đời gắn chặt, nông dân Việt Nam cố gắng tìm cách in ... Nhận xét sơ giống lúa kỹ thuật canh tác kỷ XVIII- XIX Thành tựu khoa sử học, khảo cổ học, nông nghiệp… ngày chứng minh rõ rằng: Đông Nam Á - Việt Nam quê hương lúa nước, nơi có nghề trồng lúa sớm...
 • 36
 • 266
 • 0

SKKN: TÌM HIỂU YẾU TỐ HÁN VIỆT VÀ VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC YẾU TỐ HÁN TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM

SKKN: TÌM HIỂU YẾU TỐ HÁN VIỆT VÀ VIỆC HƯỚNG DẪN HỌC SINH KHAI THÁC YẾU TỐ HÁN TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM
... cố, điển tíchtạo say mê học văn yêu thích môn văn B/ Hớng dẫn học sinh tìm hiểu yêú tố Hán 1) Giáo viên hớng dẫn học sinh tự tìm hiểu yếu tố Hán a) Tìm hiểu nghĩa từ Hán Viêt - Đọc kỹ giải SGK ... hởng yếu tố Hán nhng so với phần văn học 10 Trên sở xem xét chơng trình nh trên, tiến hành khảo sát yếu tố Hán điển tích điển cố học sinh b) Tìm hiểu yếu tố Hán học sinh * Phơng pháp tìm hiểu: ... tốt d/ Kết luận Tìm hiểu yếu tố Hán VHVN bậc PTTH việc hớng dẫn học sinh tìm hiểu yếu tố Hán đề tài rông, khó nhng hay Tuy nhiên, viết này, nêu lên vài kinh nghiệm nhỏ chủ yếu hai lĩnh vực: Tìm...
 • 12
 • 967
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: văn học việt nam thế kỉ xxvtình yêu thiên nhiên trong văn học việt namtinh thần yêu nước trong văn học việt namhãy chứng minh tình yêu quê hương đất nước trong văn học việt nam từ đầu thế kỷ xx cho đến năm 1945yếu tố huyền thoại trong văn họcchủ nghĩa yêu nước trong văn học việt namđặc điểm chủ yếu trong văn học việt nam sau 1975vấn đề tình dục trong văn họctính dục trong văn học phương tâynội dung yêu nước trong van học việt namchủ nghĩa hiện thực trong văn học việt namhình ảnh người lính trong văn học việt namcác thể loại trong văn học việt nambản sắc dân tộc trong văn học việt namchủ nghĩa hậu hiện đại trong văn học việt namNghiên cứu thiết kế, chế tạo máy khắc gỗ CNC di độngGiải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ tại các trường cao đẳng công lập trên địa bàn tp HCMKhai thác song song tập phổ biếnCác yếu tố tác động đến thù lao hội đồng quản trị tại các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán việt namCác yếu tố quản trị công ty ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán TP HCMCác yếu tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành xây dựng niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán tp hồ chí minhNghiên cứu mã hóa khóa bí mật sử dụng giải thuật di truyền và ứng dụng bảo mật ngân hàng đề thiNhững nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thiết kế chung cư nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố hồ chí minhNhận dạng các yếu tố tác động đến việc chấp hành an toàn lao động của người lao động trên các công trường xây dựng dân dụng tại TP HCMGiáo án ngữ văn 11 Vội VàngĐiều khiển hộ tiêu thụ (DSM) bằng thuật toán PSOỨng dụng giải pháp JET GROUTING xử lý đất yếu dưới đáy hố đào, để ổn định tường vây cho nhà cao tầngBÁO cáo THỰC tập vật LIỆU xây DỰNGĐồ án thiết kế mạng điện 110kvThuốc tiêm tác dụng kéo dài theo cơ chế sử dụng polyme160 Đề Minh họa môn toán thi THPT Quốc Gia Có đáp án chi tiết Phần 1 (đề 001 đề 025)160 Đề Minh họa môn toán thi THPT Quốc Gia Có đáp án chi tiết Phần 2 (đề 026 đề 050)160 Đề Minh họa môn toán thi THPT Quốc Gia Có đáp án chi tiết Phần 3 (đề 051 đề 075)160 Đề Minh họa môn toán thi THPT Quốc Gia Có đáp án chi tiết Phần 5 (đề 101 đề 125)160 Đề Minh họa môn toán thi THPT Quốc Gia Có đáp án chi tiết Phần 6 (đề 126 đề 150)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập