Đối tượng nghiên cứu của tâm lý học Khi xem xét sự vận động của thế giới Ph.Ăng ghen đã chỉ ra rằng thế giới luôn vận động, ông đã chia sự vận động của thế giới ra năm hình thức cơ bản bao gồm: vận động cơ học; vận động vật lý; vận động hóa học; vận động

TRẮC NGHIỆM - KHÁI NIỆM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA TÂM HỌC potx

TRẮC NGHIỆM - KHÁI NIỆM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC potx
... 24 Đối tượng nghiên cứu tâm là: @A Hiện tượng tâm B Những đặc điểm tâm hoạt động người C Bản chất tâm cá nhân D Các trình tâm E Các trạng thái tâm 25 Tâm học : A Khoa học ... tâm lý, trạng thái tâm C Các trạng thái tâm lý, thuộc tính tâm D Các trình tâm lý, thuộc tính tâm E Các trình tâm lý, tượng tâm cá nhân tập thể 21 Mức độ nhận biết chủ thể tượng tâm ... tượng tâm lý, tượng tâm cá nhân hay xã hội B Chức tượng tâm C Mức độ nhận biết chủ thể D Thời gian tồn tượng tâm lý, tượng tâm cá nhân hay xã hội, chức tượng tâm @E Thời gian tồn tượng...
 • 14
 • 358
 • 6

KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA TÂM HỌC pps

KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC pps
... đích thực tượng tâm nói chung chất tâm ngừơi nói riêng tốt Đối tượng, nhiệm vụ phương pháp nghiên cứu tâm 2.1 Đối tượng nghiên cứu tâm học tượng tâm Tâm học nghiên cứu xem người ... chung tâm - Tâm học cá nhân: Nghiên cứu đặc điểm tâm cá nhân - Tâm học xã hội: Nghiên cứu tác động qua lại tâm nhóm tâm cá nhân - Tâm học lứa tuổi: Nghiên cứu đặc điểm tâm ... nghề - Tâm học y học: Nghiên cứu đặc trưng tâm người bệnh, nhân viên y tế phòng bệnh chữa bệnh Ngoài nghiên cứu đặc điểm tâm hoạt động cụ thể khác tâm học thể thao, tâm học nghệ...
 • 15
 • 209
 • 0

KHÁI NIỆM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA TÂM HỌC

KHÁI NIỆM ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC
... 24 Đối tượng nghiên cứu tâm là: @A Hiện tượng tâm B Những đặc điểm tâm hoạt động người C Bản chất tâm cá nhân D Các trình tâm E Các trạng thái tâm 25 Tâm học : A Khoa học ... tâm lý, thuộc tính tâm B Các trình tâm lý, trạng thái tâm C Các trạng thái tâm lý, thuộc tính tâm D Các trình tâm lý, thuộc tính tâm E Các trình tâm lý, tượng tâm cá nhân tập thể ... tượng tâm lý, tượng tâm cá nhân hay xã hội B Chức tượng tâm C Mức độ nhận biết chủ thể D Thời gian tồn tượng tâm lý, tượng tâm cá nhân hay xã hội, chức tượng tâm @E Thời gian tồn tượng...
 • 5
 • 100
 • 1

Tài liệu Xã hội học là gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của xã hội học và mqhệ giữa Xã hội học với các KH XH khác docx

Tài liệu Xã hội học là gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của xã hội học và mqhệ giữa Xã hội học với các KH XH khác docx
... luận khoa học, áp dụng vào trình nghiên cứu; lấy CNXHKH làm mục tiêu nội dung nghiên cứu Trong trình phát triển, XH học luôn có mối liên hệ bền vững ngành KHXH kh c tiếp thu thành tựu khoa học kh c ... chung cáchiện tượng hai trình XH dẫn đến XH học đạI cương có nội dung nghiên cứu gắn với XH học vĩ mô XH học lý thuyết XH học chuyên ngành phận XH học gắn lý luận XH học đạI cương nghiên cứu ... vực khoa học liên ngành - KT hoch XH gần với KT học CT - XH học – KT - Lĩnh vực nghiên cứu KT XH XHh KT chuyên ngành Xhh nghiên cứu mối quan hệ hội học kinh tế người KT KT học giúp cho XH học...
 • 27
 • 3,392
 • 13

Tài liệu Lịch sử phát triển và đối tượng nghiên cứu của vi sinh y học đại cương vi khuẩn pot

Tài liệu Lịch sử phát triển và đối tượng nghiên cứu của vi sinh y học đại cương vi khuẩn pot
... 59 Khuẩn lạc quần thể vi khuẩn đ-ợc sinh từ: A Một loại vi khuẩn B Hai loại vi khuẩn C Một vi khuẩn D Hai vi khuẩn E Một số vi khuẩn H y khoanh vào chữ t-ơng ứng với ý Đáp án: C Câu số 60 Khuẩn ... H y khoanh vào chữ t-ơng ứng với ý Đáp án: C Câu hỏi số 196 Chuyển thể vận chuyển đoạn ADN từ: A Vi khuẩn cho sang vi khuẩn nhận B Vi khuẩn đực sang vi khuẩn C Vi khuẩn F+ sang vi khuẩn F _ D Vi ... giống H y khoanh vào chữ t-ơng ứng với ý Đáp án: D Câu hỏi số 184 Di truyền học vi khuẩn nghiên cứu: A Biến dị vi khuẩn B Các hình thức sinh sản vi khuẩn C Đột biến vi khuẩn D Quá trình vận chuyển...
 • 98
 • 253
 • 1

Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của Lịch sử các học thuyết kinh tế pot

Chương 1: Đối tượng nghiên cứu của Lịch sử các học thuyết kinh tế pot
... tưởng kinh tế gì? Lịch sử tư tưởng kinh tế? Học thuyết kinh tế gì? Lịch sử học thuyết kinh tế? Khoa học kinh tế? Lịch sử khoa học kinh tế? Sự giống khác chúng? Lịch sử học thuyết kinh tế Học thuyết ... Lịch sử học thuyết kinh tế phần cô đọng lịch sử tư tưởng kinh tế Lịch sử học thuyết kinh tế LƯỢC ĐỒ CỦA LỊCH SỬ CHTKT TƯ TƯỞNG KINH TẾ THỜI CỔ ĐẠI TƯ TƯỞNG KINH TẾ THỜI TRUNG CỔ HỌC THUYẾT KINH TẾ ... Nội dung Đối tượng nghiên cứu LSCHTKT Phạm vi cấu trúc Phương pháp Ý nghĩa Lịch sử học thuyết kinh tế 1.1 Đối tượng nghiên cứu Lịch sử học thuyết kinh tế môn khoa học kinh tế nghiên cứu: vận...
 • 15
 • 583
 • 1

TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC KINH TẾ CÔNG CỘNG potx

TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC KINH TẾ CÔNG CỘNG potx
... CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC KINH TẾ CÔNG CỘNG Bài giảng Kinh tế công cộng NỘI DUNG CHÍNH CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ ... TRƯỜNG CƠ SỞ KHÁCH QUAN CHO SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ VÀO NỀN KINH TẾ CHỨC NĂNG, NGUYÊN TẮC VÀ NHỮNG HẠN CHẾ TRONG SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ VÀO NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ ... VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC Bài giảng Kinh tế c CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 Quá trình phát triển nhận thức vai trò Chính Phủ 1.2 Sự thay đổi vai trò Chính Phủ thực tiễn phát...
 • 229
 • 1,364
 • 0

LUẬN VĂN:Đối tượng nghiên cứu của Hồ Chí Minh học ppt

LUẬN VĂN:Đối tượng nghiên cứu của Hồ Chí Minh học ppt
... thống đối tượng nghiên cứu Hồ Chí Minh học Khái quát lại, Hồ Chí Minh học khoa học nghiên cứu Hồ Chí Minh Là khoa học độc lập, Hồ Chí Minh có đối tượng nghiên cứu riêng, là: - Nghiên cứu tiểu ... Hồ Chí Minh Chương ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU HỒ CHÍ MINH HỌC Hồ Chí Minh học nghiên cứu tiểu sử nghiệp cách mạng Hồ Chí Minh: Nghiên cứu vĩ nhân cần nghiên cứu tiểu sử nghiệp vĩ nhân Là khoa học nghiên ... pháp nghiên cứu Do đó, nhiệm vụ Hồ Chí Minh học xác định đối tượng nghiên cứu Hồ Chí Minh học Đối tượng nghiên cứu Hồ Chí Minh học Hồ Chí Minh đối tượng nghiên cứu xem xét nhiều góc độ, nhiều mối...
 • 24
 • 271
 • 1

Slide môn kinh tế công cộng: Chương 1: Tổng quan về Chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học

Slide môn kinh tế công cộng: Chương 1: Tổng quan về Chính phủ trong nền kinh tế thị trường và đối tượng nghiên cứu của môn học
... 2012, ĐH KTQD Kinh tế công cộng, Joseph E.Stiglitz, NXB Khoa học kỹ thuật, 1995 CHƢƠNG I TỔNG QUAN VỀ CHÍNH PHỦ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA MÔN HỌC Tổng quan vai trò ... thiệp Chính phủ ?  Câu hỏi thứ Ba: Chính phủ can thiệp cách vào kinh tế ?  Nội dung môn học Chương I: Vai trò phủ kinh tế thị trường đối tượng nghiên cứu môn học KTCC → Mục đich: lý giải phủ ... thành học phần Kinh tế Vi mô, Kinh tế Vĩ mô Ba câu hỏi môn học Câu hỏi thứ Nhất: Tại phủ cần can thiệp vào kinh tế thị trường ?  Câu hỏi thứ Hai: Chính phủ nên can thiệp vào lĩnh vực kinh tế mục...
 • 31
 • 137
 • 0

Thử bàn về đối tượng nghiên cứu của xã hội học

Thử bàn về đối tượng nghiên cứu của xã hội học
... nhân, nhóm hội, giai cấp dân tộc" Thực chất tiếp cận vĩ mô để xác định đối tượng nghiên cứu hội học Thử bàn đối tượng nghiên cứu hội học Đối tượng nghiên cứu tranh luận hội học Như định ... đối tượng nghiên cứu hội học Định nghĩa gợi mở hướng thoát khỏi khủng hoảng, nguy đối tượng nghiên cứu "bị biến mất" Vấn đề lựa chọn nghiên cứu "con người" nghiên cứu "xã hội" hay nghiên cứu ... vấn đề hội học Đề vấn đề người bị hội ảnh hưởng vả tác động tới hội Tranh luận khoa học điều cần thiết để làm sáng tỏ khía cạnh đối tượng nghiên cứu hội học Các nhà hội học khác...
 • 3
 • 46
 • 0

Phân tích đối tượng nghiên cứu của địa nhân văn

Phân tích đối tượng nghiên cứu của địa lý nhân văn
... người khu vực phân bố dân tộc, biểu tượng quy định ranh giới với dân tộc khác Câu 23: Nêu nguồn lực phát triển kinh tế xã hội Lấy ví dụ *Vị trí địa lí tài nguyên thiên nhiên Vị trí địa lí Lãnh ... đặc biệt việc phát triển kinh tế - xã hội nhìn chung, nước ta nhiều loại khoáng sản phân tán theo không gian phân bố không trữ lượng Một số khoáng sản với trữ lượng đáng kể như: boxit, vật liệu ... lãnh thổ - Cơ cấu xuất - nhập khẩu… Câu 26: Dựa điều kiện liên quan đến tài nguyện thiên nhiên, phân tích xu vận động kinh tế giới + Xu hướng chuyển đổi cấu kinh tế hướng tới kinh tế tri thức Đó...
 • 5
 • 157
 • 5

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu trong tâm học

Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu trong tâm lý học
... CHƯƠNG II: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÂM LÝ I nhóm phương pháp nghiên cứu luận: a khái niệm: phương pháp nghiên cứu thuyết phương pháp nhà nghiên cứu tiếp cận phương diện thuyết phát ... tượng :  Phương pháp nghiên cứu thuyết  Phương pháp nghiên cứu thực tiễn  Phương phát nghiên cứu toán học Phương pháp nghiên cứu tâm học :  Là tổ hợp cách thức nhờ nhà nghiên cứu thu ... khác phương tiện nghiên cứu: nghiên cứu luận trí nhớ + nghiên cứu sở luận vấn đề nghiên cứu + lựa chọn phương pháp nghiên cứu + phân tích kết nghiên cứu đưa giải pháp cho vấn đề phương pháp...
 • 14
 • 5,261
 • 15

Chương 1. Đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp

Chương 1. Đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp
... buộc doanh nghiệp phải tự vận động, tự sản, tự tiêu đảm bảo cung cân cầu với mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận Vì thông tin trở thnh vấn đề thiết yếu cho doanh nghiệp Thông tin thống giúp cho doanh ... giúp cho doanh nghiệp xác định phơng hớng sản xuất kinh doanh xác, hiệu quả, đồng thời đề chiến lợc sách lợc phát triển kinh tế lâu di Ngoi ra, thông tin thống giúp cho doanh nghiệp đánh giá ... thông tin thống giúp cho doanh nghiệp đánh giá đắn lực cạnh tranh, đảm bảo lợi kinh doanh ngnh, doanh nghiệp ...
 • 2
 • 531
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đối tượng nghiên cứu của tâm lý học đại cươngđối tượng nghiên cứu của tâm lý học tội phạmđối tượng nghiên cứu của tâm lý họcđối tượng nghiên cứu của tâm lý học xã hộiđối tượng nghiên cứu của tâm lý học là gìđối tượng nghiên cứu của tâm lý học lâm sàngđối tượng nghiên cứu của tâm lý học lứa tuổikhái niệm đối tượng nghiên cứu của tâm lý họcđối tượng nghiên cứu của tâm lý học kinh doanhđối tượng nghiên cứu của tâm lý học cá nhânđối tượng nghiên cứu của địa lý họcđối tượng nghiên cứu của khoa học địa lýđối tượng nghiên cứu của xã hội học quản lýđối tượng nghiên cứu của khoa học quản lýđối tượng nghiên cứu của triết họcHoàn thiện pháp luật về thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nayHoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dụcHoạt động truyền thông Marketing của Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Hà NộiHOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN VỚI THĂNG LONG NGÀN NĂM VĂN HIẾNHoạt tính ức chế Pepsin và Protease HIV-1 của các cao chiết và hoạt chất Acid maslinic từ dược liệuHội thảo Phát triển Tạp chí Khoa học trong các trường đại học Giải pháp cho Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh thuộc Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà NộiLearning Approaches in Relation with Demographic FactorsLES RELATIONS COOPERATIVES ENTRE LES ACTEURS DU CANAL MARKETING UNE ETUDE EXPLORATOIRE AU VIETNAMLuật dân sự trong hệ thống Luật công - Luật tưMô hình cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa Kinh nghiệm châu Phi và bài học cho Việt NamMột số vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước pháp quyền và thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nayNăng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếKhôi phục lại các thời kỳ khô hạn dựa trên vòng sinh trưởng của cây Pơ-mu khu vực tỉnh Kon Tum, Việt NamNghiên cứu biến động cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp vùng Duyên hải Nam trung Bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu.Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp chính sách góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp ở Việt NamNghiên cứu điều kiện lên men và phương pháp tách chiết chất kháng nấm gây bệnh thực vật từ vi khuẩn Bacillus amyloliqueciens CP16.04Nghiên cứu xây dựng mô hình đánh giá khả năng tự làm sạch của nước song, ứng dụng cho sông Nhuệ đoạn chảy qua thành phố Hà NộiNghiên cứu xử lý nước thải nông thôn bằng các vật liệu có nguồn gốc từ đấtPháp luật về quản lý chất thải rắn khu dân cư qua thực tiễn trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh PhúcVai trò của Nhà nước đối với việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập