Tư tưởng hồ chí minh về giáo dục và ý nghĩa trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục việt nam hiện nay

Vận dụng tưởng hồ chí minh về lấy dân làm gốc vào xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở việt nam hiện nay

Vận dụng tư tưởng hồ chí minh về lấy dân làm gốc vào xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ở việt nam hiện nay
... MỞ ĐẦU Chƣơng TƢ TƢỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “LẤY DÂN LÀM GỐC” 1.1 Cơ sở hình thành tưởng lấy dân làm gốc Hồ Chí Minh 1.2 Nội dung quan điểm lấy dân làm gốc tưởng Hồ Chí Minh ... Hồ Chí Minh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối ng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh lấy dân làm gốc việc vận dụng tưởng vào xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam ... điểm tưởng Hồ Chí Minh lấy dân làm gốc đánh chân lí mãi trường tồn không thay đổi 30 Chƣơng XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC NƢỚC TA HIỆN NAY TRÊN CƠ SỞ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM “LẤY DÂN LÀM GỐC”...
 • 74
 • 293
 • 0

Tưởng Hồ Chí Minh Về Con Người Ý Nghĩa Của Nó Đối Với Việc Xây Dựng Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc

Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Con Người Và Ý Nghĩa Của Nó Đối Với Việc Xây Dựng Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc
... chương, tiết Chương 1: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI 1.1 Nguồn gốc hình thành tưởng Hồ Chí Minh người tuởng Hồ Chí Minh nói chung, tưởng Hồ chí Minh người nói riêng hình thành hai ... góp phần hệ thống hóa tưởng Hồ Chí Minh người Hai là, góp phần luận chứng ý nghĩa tưởng Hồ Chí Minh người nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Ý nghĩa luận văn Với kết đạt luận văn sử ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CHU THỊ DIỆP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Luận...
 • 17
 • 1,744
 • 8

tưởng Hồ Chí Minh về con người ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay
... ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TẠ THỊ MAI HUỆ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học ... pháp xây dựng người Việt Nam ánh sáng tưởng Hồ Chí Minh Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ việc học tập nghiên cứu vấn đề như: tưởng Hồ Chí Minh người, tưởng Hồ Chí Minh xây dựng ... (2009), tưởng Hồ Chí Minh người vận dụng vào việc xây dựng người xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luận văn thạc sỹ triết học Luận văn trình bày quan niệm Hồ Chí Minh người việc vận dụng vào việc xây dựng...
 • 104
 • 218
 • 1

tưởng Hồ Chí Minh về con người ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
... niệm người tưởng Hồ Chí Minh Hai là, phân tích nội dung tưởng Hồ Chí Minh người Ba là, rút số ý nghĩa tưởng Hồ Chí Minh người việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam Đối ng ... chương, tiết 12 Chương 1: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI 1.1 Nguồn gốc hình thành tưởng Hồ Chí Minh người tuởng Hồ Chí Minh nói chung, tưởng Hồ chí Minh người nói riêng hình thành hai ... góp phần hệ thống hóa tưởng Hồ Chí Minh người Hai là, góp phần luận chứng ý nghĩa tưởng Hồ Chí Minh người nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Ý nghĩa luận văn Với kết đạt luận văn sử...
 • 109
 • 218
 • 0

Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về con người chiến lược Trồng người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1991 - 2011

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và chiến lược Trồng người trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1991 - 2011
... ng Hồ Chí Minh 12 Chương 2: Vận dụng, phát triển tưởng Hồ Chí Minh người chiến lược "trồng người" vào thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nước( 1991 - 2011) 13 NỘI DUNG Chƣơng 1: CON NGƢỜI VÀ ... - xứng đáng lớp người vẻ vang đất nước tôn vinh "kỹ sư tâm hồn" 1.3 Giá trị tƣ tƣởng Hồ Chí Minh ngƣời chiến lƣợc "trồng ngƣời thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc tưởng Hồ Chí ... NGƢỜI" VÀO THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƢỚC (1991 - 2011) 2.1 Những yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc từ Đại hội Đảng lần thứ VII đến Đại hội Đảng lần thứ XI (199 1- 2011) ...
 • 96
 • 468
 • 1

Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh về con người chiến lược “trồng người” trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1991 -2011)

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và chiến lược “trồng người” trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1991 -2011)
... lớp người vẻ vang đất nước tôn vinh "kỹ sư tâm hồn" 1.3 Giá trị tưởng Hồ Chí Minh người chiến lược "trồng người " thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước tưởng Hồ Chí Minh người ... TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI VÀ CHIẾN LƯỢC" TRỒNG NGƯỜI" VÀO THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (1991 - 2011) 2.1 Những yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước từ Đại hội ... khái quát tưởng Hồ Chí Minh người chiến lược "trồng người, luận văn tập trung nghiên cứu việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh người chiến lược "trồng người" thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, chủ...
 • 13
 • 265
 • 0

tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
... văn minh giàu mạnh" Mục đích trọng tâm xuyên suốt tưởng giáo dục Hồ Chí Minh người, cho người, xây dựng người Nhưng yêu cầu thời kỳ cách mạng khác nhau, Hồ Chí Minh đề nhiệm vụ giáo dục khác ... phải xuất phát từ người đọc, người nghe Trong giáo dục, theo Hồ Chí Minh, cần có phương pháp phù hợp với điều kiện giáo dục đối ng giáo dục Giáo dục phải vào "trình độ văn hoá, thói quen sinh ... dài, có kết tốt" Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng việc kết hợp hình thức giáo dục, không tuyệt đối hoá hình thức giáo dục Người viết: "Giáo dục dù nhà trường có tốt thiếu giáo dục gia đình xã hội...
 • 3
 • 473
 • 2

tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo nhân tài

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo nhân tài
... quốc Giáo dục giúp cho người dân có kiến thức để “biến nước dốt nát, khổ cực thành nước văn hóa cao đời sống i vui hạnh phúc tưởng với nguyên lý giáo dục Hồ Chí Minh phát triển giáo dục, đào ... dục, đào tạo nhân tài để lại cho đến nguyên giá trị, sáng tính khoa học cách mạng, tính nhân dân tính dân tộc sâu sắc Đó học vô quý giá để học tập, sợi đỏ xuyên suốt làm tốt công tác đào tạo, bồi ... dốt Giáo dục trực tiếp nâng cao trình độ học vấn, trình độ khoa học, khoa học xã hội nhân văn, khoa học tự nhiên, kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, trình độ tổ chức quản lý Giáo dục...
 • 2
 • 386
 • 2

tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên
... triệt tưởng có tính đạo Hồ Chí Minh: dù khó khăn đến đâu phải tâm dạy thật tốt, học thật tốt Bên cạnh trường học, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng việc giáo dục, ... niềm tin ý chí học tập, rèn luyện Hồ Chí Minh nhắc nhở: "Trong vui chơi có giáo dục Cần có thú vui chơi văn hoá, thể dục có tính chất tập thể quần chúng"(11) Để giáo dục hệ trẻ, Hồ Chí Minh trọng ... nhân dân ta"(16) Những tưởng quý báu Chủ tịch Hồ Chí Minh giáo dục niên mãi tỏa sáng suốt hành trình lịch sử dân tộc Việt Nam Trong bối cảnh thời đại quốc tế ngày nay, tưởng lại có giá trị...
 • 3
 • 423
 • 8

tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
... K2B tưởng Hồ Chí Minh giáo dục Đối với hệ trẻ hôm nói chung sinh viên trường đại học nói riêng, cần đặc biệt coi trọng giáo dục trịm, tưởng, đạo đức cách mạng, đặc biêt giáo dục tưởng Hồ ... Kim Tuấn – Anh SP K2B tưởng Hồ Chí Minh giáo dục Đào tạo nên người thừa kế xây dụng chủ nghĩa xã hội vừa “Hồng” vừa “Chuyên” Mục tiêu giáo dục mới, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh đào tạo "những người ... củng cố Cũng  4 Lê Kim Tuấn – Anh SP K2B tưởng Hồ Chí Minh giáo dục ngọc mài sáng, vàng luyện trong" Phải "trên tảng giáo dục trị lãnh đạo tưởng tốt" mà phấn đấu nâng cao chất lượng văn...
 • 9
 • 444
 • 7

tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đào tạo

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo
... đất nước phồn vinh đường phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài Nét đặc sắc tưởng Hồ Chí Minh phát triển giáo dục, đào tạo nhân tài Người đặt mục tiêu giáo dục toàn diện Người yêu cầu: “Phải ... nên" Hồ Chí Minh khẳng định: “ có vẻ vang nghề giáo dục đào tạo hệ sau tích cực góp phần xây dựng CNXH CNCS Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng thầy giáo - người vẻ vang nhất" Theo Hồ Chí Minh ... mạng, xây dựng người mới, sống tưởng Hồ Chí Minh người vŕ chiến lược “trồng người” lŕ kết tinh tinh hoa cao đẹp truyền thống dân tộc, nhân loại tưởng thời đại: tưởng nhân đạo cộng sản Ngày...
 • 8
 • 551
 • 3

tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục con người

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục con người
... sống, Người khẳng định đạo đức nguồn nuôi dưỡng phát triển người, gốc cây, nguồn sông suối tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đạo đức hành động, lấy hiệu thực tế làm thước đo Chính vậy, Hồ Chí Minh ... lĩnh vực Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm, Người lo cho nghiệp giáo dục nước ta, coi giáo dục xã hội chủ nghĩa phương thức quan trọng nghiệp trồng người, mắt xích thiếu nghiệp cách mạng Giáo dục có ... xã hội, hoạt động thể dục thể thao… Rèn luyện để trở thành ngoan trò giỏi gia đình, công dân có ích cho xã hội Tuy Người tưởng Người - tưởng xây dựng người sống lòng người Việt Nam, trở thành...
 • 9
 • 796
 • 10

tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
... thị Ban Bí thư Trung ương Đảng học tập tưởng Hồ Chí Minh, ôn lại điều Bác dạy nêu trên, thấy tưởng Người giữ nguyên giá trị soi đường cho công đổi giáo dục ... khẳng định thư cuối Bác gửi cho ngành giáo dục ngày 16/10/1968: "Dù khó khăn đến đâu phải tiếp tục thi đua dạy tốt học tốt Trên tảng giáo dục trị lãnh đạo tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất ... lo giáo dục, nhằm mục đích làm cho em mai sau trở nên công dân tốt, cán tốt, người chủ tốt nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa" "Trong việc giáo dục phải có môn giáo dục lao động Nhưng...
 • 2
 • 191
 • 0

Tiểu luận "Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục"

Tiểu luận
... Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục MỤC LỤC I Lí chọn đề tài II Nội dung .2 Hồ Chí Minh tưởng Người .2 Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục III Kết luận ... Kim Tuấn – Anh SP K2B Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục Người để lại di sản tinh thần vô quý giá bất diệt cho toàn Đảng, toàn dân ta, tư tưởng Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn ... học lại tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục để áp dụng cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể đất nước bối cảnh thời đại trước ngưỡng kỉ XXI  9 Lê Kim Tuấn – Anh SP K2B Tư tưởng Hồ Chí Minh giáo dục Tóm...
 • 10
 • 10,196
 • 231

Xem thêm

Từ khóa: vận dụng tư tưởng hồ chí minh về con người và chiến lược trồng ngườitư tưởng hồ chí minh về giáo dụcthu hoạch tư tưởng hồ chí minh về giáo dụcvận dụng tư tưởng hồ chí minh về giáo dụcluận văn tư tưởng hồ chí minh về giáo dụcnội dung tư tưởng hồ chí minh về giáo dụctieu luan tu tuong ho chi minh ve giao ductư tưởng hồ chí minh về đạo đức nhà giáotư tưởng hồ chí minh về giáo dục chính trịtư tưởng hồ chí minh về giáo dục đào tạotư tưởng hồ chí minh về giáo dục thanh niêntư tưởng hồ chí minh về giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niênkhái niệm tư tưởng hồ chí minh về giáo dụchọc tập tư tưởng hồ chí minh về giáo dụctư tưởng hồ chí minh về giáo dục đạo đứcbai3cacppxsthuonggap 130303223102 phpapp02Word of mouth and interpersonal communicationNghiên cứu kiến trúc hướng dịch vụ SOA và ứng dụng xây dựng hệ thống giao tiếp thiết bị truy nhập mạng băng rộngNÂNG CẤP TÍNH NĂNG TÌM KIẾM CỦA PHẦN MỀM THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MAGENTO SỬ DỤNG SPHINX SEARCHNghiên cứu mô hình nhân vật ảo biểu cảm trên khuôn mặt ba chiều nói tiếng việNghiên cứu môi trường xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế VNPTNghiên cứu mức độ hài lòng của khách du lịch nội địa đối với chất lượng dịch vụ của hệ thống khách sạn nhà hàng TP. Cần ThơNghiên cứu ứng dụng vi điều khiển PIC16F877 vào trong dây truyền tự động hóaNGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUI TRÌNH CHUẨN HÓA DỮ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM LUẬNNGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TÌM KIẾM VIDEO DỰA TRÊN NỘI DUNGPhát triển văn hoá doanh nghiệp của Công ty Thông tin di độnPHƯƠNG PHÁP SAT ENCODING V ÙNG DÖNG TRONG MËT SÈ TRÁ CHÌI LOGITEACHING AND LEARNING SCHEDULER SYSTEMTHỰC HIỆN CƠ CHẾ CACHE ATOM HEADER CHO DỊCH VỤ TRUYỀN VIDEO TRÊN NỀN TẢNG HỆ THỐNG NHÚNGỨng dụng chuẩn mã hóa nâng cao (AES) trong giao thức đóng gói bảo mật dữ liệu (ESP)Xử lý trùng lặp, phân loại, xác định từ khóa quan trọng và sinh tóm tắt cho văn bản trong một hệ thống thu thập tin tức tự độngMở rộng hoạt động huy động vốn tiền gửi từ dân cư tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Hà NamMô tả kiến thức tự chăm sóc và bảo vệ bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Khoa nội tiết Bệnh viện Bạch Mai năm 2015Mô tả mối liên quan giữa chỉ số hình thái với bệnh tim mạch trên những bệnh nhân đang điều trịMô tả một số yếu tố liên quan đến bệnh đột quỵ trên bệnh nhân điều trị nội trú viện tim mạch bệnh viện Bạch Mai
Đăng ký
Đăng nhập